รายชื่อส่งสอบ ปี ๒๕๖๔

หน้าหลัก รายชื่อ

Image

รายชื่อผู้สมัครสอบบาลี ประจำปี 2564 แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ
1 ป.๑-๒ พระกชกรสุริยะ อธิปญฺโญ เรียมทวีจัน 32/1 - ข้อมูลครบ
2 ป.๑-๒ พระกฤตพล กตปโภ สุวรรณสว่าง 34/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๕๒ ข้อมูลครบ
3 ป.๑-๒ พระกฤษฎา ธมฺมโฆโส ก่อแก้ว 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๕ ข้อมูลครบ
4 ป.๑-๒ พระกิตติพงษ์ สุทฺธาโภ หิรัญมุทราภรณ์ 58/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๔ ข้อมูลครบ
5 ป.๑-๒ พระขจรพงศ์ เขมวํโส สีหราช 44/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๒ ข้อมูลครบ
6 ป.๑-๒ พระขรรค์ชัย ชยวํโส แซ่แต้ 43/20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๘/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
7 ป.๑-๒ พระขวัญชัย ชยธมฺโม ซิบเข 31/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๑ ข้อมูลครบ
8 ป.๑-๒ พระคณิน สุภมโน ก่อสุภพุทธิ 29/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๑ ข้อมูลครบ
9 ป.๑-๒ พระจักรกฤษณ์ กตธมฺโม วงษ์ละคร 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๘ ข้อมูลครบ
10 ป.๑-๒ พระจิรพัทธ์ กิตฺติภทฺโท อินทรตุล 45/23 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๗๗ ข้อมูลครบ
11 ป.๑-๒ พระชยธุช เมตฺติกโร วรยศ 35/2 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๕๐๑ ข้อมูลครบ
12 ป.๑-๒ พระชวกร ขิปฺปชโว เกยนนไชย 28/6 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๘ ข้อมูลครบ
13 ป.๑-๒ พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ หรูธนศักดา 59/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๐๔๗ ข้อมูลครบ
14 ป.๑-๒ พระชาญชัย สนฺตมโน บุษปวนิช 65/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๗๒ ข้อมูลครบ
15 ป.๑-๒ พระฐพงศ์สรรค์ สุทฺธิปุญฺโญ บุญญฤทธิวงษ์ 37/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๖๘ ข้อมูลครบ
16 ป.๑-๒ พระฐานพัฒน์ ฐานภทฺโท คูหาสรรพสิน 27/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๔ ข้อมูลครบ
17 ป.๑-๒ พระฐิติพล ญาณคุตฺโต เทพลิบ 31/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๘ ข้อมูลครบ
18 ป.๑-๒ พระณฐาภพ สนฺติพโล พงษ์ตุ้ย 32/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๒ ข้อมูลครบ
19 ป.๑-๒ พระณัฐกวิน ฐานวโร เรืองสุขนิรันดร์ 29/9 น.ธ.โท-กท ๑๒๕๘/๐๐๘๘ ข้อมูลครบ
20 ป.๑-๒ พระณัฐพงษ์ สุทฺธญาโณ สุทธิวนิช 54/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๖๒ ข้อมูลครบ
21 ป.๑-๒ พระณัฐพล กิตฺติวณฺโณ สุวรรณปทัง 37/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๘๔ ข้อมูลครบ
22 ป.๑-๒ พระณัฐพล ธมฺมกฺขโม ชัยชนะ 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๕ ข้อมูลครบ
23 ป.๑-๒ พระณัฐวัฒน์ กิตฺติวุฑฺโฒ พูลทรัพย์ 25/3 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๑๓๗ ข้อมูลครบ
24 ป.๑-๒ พระณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน หนูเกื้อ 46/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๕๕ ข้อมูลครบ
25 ป.๑-๒ พระดำรงเกียรติ ถิรโสตฺถิโก รินเที่ยง 40/16 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๑๑ ข้อมูลครบ
26 ป.๑-๒ พระถนอมกฎ ธมฺมโสตฺถิโก อาญาจงสวัสดิ์ 56/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๖ ข้อมูลครบ
27 ป.๑-๒ พระทศพล เขมจนฺโท เฟื่องวัฒนสินชัย 62/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๓ ข้อมูลครบ
28 ป.๑-๒ พระทศพล ฐิตนาโถ ศรีจวน 31/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๗ ข้อมูลครบ
29 ป.๑-๒ พระธนกร เขมงฺกโร อมรนิติโชคสกุล 44/9 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๖ ข้อมูลครบ
30 ป.๑-๒ พระธนพนธ์ เชฏฺฐพนฺโธ แสงอิศราภิรักษ์ 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๓๗ ข้อมูลครบ
31 ป.๑-๒ พระธนานัลชนนท์ อภินนฺโท ท้องร้อง 24/1 - ข้อมูลครบ
32 ป.๑-๒ พระธรรมพล ขนฺติธมฺโม แก้วโชติรุ่ง 49/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๓ ข้อมูลครบ
33 ป.๑-๒ พระนพคุณ ยติคุโณ พงษ์เต้า 36/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๑๖ ข้อมูลครบ
34 ป.๑-๒ พระนพพร จนฺทโรจโน โรจนภิญโญ 40/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๖๐ ข้อมูลครบ
35 ป.๑-๒ พระบริพัตร ฐิโตภาโส บานแย้ม 29/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๖ ข้อมูลครบ
36 ป.๑-๒ พระบัณฑิต วิสุทฺธาโภ โตศิริพัฒนา 43/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๐๘๕ ข้อมูลครบ
37 ป.๑-๒ พระบุญชู กิตฺติปุญฺโญ กัณหะกิติ 81/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๐๕๕ ข้อมูลครบ
38 ป.๑-๒ พระบุญช่วย ฐิตปุญฺโญ จันทร์เชิดวณิช 66/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๒ ข้อมูลครบ
39 ป.๑-๒ พระบุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร 37/6 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๕ ข้อมูลครบ
40 ป.๑-๒ พระปัณณภพ กิจฺจสุทฺโธ ประสิทธิบุญ 49/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๐๑ ข้อมูลครบ
41 ป.๑-๒ พระพงษ์ศักดิ์ ชยสกฺโก ชัยสมบัติ 32/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๑๑ ข้อมูลครบ
42 ป.๑-๒ พระพนัส อินฺทวณฺโณ จี่กลาง 56/7 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๐๔๐ ข้อมูลครบ
43 ป.๑-๒ พระพยุงศักดิ์ ฐานโชโต พวงศิลป์ 43/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๑๓ ข้อมูลครบ
44 ป.๑-๒ พระพรชัย พลวธมฺโม พิญญพงษ์ 54/4 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๑๓๕ ข้อมูลครบ
45 ป.๑-๒ พระพรสวรรค์ ธมฺมาภินนฺโท ปัจจุโส 23/3 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๐๙๒ ข้อมูลครบ
46 ป.๑-๒ พระพฤกษ์ ทานธโร ยอดดี 43/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๙ ข้อมูลครบ
47 ป.๑-๒ พระพสธร เขมธโร เลิศเศวตวงศ์ 31/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๙๗ ข้อมูลครบ
48 ป.๑-๒ พระพัลลภ วรคุโณ สุวรรณเกิด 45/2 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๓๙๕ ข้อมูลครบ
49 ป.๑-๒ พระพัสกร สีลคุตฺโต อินทรศร 24/3 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๐๘๓ ข้อมูลครบ
50 ป.๑-๒ พระพิชชาภัทร มนุญฺโญ พลาไพบูลย์ 46/5 น.ธ.เอก-สป ๒๓๖๒/๐๐๑๙ ข้อมูลครบ
51 ป.๑-๒ พระพิพัฒน์พงศ์ ปริโยทาโต มหาจันทร์ 35/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๔๔ ข้อมูลครบ
52 ป.๑-๒ พระพิเชษฐ์ เมธาวโร บางระพิมลพงศ์ 69/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๑ ข้อมูลครบ
53 ป.๑-๒ พระภัทรพงษ์ เหมภทฺโท เทาศิริ 34/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๕๓ ข้อมูลครบ
54 ป.๑-๒ พระภานุพันธ์ อตฺถวโร สิงห์แก้ว 35/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๗ ข้อมูลครบ
55 ป.๑-๒ พระมนูญ คุตฺตธมฺโม พันธ์แสน 35/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๙๒ ข้อมูลครบ
56 ป.๑-๒ พระมานพ ทีปวํโส พิมูลชาติ 40/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๒๖ ข้อมูลครบ
57 ป.๑-๒ พระมานะ นาถปญฺโญ ถกลสุเวช 32/7 น.ธ.ตรี-ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๕ ข้อมูลครบ
58 ป.๑-๒ พระยงยุทธ สุภทฺทวํโส เหมือยไธสง 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
59 ป.๑-๒ พระรังสรรค์ กนฺตญาโณ ต้นสอน 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๗ ข้อมูลครบ
60 ป.๑-๒ พระรัศมี รํสิธมฺโม พิษณุประชา 55/25 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๖/๐๐๓๕ ข้อมูลครบ
61 ป.๑-๒ พระราเชน ติกฺขญาโณ สามงามเขียว 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๘ ข้อมูลครบ
62 ป.๑-๒ พระรุ่งเทวา ธมฺมารกฺโข พลแจ้ง 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๔๑ ข้อมูลครบ
63 ป.๑-๒ พระวชิรศักดิ์ วุฑฺฒิชโย แก้วไซเทียน 56/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๒ ข้อมูลครบ
64 ป.๑-๒ พระวรพจน์ ฐิตวจโน โพนุสิต 33/11 น.ธ.ตรี-สข ๕๑๕๓/๐๗๖๗ ข้อมูลครบ
65 ป.๑-๒ พระวรวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ ศรีพงษ์ 23/3 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๖ ข้อมูลครบ
66 ป.๑-๒ พระวิกรม กิตฺตินฺโท ศรีฟ้า 64/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๔ ข้อมูลครบ
67 ป.๑-๒ พระวิชาญ วิสุทฺธิญาโณ กรมถิน 43/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๖ ข้อมูลครบ
68 ป.๑-๒ พระวิชาญ ภทฺทญาโณ เลิศสหไพฑูรย์ 38/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๖ ข้อมูลครบ
69 ป.๑-๒ พระวินัย สิริมโน ศรีใจ 53/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๐๘๑ ข้อมูลครบ
70 ป.๑-๒ พระวิโรจน์ อุคฺคจิตฺโต วิจิตรธำรงศักดิ์ 41/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๗๗ ข้อมูลครบ
71 ป.๑-๒ พระวีระยุทธ ธิติวีโร สาลี 39/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๘๒ ข้อมูลครบ
72 ป.๑-๒ พระศศิพงศ์ สิริรตโน แก้วดอก 37/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๖๖ ข้อมูลครบ
73 ป.๑-๒ พระศักดา วิชฺชากโร แสนแวทย์ 43/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๕๙ ข้อมูลครบ
74 ป.๑-๒ พระศุภกฤษ พลวิชฺโช อุดมพันธ์ 33/11 น.ธ.เอก-พล ๓๓๕๘/๐๑๒๓ ข้อมูลครบ
75 ป.๑-๒ พระศุภกานต์ ธมฺมโสภิโต วรรณชะนะ 22/2 น.ธ.โท-อย ๒๒๖๑/๐๐๔๐ ข้อมูลครบ
76 ป.๑-๒ พระสมชาย พลวีโร เพ็ชรณรงค์ 63/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๔ ข้อมูลครบ
77 ป.๑-๒ พระสมพร ปญฺญาปโชโต เปรมสุริยา 58/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๕๑ ข้อมูลครบ
78 ป.๑-๒ พระสมรส โชติวณฺโณ โพธิ์งาม 37/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๕ ข้อมูลครบ
79 ป.๑-๒ พระสรรชย นาคชโย ชยานุรักษ์ 57/25 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๕๐ ข้อมูลครบ
80 ป.๑-๒ พระสราวุฒิ ปุณฺณรตโน ครุฑธา 35/7 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๙/๐๑๑๖ ข้อมูลครบ
81 ป.๑-๒ พระสำเร็จ จิตฺตทนฺโต เปลี่ยนใจสุข 57/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
82 ป.๑-๒ พระสุจินต์ สุจิตโต ประกอบผล 57/24 น.ธ.เอก-สรอ ๔/๒๕๔๒ ข้อมูลครบ
83 ป.๑-๒ พระสุนทร ญาณภทฺโท ศิลา 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๔ ข้อมูลครบ
84 ป.๑-๒ พระสุภาพ สมโชโต นีรนาทรังสรรค์ 64/4 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๐๗๒ ข้อมูลครบ
85 ป.๑-๒ พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก สมจิต 42/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๒ ข้อมูลครบ
86 ป.๑-๒ พระอติคุณ ฐิตวโร เอี่ยมดี 48/25 น.ธ.เอก-ปท ๓๗/๒๕๔๑ ข้อมูลครบ
87 ป.๑-๒ พระอนุชิต เชฏฺฐธมฺโม ชิวปรีชา 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๙ ข้อมูลครบ
88 ป.๑-๒ พระอภิภัทร กตญาโณ ทาระพิมพ์ 31/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๖ ข้อมูลครบ
89 ป.๑-๒ พระอรรตพล เตชภทฺโท แก้วเรือง 29/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๘ ข้อมูลครบ
90 ป.๑-๒ พระอะตอม สุเทโว ลีลังชงฆ์ 45/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๑ ข้อมูลครบ
91 ป.๑-๒ พระอัครวินท์ วรินฺโท อริยวณิชย์ 26/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๗ ข้อมูลครบ
92 ป.๑-๒ พระอาทิตย์ อติมงฺคโล สีสุธก 47/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๘ ข้อมูลครบ
93 ป.๑-๒ พระอานันท์ สุตนนฺโท แจ่มแจ้ง 29/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๓ ข้อมูลครบ
94 ป.๑-๒ พระอานินทร์ วุฑฺฒิโชโต ศรีพรม 42/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
95 ป.๑-๒ พระอุกฤษฏ์ ธมฺมรโต ทองห่อ 26/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๐ ข้อมูลครบ
96 ป.๑-๒ พระอุดม ยติสฺสโร คำแข็งขวา 62/27 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๑๙ ข้อมูลครบ
97 ป.๑-๒ พระอุดมชัย สนฺติรโต ศรีสมชัย 47/13 น.ธ.เอก-พล ๓๓๔๗/๐๑๗๑ ข้อมูลครบ
98 ป.๑-๒ พระเกรียงไกร กิตฺติสุโภ ชอบสะอาด 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๓ ข้อมูลครบ
99 ป.๑-๒ พระเกียรติณรงค์ กิตฺติธโร บุญแสนรัน 29/5 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๗ ข้อมูลครบ
100 ป.๑-๒ พระเจณรงษ์ วชิรปิโย มะลิพันธ์ 35/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๕๔ ข้อมูลครบ
101 ป.๑-๒ พระเนมิธร วณฺณาสโภ โอวาทสาร 29/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๓ ข้อมูลครบ
102 ป.๑-๒ พระเอกชัย ชยวณฺโณ วรรณอุดม 39/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๗ ข้อมูลครบ
103 ป.๑-๒ พระโอรัญ อคฺควิชฺโช โคตรวิชา 36/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๘ ข้อมูลครบ
104 ป.๑-๒ พระไชยวัฒน์ ปุญฺญพหุโล สุวัชรโกศล 56/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๑๕ ข้อมูลครบ
105 ป.๑-๒ พระไพฑูรย์ อตฺถวโร สิงหประเสริฐ 36/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๔๖ ข้อมูลครบ
106 ป.๑-๒ พระไพบูลย์ พุทฺธิธโช วงษ์แหวน 35/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๐๙๓ ข้อมูลครบ
107 ป.๑-๒ พระไพศาล โชติญาโณ ศรีสุวิภา 49/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๑๙ ข้อมูลครบ
108 ป.๑-๒ พระไสว สิรินาโค หานาค 37/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๘ ข้อมูลครบ
109 ป.๑-๒ พระใบฎีกาศุภชัย สุจิณฺโณ ยิ่งยุติ 34/11 น.ธ.เอก-ชพ ๕๓๕๖/๐๐๐๓ ข้อมูลครบ
110 ป.๑-๒ สามเณรกฤตธรรม สุขสมบูรณ์ 19 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๒๗ ข้อมูลครบ
111 ป.๑-๒ สามเณรกฤติกร วิชัยวัฒนา 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๘ ข้อมูลครบ
112 ป.๑-๒ สามเณรกฤษกร รายคำ 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๑ ข้อมูลครบ
113 ป.๑-๒ สามเณรกิตติชัย กิจสุข 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๑๒๒ ข้อมูลครบ
114 ป.๑-๒ สามเณรกิตติธัช คีรีพฤกษ์ 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๕ ข้อมูลครบ
115 ป.๑-๒ สามเณรขันไซ สุวันนี 17 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๗๙ ข้อมูลครบ
116 ป.๑-๒ สามเณรคณพศ สาระผล 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๕ ข้อมูลครบ
117 ป.๑-๒ สามเณรคมกฤษ จันทร์เครื่อง 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๗๒ ข้อมูลครบ
118 ป.๑-๒ สามเณรคมชาญ จิตรักญาติ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๒ ข้อมูลครบ
119 ป.๑-๒ สามเณรคุณัญญา เขตแดน 16 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๒/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
120 ป.๑-๒ สามเณรจันทร์นิต มือ 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๒ ข้อมูลครบ
121 ป.๑-๒ สามเณรจามร ซาภักดี 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๓๒ ข้อมูลครบ
122 ป.๑-๒ สามเณรจิตกร มณีวงศ์ 17 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๘๒ ข้อมูลครบ
123 ป.๑-๒ สามเณรจิตรกรณ์ แก้วมงคล 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๖๓ ข้อมูลครบ
124 ป.๑-๒ สามเณรจิรพัฒน์ ถนอมพร 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๘ ข้อมูลครบ
125 ป.๑-๒ สามเณรจิรภัทร ศรีสองชัย 12 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๒/๑๒๕๔ ข้อมูลครบ
126 ป.๑-๒ สามเณรจิรวัฒน์ มากกุญชร 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๖๙ ข้อมูลครบ
127 ป.๑-๒ สามเณรจิรายุ ใจทหาร 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๘ ข้อมูลครบ
128 ป.๑-๒ สามเณรจิรเมธ มูลชาติ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๓๕ ข้อมูลครบ
129 ป.๑-๒ สามเณรฉัตรกมล ธรรมเจตเดชา 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๐ ข้อมูลครบ
130 ป.๑-๒ สามเณรชนาธิป ชูคันหอม 14 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๕ ข้อมูลครบ
131 ป.๑-๒ สามเณรชยพล ศรีเหรา 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๕ ข้อมูลครบ
132 ป.๑-๒ สามเณรชัยศรี เป้ากลาง 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๙ ข้อมูลครบ
133 ป.๑-๒ สามเณรชินดนัย พิบูลรัตน์ 14 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๑ ข้อมูลครบ
134 ป.๑-๒ สามเณรชุติไชย เมืองสถิตย์ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๒๖ ข้อมูลครบ
135 ป.๑-๒ สามเณรณภัทร วงศ์แก้ว 14 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๒/๑๒๕๕ ข้อมูลครบ
136 ป.๑-๒ สามเณรณภัทร บุญแต่ง 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๑ ข้อมูลครบ
137 ป.๑-๒ สามเณรณัชชา เรืองประทีป 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๔ ข้อมูลครบ
138 ป.๑-๒ สามเณรณัชพล วิมลพักตร์ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๔ ข้อมูลครบ
139 ป.๑-๒ สามเณรณัฐนันท์ เผ่าปินตา 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๕ ข้อมูลครบ
140 ป.๑-๒ สามเณรณัฐพร จันทะวงค์ 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๐๙ ข้อมูลครบ
141 ป.๑-๒ สามเณรณัฐพล หล่ำเจริญ 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๙ ข้อมูลครบ
142 ป.๑-๒ สามเณรณัฐพล สีเงิน 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๐ ข้อมูลครบ
143 ป.๑-๒ สามเณรณัฐวัฒน์ ชุ่มดอนไพร 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๓ ข้อมูลครบ
144 ป.๑-๒ สามเณรณัฐวัฒน์ นพเกตุ 14 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๒ ข้อมูลครบ
145 ป.๑-๒ สามเณรดนนธน ปลั่งดี 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๑ ข้อมูลครบ
146 ป.๑-๒ สามเณรดวิชญ์ คำขัติ 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๔ ข้อมูลครบ
147 ป.๑-๒ สามเณรดำรงค์ ศรีเนตร 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๘๐ ข้อมูลครบ
148 ป.๑-๒ สามเณรธนนันท์ มิชา 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๗๔ ข้อมูลครบ
149 ป.๑-๒ สามเณรธนพล ภู่เนตร 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๖ ข้อมูลครบ
150 ป.๑-๒ สามเณรธนพัฒน์ ภักดีโชติ 14 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๗ ข้อมูลครบ
151 ป.๑-๒ สามเณรธนัช พุ่มพัว 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๒๘ ข้อมูลครบ
152 ป.๑-๒ สามเณรธนากร ลี้สกุล 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๗ ข้อมูลครบ
153 ป.๑-๒ สามเณรธนาคิม กองทรัพย์ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๓๓ ข้อมูลครบ
154 ป.๑-๒ สามเณรธรรมชัย โพธิวัฒน์ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๑๖ ข้อมูลครบ
155 ป.๑-๒ สามเณรธรรมรัตน์ มาลัยศรีฉลวย 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๔๒ ข้อมูลครบ
156 ป.๑-๒ สามเณรธำรงชัย ศรีสุวรรณ 15 น.ธ.ตรี-รบ ๒๑๖๑/๐๓๕๑ ข้อมูลครบ
157 ป.๑-๒ สามเณรธีรดนย์ พุ่มแก้ว 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๓๙ ข้อมูลครบ
158 ป.๑-๒ สามเณรธีรพจน์ บุตรชำนิ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๘๑ ข้อมูลครบ
159 ป.๑-๒ สามเณรธีรยุทธ เหิมสารจอด 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๖๓ ข้อมูลครบ
160 ป.๑-๒ สามเณรธีรเดช ยิ่งได้ชม 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๒ ข้อมูลครบ
161 ป.๑-๒ สามเณรธีรไนย ศรีโกศล 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๗ ข้อมูลครบ
162 ป.๑-๒ สามเณรนคร รัตนศรี 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๗ ข้อมูลครบ
163 ป.๑-๒ สามเณรนพประทีป มีแก้ว 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๕ ข้อมูลครบ
164 ป.๑-๒ สามเณรนพรัตน์ ชื่นชูวงศ์ 16 น.ธ.ตรี-ขก ๔๑๖๐/๐๒๔๒ ข้อมูลครบ
165 ป.๑-๒ สามเณรนรวัฒน์ ทองคำ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๖๐ ข้อมูลครบ
166 ป.๑-๒ สามเณรนันทเสน แก้วเสด็จ 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๓ ข้อมูลครบ
167 ป.๑-๒ สามเณรนิพนธ์ อ่อนสุข 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๙ ข้อมูลครบ
168 ป.๑-๒ สามเณรบุญทวี ทองปราง 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๕๑ ข้อมูลครบ
169 ป.๑-๒ สามเณรบุญอนันต์ คุทจร 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๓๔ ข้อมูลครบ
170 ป.๑-๒ สามเณรปพนศักดิ์ กิจอ่อน 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๔๙ ข้อมูลครบ
171 ป.๑-๒ สามเณรประทีป ปั้นช้าง 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๑๓ ข้อมูลครบ
172 ป.๑-๒ สามเณรปัญญา ฮาจ 18 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๗๘ ข้อมูลครบ
173 ป.๑-๒ สามเณรปิติพัฒน์ พงษ์สาตร์ 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๖ ข้อมูลครบ
174 ป.๑-๒ สามเณรปิยะบุตร พุฒเสน 14 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๘ ข้อมูลครบ
175 ป.๑-๒ สามเณรพงศกร พิกุลศรี 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๘ ข้อมูลครบ
176 ป.๑-๒ สามเณรพงศกร เตยดอน 19 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๐/๐๐๕๖ ข้อมูลครบ
177 ป.๑-๒ สามเณรพงศกร แก้วเมือง 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๑ ข้อมูลครบ
178 ป.๑-๒ สามเณรพลพฤทธิ์ แบขุนทด 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๗ ข้อมูลครบ
179 ป.๑-๒ สามเณรพัฒนา ทุริดไธสง 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๙ ข้อมูลครบ
180 ป.๑-๒ สามเณรพัฒวีชัย สุพรรณ์ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๕๘ ข้อมูลครบ
181 ป.๑-๒ สามเณรพัสกร อ่ำจำรุณ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๖ ข้อมูลครบ
182 ป.๑-๒ สามเณรพัสกร ภู่แสนสอาด 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๔ ข้อมูลครบ
183 ป.๑-๒ สามเณรพิชัยทิพย์ เอี่ยมสุวรรณ์ 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๐ ข้อมูลครบ
184 ป.๑-๒ สามเณรพิสิฐ สมทรัพย์ 17 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๑/๐๐๓๖ ข้อมูลครบ
185 ป.๑-๒ สามเณรพีรพัฒน์ รัตนวรรณ 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๒๗ ข้อมูลครบ
186 ป.๑-๒ สามเณรพีรวัส หอมหวล 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๐ ข้อมูลครบ
187 ป.๑-๒ สามเณรพุทธิ นามมุงคุน 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๓ ข้อมูลครบ
188 ป.๑-๒ สามเณรภัทรกรณ์ ป่าไผ่ 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๖๑ ข้อมูลครบ
189 ป.๑-๒ สามเณรภัทรพล ชาวน้ำวน 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๔๖ ข้อมูลครบ
190 ป.๑-๒ สามเณรภัทรพีร์ คำผง 13 น.ธ.ตรี-อบ ๔๑๖๑/๑๔๗๔ ข้อมูลครบ
191 ป.๑-๒ สามเณรภาคิน ทองเหลือง 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๖๐ ข้อมูลครบ
192 ป.๑-๒ สามเณรภาสพงศ์ คุณโท 13 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๙ ข้อมูลครบ
193 ป.๑-๒ สามเณรภูมิ มีละ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๔๕ ข้อมูลครบ
194 ป.๑-๒ สามเณรรพีภัทร สายวาศ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๗๐ ข้อมูลครบ
195 ป.๑-๒ สามเณรรัชชานนท์ เสียงใส 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๓๐ ข้อมูลครบ
196 ป.๑-๒ สามเณรรัฐภูมิ ดอกบัวเผื่อน 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๓ ข้อมูลครบ
197 ป.๑-๒ สามเณรรัฐา พอล 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๐ ข้อมูลครบ
198 ป.๑-๒ สามเณรฤทธิเดช ม่วงสองสี 14 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๙ ข้อมูลครบ
199 ป.๑-๒ สามเณรวนัชพร ซงดอน 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๗๑ ข้อมูลครบ
200 ป.๑-๒ สามเณรวรโชติ เนตนัตตา 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๒๙ ข้อมูลครบ
201 ป.๑-๒ สามเณรวัชรพล พรมกัน 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๑๑๗ ข้อมูลครบ
202 ป.๑-๒ สามเณรวัชระ แสงเนียม 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๐ ข้อมูลครบ
203 ป.๑-๒ สามเณรวัฒนชัย ผ่องศรีใส 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๒๗ ข้อมูลครบ
204 ป.๑-๒ สามเณรวันชัย พิมทอง 12 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๖๔ ข้อมูลครบ
205 ป.๑-๒ สามเณรวายุ สร้อยคีรี 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๐ ข้อมูลครบ
206 ป.๑-๒ สามเณรวิทยา ทองพลึง 18 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๑ ข้อมูลครบ
207 ป.๑-๒ สามเณรวิทวัส ศิลารัตน์ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๔๘ ข้อมูลครบ
208 ป.๑-๒ สามเณรวินัย วงศ์ดี 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๔ ข้อมูลครบ
209 ป.๑-๒ สามเณรศราวิน ครสาคู 13 น.ธ.ตรี-ชน ๒๑๖๐/๐๐๔๕ ข้อมูลครบ
210 ป.๑-๒ สามเณรศิริชัย ศักดาเดช 12 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๖๕ ข้อมูลครบ
211 ป.๑-๒ สามเณรศุทรา เติมแก้ว 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๖๒ ข้อมูลครบ
212 ป.๑-๒ สามเณรศุภวิชญ์ ขันคำ 13 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๒/๑๒๔๙ ข้อมูลครบ
213 ป.๑-๒ สามเณรสวิตต์ คำลือไชย 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๑๑ ข้อมูลครบ
214 ป.๑-๒ สามเณรสหชาติ มณีโชติ 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๒ ข้อมูลครบ
215 ป.๑-๒ สามเณรสันติ หิรัญเถกิงพันธ์ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๔ ข้อมูลครบ
216 ป.๑-๒ สามเณรสาริศ สุดเนื้อทอง 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๒๔ ข้อมูลครบ
217 ป.๑-๒ สามเณรสิทธิชัย วงค์หลัง 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๒ ข้อมูลครบ
218 ป.๑-๒ สามเณรสิทธิศักดิ์ คำพิละ 19 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๑ ข้อมูลครบ
219 ป.๑-๒ สามเณรสิทธิศักดิ์ ศรีแก้ว 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๖๗ ข้อมูลครบ
220 ป.๑-๒ สามเณรสุทิวัส จันทร์เสดียง 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๖๘ ข้อมูลครบ
221 ป.๑-๒ สามเณรสุบัน หาสียา 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๑ ข้อมูลครบ
222 ป.๑-๒ สามเณรสุพรรณชัย นาคผา 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๒๔ ข้อมูลครบ
223 ป.๑-๒ สามเณรสุพัฒนกิจ อุ่นพินิจ 14 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๖ ข้อมูลครบ
224 ป.๑-๒ สามเณรสุภาพ โสมกระโทก 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๓๐ ข้อมูลครบ
225 ป.๑-๒ สามเณรสุรวิชช์ ก่อแก้ว 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๓ ข้อมูลครบ
226 ป.๑-๒ สามเณรสุรศักดิ์ ทองอยู่ 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๑๐ ข้อมูลครบ
227 ป.๑-๒ สามเณรสุวรรณ เจริญพร 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๒๓ ข้อมูลครบ
228 ป.๑-๒ สามเณรสุวิชัย พรมรัตน์ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๒ ข้อมูลครบ
229 ป.๑-๒ สามเณรสุเมธ แก้วเกตุ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๒๘ ข้อมูลครบ
230 ป.๑-๒ สามเณรองอาจ หมายมี 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๐ ข้อมูลครบ
231 ป.๑-๒ สามเณรอธิวัฒน์ แดงหาญ 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๒๘ ข้อมูลครบ
232 ป.๑-๒ สามเณรอนุชา อ่อนมิ่ง 13 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๒/๑๒๕๒ ข้อมูลครบ
233 ป.๑-๒ สามเณรอนุชา สุโนภักดิ์ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๖ ข้อมูลครบ
234 ป.๑-๒ สามเณรอนุพงศ์ ไชยมัง 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๔๑ ข้อมูลครบ
235 ป.๑-๒ สามเณรอนุศักดิ์ คุณแก้ว 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๗ ข้อมูลครบ
236 ป.๑-๒ สามเณรอภิรักษ์ ปรกติ 16 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๒/๐๐๔๔ ข้อมูลครบ
237 ป.๑-๒ สามเณรอัศวรักษ์ ธนากุลวรรักษ์ 17 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๔๔ ข้อมูลครบ
238 ป.๑-๒ สามเณรอาทิตย์ แจ่มจำรัส 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๔ ข้อมูลครบ
239 ป.๑-๒ สามเณรเกรียงศักดิ์ มะละ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๗๓ ข้อมูลครบ
240 ป.๑-๒ สามเณรเกษมคมสันต์ เพ็งหมู 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๗ ข้อมูลครบ
241 ป.๑-๒ สามเณรเกียรติรัตน์ ทองแดง 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๑๘ ข้อมูลครบ
242 ป.๑-๒ สามเณรเจตนิพิฐ สุวรรณยุวัฒน์ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๘ ข้อมูลครบ
243 ป.๑-๒ สามเณรเจษฎา ชัยราช 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๖ ข้อมูลครบ
244 ป.๑-๒ สามเณรเด่นชัย อ่อนขัน 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๖๒ ข้อมูลครบ
245 ป.๑-๒ สามเณรเพ็ญเพชร พาพง 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๘ ข้อมูลครบ
246 ป.๑-๒ สามเณรเมฆา คุณสมบัติ 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๕ ข้อมูลครบ
247 ป.๑-๒ สามเณรเมง มับ 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๖ ข้อมูลครบ
248 ป.๑-๒ สามเณรเอกพล รัตรองใต้ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๓ ข้อมูลครบ
249 ป.๑-๒ สามเณรเอกรัตน์ เชื้อรอด 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๒๕ ข้อมูลครบ
250 ป.๑-๒ สามเณรโซปิโซ่ 14 น.ธ.ตรี-รน ๕๑๖๒/๐๐๓๗ ข้อมูลไม่ครบ / ผิดพลาด
251 ป.ธ.๓ พระการุณ อติวีโร พิริยะไพโรจน์ 29/8 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๙/๐๑๐๕
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
252 ป.ธ.๓ พระจะอา อตฺถพโล ตระกูลสีขาว 30/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๓
ป.๑-๒-อย ๔๒๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
253 ป.ธ.๓ พระฉันทพิชญา อภิฉนฺโท ดวงเอก 30/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๕
ป.๑-๒-ปท ๓๖๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
254 ป.ธ.๓ พระชนาธิป สุมโน แสนราษฏร์ 31/6 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๐๔๓
ป.๑-๒-ปท ๒๒๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
255 ป.ธ.๓ พระชาญวิทย์ วรวิชฺโช แต่ผลประเสริฐ 34/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๐๔
ป.๑-๒-ปท ๓๐๘/๒๕๕๓
ข้อมูลครบ
256 ป.ธ.๓ พระณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิ์พงศธร 27/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๒
ป.๑-๒-ปท ๒๓๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
257 ป.ธ.๓ พระทวีศักดิ์ ธมฺมสรโณ ชนะสิทธิ์ 25/5 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๗/๐๒๐๑
ป.๑-๒-ปจ ๒๖๗๓/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
258 ป.ธ.๓ พระธรณ์เทพ ธมฺมปรโม ศรีสมุทร 22/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๗
ป.๑-๒-ปท ๒๗๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
259 ป.ธ.๓ พระธรา กิตฺติธโร กาญจนภูพิงค์ 43/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๗๕
ป.๑-๒-ปท ๑๓๙๐/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
260 ป.ธ.๓ พระธันวา ธมฺมวิริโย วางขุนทด 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๓
ป.๑-๒-ปท ๑๔๐๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
261 ป.ธ.๓ พระธุรกิจ ธมฺมาลงฺกโต แก้วเฮือง 22/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๔
ป.๑-๒-ปท ๒๓๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
262 ป.ธ.๓ พระนนทวัฒน์ ธมฺมนนฺทิโย เชยชื่น 20/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๒๙
ป.๑-๒-ปท ๒๗๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
263 ป.ธ.๓ พระบุญช่วย ธมฺมิโก สกุลดง 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๕
ป.๑-๒-ปท ๔๖๙/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
264 ป.ธ.๓ พระปิยะพงษ์ ธมฺมาภิญฺโญ ตติยเกื้อกูล 21/1 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๑/๐๒๑๐
ป.๑-๒-ปจ ๑๑๕๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
265 ป.ธ.๓ พระพงศกร ธมฺเมสโน ศะสิบุตร 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๐๖
ป.๑-๒-ปจ ๒๐๘๐/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
266 ป.ธ.๓ พระพักชัย ธมฺมปวโร หยกพงค์วิไล 27/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๑
ป.๑-๒-อย ๓๕๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
267 ป.ธ.๓ พระภูริเดช ธมฺมิกเตโช โหรี 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๒๑
ป.๑-๒-ปจ ๒๖๘๓/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
268 ป.ธ.๓ พระภูวิชญ์ วรธมฺโม เทวะเศกสรรค์ 30/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๘
ป.๑-๒-ปท ๑๓๑๔/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
269 ป.ธ.๓ พระมงคล คุณมงฺคโล เสนาธง 27/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๑
ป.๑-๒-ปท ๒๓๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
270 ป.ธ.๓ พระมนต์ชัย มนฺตชโย สุขะประดิษฐ์ 33/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๑
ป.๑-๒-ปท ๒๑๘๓/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
271 ป.ธ.๓ พระระเด่นศักดิ์ ชุติสฺสโร สายรัมย์ 64/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๕
ป.๑-๒-ปท ๑๔๕๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
272 ป.ธ.๓ พระรัตพล ถิรพโล ลูกแก้ว 29/7 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๙/๐๑๑๓
ป.๑-๒-ปท ๓๖๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
273 ป.ธ.๓ พระรุช วิสุทฺธญาโณ เหลาเลิศ 39/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๐๘๔
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
274 ป.ธ.๓ พระร่มธรรม ทนฺตวํโส จันทะนัน 35/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๗๙
ป.๑-๒-ปท ๒๐๔๓/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
275 ป.ธ.๓ พระลิขสิทธิ์ วิสุทฺธสีโล ช่างงาน 32/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๖
ป.๑-๒-ปท ๒๗๑๙/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
276 ป.ธ.๓ พระวรดิษย์ ธมฺมวาโท เข็มเพชร 22/2 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๑
ป.๑-๒-ปจ ๑๗๒๑/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
277 ป.ธ.๓ พระวรินทร ธมฺมมงฺคโล สุขเจริญ 24/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๔/๐๐๗๑
ป.๑-๒-ปจ ๒๖๙๓/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
278 ป.ธ.๓ พระวัชรวีร์ อธิญาโณ โยก่า 32/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๒
ป.๑-๒-ปท ๒๑๘๔/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
279 ป.ธ.๓ พระวิทวัฒน์ ปญฺญาสาโร ปัญญาสาร 29/6 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๐๒
ป.๑-๒-ปท ๓๕๕/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
280 ป.ธ.๓ พระวิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย 52/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๙
ป.๑-๒-ปท ๒๒๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
281 ป.ธ.๓ พระวีระพงษ์ วีรวํโส ภารพัฒน์ 35/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๙๑
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
282 ป.ธ.๓ พระวีระพงษ์ นิมฺมโล ทองหนัก 39/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๐๕๓
ป.๑-๒-ปท ๑๖๙๑/๒๕๔๘
ข้อมูลครบ
283 ป.ธ.๓ พระศรุต ณฏฺฐิโก ขวัญละมูล 26/6 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๐๔๕
ป.๑-๒-ปท ๓๖๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
284 ป.ธ.๓ พระศักดิ์ดา ฐิตสกฺโก พลราชม 34/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๙
ป.๑-๒-ปท ๑๐๑๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
285 ป.ธ.๓ พระศุภกรณ์ สุภรตโน คงแก้ว 37/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๕๘
ป.๑-๒-ปท ๒๗๒/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
286 ป.ธ.๓ พระสยาม จนฺทโชติโก ตูมกูล 32/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๗
ป.๑-๒-ปท ๓๓๘/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
287 ป.ธ.๓ พระสราวุฒิ วุฑฺฒสีโล ไทรสังขโกมล 27/7 น.ธ.เอก-กจ ๒๓๕๓/๐๐๐๕
ป.๑-๒-กจ ๑๙๒๕/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
288 ป.ธ.๓ พระสหรัฐ ฉนฺทธมฺโม สุตธัมโม 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๙
ป.๑-๒-ปท ๒๒๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
289 ป.ธ.๓ พระสหัชชัย พลปญฺโญ นิกรวงค์ 29/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๔๕
ป.๑-๒-ปท ๑๐๒๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
290 ป.ธ.๓ พระสำรวย อิทฺธินาโถ แก้วบัวดี 30/9 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๓/๐๐๒๒
ป.๑-๒-ปท ๓๕๐/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
291 ป.ธ.๓ พระสำราญ อิทฺธิกโร แก้วบัวดี 30/9 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๒/๐๐๑๘
ป.๑-๒-ปท ๒๑๘๖/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
292 ป.ธ.๓ พระสำเนียง สุตปตฺโต ธรรมปัตโต 35/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๙๗
ป.๑-๒-ปท ๒๔๘/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
293 ป.ธ.๓ พระสิทธิชัย ชยคุโณ สมัครการ 53/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๖๒
ป.๑-๒-ปท ๑๐๑๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
294 ป.ธ.๓ พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย ชัยสิทธิ์ 38/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๘๕
ป.๑-๒-ปท ๒๑๘๑/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
295 ป.ธ.๓ พระสุพจน์ มหาสกฺโก คงสีพุฒ 46/24 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๕๖
ป.๑-๒-ปท ๑๖๘๕/๒๕๔๘
ข้อมูลครบ
296 ป.ธ.๓ พระสุราช ธมฺมวิเสโส ศรีวิเศษ 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๔๖
ป.๑-๒-ปท ๒๕๑/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
297 ป.ธ.๓ พระสุริยา ฐิตปสาโท ณ นคร 43/23 น.ธ.เอก-ปท ๔๘/๒๕๔๒
ป.๑-๒-ปท ๑๗๖๗/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
298 ป.ธ.๓ พระสุเมฆ ธมฺมสุเมโธ คำแหงพล 22/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๒
ป.๑-๒-ปจ ๒๑๒๑/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
299 ป.ธ.๓ พระอนุสรณ์ อติสุโภ ศิริขจร 37/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๔
ป.๑-๒-ปท ๒๓๔/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
300 ป.ธ.๓ พระอภัย อคฺคจิตฺโต กะสวย 27/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๓๙
ป.๑-๒-ปท ๑๔๐๑/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
301 ป.ธ.๓ พระอภิชา ญาณวโร เติมสมบัติบวร 31/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๖
ป.๑-๒-ปท ๒๒๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
302 ป.ธ.๓ พระอานนท์ ธมฺมราโม ชัชวาลย์ 23/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๔
ป.๑-๒-ปจ ๒๐๗๓/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
303 ป.ธ.๓ พระอานุภาพ ฐิตรตโน อาภรณ์รัตน์ 29/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๓
ป.๑-๒-ปท ๑๐๑๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
304 ป.ธ.๓ พระอานุภาพ เขมสิทฺโธ จงชานสิทโธ 44/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๖๖
ป.๑-๒-ปท ๑๐๑๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
305 ป.ธ.๓ พระอำนาจ มหาปรกฺกโม ถาวรเจริญ 45/24 น.ธ.เอก-ปท ปท ๔๘/๒๕๔๒
ป.๑-๒-ปท ๑๗๖๗/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
306 ป.ธ.๓ พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร กันใจบุตร 42/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๐๒
ป.๑-๒-ปท ๑๓๑๒/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
307 ป.ธ.๓ พระอุกฤษฏ์ วํสธโร อนุรักษ์พงศธร 47/23 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๗๓
ป.๑-๒-ปท ๑๓๔๗/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
308 ป.ธ.๓ พระเมธี วรกาโร ศรีอาภรณ์ 48/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๖
ป.๑-๒-ปท ๒๖๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
309 ป.ธ.๓ พระเอกลักษณ์ ธมฺมโชโต อมฤตชัชวาลย์ 34/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๗๔
ป.๑-๒-ปท ๒๘๗/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
310 ป.ธ.๓ สามเณรกตัญญู สุดโต 17 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๒๒
ป.๑-๒-ปท ๑๐๒๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
311 ป.ธ.๓ สามเณรกรัณย์กร อติเปรมานนท์ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๑๒๐
ป.๑-๒-ปท ๑๐๓๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
312 ป.ธ.๓ สามเณรกาญจนพล ชฎาเพชร์ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๑๑๕
ป.๑-๒-ปท ๑๐๓๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
313 ป.ธ.๓ สามเณรกิตติพศ วะศรี 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๙
ป.๑-๒-ปท ๒๔๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
314 ป.ธ.๓ สามเณรคุณานนต์ ปิ่นแดง 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๓
ป.๑-๒-ปท ๑๐๓๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
315 ป.ธ.๓ สามเณรจามิล เคนดี 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๑
ป.๑-๒-ปท ๒๓๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
316 ป.ธ.๓ สามเณรฉัตรธรรม เค้ามาก 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๖
ป.๑-๒-ปท ๑๔๖๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
317 ป.ธ.๓ สามเณรชวภณ ตั้งสมบูรณ์ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๑
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
318 ป.ธ.๓ สามเณรชัชวาล ยี่สรง 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๕
ป.๑-๒-ปท ๑๐๓๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
319 ป.ธ.๓ สามเณรชัยโรจน์ ศุภสวัสดิ์วรากร 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๕
ป.๑-๒-ปท ๑๔๖๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
320 ป.ธ.๓ สามเณรชิตชนก สุนันทารอด 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๑๒๓
ป.๑-๒-ปท ๑๐๓๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
321 ป.ธ.๓ สามเณรฐิติพงษ์ แซ่ตั้น 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๙
ป.๑-๒-ปท ๒๘๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
322 ป.ธ.๓ สามเณรณัฐกานต์ มะณู 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๓
ป.๑-๒-ปท ๒๓๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
323 ป.ธ.๓ สามเณรณัฐชัย ยงยืน 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๖
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
324 ป.ธ.๓ สามเณรณัฐพล กลางจอหอ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๑๒๖
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
325 ป.ธ.๓ สามเณรณัฐภพ อ่อนแก้ว 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๗
ป.๑-๒-ปท ๒๔๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
326 ป.ธ.๓ สามเณรณัฐวุฒิ โต๊ะรัมย์ 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๐
ป.๑-๒-ปท ๒๔๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
327 ป.ธ.๓ สามเณรดิน นนลือชา 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๙
ป.๑-๒-ปท ๒๙๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
328 ป.ธ.๓ สามเณรทนงศักดิ์ โชงรัมย์ 18 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๑๙
ป.๑-๒-ปท ๑๐๒๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
329 ป.ธ.๓ สามเณรธนกฤต เพิ่มพร 17 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๔๗
ป.๑-๒-ปจ ๑๕๓๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
330 ป.ธ.๓ สามเณรธนกฤต เงินผ่องสอาด 17 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๕๐
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
331 ป.ธ.๓ สามเณรธนวรรธน์ เจริญอนันตสิน 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๑
ป.๑-๒-ปท ๒๘๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
332 ป.ธ.๓ สามเณรธนากร อุบลรัศมี 18 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๓๑
ป.๑-๒-ปท ๓๗๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
333 ป.ธ.๓ สามเณรธนเทพ เชวงศักดิ์โสภาคย์ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๗๘
ป.๑-๒-ปท ๑๐๓๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
334 ป.ธ.๓ สามเณรธันวา ธรรมเจตเดชา 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๖๔
ป.๑-๒-ปท ๑๐๔๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
335 ป.ธ.๓ สามเณรธีราวุธ อันทะบุรี 19 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๓๑
ป.๑-๒-ปจ ๗๔๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
336 ป.ธ.๓ สามเณรนนทวรรษ มะณู 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๕
ป.๑-๒-ปท ๒๓๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
337 ป.ธ.๓ สามเณรนรเศรษฐ์ เขตแดน 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๕๐
ป.๑-๒-ปท ๑๔๖๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
338 ป.ธ.๓ สามเณรปพน โรจนธรรมกุล 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๘
ป.๑-๒-ปท ๒๓๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
339 ป.ธ.๓ สามเณรประภัทร ค้างคาว 15 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๒/๐๐๔๒
ป.๑-๒-ปจ ๗๔๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
340 ป.ธ.๓ สามเณรปิยะ จิตรซื่อ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๕๙
ป.๑-๒-ปท ๑๐๔๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
341 ป.ธ.๓ สามเณรผดุงชัย เปรมปรีดา 23 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๖
ป.๑-๒-ปท ๒๗๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
342 ป.ธ.๓ สามเณรผดุงเกียรติ สายแก้ว 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๙
ป.๑-๒-ปท ๒๗๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
343 ป.ธ.๓ สามเณรพงศกร ดลประเสริฐ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๕๓
ป.๑-๒-ปท ๑๐๓๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
344 ป.ธ.๓ สามเณรพิชัย รายคำ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๖๕
ป.๑-๒-ปท ๑๐๔๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
345 ป.ธ.๓ สามเณรพิชิตพงษ์ ธนเจริญพิชิต 19 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๖
ป.๑-๒-ปท ๑๔๖๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
346 ป.ธ.๓ สามเณรภานุ เจริญสุข 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๕๔
ป.๑-๒-ปท ๑๐๓๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
347 ป.ธ.๓ สามเณรภานุวิชญ์ เล้วอน 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๔
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
348 ป.ธ.๓ สามเณรภูฤทธิ์ ศรีสมศักดิ์ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๖๑
ป.๑-๒-ปท ๑๐๔๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
349 ป.ธ.๓ สามเณรราเชนทร์ มั่นพุฒ 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๑
ป.๑-๒-ปท ๓๗๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
350 ป.ธ.๓ สามเณรวุฒินันท์ เวียงจันทร์ 18 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๒๖
ป.๑-๒-ปท ๑๐๒๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
351 ป.ธ.๓ สามเณรสนั่น โนนสูง 17 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๔๕
ป.๑-๒-ปจ ๗๔๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
352 ป.ธ.๓ สามเณรสหพัฒน์ โทนใหญ่ 19 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๒๙
ป.๑-๒-ปจ ๑๕๒๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
353 ป.ธ.๓ สามเณรสุทธิชัย โยมมา 16 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๑/๐๐๔๓
ป.๑-๒-ปท ๑๐๒๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
354 ป.ธ.๓ สามเณรสุทธิภัทร รุ่งโรจน์ 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๒
ป.๑-๒-ปท ๒๔๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
355 ป.ธ.๓ สามเณรส่งบุญ จำปาเงิน 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๖๖
ป.๑-๒-ปท ๑๐๔๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
356 ป.ธ.๓ สามเณรอดิศร คำฤาชา 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๔๙
ป.๑-๒-ปจ ๘๗๐/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
357 ป.ธ.๓ สามเณรอนันตญา บุตรอำคา 18 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๗๙
ป.๑-๒-ปท ๑๐๒๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
358 ป.ธ.๓ สามเณรอภิวิชญ์ ศรีข้อ 17 น.ธ.เอก-กส ๔๓๖๑/๐๐๒๒
ป.๑-๒-ปท ๑๐๒๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
359 ป.ธ.๓ สามเณรอมฤต มหาคุณาวสุ 14 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๐
ป.๑-๒-ปจ ๑๕๒๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
360 ป.ธ.๓ สามเณรอำนวย รุ่งสี 21 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๕๙/๐๒๒๐
ป.๑-๒-ปท ๒๓๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
361 ป.ธ.๓ สามเณรเทวมินทร์ ชาฤทธิ์ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๑๑๘
ป.๑-๒-ปท ๒๓๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
362 ป.ธ.๓ สามเณรเพชร จันทร์อร่ามตระกูล 17 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๔๙
ป.๑-๒-ปท ๑๐๒๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
363 ป.ธ.๓ สามเณรเอกพงษ์ พุ่มพวง 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๙
ป.๑-๒-ปท ๑๔๘๔/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
364 ป.ธ.๓ สามเณรโกศัลย์ สามารถ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๗๗
ป.๑-๒-ปท ๑๐๓๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
365 ป.ธ.๓ สามเณรโชติกานต์ พึ่งความสุข 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๕
ป.๑-๒-ปท ๑๕๔๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
366 ป.ธ.๔ พระมหากันทรากร ธมฺมปโภ เคนไชยวงค์ 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๖๓
ป.ธ.๓-ปท ๒๑๓ /๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
367 ป.ธ.๔ พระมหากานต์ศักดิ์ ธมฺมโกสโล จิตบุณย์กุลธร 23/2 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
368 ป.ธ.๔ พระมหาจิตวัฒน์ จนฺทวํโส จริยสันติธรรม 49/24 น.ธ.เอก-ปท ๓๙/๒๕๔๒
ป.ธ.๓-ปท ๕๐๓/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
369 ป.ธ.๔ พระมหาชาญณรงค์ ปคุณธมฺโม กุสลจีรัง 32/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๑๐
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
370 ป.ธ.๔ พระมหาชูชาติ ขนฺติวณฺโณ ภู่วรรณชัยกุล 60/26 น.ธ.เอก-ปท ๒๐/๒๕๔๐
ป.ธ.๓-ปท ๓๒๒/๒๕๔๕
ข้อมูลครบ
371 ป.ธ.๔ พระมหาณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต คำดิษฐ 28/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
372 ป.ธ.๔ พระมหาธนวัฒน์ สุวฑฺฒชโย บงกชชัยวิพุธ 28/6 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๐๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๗/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
373 ป.ธ.๔ พระมหาธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน 24/4 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๐
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
374 ป.ธ.๔ พระมหาธีระ อตฺตทนฺโต ชาติกระพันธุ์ 45/24 น.ธ.เอก-ปท ๔๙/๒๕๔๒
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
375 ป.ธ.๔ พระมหาธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร 27/7 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๒
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
376 ป.ธ.๔ พระมหานพดล นวคุโณ ถ่อนสันเทียะ 50/28 น.ธ.เอก-ปท ๒๖/๒๕๓๙
ป.ธ.๓-ปท ๓๒๐/๒๕๔๕
ข้อมูลครบ
377 ป.ธ.๔ พระมหานันทยศ ธมฺมานนฺโท อุกำแพง 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๘
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
378 ป.ธ.๔ พระมหานิกร สุทฺธปสนฺโน ชนไธสง 38/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๘/๐๐๕๒
ป.ธ.๓-ปท ๙๒๓/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
379 ป.ธ.๔ พระมหาบดีธรรม ธมฺมาภิรโม เศรษฐมาตย์ 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๐๓๖/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
380 ป.ธ.๔ พระมหาปริญญา ปญฺญานนฺโท นันทรักษ์ 58/31 น.ธ.เอก-ปท ๔๐/๒๕๓๕
ป.ธ.๓-ปท ๖๗๖/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
381 ป.ธ.๔ พระมหาปวิช ธมฺมพโล เจริญพักตร์ 55/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๙
ป.ธ.๓-ขก ๑๑๘๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
382 ป.ธ.๔ พระมหาพนารักษ์ ปุณฺณวีริโย แสนพันธ์ 27/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๒
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
383 ป.ธ.๔ พระมหาพิจิตร ปภากโร กุลฐิติกร 36/11 น.ธ.เอก-กท ๑๓๕๗/๐๑๕๘
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
384 ป.ธ.๔ พระมหาภูมิสิทธิภัทร์ จตฺตมโล ฤทธิพิสิทธิ์พร 48/26 น.ธ.โท-ปท ๔๓/๒๕๓๙
ป.ธ.๓-สค ๑๑๑๕/๒๕๔๕
ข้อมูลครบ
385 ป.ธ.๔ พระมหามิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ พุทธิธนสมบัติ 40/21 น.ธ.เอก-ปท ๘๑/๒๕๔๒
ป.ธ.๓-นย ๔๒๙/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
386 ป.ธ.๔ พระมหายศพล ธมฺมพโล มะกระทัศ 26/6 น.ธ.เอก-จบ ๒๓๕๒/๐๐๕๗
ป.ธ.๓-จบ ๘๔๙/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
387 ป.ธ.๔ พระมหายศพล ธมฺมธโร สาตร์เพ็ชร์ 28/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๕๐
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
388 ป.ธ.๔ พระมหาฤทธิเดช ธมฺมวิชิโต ธรรมวิชิตร์ 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๔๔
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
389 ป.ธ.๔ พระมหาวรรธนะ ธมฺมนาโท คำใจ 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
390 ป.ธ.๔ พระมหาสุรภพ นิพฺภโย ทรัพย์ทวี 29/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
391 ป.ธ.๔ พระมหาสุรสิทธิ์ สุรสิทฺโธ สุขเกษม 52/32 น.ธ.เอก-ปท ๕๗/๒๕๓๔
ป.ธ.๓-ปท ๘๗๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
392 ป.ธ.๔ พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน เหลืองธาดา 57/27 น.ธ.เอก-ปท ๓๖/๒๕๓๙
ป.ธ.๓-ปท ๔๙๙/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
393 ป.ธ.๔ พระมหาอนันต์ ธมฺมสมฺปนฺโน กาญบุตร 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๕๐
ป.ธ.๓-ปท ๘๗๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
394 ป.ธ.๔ พระมหาอนุชา อิทฺธิพทฺโธ โคตะมา 38/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๓๗
ป.ธ.๓-ปท ๘๗๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
395 ป.ธ.๔ พระมหาอภิชาติ สุทฺธวํโส หล้าวัฒนะนุกูล 39/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๙/๐๐๔๐
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๔/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
396 ป.ธ.๔ พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ ชัยหา 48/24 น.ธ.เอก-ปท ๔๔/๒๕๔๒
ป.ธ.๓-ปท ๖๗๘/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
397 ป.ธ.๔ พระมหาอานนท์ ธมฺมิทฺธิโก ทับคง 26/6 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๐
ป.ธ.๓-ปท ๔๒๖/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
398 ป.ธ.๔ พระมหาเควิน ธมฺมนิสฺสโย ทองอันตัง 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๖๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๖๒/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
399 ป.ธ.๔ พระมหาเจษฎา กิตฺติฐาโน ขัตติโยทัยวงศ์ 49/23 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๖๙
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๔/๒๕๕๔
ข้อมูลครบ
400 ป.ธ.๔ พระมหาเจษฎากร ธมฺมวิสาโล เสมสฤษดิ์ 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๕๖
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
401 ป.ธ.๔ พระมหาเศรษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช ถิระศรุตานันท์ 39/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
402 ป.ธ.๔ พระมหาเอกชัย ชยสาโร ยาชุมภู 45/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๕
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
403 ป.ธ.๔ พระมหาไตรภพ ธมฺมารกฺขิโต รอดจันทร์ 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
404 ป.ธ.๔ สามเณรกัมปนาท สุวรรณเลิศ 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
405 ป.ธ.๔ สามเณรคัมภีร์ เป้าบ้านเซ่า 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๑๑๔
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
406 ป.ธ.๔ สามเณรชยธร พลหาญ 19 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๒/๐๐๓๔
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
407 ป.ธ.๔ สามเณรณภัทร แสนมั่นคงกุล 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๑๒๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
408 ป.ธ.๔ สามเณรณัฐธีร์ บูรณะเจริญพงศ์ 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๗
ป.ธ.๓-ปท ๗๙๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
409 ป.ธ.๔ สามเณรณัฐนันท์ นวลวัน 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๘
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
410 ป.ธ.๔ สามเณรดนุสรณ์ จิ๋วปัญญา 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๗
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
411 ป.ธ.๔ สามเณรทยุติธร คงเมือง 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๙
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
412 ป.ธ.๔ สามเณรธณาวุธ ธิวาจา 21 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๕๖/๐๔๒๐
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
413 ป.ธ.๔ สามเณรธนารักษ์ แจ้งอรุณ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๑๑๙
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
414 ป.ธ.๔ สามเณรธรรมธร ทิพาธรรมคุณ 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๓
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
415 ป.ธ.๔ สามเณรธีรภัทร จำปาพัน 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๐
ป.ธ.๓-ปท ๗๙๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
416 ป.ธ.๔ สามเณรนพนนท์ จีนดิบ 19 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๔๖
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
417 ป.ธ.๔ สามเณรนัฐพงษ์ กระแจะจันทร์ 21 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๒๕
ป.ธ.๓-ปจ ๑๒๗๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
418 ป.ธ.๔ สามเณรบวรรัตน์ ลิขิตวิบูลย์ 19 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๒๕
ป.ธ.๓-ปจ ๑๑๑๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
419 ป.ธ.๔ สามเณรปฏิภาณ คำแผลง 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๐
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
420 ป.ธ.๔ สามเณรปฏิวัติ ภู่เนตร 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๕
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
421 ป.ธ.๔ สามเณรปวีณ ไชยยา 18 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๑/๐๒๑๒
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
422 ป.ธ.๔ สามเณรพิรภพ พรพรรณนุกูล 18 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๕๑
ป.ธ.๓-ปจ ๕๗๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
423 ป.ธ.๔ สามเณรภัคณัฐ จันทร์สมบูรณ์ 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๘
ป.ธ.๓-ปท ๗๙๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
424 ป.ธ.๔ สามเณรภูตะวัน บุญหลวง 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๕
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
425 ป.ธ.๔ สามเณรภูวดล คิดอ่าน 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๒
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
426 ป.ธ.๔ สามเณรรัชชานนท์ โพธิ์แก้ว 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๔
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
427 ป.ธ.๔ สามเณรรัตน เกิดมั่น 18 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๔๙
ป.ธ.๓-ปจ ๑๒๗๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
428 ป.ธ.๔ สามเณรวสุบัณฑิต ภูชิตธนิสร 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
429 ป.ธ.๔ สามเณรศุภกร เฟื่องคอน 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๑
ป.ธ.๓-ปท ๖๕๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
430 ป.ธ.๔ สามเณรสิทธิศักดิ์ เข็มนอก 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๕๑
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
431 ป.ธ.๔ สามเณรสิปปภาส เจนฐิติกุล 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๑๕๘/๐๔๖๙
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
432 ป.ธ.๔ สามเณรอากิโนบุ โอซากะ 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๒
ป.ธ.๓-ปท ๗๙๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
433 ป.ธ.๔ สามเณรเจษฎา กัณหาพิมพ์ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๘
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
434 ป.ธ.๔ สามเณรเพชรตะวัน โพธิ์ขาว 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๒
ป.ธ.๓-ปท ๖๕๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
435 ป.ธ.๕ พระสมควร ป. ปญฺญาสโม ตุใยรัมย์ 37/6 น.ธ.เอก-บร ๔๓๔๓/๐๐๑๑
ป.ธ.๔-ปท ๑๔๓/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
436 ป.ธ.๕ พระมหาคงกระพัน วุฑฺฒิธโร เข่งพิมล 36/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๗๘
ป.ธ.๔-อย ๔๓๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
437 ป.ธ.๕ พระมหาฉัตรทอง ปคุณชโย เสาวรส 25/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๔๕
ป.ธ.๔-ปท ๕๖๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
438 ป.ธ.๕ พระมหาชลิตนพณัฐ ปภาสชโย คำภา 23/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๒
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
439 ป.ธ.๕ พระมหาชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๕
ป.ธ.๔-ปท ๔๒๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
440 ป.ธ.๕ พระมหาชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ ฉายทองดี 41/22 น.ธ.เอก-ปท ๗๙/๒๕๔๒
ป.ธ.๔-ปท ๔๙๕/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
441 ป.ธ.๕ พระมหาชาคริต ธมฺมชาคโร คำแท้ 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๐
ป.ธ.๔-อย ๑๔๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
442 ป.ธ.๕ พระมหาณรงฤทธิ์ วริทฺธิชโย วันศุกร์ 24/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๒๑๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
443 ป.ธ.๕ พระมหาณัชพล ธมฺมโช มีศรีสุข 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๖
ป.ธ.๔-อย ๔๓๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
444 ป.ธ.๕ พระมหาณัฐพงศ์ ธมฺมวิภูโต แสงวงศ์ 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๕๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๗๖/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
445 ป.ธ.๕ พระมหาถานิต ธมฺมมานิโต หวลมานพ 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๕๙
ป.ธ.๔-อย ๔๔๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
446 ป.ธ.๕ พระมหาทองเพียร สิริทตฺโต โพธิ์ทัด 30/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๕/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
447 ป.ธ.๕ พระมหาธัชธรรม ธมฺมปูรโณ ตั้งบูรณะกุล 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๖๗
ป.ธ.๔-ปท ๕๔๙/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
448 ป.ธ.๕ พระมหาบัณฑิต ธมฺมปณฺฑิโต เนินทอง 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๙
ป.ธ.๔-อย ๔๔๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
449 ป.ธ.๕ พระมหาบุญฤทธิ์ ธมฺมิทฺธเมโธ เพชรรัตน์เมธากุล 21/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๐๗
ป.ธ.๔-ปท ๕๕๒/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
450 ป.ธ.๕ พระมหาปิยะ ปิยวาจโก สดศรีวิบูลย์ 45/20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๖/๐๐๕๐
ป.ธ.๔-สรอ ๗๑๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
451 ป.ธ.๕ พระมหาพงศกร วิภูติชโย อิงคะวะระ 23/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๒๓๔
ป.ธ.๔-ปท ๕๖๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
452 ป.ธ.๕ พระมหาพุทธิวัฒน์ วฑฺฒนชโย อินทร์พงษ์ 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๑๘
ป.ธ.๔-ปท ๔๕๕/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
453 ป.ธ.๕ พระมหาลัทธ์ ลทฺธชโย ยี่จา 25/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๑๐๙
ป.ธ.๔-ปท ๓๖๓/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
454 ป.ธ.๕ พระมหาวงค์วริศ วิสารโท พงษ์ลี้รัตน์ 44/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๐
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
455 ป.ธ.๕ พระมหาวันชัย พลคุโณ จันทร์เพ็ญ 42/21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๔๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๐๓/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
456 ป.ธ.๕ พระมหาวันเฉลิม เกวลชโย สุวรรณเลิศ 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๑๐๕
ป.ธ.๔-ปท ๕๐๕/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
457 ป.ธ.๕ พระมหาวิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี 33/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
458 ป.ธ.๕ พระมหาวิเชียร อภินนฺโท อารมย์ชื่น 60/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๖๖
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
459 ป.ธ.๕ พระมหาศรณรงค์ ธมฺมสํวโร วงษ์งาม 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๑
ป.ธ.๔-อย ๔๓๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
460 ป.ธ.๕ พระมหาศุภชัย ธมฺมสุโภ ดาระหงษ์ 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๔/๐๐๗๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๗๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
461 ป.ธ.๕ พระมหาศุภลักษณ์ สทฺธินฺทชโย บุรีขันธ์ 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๙๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
462 ป.ธ.๕ พระมหาสรศักดิ์ ธมฺมาภิรโต มงคลมล 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๐๙
ป.ธ.๔-อย ๔๓๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
463 ป.ธ.๕ พระมหาสุรธัช ธมฺมินฺทปญฺโญ ไชยคำหาญ 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๐๘
ป.ธ.๔-ปท ๕๔๘/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
464 ป.ธ.๕ พระมหาเมธี เมธีชโย เมธีชยวงศ์ 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๐
ป.ธ.๔-ปท ๕๔๔/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
465 ป.ธ.๕ พระมหาเอกมงคล มงฺคลชโย สมานวงศ์ 29/7 น.ธ.เอก-พย ๓๓๕๐/๐๐๘๕
ป.ธ.๔-ปท ๔๕๘/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
466 ป.ธ.๕ พระมหาเอกวศิน ธมฺมสุทฺโธ แจ่มเนียม 26/7 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๒
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
467 ป.ธ.๕ พระมหาแทน อิทฺธินฺทชโย พนักงาม 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๙๑
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
468 ป.ธ.๕ พระมหาไพฑูรย์ ปญฺญาปทีโป ชาวน้ำ 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๓
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
469 ป.ธ.๕ พระมหาไสว สุวณฺณภาโส ทองคำ 61/31 น.ธ.เอก-ปท ๓๗/๒๕๓๕
ป.ธ.๔-ปท ๓๓๑/๒๕๓๘
ข้อมูลครบ
470 ป.ธ.๕ สามเณรกล้าตะวัน พุ่มไสว 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๐
ป.ธ.๔-ปท ๕๕๓/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
471 ป.ธ.๕ สามเณรชินวัตร มณีโชติ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
472 ป.ธ.๕ สามเณรทศพล ประทุมภักดิ์ 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๖
ป.ธ.๔-ปท ๔๒๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
473 ป.ธ.๕ สามเณรธนกร ครุฑอ่ำ 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๔
ป.ธ.๔-ปท ๕๗๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
474 ป.ธ.๕ สามเณรธนดล ปิ่นแดง 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๓๐๐
ป.ธ.๔-ปท ๕๗๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
475 ป.ธ.๕ สามเณรธนภูมิ ผลิตวานนท์ 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๒
ป.ธ.๔-ปท ๕๗๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
476 ป.ธ.๕ สามเณรนวพล วิลัยเกษ 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๗๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
477 ป.ธ.๕ สามเณรนิพัทธ์ เจริญศรี 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๑
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
478 ป.ธ.๕ สามเณรปรเมธ เต๋จ๊ะ 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๒
ป.ธ.๔-ปท ๔๒๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
479 ป.ธ.๕ สามเณรปิยะพงษ์ สีหาพล 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๓
ป.ธ.๔-ปท ๔๒๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
480 ป.ธ.๕ สามเณรพนาวัฒน์ จันทร์เผือก 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๓
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
481 ป.ธ.๕ สามเณรพลากร ดีประเสริฐ 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๐
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
482 ป.ธ.๕ สามเณรภูรินทร์ พวงมาลัย 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๓
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
483 ป.ธ.๕ สามเณรวรวุฒิ พุทธธรรม 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๙๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๗๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
484 ป.ธ.๕ สามเณรวายุ คำทองนาค 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๑
ป.ธ.๔-ปท ๔๒๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
485 ป.ธ.๕ สามเณรวุฒิพงษ์ ดวงดอกไม้ 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๐
ป.ธ.๔-ปท ๕๗๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
486 ป.ธ.๕ สามเณรศุภมิตร เจตนาจรัสแสง 19 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๒๘
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
487 ป.ธ.๕ สามเณรสรศักดิ์ หล่อแหลม 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๗๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
488 ป.ธ.๕ สามเณรสิทธิพล สิงห์บัว 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๔๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
489 ป.ธ.๕ สามเณรโชคตระการ สิงห์คำ 19 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๘
ป.ธ.๔-ปท ๕๒๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
490 ป.ธ.๖ พระมหากิตติศักดิ์ กลฺยาณชโย ยอดทองหลาง 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๒๑๑
ป.ธ.๕-ปท ๙๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
491 ป.ธ.๖ พระมหาก้องพิภพ ธมฺมวิสารโท สีพรม 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๙
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
492 ป.ธ.๖ พระมหาขจรศักดิ์ สตฺติปญฺโญ จงฤทธิพร 63/33 น.ธ.เอก-ปท ๓๑/๒๕๓๓
ป.ธ.๕-ปท ๑๗๐/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
493 ป.ธ.๖ พระมหาจักรพันธุ์ ธมฺมจนฺโท อยู่เย็น 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๔๗
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
494 ป.ธ.๖ พระมหาชวลิต อตฺถโชโต สหเจริญชัย 32/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
495 ป.ธ.๖ พระมหาชาญชัย ชญฺญชโย ชุ่มชื่น 25/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๖
ป.ธ.๕-ปท ๙๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
496 ป.ธ.๖ พระมหาฐิติวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน สมรัก 26/6 น.ธ.เอก-ศก ๔๓๕๒/๐๐๖๔
ป.ธ.๕-ปท ๘๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
497 ป.ธ.๖ พระมหาณัฏฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย ตั้งสมบุญดีรัตน์ 34/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๑๑๔
ป.ธ.๕-ปท ๒๑๕/๒๕๔๘
ข้อมูลครบ
498 ป.ธ.๖ พระมหาธนธรณ์ ธมฺมวิริโย จงรัตน์ 27/7 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๔/๐๐๓๑
ป.ธ.๕-ปท ๓๙๙/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
499 ป.ธ.๖ พระมหาธานินทร์ กนฺตมโน คะสุดใจ 35/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๐๔
ป.ธ.๕-ปท ๒๖๒/๒๕๕๓
ข้อมูลครบ
500 ป.ธ.๖ พระมหานัน โกวิทชโย ยศปัญญา 38/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๑๒๕
ป.ธ.๕-ปท ๒๑๐/๒๕๔๘
ข้อมูลครบ
501 ป.ธ.๖ พระมหานิพล ธมฺมปภาโส ฤทัยกูลมั่นคง 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๕๔
ป.ธ.๕-อย ๑๖๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
502 ป.ธ.๖ พระมหานิรัชฌาน รกฺขิตชโย แก้ววชิราภรณ์ 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๑๐๔
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๓/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
503 ป.ธ.๖ พระมหาพงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์ 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๕
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
504 ป.ธ.๖ พระมหาพจภณ เขมโชโต แน่นหนา 32/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๓๗
ป.ธ.๕-อย ๓๒๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
505 ป.ธ.๖ พระมหาพุฒิพงศ์ วุทฺธิชโย รัศมีจันทร์ 26/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๑๐๒
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
506 ป.ธ.๖ พระมหาภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๙
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
507 ป.ธ.๖ พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๔
ป.ธ.๕-อย ๑๔๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
508 ป.ธ.๖ พระมหาภูตะวัน ธมฺมชีโว ถิ่นจันดา 24/4 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๕๗/๐๔๖๔
ป.ธ.๕-ปท ๓๕๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
509 ป.ธ.๖ พระมหาวาทิศ ธมฺมิทฺธญาโณ คำแท้ 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๖๖
ป.ธ.๕-ปท ๑๕๕/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
510 ป.ธ.๖ พระมหาศราวุฒิ ปริสุทฺธิชโย วันลักษณ์ 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๙๘
ป.ธ.๕-ปท ๒๔๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
511 ป.ธ.๖ พระมหาสุทธิพงษ์ สุชโย ชุ่มดอนไพร 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๗๘
ป.ธ.๕-ปท ๙๐/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
512 ป.ธ.๖ พระมหาสุรพล ธมฺมปสิทฺโธ ศรีสะอาด 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๐
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
513 ป.ธ.๖ พระมหาอัศรางค์กูล สุวรชโย ภาพสิงห์ 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๑๐๙
ป.ธ.๕-ปท ๘๘/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
514 ป.ธ.๖ พระมหาอำนาจ อิสฺสรชโย บุญโสภา 24/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
515 ป.ธ.๖ พระมหาเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๐
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
516 ป.ธ.๖ พระมหาเทวนาถ ธมฺมนาโถ โหรี 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
517 ป.ธ.๖ พระมหาโกวิน โกวิทชโย สอนโยธา 25/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๕
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
518 ป.ธ.๖ พระมหาโสรัจน์ รตนวํโส เสริมรัตน์ 29/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๗๔
ป.ธ.๕-ปท ๓๙๗/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
519 ป.ธ.๖ พระมหาไพรัช วชิรธมฺโม นาสาธร 28/8 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๑/๐๐๒๒
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
520 ป.ธ.๖ พระมหาไพโรจน์ ธมฺมโรจโน พะวงจิตร 26/6 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๑๘
ป.ธ.๕-ปท ๒๔๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
521 ป.ธ.๖ สามเณรจตุพร ปากบั้น 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๒๑
ป.ธ.๕-ปท ๓๗๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
522 ป.ธ.๖ สามเณรณัฐพงศ์ วิภาวิน 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๓
ป.ธ.๕-ปท ๓๘๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
523 ป.ธ.๖ สามเณรณัฐภัทร จำปา 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๒
ป.ธ.๕-ปท ๓๘๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
524 ป.ธ.๖ สามเณรธนบดี ปัญญาดี 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๙
ป.ธ.๕-ปท ๑๐๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
525 ป.ธ.๖ สามเณรธไนศวรรย์ จิ๋ววิเศษ 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๔
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
526 ป.ธ.๖ สามเณรนฤเบศน์ ส่งประสาทศิลป์ 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๓
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
527 ป.ธ.๖ สามเณรนิติกร มุยคำ 22 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๕๖/๐๔๑๔
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
528 ป.ธ.๖ สามเณรพิทยาธร กรวิจิตต์ศิลป์ 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๖
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
529 ป.ธ.๖ สามเณรสันติภาพ ตันศิริ 21 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๔๑
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
530 ป.ธ.๖ สามเณรอภิชา แจ่มจันทร์ชนก 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๕
ป.ธ.๕-ปท ๓๗๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
531 ป.ธ.๖ สามเณรเนติธร มนต์ดี 18 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๖
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
532 ป.ธ.๖ สามเณรเอกพล วงศ์สวาสดิ์ 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๘
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
533 ป.ธ.๗ พระมหาคณิน คณินฺโท เชิญศิริดำรงค์ 37/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๙/๐๐๑๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๑/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
534 ป.ธ.๗ พระมหาฉัตรดนัย วิสารทชโย ตระกูลคูศรี 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๘๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
535 ป.ธ.๗ พระมหาณัฐวัฒน์ อมตชโย ลิ้มรัตน์ 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๓๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
536 ป.ธ.๗ พระมหาณัฐวุฒิ ณฏฺฐชโย จันทร์โชติ 29/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๒๗
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
537 ป.ธ.๗ พระมหาทนงศักดิ์ เนกฺขมฺมชโย เติมผล 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๘๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๔/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
538 ป.ธ.๗ พระมหาทวี อินฺทโชโต ปรางจันทร์ 33/13 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๔๖/๐๐๐๖
ป.ธ.๖-ปท ๑๖๑/๒๕๕๓
ข้อมูลครบ
539 ป.ธ.๗ พระมหาธนพล สุนฺทรชโย อุ่นบุญเรือง 23/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๖๒
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
540 ป.ธ.๗ พระมหาธีรศักดิ์ วํสชโย รักสกุล 24/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
541 ป.ธ.๗ พระมหาธเนศร์ ฐานรโต ทรัพย์สมบูรณ์ 42/22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๔๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๐/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
542 ป.ธ.๗ พระมหานันทวัฒน์ ธมฺมนนฺโท ทองโท 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๕๕
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
543 ป.ธ.๗ พระมหาบรรชา ธมฺมตฺถสุโภ ครองพันธ์ 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๒๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
544 ป.ธ.๗ พระมหาปิยะวัฒน์ ธมฺมตฺถธีโร แปลงดี 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๒
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
545 ป.ธ.๗ พระมหาปุญญพัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ มนวรรธน์ 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๔๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๐๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
546 ป.ธ.๗ พระมหาพงศธร มหินฺทชโย มหาวงค์ 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๙๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๐/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
547 ป.ธ.๗ พระมหาพิเชษฐ์ อภิเชฏฺโฐ ธรรมวิชิตร์ 37/11 น.ธ.เอก-สก ๑๕/๒๕๔๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
548 ป.ธ.๗ พระมหาพิเชษฐ์ โยคชโย ชินมา 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๘๒
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๘/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
549 ป.ธ.๗ พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค จิราดิเรก 50/27 น.ธ.เอก-ปท ๕๖/๒๕๓๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
550 ป.ธ.๗ พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย ปัญญาสมบัติ 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๓๖
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๙/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
551 ป.ธ.๗ พระมหาวรท กิตฺติปาโล วุฒินีรนาท 44/23 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๘๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๐/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
552 ป.ธ.๗ พระมหาวรพงศ์ ธมฺมิทฺโธ สิริศรีมงคล 23/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
553 ป.ธ.๗ พระมหาศรายุทธ ธมฺมินฺโท กล่ำอินทร์ 41/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๕๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
554 ป.ธ.๗ พระมหาศุภกร ธมฺมติลโก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 22/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๒๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
555 ป.ธ.๗ พระมหาสันติ เนปกฺโก สุภาชนะ 47/25 น.ธ.เอก-ปท ๒๗/๒๕๔๒
ป.ธ.๖-ปท ๙๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
556 ป.ธ.๗ พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย เดชคำพู 24/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
557 ป.ธ.๗ พระมหาอดิเทพ เทวินฺทชโย วิภาสพานิชกุล 21/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๙๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
558 ป.ธ.๗ พระมหาอดิเรก อติชโย แสงสุระ 33/13 น.ธ.เอก-อด ๔๓๔๕/๐๐๙๖
ป.ธ.๖-ปท ๙๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
559 ป.ธ.๗ พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน์ 39/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๗๔
ป.ธ.๖-ปท ๙๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
560 ป.ธ.๗ พระมหาอภิวัฒน์ ปภาชโย ครองยุติ 23/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
561 ป.ธ.๗ พระมหาอโนชา อาทิตฺตชโย ตั้งตระกูล 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๓๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๔/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
562 ป.ธ.๗ พระมหาเกียรติศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก เข็มขาว 24/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๐๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
563 ป.ธ.๗ พระมหาเจตน์ภพ ภวชโย อาสิงสมานันท์ 22/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๗
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
564 ป.ธ.๗ พระมหาเดชเมธี เมธินฺทชโย ลังกาพินธุ์ 24/1 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๐๗
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
565 ป.ธ.๗ พระมหาเผด็จศักดิ์ สกฺกธมฺโม ผดุงชิต 51/27 น.ธ.เอก-ปท ๕๓/๒๕๓๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๙/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
566 ป.ธ.๗ สามเณรจอเหล่ ทูทอง 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
567 ป.ธ.๗ สามเณรณัฐดนัย เจริญศรี 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
568 ป.ธ.๗ สามเณรนิธิพล สายพินทอง 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๕
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
569 ป.ธ.๗ สามเณรศหัศวรรต เอี่ยมสง่า 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๓๐๒
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
570 ป.ธ.๗ สามเณรสามารถ พรายน้ำ 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
571 ป.ธ.๗ สามเณรหงษ์ทอง ไชยศรี 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๕
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
572 ป.ธ.๘ พระมหากฤตนัย รตนปญฺโญ เอกรักษาศิลป์ชัย 30/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๕
ป.ธ.๗-ปท ๙๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
573 ป.ธ.๘ พระมหากฤตพจน์ สกฺกธมฺโม ปุระ 29/9 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๑/๐๐๑๖
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
574 ป.ธ.๘ พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต วงษ์เกิดศรี 46/24 น.ธ.เอก-ปท ๕๖/๒๕๔๑
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๑/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
575 ป.ธ.๘ พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย ภาระดีไพเราะห์ 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๒๓
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
576 ป.ธ.๘ พระมหาฐาปนาวุฒิ ถาวรชโย คงช่วย 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๘/๐๐๙๐
ป.ธ.๗-ปท ๕๘/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
577 ป.ธ.๘ พระมหาณัชทยุต วิจกฺขณชโย บุญคุ้มครอง 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๑๐๐
ป.ธ.๗-ปท ๖๘/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
578 ป.ธ.๘ พระมหาธนกร ปริญฺญาชโย แก้วเจริญวิริยะ 24/4 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๐๘
ป.ธ.๗-ปท ๗๑/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
579 ป.ธ.๘ พระมหาธนา วณฺณชโย ผิวก่ำ 31/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๑๒๕
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๘/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
580 ป.ธ.๘ พระมหาธรรมนูญ ธมฺมินฺทชโย ทาหล้า 40/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๑๐๗
ป.ธ.๗-ปท ๙๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
581 ป.ธ.๘ พระมหาธัญสัณห์ กิตฺติสาโร ศรีบูระเดช 43/24 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๖๑
ป.ธ.๗-ปท ๙๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
582 ป.ธ.๘ พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร ทองสมบัติ 36/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๗๐
ป.ธ.๗-กบ ๒๐๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
583 ป.ธ.๘ พระมหาประจักร ปุญฺญิทฺธิชโย บุญฤทธิ์ 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๑๑
ป.ธ.๗-ปท ๙๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
584 ป.ธ.๘ พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย หลักด่าน 31/10 น.ธ.เอก-ศก ๔๓๔๗/๐๐๕๙
ป.ธ.๗-ปท ๖๖/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
585 ป.ธ.๘ พระมหาประสงค์ ปารมิญฺชโย ปูไฝ 40/19 น.ธ.เอก-ปท ๖๗/๒๕๔๑
ป.ธ.๗-ปท ๕๗/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
586 ป.ธ.๘ พระมหาผดุงพงษ์ ผาติวํโส แก้วดอก 35/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๗๒
ป.ธ.๗-ปท ๗๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
587 ป.ธ.๘ พระมหาพงศธร สุจิตฺตชโย สุขจิต 27/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๙๖
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
588 ป.ธ.๘ พระมหาพิพัฒน์ วิชโย คงกระพันธ์ 25/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๘
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
589 ป.ธ.๘ พระมหาวีระพล วชิรจิตฺโต กุลศิริ 31/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๘
ป.ธ.๗-ปท ๙๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
590 ป.ธ.๘ พระมหาสมจิต สมิทฺธชโย สร้อยฟ้า 37/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๑๓๑
ป.ธ.๗-ปท ๖๒/๒๕๕๓
ข้อมูลครบ
591 ป.ธ.๘ พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช ชำนาญพุดซา 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๕๗
ป.ธ.๗-ปท ๘๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
592 ป.ธ.๘ พระมหาสุพจน์ สุวโจ เปรื่องปราชญ์ 56/26 น.ธ.เอก-ปท ๒๖/๒๕๔๐
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๑/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
593 ป.ธ.๘ พระมหาหมี ชุตินฺทชโย อายี 21/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๘
ป.ธ.๗-ปท ๙๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
594 ป.ธ.๘ พระมหาอธิบุตร ธมฺมปุงฺคโว ยอดพุดซา 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๖๑
ป.ธ.๗-ปท ๙๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
595 ป.ธ.๘ พระมหาอภิสิทธิ์ ธมฺมาภิสิทฺโธ เหล่าชินชาติ 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๔
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
596 ป.ธ.๘ พระมหาอุกฤษฏ์ อุกฺกฏฺฐชโย บุญจำรวญ 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๒๒
ป.ธ.๗-ปท ๗๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
597 ป.ธ.๘ พระมหาเจริญ จารุชโย ไพศาลธารา 34/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๗๘
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๖/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
598 ป.ธ.๘ พระมหาเทิดเกียรติ นาถชโย เวียงสิมมา 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๒๔
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
599 ป.ธ.๘ พระมหาเมฑัต ธีรชโย ลาโส 24/4 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๑๒
ป.ธ.๗-ปท ๘๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
600 ป.ธ.๘ พระมหาเสกสรร จิรภาโส จี้แสง 55/34 น.ธ.เอก-ปท ๔๓/๒๕๓๓
ป.ธ.๗-มค ๑๑๘/๒๕๔๗
ข้อมูลครบ
601 ป.ธ.๘ พระมหาโชคชัย สิริชโย คมวิเศษ 27/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๙๔
ป.ธ.๗-ปท ๕๙/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
602 ป.ธ.๘ พระมหาโนบุ จกฺกชโย ทาคาซินา 24/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๖
ป.ธ.๗-ปท ๘๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
603 ป.ธ.๘ สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๗
ป.ธ.๗-ปท ๙๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
604 ป.ธ.๙ พระมหากฤษดา อาโลกชโย อินเมอะ 30/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๘/๐๐๘๗
ป.ธ.๘-ปท ๔๓/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
605 ป.ธ.๙ พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย ศิลาวราเวทย์ 41/10 น.ธ.เอก-ปท ๖๓/๒๕๔๑
ป.ธ.๘-ปท ๔๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
606 ป.ธ.๙ พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข สุขกิจเจ 30/8 น.ธ.เอก-จบ ๒๓๔๙/๐๐๒๙
ป.ธ.๘-ปท ๔๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
607 ป.ธ.๙ พระมหาณัฐดนัย โชติกชโย จันทะพันธ์ 24/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๘๐
ป.ธ.๘-ปท ๔๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
608 ป.ธ.๙ พระมหาณัฐพล ภทฺรชโย ภูวนาฏภิญฺโญ 24/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๙
ป.ธ.๘-ปท ๔๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
609 ป.ธ.๙ พระมหานำบุญ นาคชโย ตั้งตระกูล 24/4 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๐๙
ป.ธ.๘-ปท ๔๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
610 ป.ธ.๙ พระมหาพงศ์ศิริ สิริวิชโย เดือนขาว 30/8 น.ธ.เอก-จบ ๒๓๕๐/๐๐๑๓
ป.ธ.๘-ปท ๔๔/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
611 ป.ธ.๙ พระมหาพลสันต์ พลคฺคชโย คุณสาร 31/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๑๑๙
ป.ธ.๘-ปท ๒๖/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
612 ป.ธ.๙ พระมหาพิชิต ปญฺญาวโร ไชยยานนท์ 41/22 น.ธ.เอก-ปท ๖๑/๒๕๔๑
ป.ธ.๘-ปท ๒๘/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
613 ป.ธ.๙ พระมหามนต์ชัย อภิชาโน ศรีเทพ 42/22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๕๐
ป.ธ.๘-ปท ๖๘/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
614 ป.ธ.๙ พระมหาศิริศักดิ์ เหมมูโล เหมะมูล 56/30 น.ธ.เอก-ปท ๒๖/๒๕๓๖
ป.ธ.๘-ปท ๙๖/๒๕๔๗
ข้อมูลครบ
615 ป.ธ.๙ พระมหาสมบัติ ปภาโส นิรันดร์วงศ์วาน 52/26 น.ธ.เอก-ปท ๔๑/๒๕๔๐
ป.ธ.๘-ปท ๗๐/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
616 ป.ธ.๙ พระมหาสมบุญ อนนฺตชโย บุญธรรม 39/16 น.ธ.เอก-ปท ๗๙/๒๕๔๑
ป.ธ.๘-ปท ๖๙/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
617 ป.ธ.๙ พระมหาสว่าง สุภภาโส นาคนวล 51/32 น.ธ.เอก-ศก ๒๗๒/๒๕๓๐
ป.ธ.๘-ปท ๓๑/๒๕๔๖
ข้อมูลครบ
618 ป.ธ.๙ พระมหาสอน พุทฺธิสาโร จันทร์เปรียง 45/25 น.ธ.เอก-ปท ๓๘/๒๕๓๖
ป.ธ.๘-ปท ๗๑/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
619 ป.ธ.๙ พระมหาสุวินิจ ปญฺญินฺทชโย เลาหวงศ์ 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๗
ป.ธ.๘-ปท ๔๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
620 ป.ธ.๙ พระมหาหล้า วิชิตชโย ปู่ทอง 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๑๒๘
ป.ธ.๘-ปท ๓๒/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
621 ป.ธ.๙ พระมหาอาริศร สาสนชโย ทองประสาร 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๙๓
ป.ธ.๘-ปท ๓๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
622 ป.ธ.๙ พระมหาแก้วปัญญา ปญฺญาชโย หินกล้า 33/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๑๒๙
ป.ธ.๘-ปท ๔๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
623 ป.ธ.๙ พระมหาโกมล สุภจิตฺโต ด้วงเต่า 37/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๗๒
ป.ธ.๘-ปท ๓๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ

อัพเดทข้อมูลวันที่ 12 ก.ย.2562
Image

รายชื่อผู้สมัครสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2564 แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ
1 บ.ศ.๑-๒ นางธนพร ธรรมศร 51 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๐๒ ข้อมูลครบ
2 บ.ศ.๑-๒ นางมัทรีจิตร จันปุย 54 - ข้อมูลครบ
3 บ.ศ.๑-๒ นางสุภาพร ลิ่มสืบเชื้อ 63 น.ธ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๐๑ ข้อมูลครบ
4 บ.ศ.๑-๒ นางสุรีรัตน์ สรวลเกษม 63 - ข้อมูลครบ
5 บ.ศ.๑-๒ นางอำพรรณ ไชยพันธุ์ 63 ธ.ศ.เอก-ชม ๓๖๕๖/๐๘๒๙ ข้อมูลครบ
6 บ.ศ.๑-๒ นางอู่ทอง ไชยดี 62 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๒/๐๐๖๕ ข้อมูลครบ
7 บ.ศ.๑-๒ นางสาวกีรณีวัลก์ โกฏิสิริวัส 44 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๘/๐๖๑๙ ข้อมูลครบ
8 บ.ศ.๑-๒ นางสาวกุลชาดา เทศบุตร 31 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๘/๐๖๔๓ ข้อมูลครบ
9 บ.ศ.๑-๒ นางสาวกุลิสรา ชินธันย์ 50 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๒/๐๐๙๓ ข้อมูลครบ
10 บ.ศ.๑-๒ นางสาวจิดาภา แจ่มจันทร์ชนก 43 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๖/๐๗๐๓ ข้อมูลครบ
11 บ.ศ.๑-๒ นางสาวชนัญญา แสงจันทร์ 40 ธ.ศ.เอก-ชบ ๑๘๓/๒๕๔๑ ข้อมูลครบ
12 บ.ศ.๑-๒ นางสาวชวินทร ปฐมกสิกุล 31 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๒/๐๐๙๖ ข้อมูลครบ
13 บ.ศ.๑-๒ นางสาวฐิติรัตน์ สุจริยานุรักษ์ 46 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๒/๐๗๒๒ ข้อมูลครบ
14 บ.ศ.๑-๒ นางสาวดวงหทัย เดชะรัตนานนท์ 35 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๖/๐๗๑๕ ข้อมูลครบ
15 บ.ศ.๑-๒ นางสาวทิพวรรณ์ สุจริยานุรักษ์ 46 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๕/๐๕๓๓ ข้อมูลครบ
16 บ.ศ.๑-๒ นางสาวปิยาภรณ์ กิตติสุรัตน์พงศ์ 34 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๔๙/๓๗๘๔ ข้อมูลครบ
17 บ.ศ.๑-๒ นางสาวพรรณธิภา ราชภูชงค์ 32 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๑/๐๕๓๙ ข้อมูลครบ
18 บ.ศ.๑-๒ นางสาวพัชรา หงษ์สุวรรณ 47 ธ.ศ.ตรี-อบ ๖๔๕๒/๐๐๙๒ ข้อมูลครบ
19 บ.ศ.๑-๒ นางสาวภควรรณ เจียสุวรรณ 56 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๑๓๙ ข้อมูลครบ
20 บ.ศ.๑-๒ นางสาวภัทราพรรณ วีระมณี 15 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๐๖ ข้อมูลครบ
21 บ.ศ.๑-๒ นางสาวภารดี เจริญธนมิตร 27 ธ.ศ.ตรี-ชบ ๒๔๔๘/๐๐๖๗ ข้อมูลครบ
22 บ.ศ.๑-๒ นางสาววริษฐา แพทธยา 31 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๗/๐๗๒๔ ข้อมูลครบ
23 บ.ศ.๑-๒ นางสาววลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ 32 ธ.ศ.เอก-กท ๑๖๔๖/๑๙๐๕ ข้อมูลครบ
24 บ.ศ.๑-๒ นางสาวศลิษา บุญเจริญ 47 ธ.ศ.ตรี-สบ ๒๔๕๘/๖๐๕๖ ข้อมูลครบ
25 บ.ศ.๑-๒ นางสาวศิรินันท์ ศรีบัวสด 31 ธ.ศ.เอก-จบ ๖๖๔๘/๐๐๐๔ ข้อมูลครบ
26 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสายชล สายทอง 42 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๖/๐๒๑๖ ข้อมูลครบ
27 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสุกานดา มุณีเพชร์รัตน์ 31 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๙/๑๐๑๗ ข้อมูลครบ
28 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสุภาวดี ดีประวี 31 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๕๑ ข้อมูลครบ
29 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสุรีภรณ์ อินทร์อ่ำ 30 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๙/๑๓๕๐ ข้อมูลครบ
30 บ.ศ.๑-๒ นางสาวหทัยกาญจน์ สมานวงศ์ 34 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๕/๐๕๖๐ ข้อมูลครบ
31 บ.ศ.๑-๒ นางสาวอภินันท์ ชนสยอง 49 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๖๔ ข้อมูลครบ
32 บ.ศ.๑-๒ นางสาวอรปรียา วรกิจวัฒนา 27 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๒/๐๐๖๖ ข้อมูลครบ
33 บ.ศ.๑-๒ นางสาวอารี ปิยะวัชร์ 68 ธ.ศ.เอก-ปท ๑๔/๒๕๔๐ ข้อมูลครบ
34 บ.ศ.๑-๒ นางสาวเบญญทิพย์ สวนอินทร์ 20 ธ.ศ.ตรี-ตง ๕๔๕๔/๒๘๕๕ ข้อมูลครบ
35 บ.ศ.๑-๒ นางสาวไวยากรณ์ แก้วใส 31 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๘/๐๖๔๒ ข้อมูลครบ
36 บ.ศ.๑-๒ นายธวัชชัย ฉินส่งธีระพานิช 46 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๑๖๓ ข้อมูลครบ
37 บ.ศ.๑-๒ นายธีรวัตร เผชิญมหาโยธิน 49 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๐๓ ข้อมูลครบ
38 บ.ศ.๑-๒ นายนรินทร์ พวงนาค 42 - ข้อมูลครบ
39 บ.ศ.๑-๒ นายประภาส แนวทอง 60 - ข้อมูลครบ
40 บ.ศ.๑-๒ นายพิชิต ปัญญา 50 ธ.ศ.เอก-ปท ๔๕/๒๕๓๙ ข้อมูลครบ
41 บ.ศ.๑-๒ นายสัมพันธ์ ปานกำเหนิด 50 - ข้อมูลครบ
42 บ.ศ.๑-๒ นายเทอดศักดิ์ รักษาวงศ์ 40 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๕๓ ข้อมูลครบ
43 บ.ศ.๑-๒ นายโชคชัย โค้คำหล้า 36 น.ธ.เอก-พร ๖๒/๒๕๔๒ ข้อมูลครบ
44 บ.ศ.๓ นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสมบุญ 35 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๒/๐๗๔๘
บ.ศ.๑-๒-ปท ๓๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
45 บ.ศ.๓ นางสาวพิมพ์พิชชา จันทร์เจ้าฉาย 33 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๘/๐๖๓๕
บ.ศ.๑-๒-ปท ๑๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
46 บ.ศ.๓ นางสาวสุชาดา เรณูรส 68 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๕๔๓/๐๐๑๒
บ.ศ.๑-๒-มมร ๒๓/๒๕๕๔
ข้อมูลครบ
47 บ.ศ.๓ นางสาวสุภาเพ็ญ บำรุงวงศ์ 67 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๓/๐๓๒๘
บ.ศ.๑-๒-ปท ๑๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
48 บ.ศ.๓ นางสาวเจริญศรี แก้วแดง 72 ธ.ศ.เอก-ปท ๑๐๓/๒๕๓๐
บ.ศ.๑-๒-มมร ๑๙/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
49 บ.ศ.๓ นางสาวแวว จิบสันเทียะ 58 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๑/๐๕๐๑
บ.ศ.๑-๒-ปท ๕๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
50 บ.ศ.๓ นายญาณวรุตม์ กสิวงศ์ 26 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๙๖
บ.ศ.๑-๒-ปท ๑๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
51 บ.ศ.๔ นางสาวจันทวัฒนา พิษณุประชา 59 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๖/๐๑๒๖
บ.ศ.๓-มมร ๒๒/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
52 บ.ศ.๔ นางสาวจันทิรา ไขทะเล 35 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๔๖
บ.ศ.๓-ปท ๑๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
53 บ.ศ.๔ นางสาวจามรี ตั้งกสิกิจ 50 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๘/๐๖๑๗
บ.ศ.๓-ปท ๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
54 บ.ศ.๔ นางสาวดารณี นันติวานิช 41 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๒๘๐
บ.ศ.๓-ปท ๔๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
55 บ.ศ.๔ นางสาวทัศนีย์ เสรีเลิศวิวัฒน์ 68 ธ.ศ.เอก-ปท ๑๐/๒๕๓๑
บ.ศ.๓-ปท ๒๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
56 บ.ศ.๔ นางสาวภัคภร แจ่มจันทร์ชนก 40 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๖
บ.ศ.๓-ปท ๔๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
57 บ.ศ.๔ นางสาวรักธรรม มหาสุทธิกุล 30 ธ.ศ.เอก-ชม ๓๖๕๑/๐๑๔๕
บ.ศ.๓-ปท ๓๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
58 บ.ศ.๔ นางสาวสร้อยศจี ศรีสันติสุข 47 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๘
บ.ศ.๓-ปท ๔๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
59 บ.ศ.๕ นางสุวิไล เทพกุณหนิมิตต์ 60 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๖/๐๐๙๘
บ.ศ.๔-มมร ๐๔/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
60 บ.ศ.๕ นางสาวกรรณิการ์ อยู่ศรี 45 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๑๖๙
บ.ศ.๔-มมร ๑๑/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
61 บ.ศ.๕ นางสาวจารุวรรณ ภาษี 49 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๓/๐๐๖๐
บ.ศ.๔-มมร ๐๘/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
62 บ.ศ.๕ นางสาวจิตรา แซ่จง 33 ธ.ศ.เอก-สข ๕๖๔๕/๐๑๙๑
บ.ศ.๔-ปท ๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
63 บ.ศ.๕ นางสาวประชุมพร แซ่ลี้ 60 น.ธ.เอก-ปท ๒๖๕๐/๐๘๒๕
บ.ศ.๔-มมร ๙/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
64 บ.ศ.๕ นางสาวรัชนี พรสี่ 42 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๒๗๐
บ.ศ.๔-มมร ๒/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
65 บ.ศ.๕ นางสาวศิวพร จินตนาวงศ์ 72 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๐๒๖
บ.ศ.๔-มมร ๐๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
66 บ.ศ.๕ นายสุชิน ปรักทยานนท์ 49 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๖/๐๑๖๒
บ.ศ.๔-มมร ๐๕/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
67 บ.ศ.๖ นางสาวนพวรรณ ลาภอนันต์นพคุณ 55 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๑๔๙
บ.ศ.๕-ปท ๑๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
68 บ.ศ.๖ นางสาวพิมพ์พิศา พรหมสาส์น 24 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๔/๐๓๙๒
บ.ศ.๕-ปท ๓/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
69 บ.ศ.๖ นางสาววัชรา มโนศิรินุกูล 47 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๓/๐๐๙๗
บ.ศ.๕-มมร ๘/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
70 บ.ศ.๖ นางสาวสุดใจ วชิรศักดิ์พานิช 46 ธ.ศ.เอก-ปท ๑๐๑/๒๕๔๒
บ.ศ.๕-ปท ๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
71 บ.ศ.๗ นางสาววรนุช เจริญพันธ์ 59 ธ.ศ.เอก-ปท ๓๗/๒๕๔๒
บ.ศ.๖-ปท ๒/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
72 บ.ศ.๗ นางสาวอุษา ทองเจริญพานิช 43 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๒๐๙
บ.ศ.๖-มมร ๕/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
73 บ.ศ.๘ นางสาวพรจิตต์ กนกยุราพันธ์ 44 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๒๐๑
บ.ศ.๗-มมร ๖/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
74 บ.ศ.๙ นายเสฐียร ทั่งทองมะดัน 48 น.ธ.เอก-นม ๑๐/๒๕๓๒
บ.ศ.๘-ปท ๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ

อัพเดทข้อมูลวันที่ 12 ก.ย.2562