รายชื่อส่งสอบ ปี ๒๕๖๕

หน้าหลัก รายชื่อ

Image

รายชื่อผู้สมัครสอบบาลี ประจำปี 2565 แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ
1 ป.๑-๒ พระกิตติพงษ์ สุทฺธาโภ หิรัญมุทราภรณ์ 59/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๔ ข้อมูลครบ
2 ป.๑-๒ พระขจรพงศ์ เขมวํโส สีหราช 44/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๒ ข้อมูลครบ
3 ป.๑-๒ พระขรรค์ชัย ชยวํโส แซ่แต้ 44/21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๘/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
4 ป.๑-๒ พระจิรพัทธ์ กิตฺติภทฺโท อินทรตุล 46/24 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๗๗ ข้อมูลครบ
5 ป.๑-๒ พระชวกร ขิปฺปชโว เกยนนไชย 29/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๔๑ ข้อมูลครบ
6 ป.๑-๒ พระชาญชัย สนฺตมโน บุษปวนิช 65/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๗๒ ข้อมูลครบ
7 ป.๑-๒ พระณัฐกวิน ฐานวโร เรืองสุขนิรันดร์ 30/10 น.ธ.โท-กท ๑๒๕๘/๐๐๘๘ ข้อมูลครบ
8 ป.๑-๒ พระณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน หนูเกื้อ 47/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๕๕ ข้อมูลครบ
9 ป.๑-๒ พระดำรงเกียรติ ถิรโสตฺถิโก รินเที่ยง 41/17 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๑๑ ข้อมูลครบ
10 ป.๑-๒ พระถนอมกฎ ธมฺมโสตฺถิโก อาญาจงสวัสดิ์ 57/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๖ ข้อมูลครบ
11 ป.๑-๒ พระทศสุธี ภูริมโน พชรดนัย 57/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๒๕ ข้อมูลครบ
12 ป.๑-๒ พระธนกร เขมงฺกโร อมรนิติโชคสกุล 44/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๓๓ ข้อมูลครบ
13 ป.๑-๒ พระธรรมพล ขนฺติธมฺโม แก้วโชติรุ่ง 50/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๓ ข้อมูลครบ
14 ป.๑-๒ พระธวัชชัย ภูริโสภโณ แซ่เตีย 33/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๓๕ ข้อมูลครบ
15 ป.๑-๒ พระนพคุณ ยติคุโณ พงษ์เต้า 37/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๑๖ ข้อมูลครบ
16 ป.๑-๒ พระนพพร จนฺทโรจโน โรจนภิญโญ 41/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๖๐ ข้อมูลครบ
17 ป.๑-๒ พระบุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร 38/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๕ ข้อมูลครบ
18 ป.๑-๒ พระปัณณภพ กิจฺจสุทฺโธ ประสิทธิบุญ 50/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๐๑ ข้อมูลครบ
19 ป.๑-๒ พระพรชัย พลวธมฺโม พิญญพงษ์ 55/5 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๐๔๐ ข้อมูลครบ
20 ป.๑-๒ พระพฤกษ์ ทานธโร ยอดดี 44/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๘๙ ข้อมูลครบ
21 ป.๑-๒ พระภฤศ สุขกาโม ศรสินชัย 60/13 น.ธ.เอก-รย ๒๓๕๕/๐๐๕๒ ข้อมูลครบ
22 ป.๑-๒ พระภัทรพงษ์ เหมภทฺโท เทาศิริ 35/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๕๓ ข้อมูลครบ
23 ป.๑-๒ พระภัทรารุจ ฌานภทฺโท ภัทรเดชาวิชญ์ 47/9 น.ธ.เอก-มห ๔๓๖๐/๐๐๑๔ ข้อมูลครบ
24 ป.๑-๒ พระภานุพันธ์ อตฺถวโร สิงห์แก้ว 36/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๗ ข้อมูลครบ
25 ป.๑-๒ พระยงยุทธ สุภทฺทวํโส เหมือยไธสง 29/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
26 ป.๑-๒ พระรัศมี รํสิธมฺโม พิษณุประชา 56/26 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๖/๐๐๓๕ ข้อมูลครบ
27 ป.๑-๒ พระวรพจน์ ฐิตวจโน โพนุสิต 34/12 น.ธ.ตรี-สข ๕๑๕๓/๐๗๖๗ ข้อมูลครบ
28 ป.๑-๒ พระวิริยะ กตปุญฺโญ สกุลศรีจิรวัฒน์ 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๕๗ ข้อมูลครบ
29 ป.๑-๒ พระวีรชัย เตชงฺกุโร ลือฤทธิกุล 39/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๙๑ ข้อมูลครบ
30 ป.๑-๒ พระวีรวิทย์ อุตฺตมวีโร กนกนุเคราะห์ 48/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๘/๐๐๕๑ ข้อมูลครบ
31 ป.๑-๒ พระวีระพงษ์ จนฺทโสภโณ แซ่เซียว 44/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๙/๐๐๓๑ ข้อมูลครบ
32 ป.๑-๒ พระวีระยุทธ ธิติวีโร สาลี 39/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๘๒ ข้อมูลครบ
33 ป.๑-๒ พระศักดา วิชฺชากโร แสนแวทย์ 44/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๕๙ ข้อมูลครบ
34 ป.๑-๒ พระสมชาย พลวีโร เพ็ชรณรงค์ 64/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๔ ข้อมูลครบ
35 ป.๑-๒ พระสมพร ปญฺญาปโชโต เปรมสุริยา 59/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๕๑ ข้อมูลครบ
36 ป.๑-๒ พระสราวุฒิ ปุณฺณรตโน ครุฑธา 36/8 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๙/๐๑๑๖ ข้อมูลครบ
37 ป.๑-๒ พระสันติราษฎร์ อุปสนฺโต ศรีสมบัติ 36/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๗ ข้อมูลครบ
38 ป.๑-๒ พระสำเร็จ จิตฺตทนฺโต เปลี่ยนใจสุข 58/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
39 ป.๑-๒ พระสุจินต์ สุจิตโต ประกอบผล 58/25 น.ธ.เอก-สรอ ๔/๒๕๔๒ ข้อมูลครบ
40 ป.๑-๒ พระอติคุณ ฐิตวโร เอี่ยมดี 49/26 น.ธ.เอก-ปท ๓๗/๒๕๔๑ ข้อมูลครบ
41 ป.๑-๒ พระอภิภัทร กตญาโณ ทาระพิมพ์ 32/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๖ ข้อมูลครบ
42 ป.๑-๒ พระอรรตพล เตชภทฺโท แก้วเรือง 30/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๘ ข้อมูลครบ
43 ป.๑-๒ พระอะตอม สุเทโว ลีลังชงฆ์ 46/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๑ ข้อมูลครบ
44 ป.๑-๒ พระอาทิตย์ อติมงฺคโล สีสุธก 47/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๘ ข้อมูลครบ
45 ป.๑-๒ พระอานันท์ สุตนนฺโท แจ่มแจ้ง 30/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๓ ข้อมูลครบ
46 ป.๑-๒ พระอานินทร์ วุฑฺฒิโชโต ศรีพรม 43/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
47 ป.๑-๒ พระอิสรภาพ อาจารสมฺปนฺโน ธรรมามั่น 48/12 น.ธ.เอก-มส ๓๓๖๓/๐๐๓๔ ข้อมูลครบ
48 ป.๑-๒ พระอุกฤษฏ์ พฺรหฺมวํโส พรหมบุตร 42/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๘๗ ข้อมูลครบ
49 ป.๑-๒ พระอุดม ยติสฺสโร คำแข็งขวา 63/28 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๑๙ ข้อมูลครบ
50 ป.๑-๒ พระอุดมชัย สนฺติรโต ศรีสมชัย 48/14 น.ธ.เอก-พล ๓๓๔๗/๐๑๗๑ ข้อมูลครบ
51 ป.๑-๒ พระเนมิธร วณฺณาสโภ โอวาทสาร 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๓ ข้อมูลครบ
52 ป.๑-๒ พระไพศาล โชติญาโณ ศรีสุวิภา 50/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๑๙ ข้อมูลครบ
53 ป.๑-๒ สามเณรกฤติกร วิชัยวัฒนา 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๘ ข้อมูลครบ
54 ป.๑-๒ สามเณรขันไซ สุวันนี 18 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๗๙ ข้อมูลครบ
55 ป.๑-๒ สามเณรคมชาญ จิตรักญาติ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๒ ข้อมูลครบ
56 ป.๑-๒ สามเณรจันทร์นิต มือ 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๒ ข้อมูลครบ
57 ป.๑-๒ สามเณรจามร ซาภักดี 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๖๗ ข้อมูลครบ
58 ป.๑-๒ สามเณรจิรพัฒน์ ถนอมพร 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๘ ข้อมูลครบ
59 ป.๑-๒ สามเณรจิรวัฒน์ มากกุญชร 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๙ ข้อมูลครบ
60 ป.๑-๒ สามเณรจิรเมธ มูลชาติ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๒๐ ข้อมูลครบ
61 ป.๑-๒ สามเณรฉัตรกมล ธรรมเจตเดชา 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๐ ข้อมูลครบ
62 ป.๑-๒ สามเณรชยพล ศรีเหรา 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๕ ข้อมูลครบ
63 ป.๑-๒ สามเณรณัชพล วิมลพักตร์ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๔ ข้อมูลครบ
64 ป.๑-๒ สามเณรณัฐนันท์ เผ่าปินตา 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๕ ข้อมูลครบ
65 ป.๑-๒ สามเณรณัฐวัฒน์ ชุ่มดอนไพร 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๗๓ ข้อมูลครบ
66 ป.๑-๒ สามเณรดนนธน ปลั่งดี 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๖๔ ข้อมูลครบ
67 ป.๑-๒ สามเณรดำรงค์ ศรีเนตร 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๒๑ ข้อมูลครบ
68 ป.๑-๒ สามเณรธนนันท์ มิชา 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๗๔ ข้อมูลครบ
69 ป.๑-๒ สามเณรธนพล ภู่เนตร 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๖ ข้อมูลครบ
70 ป.๑-๒ สามเณรธนพัฒน์ ภักดีโชติ 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๗ ข้อมูลครบ
71 ป.๑-๒ สามเณรธนัช พุ่มพัว 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๒๘ ข้อมูลครบ
72 ป.๑-๒ สามเณรธนาคิม กองทรัพย์ 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๓๓ ข้อมูลครบ
73 ป.๑-๒ สามเณรธรรมชัย โพธิวัฒน์ 14 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๑๙ ข้อมูลครบ
74 ป.๑-๒ สามเณรธีรพจน์ บุตรชำนิ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๑๐ ข้อมูลครบ
75 ป.๑-๒ สามเณรนพประทีป มีแก้ว 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๕๘ ข้อมูลครบ
76 ป.๑-๒ สามเณรนรวัฒน์ ทองคำ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๓ ข้อมูลครบ
77 ป.๑-๒ สามเณรนิพนธ์ อ่อนสุข 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๙ ข้อมูลครบ
78 ป.๑-๒ สามเณรบุญทวี ทองปราง 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๙๗ ข้อมูลครบ
79 ป.๑-๒ สามเณรบุญอนันต์ คุทจร 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๗๕ ข้อมูลครบ
80 ป.๑-๒ สามเณรปพนศักดิ์ กิจอ่อน 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๙๖ ข้อมูลครบ
81 ป.๑-๒ สามเณรประทีป ปั้นช้าง 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๗๐ ข้อมูลครบ
82 ป.๑-๒ สามเณรปัญญา ฮาจ 19 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๗๘ ข้อมูลครบ
83 ป.๑-๒ สามเณรพงศกร เตยดอน 20 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๐/๐๐๕๖ ข้อมูลครบ
84 ป.๑-๒ สามเณรพงศกร แก้วเมือง 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๑ ข้อมูลครบ
85 ป.๑-๒ สามเณรพัฒวีชัย สุพรรณ์ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๑ ข้อมูลครบ
86 ป.๑-๒ สามเณรพิชัยทิพย์ เอี่ยมสุวรรณ์ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๐ ข้อมูลครบ
87 ป.๑-๒ สามเณรพีรพัฒน์ รัตนวรรณ 17 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๒๗ ข้อมูลครบ
88 ป.๑-๒ สามเณรภัทรพล ชาวน้ำวน 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๙๔ ข้อมูลครบ
89 ป.๑-๒ สามเณรภูมิ มีละ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๙๓ ข้อมูลครบ
90 ป.๑-๒ สามเณรรัฐา พอล 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๐ ข้อมูลครบ
91 ป.๑-๒ สามเณรฤทธิเดช ม่วงสองสี 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๙ ข้อมูลครบ
92 ป.๑-๒ สามเณรวนัชพร ซงดอน 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๑๒ ข้อมูลครบ
93 ป.๑-๒ สามเณรวรโชติ เนตนัตตา 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๒๙ ข้อมูลครบ
94 ป.๑-๒ สามเณรวัฒนชัย ผ่องศรีใส 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๕๖ ข้อมูลครบ
95 ป.๑-๒ สามเณรวันชัย พิมทอง 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๖๔ ข้อมูลครบ
96 ป.๑-๒ สามเณรวินัย วงศ์ดี 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๔ ข้อมูลครบ
97 ป.๑-๒ สามเณรศิริชัย ศักดาเดช 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๖๕ ข้อมูลครบ
98 ป.๑-๒ สามเณรศุทรา เติมแก้ว 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๖๒ ข้อมูลครบ
99 ป.๑-๒ สามเณรสาริศ สุดเนื้อทอง 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๘๗ ข้อมูลครบ
100 ป.๑-๒ สามเณรสิทธิศักดิ์ คำพิละ 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๑ ข้อมูลครบ
101 ป.๑-๒ สามเณรสิทธิศักดิ์ ศรีแก้ว 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๖๗ ข้อมูลครบ
102 ป.๑-๒ สามเณรสุทิวัส จันทร์เสดียง 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๘ ข้อมูลครบ
103 ป.๑-๒ สามเณรสุบัน หาสียา 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๑ ข้อมูลครบ
104 ป.๑-๒ สามเณรสุพรรณชัย นาคผา 21 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๒๔ ข้อมูลครบ
105 ป.๑-๒ สามเณรสุรวิชช์ ก่อแก้ว 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๓ ข้อมูลครบ
106 ป.๑-๒ สามเณรอัศวรักษ์ ธนากุลวรรักษ์ 18 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๔๔ ข้อมูลครบ
107 ป.๑-๒ สามเณรเกรียงศักดิ์ มะละ 14 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๑๔ ข้อมูลครบ
108 ป.๑-๒ สามเณรเกียรติรัตน์ ทองแดง 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๘๑ ข้อมูลครบ
109 ป.๑-๒ สามเณรเจตนิพิฐ สุวรรณยุวัฒน์ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๘ ข้อมูลครบ
110 ป.๑-๒ สามเณรเจษฎา ชัยราช 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๖ ข้อมูลครบ
111 ป.๑-๒ สามเณรเอกรัตน์ เชื้อรอด 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๘๘ ข้อมูลครบ
112 ป.ธ.๓ พระการุณ อติวีโร พิริยะไพโรจน์ 30/9 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๙/๐๑๐๕
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
113 ป.ธ.๓ พระคณิน สุภมโน ก่อสุภพุทธิ 30/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๑
ป.๑-๒-ปท ๒๗๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
114 ป.ธ.๓ พระจักรกฤษณ์ กตธมฺโม วงษ์ละคร 29/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๘
ป.๑-๒-ปท ๒๗๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
115 ป.ธ.๓ พระฉันทพิชญา อภิฉนฺโท ดวงเอก 31/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๕
ป.๑-๒-ปท ๓๖๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
116 ป.ธ.๓ พระชนาธิป สุมโน แสนราษฏร์ 32/7 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๐๔๓
ป.๑-๒-ปท ๒๒๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
117 ป.ธ.๓ พระฐพงศ์สรรค์ สุทฺธิปุญฺโญ บุญญฤทธิวงษ์ 37/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๖๘
ป.๑-๒-ปท ๒๗๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
118 ป.ธ.๓ พระณฐาภพ สนฺติพโล พงษ์ตุ้ย 33/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๒
ป.๑-๒-ปท ๒๗๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
119 ป.ธ.๓ พระณัฏฐพัฒน์ อตฺถพโล ตระกูลสีขาว 31/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๓
ป.๑-๒-อย ๔๒๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
120 ป.ธ.๓ พระณัฐพงษ์ สุทฺธญาโณ สุทธิวนิช 55/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๖๒
ป.๑-๒-ปท ๒๗๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
121 ป.ธ.๓ พระณัฐพล ธมฺมกฺขโม ชัยชนะ 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๕
ป.๑-๒-ปท ๒๘๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
122 ป.ธ.๓ พระธนพนธ์ เชฏฺฐพนฺโธ แสงอิศราภิรักษ์ 27/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๓๗
ป.๑-๒-ปท ๒๗๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
123 ป.ธ.๓ พระธันวา ธมฺมวิริโย วางขุนทด 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๓
ป.๑-๒-ปท ๑๔๐๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
124 ป.ธ.๓ พระบุญช่วย ธมฺมิโก สกุลดง 28/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๕
ป.๑-๒-ปท ๔๖๙/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
125 ป.ธ.๓ พระปิยะพงษ์ ธมฺมาภิญฺโญ ตติยเกื้อกูล 22/2 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๑/๐๒๑๐
ป.๑-๒-ปจ ๑๑๕๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
126 ป.ธ.๓ พระผดุงชัย รกฺขิตชโย เปรมปรีดา 24 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๖
ป.๑-๒-ปท ๒๗๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
127 ป.ธ.๓ พระพงศกร ธมฺเมสโน ศะสิบุตร 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๐๖
ป.๑-๒-ปจ ๒๐๘๐/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
128 ป.ธ.๓ พระพรสวรรค์ ธมฺมาภินนฺโท ปัจจุโส 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๖๗
ป.๑-๒-ปท ๒๗๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
129 ป.ธ.๓ พระพักชัย ธมฺมปวโร หยกพงค์วิไล 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๑
ป.๑-๒-อย ๓๕๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
130 ป.ธ.๓ พระมานะ นาถปญฺโญ ถกลสุเวช 33/8 น.ธ.ตรี-ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๕
ป.๑-๒-ปท ๒๗๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
131 ป.ธ.๓ พระรุช วิสุทฺธญาโณ เหลาเลิศ 40/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๐๘๔
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
132 ป.ธ.๓ พระลิขสิทธิ์ วิสุทฺธสีโล ช่างงาน 33/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๖
ป.๑-๒-ปท ๒๗๑๙/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
133 ป.ธ.๓ พระวัชรวีร์ อธิญาโณ โยก่า 33/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๒
ป.๑-๒-ปท ๒๑๘๔/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
134 ป.ธ.๓ พระวิทวัฒน์ ปญฺญาสาโร ปัญญาสาร 30/7 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๐๒
ป.๑-๒-ปท ๓๕๕/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
135 ป.ธ.๓ พระวีระพงษ์ วีรวํโส ภารพัฒน์ 36/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๙๑
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
136 ป.ธ.๓ พระศุภกรณ์ สุภรตโน คงแก้ว 38/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๕๘
ป.๑-๒-ปท ๒๗๒/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
137 ป.ธ.๓ พระศุภกานต์ ธมฺมโสภิโต วรรณชะนะ 23/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๘๘
ป.๑-๒-ปท ๒๘๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
138 ป.ธ.๓ พระสยาม จนฺทโชติโก ตูมกูล 33/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๗
ป.๑-๒-ปท ๓๓๘/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
139 ป.ธ.๓ พระสำรวย อิทฺธินาโถ แก้วบัวดี 30/10 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๓/๐๐๒๒
ป.๑-๒-ปท ๓๕๐/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
140 ป.ธ.๓ พระสำราญ อิทฺธิกโร แก้วบัวดี 30/10 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๒/๐๐๑๘
ป.๑-๒-ปท ๒๑๘๖/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
141 ป.ธ.๓ พระสำเนียง สุตปตฺโต ธรรมปัตโต 35/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๙๗
ป.๑-๒-ปท ๒๔๘/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
142 ป.ธ.๓ พระสิทธิชัย ชยคุโณ สมัครการ 54/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๖๒
ป.๑-๒-ปท ๑๐๑๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
143 ป.ธ.๓ พระสุพจน์ มหาสกฺโก คงสีพุฒ 47/25 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๕๖
ป.๑-๒-ปท ๑๖๘๕/๒๕๔๘
ข้อมูลครบ
144 ป.ธ.๓ พระสุริยา ฐิตปสาโท ณ นคร 44/24 น.ธ.เอก-ปท ๔๘/๒๕๔๒
ป.๑-๒-ปท ๑๗๖๗/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
145 ป.ธ.๓ พระอนุชิต เชฏฺฐธมฺโม ชิวปรีชา 29/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๙
ป.๑-๒-ปท ๒๗๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
146 ป.ธ.๓ พระอนุสรณ์ อติสุโภ ศิริขจร 38/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๔
ป.๑-๒-ปท ๒๓๔/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
147 ป.ธ.๓ พระอภัย อคฺคจิตฺโต กะสวย 28/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๓๙
ป.๑-๒-ปท ๑๔๐๑/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
148 ป.ธ.๓ พระอานุภาพ เขมสิทฺโธ จงชานสิทโธ 45/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๖๖
ป.๑-๒-ปท ๑๐๑๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
149 ป.ธ.๓ พระอำนาจ มหาปรกฺกโม ถาวรเจริญ 46/25 น.ธ.เอก-ปท ปท ๔๘/๒๕๔๒
ป.๑-๒-ปท ๑๗๖๗/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
150 ป.ธ.๓ พระเอกลักษณ์ ธมฺมโชโต อมฤตชัชวาลย์ 34/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๗๔
ป.๑-๒-ปท ๒๘๗/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
151 ป.ธ.๓ พระโอรัญ อคฺควิชฺโช โคตรวิชา 36/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๘
ป.๑-๒-ปท ๒๗๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
152 ป.ธ.๓ สามเณรกรัณย์กร อติเปรมานนท์ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๑๐๐
ป.๑-๒-ปท ๑๐๓๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
153 ป.ธ.๓ สามเณรกิตติชัย กิจสุข 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๑๐๒
ป.๑-๒-ปท ๒๙๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
154 ป.ธ.๓ สามเณรกิตติธัช คีรีพฤกษ์ 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๕
ป.๑-๒-ปท ๒๙๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
155 ป.ธ.๓ สามเณรกิตติพศ วะศรี 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๙
ป.๑-๒-ปท ๒๔๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
156 ป.ธ.๓ สามเณรคุณัญญา เขตแดน 17 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๒/๐๐๔๓
ป.๑-๒-ปท ๒๘๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
157 ป.ธ.๓ สามเณรคุณานนต์ ปิ่นแดง 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๓
ป.๑-๒-ปท ๑๐๓๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
158 ป.ธ.๓ สามเณรชนาธิป ชูคันหอม 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๕
ป.๑-๒-ปท ๒๙๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
159 ป.ธ.๓ สามเณรณัชชา เรืองประทีป 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๔
ป.๑-๒-ปท ๒๘๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
160 ป.ธ.๓ สามเณรทนงศักดิ์ โชงรัมย์ 18 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๘๓
ป.๑-๒-ปท ๑๐๒๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
161 ป.ธ.๓ สามเณรธนากร ลี้สกุล 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๗
ป.๑-๒-ปท ๒๘๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
162 ป.ธ.๓ สามเณรธีรดนย์ พุ่มแก้ว 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๙๒
ป.๑-๒-ปท ๒๙๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
163 ป.ธ.๓ สามเณรปพน โรจนธรรมกุล 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๘
ป.๑-๒-ปท ๒๓๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
164 ป.ธ.๓ สามเณรประภัทร ค้างคาว 16 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๒/๐๐๔๒
ป.๑-๒-ปจ ๗๔๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
165 ป.ธ.๓ สามเณรพงศกร ดลประเสริฐ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๙๙
ป.๑-๒-ปท ๑๐๓๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
166 ป.ธ.๓ สามเณรพัฒนา ทุริดไธสง 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๑๗
ป.๑-๒-ปท ๒๘๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
167 ป.ธ.๓ สามเณรพิชัย รายคำ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๖
ป.๑-๒-ปท ๑๐๔๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
168 ป.ธ.๓ สามเณรวัชรพล พรมกัน 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๙๗
ป.๑-๒-ปท ๒๙๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
169 ป.ธ.๓ สามเณรวายุ สร้อยคีรี 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๖๙
ป.๑-๒-ปท ๒๙๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
170 ป.ธ.๓ สามเณรวิทยา ทองพลึง 18 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๗๖
ป.๑-๒-ปท ๒๘๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
171 ป.ธ.๓ สามเณรวุฒินันท์ เวียงจันทร์ 19 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๒๖
ป.๑-๒-ปท ๑๐๒๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
172 ป.ธ.๓ สามเณรสนั่น โนนสูง 18 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๔๕
ป.๑-๒-ปจ ๗๔๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
173 ป.ธ.๓ สามเณรสหชาติ มณีโชติ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๕๒
ป.๑-๒-ปท ๒๙๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
174 ป.ธ.๓ สามเณรสหพัฒน์ โทนใหญ่ 19 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๒๙
ป.๑-๒-ปจ ๑๕๒๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
175 ป.ธ.๓ สามเณรสุทธิชัย โยมมา 17 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๑/๐๐๔๓
ป.๑-๒-ปท ๑๐๒๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
176 ป.ธ.๓ สามเณรสุพัฒนกิจ อุ่นพินิจ 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๖
ป.๑-๒-ปท ๓๐๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
177 ป.ธ.๓ สามเณรสุวรรณ เจริญพร 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๘๖
ป.๑-๒-ปท ๒๘๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
178 ป.ธ.๓ สามเณรอนุชา สุโนภักดิ์ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๖๖
ป.๑-๒-ปท ๒๙๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
179 ป.ธ.๓ สามเณรอภิรักษ์ ปรกติ 16 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๒/๐๐๔๔
ป.๑-๒-ปท ๒๙๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
180 ป.ธ.๓ สามเณรอำนวย รุ่งสี 21 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๕๙/๐๒๒๐
ป.๑-๒-ปท ๒๓๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
181 ป.ธ.๓ สามเณรเกษมคมสันต์ เพ็งหมู 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๗
ป.๑-๒-ปท ๒๘๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
182 ป.ธ.๓ สามเณรเด่นชัย อ่อนขัน 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๔
ป.๑-๒-ปท ๒๙๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
183 ป.ธ.๓ สามเณรเมฆา คุณสมบัติ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๕
ป.๑-๒-ปท ๒๘๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
184 ป.ธ.๓ สามเณรโชติกานต์ พึ่งความสุข 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๗๑
ป.๑-๒-ปท ๑๕๔๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
185 ป.ธ.๔ พระมหากันทรากร ธมฺมปโภ เคนไชยวงค์ 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๖๓
ป.ธ.๓-ปท ๒๑๓ /๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
186 ป.ธ.๔ พระมหาธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน 25/5 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๐
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
187 ป.ธ.๔ พระมหาธรณ์เทพ ธมฺมปรโม ศรีสมุทร 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๗
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
188 ป.ธ.๔ พระมหาธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร 28/8 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๒
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
189 ป.ธ.๔ พระมหานพดล นวคุโณ ถ่อนสันเทียะ 50/29 น.ธ.เอก-ปท ๒๖/๒๕๓๙
ป.ธ.๓-ปท ๓๒๐/๒๕๔๕
ข้อมูลครบ
190 ป.ธ.๔ พระมหานันทยศ ธมฺมานนฺโท อุกำแพง 24/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๘
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
191 ป.ธ.๔ พระมหาบดีธรรม ธมฺมาภิรโม เศรษฐมาตย์ 26/6 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๐๓๖/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
192 ป.ธ.๔ พระมหาพนารักษ์ ปุณฺณวีริโย แสนพันธ์ 28/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๒
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
193 ป.ธ.๔ พระมหาภูริเดช ธมฺมิกเตโช โหรี 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๒๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
194 ป.ธ.๔ พระมหามงคล คุณมงฺคโล เสนาธง 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
195 ป.ธ.๔ พระมหายศพล ธมฺมพโล มะกระทัศ 27/7 น.ธ.เอก-จบ ๒๓๕๒/๐๐๕๗
ป.ธ.๓-จบ ๘๔๙/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
196 ป.ธ.๔ พระมหายศพล ธมฺมธโร สาตร์เพ็ชร์ 29/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๕๐
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
197 ป.ธ.๔ พระมหาวรดิษย์ ธมฺมวาโท เข็มเพชร 23/3 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
198 ป.ธ.๔ พระมหาวรรธนะ ธมฺมนาโท คำใจ 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
199 ป.ธ.๔ พระมหาวีระพงษ์ นิมฺมโล ทองหนัก 40/20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๐๕๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
200 ป.ธ.๔ พระมหาศักดิ์ดา ฐิตสกฺโก พลราชม 35/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๙
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
201 ป.ธ.๔ พระมหาสุรสิทธิ์ สุรสิทฺโธ สุขเกษม 53/33 น.ธ.เอก-ปท ๕๗/๒๕๓๔
ป.ธ.๓-ปท ๘๗๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
202 ป.ธ.๔ พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน เหลืองธาดา 58/28 น.ธ.เอก-ปท ๓๖/๒๕๓๙
ป.ธ.๓-ปท ๔๙๙/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
203 ป.ธ.๔ พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ ชัยหา 49/25 น.ธ.เอก-ปท ๔๔/๒๕๔๒
ป.ธ.๓-ปท ๖๗๘/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
204 ป.ธ.๔ พระมหาอานนท์ ธมฺมิทฺธิโก ทับคง 27/7 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๐
ป.ธ.๓-ปท ๔๒๖/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
205 ป.ธ.๔ พระมหาเจษฎากร ธมฺมวิสาโล เสมสฤษดิ์ 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๕๖
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
206 ป.ธ.๔ สามเณรกตัญญู สุดโต 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๘๕
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
207 ป.ธ.๔ สามเณรกัมปนาท สุวรรณเลิศ 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
208 ป.ธ.๔ สามเณรฉัตรธรรม เค้ามาก 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
209 ป.ธ.๔ สามเณรชยธร พลหาญ 19 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๒/๐๐๓๔
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
210 ป.ธ.๔ สามเณรชวภณ ตั้งสมบูรณ์ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
211 ป.ธ.๔ สามเณรชัชวาล ยี่สรง 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๗๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
212 ป.ธ.๔ สามเณรชัยโรจน์ ศุภสวัสดิ์วรากร 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๕
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
213 ป.ธ.๔ สามเณรฐิติพงษ์ แซ่ตั้น 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๙
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
214 ป.ธ.๔ สามเณรดิน นนลือชา 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๙
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
215 ป.ธ.๔ สามเณรธณาวุธ ธิวาจา 22 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๕๖/๐๔๒๐
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
216 ป.ธ.๔ สามเณรธันวา ธรรมเจตเดชา 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๕
ป.ธ.๓-ปท ๒๐๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
217 ป.ธ.๔ สามเณรนรเศรษฐ์ เขตแดน 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๕๐
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
218 ป.ธ.๔ สามเณรบวรรัตน์ ลิขิตวิบูลย์ 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๒๕
ป.ธ.๓-ปจ ๑๑๑๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
219 ป.ธ.๔ สามเณรปฏิวัติ ภู่เนตร 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๕
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
220 ป.ธ.๔ สามเณรปวีณ ไชยยา 19 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๑/๐๒๑๒
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
221 ป.ธ.๔ สามเณรปิยะ จิตรซื่อ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๒
ป.ธ.๓-ปท ๒๐๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
222 ป.ธ.๔ สามเณรพิรภพ พรพรรณนุกูล 18 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๕๑
ป.ธ.๓-ปจ ๕๗๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
223 ป.ธ.๔ สามเณรรัตน เกิดมั่น 19 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๔๙
ป.ธ.๓-ปจ ๑๒๗๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
224 ป.ธ.๔ สามเณรสิปปภาส เจนฐิติกุล 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๒
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
225 ป.ธ.๔ สามเณรสุทธิภัทร รุ่งโรจน์ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๒
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
226 ป.ธ.๔ สามเณรอนันตญา บุตรอำคา 18 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๘๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
227 ป.ธ.๔ สามเณรอภิวิชญ์ ศรีข้อ 18 น.ธ.เอก-กส ๔๓๖๑/๐๐๒๒
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
228 ป.ธ.๕ พระมหากานต์ศักดิ์ ธมฺมโกสโล จิตบุณย์กุลธร 24/3 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
229 ป.ธ.๕ พระมหาฉัตรทอง ปคุณชโย เสาวรส 26/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๔๕
ป.ธ.๔-ปท ๕๖๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
230 ป.ธ.๕ พระมหาชาคริต ธมฺมชาคโร คำแท้ 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๐
ป.ธ.๔-อย ๑๔๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
231 ป.ธ.๕ พระมหาธัชธรรม ธมฺมปูรโณ ตั้งบูรณะกุล 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๖๗
ป.ธ.๔-ปท ๕๔๙/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
232 ป.ธ.๕ พระมหาพุทธิวัฒน์ วฑฺฒนชโย อินทร์พงษ์ 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๑๘
ป.ธ.๔-ปท ๔๕๕/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
233 ป.ธ.๕ พระมหาภูมิสิทธิภัทร์ จตฺตมโล ฤทธิพิสิทธิ์พร 49/27 น.ธ.โท-ปท ๔๓/๒๕๓๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
234 ป.ธ.๕ พระมหาวงค์วริศ วิสารโท พงษ์ลี้รัตน์ 45/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๐
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
235 ป.ธ.๕ พระมหาศรณรงค์ ธมฺมสํวโร วงษ์งาม 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๑
ป.ธ.๔-อย ๔๓๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
236 ป.ธ.๕ พระมหาศิริ สิริสาโร กาญจนวิชานนท์ 55/20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๐๕๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
237 ป.ธ.๕ พระมหาอภิชาติ สุทฺธวํโส หล้าวัฒนะนุกูล 39/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๙/๐๐๔๐
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
238 ป.ธ.๕ พระมหาเมธี เมธีชโย เมธีชยวงศ์ 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๐
ป.ธ.๔-ปท ๕๔๔/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
239 ป.ธ.๕ พระมหาเอกมงคล มงฺคลชโย สมานวงศ์ 29/8 น.ธ.เอก-พย ๓๓๕๐/๐๐๘๕
ป.ธ.๔-ปท ๔๕๘/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
240 ป.ธ.๕ พระมหาเอกวศิน ธมฺมสุทฺโธ แจ่มเนียม 27/8 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๒
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
241 ป.ธ.๕ พระมหาไพฑูรย์ ปญฺญาปทีโป ชาวน้ำ 29/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๓
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
242 ป.ธ.๕ สามเณรคัมภีร์ เป้าบ้านเซ่า 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๑๐๕
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
243 ป.ธ.๕ สามเณรชินวัตร มณีโชติ 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
244 ป.ธ.๕ สามเณรณภัทร แสนมั่นคงกุล 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๑๐๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
245 ป.ธ.๕ สามเณรณัฐธีร์ บูรณะเจริญพงศ์ 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๗
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
246 ป.ธ.๕ สามเณรดนุสรณ์ จิ๋วปัญญา 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๗
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
247 ป.ธ.๕ สามเณรธนภูมิ ผลิตวานนท์ 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๒
ป.ธ.๔-ปท ๕๗๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
248 ป.ธ.๕ สามเณรธนารักษ์ แจ้งอรุณ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๙๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
249 ป.ธ.๕ สามเณรธีรภัทร จำปาพัน 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๐
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
250 ป.ธ.๕ สามเณรนพนนท์ จีนดิบ 19 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๔๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
251 ป.ธ.๕ สามเณรนัฐพงษ์ กระแจะจันทร์ 22 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๒๕
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
252 ป.ธ.๕ สามเณรปฏิภาณ คำแผลง 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๐
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
253 ป.ธ.๕ สามเณรภัคณัฐ จันทร์สมบูรณ์ 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๘
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
254 ป.ธ.๕ สามเณรภูตะวัน บุญหลวง 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๕
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
255 ป.ธ.๕ สามเณรภูรินทร์ พวงมาลัย 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๓
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
256 ป.ธ.๕ สามเณรภูวดล คิดอ่าน 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๒
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
257 ป.ธ.๕ สามเณรรัชชานนท์ โพธิ์แก้ว 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๕๓
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
258 ป.ธ.๕ สามเณรวสุบัณฑิต ภูชิตธนิสร 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
259 ป.ธ.๕ สามเณรศุภกร เฟื่องคอน 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๑
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
260 ป.ธ.๕ สามเณรสรศักดิ์ หล่อแหลม 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๗๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
261 ป.ธ.๕ สามเณรสิทธิพล สิงห์บัว 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๔๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
262 ป.ธ.๕ สามเณรเจษฎา กัณหาพิมพ์ 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๘
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
263 ป.ธ.๖ พระมหาก้องพิภพ ธมฺมวิสารโท สีพรม 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๙
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
264 ป.ธ.๖ พระมหาขจรศักดิ์ สตฺติปญฺโญ จงฤทธิพร 64/34 น.ธ.เอก-ปท ๓๑/๒๕๓๓
ป.ธ.๕-ปท ๑๗๐/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
265 ป.ธ.๖ พระมหาชวลิต อตฺถโชโต สหเจริญชัย 33/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
266 ป.ธ.๖ พระมหาชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๕
ป.ธ.๕-ปท ๙๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
267 ป.ธ.๖ พระมหาณัชพล ธมฺมโช มีศรีสุข 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๖
ป.ธ.๕-ปท ๙๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
268 ป.ธ.๖ พระมหาธนธรณ์ ธมฺมวิริโย จงรัตน์ 28/8 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๔/๐๐๓๑
ป.ธ.๕-ปท ๓๙๙/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
269 ป.ธ.๖ พระมหานิพล ธมฺมปภาโส ฤทัยกูลมั่นคง 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๕๔
ป.ธ.๕-อย ๑๖๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
270 ป.ธ.๖ พระมหาบัณฑิต ธมฺมปณฺฑิโต เนินทอง 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๙
ป.ธ.๕-ปท ๙๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
271 ป.ธ.๖ พระมหาพจภณ เขมโชโต แน่นหนา 32/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๓๗
ป.ธ.๕-อย ๓๒๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
272 ป.ธ.๖ พระมหาพุฒิพงศ์ วุทฺธิชโย รัศมีจันทร์ 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๑๐๒
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
273 ป.ธ.๖ พระมหาภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๙
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
274 ป.ธ.๖ พระมหาภูตะวัน ธมฺมชีโว ถิ่นจันดา 25/5 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๕๗/๐๔๖๔
ป.ธ.๕-ปท ๓๕๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
275 ป.ธ.๖ พระมหาวรวุฒิ ปสิฏฺฐชโย พุทธธรรม 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๙๙
ป.ธ.๕-ปท ๙๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
276 ป.ธ.๖ พระมหาวาทิศ ธมฺมิทฺธญาโณ คำแท้ 21/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๖๖
ป.ธ.๕-ปท ๑๕๕/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
277 ป.ธ.๖ พระมหาศุภชัย ธมฺมสุโภ ดาระหงษ์ 26/6 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๔/๐๐๗๖
ป.ธ.๕-ปท ๙๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
278 ป.ธ.๖ พระมหาสุรพล ธมฺมปสิทฺโธ ศรีสะอาด 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๐
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
279 ป.ธ.๖ พระมหาเทวนาถ ธมฺมนาโถ โหรี 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
280 ป.ธ.๖ พระมหาโสรัจน์ รตนวํโส เสริมรัตน์ 30/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๗๔
ป.ธ.๕-ปท ๓๙๗/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
281 ป.ธ.๖ พระมหาไพรัช วชิรธมฺโม นาสาธร 29/9 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๑/๐๐๒๒
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
282 ป.ธ.๖ พระมหาไพโรจน์ ธมฺมโรจโน พะวงจิตร 27/7 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๑๘
ป.ธ.๕-ปท ๒๔๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
283 ป.ธ.๖ สามเณรจตุพร ปากบั้น 21 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๒๑
ป.ธ.๕-ปท ๓๗๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
284 ป.ธ.๖ สามเณรณัฐพงศ์ วิภาวิน 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๓
ป.ธ.๕-ปท ๓๘๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
285 ป.ธ.๖ สามเณรณัฐภัทร จำปา 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๒
ป.ธ.๕-ปท ๓๘๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
286 ป.ธ.๖ สามเณรนฤเบศน์ ส่งประสาทศิลป์ 23 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๓
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
287 ป.ธ.๖ สามเณรนวพล วิลัยเกษ 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๖
ป.ธ.๕-ปท ๑๐๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
288 ป.ธ.๖ สามเณรนิติกร มุยคำ 23 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๕๖/๐๔๑๔
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
289 ป.ธ.๖ สามเณรนิพัทธ์ เจริญศรี 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๑
ป.ธ.๕-ปท ๑๐๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
290 ป.ธ.๖ สามเณรปรเมธ เต๋จ๊ะ 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๒
ป.ธ.๕-ปท ๑๐๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
291 ป.ธ.๖ สามเณรพนาวัฒน์ จันทร์เผือก 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๓
ป.ธ.๕-ปท ๑๐๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
292 ป.ธ.๖ สามเณรวายุ คำทองนาค 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๑
ป.ธ.๕-ปท ๑๐๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
293 ป.ธ.๖ สามเณรวุฒิพงษ์ ดวงดอกไม้ 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๐
ป.ธ.๕-ปท ๑๐๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
294 ป.ธ.๖ สามเณรศุภมิตร เจตนาจรัสแสง 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๒๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๐๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
295 ป.ธ.๖ สามเณรสันติภาพ ตันศิริ 22 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๔๑
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
296 ป.ธ.๖ สามเณรเนติธร มนต์ดี 19 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๖
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
297 ป.ธ.๖ สามเณรเอกพล วงศ์สวาสดิ์ 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๘
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
298 ป.ธ.๖ สามเณรโชคตระการ สิงห์คำ 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๐๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
299 ป.ธ.๗ พระมหาคณิน คณินฺโท เชิญศิริดำรงค์ 38/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๙/๐๐๑๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๑/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
300 ป.ธ.๗ พระมหาจักรพันธุ์ ธมฺมจนฺโท อยู่เย็น 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๔๗
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
301 ป.ธ.๗ พระมหาฐิติวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน สมรัก 27/7 น.ธ.เอก-ศก ๔๓๕๒/๐๐๖๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
302 ป.ธ.๗ พระมหาณัฏฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย ตั้งสมบุญดีรัตน์ 35/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๑๑๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
303 ป.ธ.๗ พระมหาณัฐดนัย จริยาชโย เจริญศรี 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
304 ป.ธ.๗ พระมหาณัฐวัฒน์ อมตชโย ลิ้มรัตน์ 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๓๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
305 ป.ธ.๗ พระมหาณัฐวุฒิ ณฏฺฐชโย จันทร์โชติ 30/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๒๗
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
306 ป.ธ.๗ พระมหาทนงศักดิ์ เนกฺขมฺมชโย เติมผล 28/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๘๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๔/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
307 ป.ธ.๗ พระมหาธานินทร์ กนฺตมโน คะสุดใจ 36/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๐๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
308 ป.ธ.๗ พระมหาธีรศักดิ์ วํสชโย รักสกุล 24/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
309 ป.ธ.๗ พระมหาธเนศร์ ฐานรโต ทรัพย์สมบูรณ์ 43/23 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๔๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๐/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
310 ป.ธ.๗ พระมหานันทวัฒน์ ธมฺมนนฺโท ทองโท 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๕๕
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
311 ป.ธ.๗ พระมหาบรรชา ธมฺมตฺถสุโภ ครองพันธ์ 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๒๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
312 ป.ธ.๗ พระมหาปิยะวัฒน์ ธมฺมตฺถธีโร แปลงดี 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๒
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
313 ป.ธ.๗ พระมหาพงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์ 25/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๕
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
314 ป.ธ.๗ พระมหาพิเชษฐ์ อภิเชฏฺโฐ ธรรมวิชิตร์ 38/12 น.ธ.เอก-สก ๑๕/๒๕๔๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
315 ป.ธ.๗ พระมหาพิเชษฐ์ โยคชโย ชินมา 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๘๒
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๘/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
316 ป.ธ.๗ พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
317 ป.ธ.๗ พระมหาวรพงศ์ ธมฺมิทฺโธ สิริศรีมงคล 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
318 ป.ธ.๗ พระมหาศรายุทธ ธมฺมินฺโท กล่ำอินทร์ 42/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๕๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
319 ป.ธ.๗ พระมหาศุภกร ธมฺมติลโก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๒๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
320 ป.ธ.๗ พระมหาสันติ เนปกฺโก สุภาชนะ 48/26 น.ธ.เอก-ปท ๒๗/๒๕๔๒
ป.ธ.๖-ปท ๙๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
321 ป.ธ.๗ พระมหาอภิวัฒน์ ปภาชโย ครองยุติ 24/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
322 ป.ธ.๗ พระมหาเกียรติศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก เข็มขาว 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๐๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
323 ป.ธ.๗ พระมหาเจตน์ภพ ภวชโย อาสิงสมานันท์ 23/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๗
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
324 ป.ธ.๗ พระมหาเดชเมธี เมธินฺทชโย ลังกาพินธุ์ 24/2 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๐๗
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
325 ป.ธ.๗ พระมหาเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร 28/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
326 ป.ธ.๗ สามเณรจอเหล่ ทูทอง 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
327 ป.ธ.๗ สามเณรธนบดี ปัญญาดี 23 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
328 ป.ธ.๗ สามเณรธไนศวรรย์ จิ๋ววิเศษ 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
329 ป.ธ.๗ สามเณรพิทยาธร กรวิจิตต์ศิลป์ 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๖
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
330 ป.ธ.๗ สามเณรศหัศวรรต เอี่ยมสง่า 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๓๐๒
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
331 ป.ธ.๗ สามเณรหงษ์ทอง ไชยศรี 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๕
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
332 ป.ธ.๗ สามเณรอภิชา แจ่มจันทร์ชนก 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๕
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
333 ป.ธ.๘ พระมหากฤตนัย รตนปญฺโญ เอกรักษาศิลป์ชัย 31/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๕
ป.ธ.๗-ปท ๙๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
334 ป.ธ.๘ พระมหากฤตพจน์ สกฺกธมฺโม ปุระ 29/10 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๑/๐๐๑๖
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
335 ป.ธ.๘ พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต วงษ์เกิดศรี 47/25 น.ธ.เอก-ปท ๕๖/๒๕๔๑
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๑/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
336 ป.ธ.๘ พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย ภาระดีไพเราะห์ 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๒๓
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
337 ป.ธ.๘ พระมหาฐาปนาวุฒิ ถาวรชโย คงช่วย 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๘/๐๐๙๐
ป.ธ.๗-ปท ๕๘/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
338 ป.ธ.๘ พระมหาณัชทยุต วิจกฺขณชโย บุญคุ้มครอง 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๑๐๐
ป.ธ.๗-ปท ๖๘/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
339 ป.ธ.๘ พระมหาธนกร ปริญฺญาชโย แก้วเจริญวิริยะ 25/5 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๐๘
ป.ธ.๗-ปท ๗๑/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
340 ป.ธ.๘ พระมหาธัญสัณห์ กิตฺติสาโร ศรีบูระเดช 44/25 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๖๑
ป.ธ.๗-ปท ๙๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
341 ป.ธ.๘ พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร ทองสมบัติ 37/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๗๐
ป.ธ.๗-กบ ๒๐๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
342 ป.ธ.๘ พระมหาประจักร ปุญฺญิทฺธิชโย บุญฤทธิ์ 31/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๑๑
ป.ธ.๗-ปท ๙๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
343 ป.ธ.๘ พระมหาประสงค์ ปารมิญฺชโย ปูไฝ 41/20 น.ธ.เอก-ปท ๖๗/๒๕๔๑
ป.ธ.๗-ปท ๕๗/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
344 ป.ธ.๘ พระมหาปุญญพัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ มนวรรธน์ 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๔๙
ป.ธ.๗-ปท ๗๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
345 ป.ธ.๘ พระมหาผดุงพงษ์ ผาติวํโส แก้วดอก 36/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๗๒
ป.ธ.๗-ปท ๗๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
346 ป.ธ.๘ พระมหาพงศธร สุจิตฺตชโย สุขจิต 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๙๖
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
347 ป.ธ.๘ พระมหาพงศธร มหินฺทชโย มหาวงค์ 27/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๙๔
ป.ธ.๗-ปท ๗๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
348 ป.ธ.๘ พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค จิราดิเรก 51/28 น.ธ.เอก-ปท ๕๖/๒๕๓๙
ป.ธ.๗-ปท ๖๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
349 ป.ธ.๘ พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย ปัญญาสมบัติ 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๓๖
ป.ธ.๗-ปท ๗๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
350 ป.ธ.๘ พระมหาวีระพล วชิรจิตฺโต กุลศิริ 32/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๘
ป.ธ.๗-ปท ๙๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
351 ป.ธ.๘ พระมหาสุพจน์ สุวโจ เปรื่องปราชญ์ 57/27 น.ธ.เอก-ปท ๒๖/๒๕๔๐
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๑/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
352 ป.ธ.๘ พระมหาหมี ชุตินฺทชโย อายี 22/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๘
ป.ธ.๗-ปท ๙๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
353 ป.ธ.๘ พระมหาอดิเรก อติชโย แสงสุระ 34/14 น.ธ.เอก-อด ๔๓๔๕/๐๐๙๖
ป.ธ.๗-ปท ๖๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
354 ป.ธ.๘ พระมหาอธิบุตร ธมฺมปุงฺคโว ยอดพุดซา 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๖๑
ป.ธ.๗-ปท ๙๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
355 ป.ธ.๘ พระมหาอภิชาติ วชิรชโย กิจันทร์ 34/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๑๐๖
ป.ธ.๗-ปท ๖๔/๒๕๕๓
ข้อมูลครบ
356 ป.ธ.๘ พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน์ 40/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๗๔
ป.ธ.๗-ปท ๖๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
357 ป.ธ.๘ พระมหาอภิสิทธิ์ ธมฺมาภิสิทฺโธ เหล่าชินชาติ 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๔
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
358 ป.ธ.๘ พระมหาอุกฤษฏ์ อุกฺกฏฺฐชโย บุญจำรวญ 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๒๒
ป.ธ.๗-ปท ๗๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
359 ป.ธ.๘ พระมหาอโนชา อาทิตฺตชโย ตั้งตระกูล 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๓๑
ป.ธ.๗-ปท ๗๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
360 ป.ธ.๘ พระมหาเจริญ จารุชโย ไพศาลธารา 35/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๗๘
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๖/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
361 ป.ธ.๘ พระมหาเทวัญ ทตฺตชโย จ้อยสระคู 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๘๗
ป.ธ.๗-ปท ๖๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
362 ป.ธ.๘ พระมหาเทิดเกียรติ นาถชโย เวียงสิมมา 28/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๒๔
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
363 ป.ธ.๘ พระมหาโชคชัย สิริชโย คมวิเศษ 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๙๔
ป.ธ.๗-ปท ๕๙/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
364 ป.ธ.๘ สามเณรนิธิพล สายพินทอง 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๕
ป.ธ.๗-ปท ๗๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
365 ป.ธ.๘ สามเณรสามารถ พรายน้ำ 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๓
ป.ธ.๗-ปท ๗๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
366 ป.ธ.๙ พระมหากฤษดา อาโลกชโย อินเมอะ 31/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๘/๐๐๘๗
ป.ธ.๘-ปท ๗๐/๒๕๕๓
ข้อมูลครบ
367 ป.ธ.๙ พระมหาณัฐดนัย โชติกชโย จันทะพันธ์ 25/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๘๐
ป.ธ.๘-ปท ๔๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
368 ป.ธ.๙ พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย หลักด่าน 32/11 น.ธ.เอก-ศก ๔๓๔๗/๐๐๕๙
ป.ธ.๘-ปท ๓๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
369 ป.ธ.๙ พระมหาพิชิต ปญฺญาวโร ไชยยานนท์ 42/23 น.ธ.เอก-ปท ๖๑/๒๕๔๑
ป.ธ.๘-ปท ๒๘/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
370 ป.ธ.๙ พระมหาพิพัฒน์ วิชโย คงกระพันธ์ 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๘
ป.ธ.๘-ปท ๓๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
371 ป.ธ.๙ พระมหามนต์ชัย อภิชาโน ศรีเทพ 43/23 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๕๐
ป.ธ.๘-ปท ๖๘/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
372 ป.ธ.๙ พระมหาศิริศักดิ์ เหมมูโล เหมะมูล 57/31 น.ธ.เอก-ปท ๒๖/๒๕๓๖
ป.ธ.๘-ปท ๙๖/๒๕๔๗
ข้อมูลครบ
373 ป.ธ.๙ พระมหาสมบัติ ปภาโส นิรันดร์วงศ์วาน 53/27 น.ธ.เอก-ปท ๔๑/๒๕๔๐
ป.ธ.๘-ปท ๗๐/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
374 ป.ธ.๙ พระมหาสว่าง สุภภาโส นาคนวล 52/33 น.ธ.เอก-ศก ๒๗๒/๒๕๓๐
ป.ธ.๘-ปท ๓๑/๒๕๔๖
ข้อมูลครบ
375 ป.ธ.๙ พระมหาสอน พุทฺธิสาโร จันทร์เปรียง 46/26 น.ธ.เอก-ปท ๓๘/๒๕๓๖
ป.ธ.๘-ปท ๗๑/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
376 ป.ธ.๙ พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช ชำนาญพุดซา 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๕๗
ป.ธ.๘-ปท ๔๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
377 ป.ธ.๙ พระมหาสุวินิจ ปญฺญินฺทชโย เลาหวงศ์ 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๗
ป.ธ.๘-ปท ๔๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
378 ป.ธ.๙ พระมหาหล้า วิชิตชโย ปู่ทอง 31/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๑๒๘
ป.ธ.๘-ปท ๓๒/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
379 ป.ธ.๙ พระมหาเมฑัต ธีรชโย ลาโส 25/5 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๑๒
ป.ธ.๘-ปท ๓๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
380 ป.ธ.๙ พระมหาแก้วปัญญา ปญฺญาชโย หินกล้า 34/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๑๒๙
ป.ธ.๘-ปท ๔๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
381 ป.ธ.๙ สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๗
ป.ธ.๘-ปท ๔๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ

อัพเดทข้อมูลวันที่ 12 ก.ย.2562
Image

รายชื่อผู้สมัครสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2565 แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ
1 บ.ศ.๑-๒ นางมัทรีจิตร จันปุย 55 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๑๔ ข้อมูลครบ
2 บ.ศ.๑-๒ นางสุภาพร ลิ่มสืบเชื้อ 63 น.ธ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๐๑ ข้อมูลครบ
3 บ.ศ.๑-๒ นางสุรีรัตน์ สรวลเกษม 63 - ข้อมูลครบ
4 บ.ศ.๑-๒ นางอำพรรณ ไชยพันธุ์ 64 ธ.ศ.เอก-ชม ๓๖๕๖/๐๘๒๙ ข้อมูลครบ
5 บ.ศ.๑-๒ นางอู่ทอง ไชยดี 63 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๓/๐๐๐๔ ข้อมูลครบ
6 บ.ศ.๑-๒ นางสาวกมลวรรณ แสนหมุด 30 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๔๑ ข้อมูลครบ
7 บ.ศ.๑-๒ นางสาวกุลิสรา ชินธันย์ 51 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๓/๐๐๑๔ ข้อมูลครบ
8 บ.ศ.๑-๒ นางสาวขนิษฐา นวลประดิษฐ์ 45 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๑๙๖ ข้อมูลครบ
9 บ.ศ.๑-๒ นางสาวจิดาภา แจ่มจันทร์ชนก 43 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๖/๐๗๐๓ ข้อมูลครบ
10 บ.ศ.๑-๒ นางสาวดวงหทัย เดชะรัตนานนท์ 36 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๖/๐๗๑๕ ข้อมูลครบ
11 บ.ศ.๑-๒ นางสาวทิพวรรณ์ สุจริยานุรักษ์ 47 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๕/๐๕๓๓ ข้อมูลครบ
12 บ.ศ.๑-๒ นางสาวธัญญา แว่นระเว 28 ธ.ศ.โท-อบ ๔๕๔๘/๒๕๐๒ ข้อมูลครบ
13 บ.ศ.๑-๒ นางสาวนันทิพร โผนประสิทธิ์ 26 ธ.ศ.เอก-สค ๒๖๕๕/๐๗๖๖ ข้อมูลครบ
14 บ.ศ.๑-๒ นางสาวบุญทา เลิศถาวรธรรม 56 ธ.ศ.เอก-ปท ๑๖/๒๕๔๑ ข้อมูลครบ
15 บ.ศ.๑-๒ นางสาวภควรรณ เจียสุวรรณ 57 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๑๓๙ ข้อมูลครบ
16 บ.ศ.๑-๒ นางสาวรสรินทร์ นาคทอง 27 ธ.ศ.ตรี-กท ๑๔๕๗/๒๔๕๘๕ ข้อมูลครบ
17 บ.ศ.๑-๒ นางสาววลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ 33 ธ.ศ.เอก-กท ๑๖๔๖/๑๙๐๕ ข้อมูลครบ
18 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสุจิตตา พรายน้ำ 23 ธ.ศ.เอก-กท ๑๖๕๗/๖๙๖๔ ข้อมูลครบ
19 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์หอม 28 ธ.ศ.โท-อบ ๔๕๕๒/๐๐๓๖ ข้อมูลครบ
20 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสุรีภรณ์ อินทร์อ่ำ 31 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๙/๑๓๕๐ ข้อมูลครบ
21 บ.ศ.๑-๒ นางสาวอรจิตต์ แซ่เอี้ยว 31 ธ.ศ.โท-รย ๒๕๔๖/๐๒๕๘ ข้อมูลครบ
22 บ.ศ.๑-๒ นางสาวอรปรียา วรกิจวัฒนา 28 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๓/๐๐๑๕ ข้อมูลครบ
23 บ.ศ.๑-๒ นางสาวเพชรรดา มั่นเจริญ 18 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๓๕ ข้อมูลครบ
24 บ.ศ.๑-๒ นายธวัชชัย ฉินส่งธีระพานิช 47 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๑๖๓ ข้อมูลครบ
25 บ.ศ.๑-๒ นายธีรวัตร เผชิญมหาโยธิน 50 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๖๐/๐๔๑๐๓ ข้อมูลครบ
26 บ.ศ.๑-๒ นายเสฐียร ทั่งทองมะดัน 49 น.ธ.เอก-นม ๑๐/๒๕๓๒ ข้อมูลครบ
27 บ.ศ.๑-๒ ร.ต.อ.หญิงวัชรีย์ รอดทอง 55 ธ.ศ.เอก-ปท ๑๗/๒๕๔๑ ข้อมูลครบ
28 บ.ศ.๓ นางสาวกุลชาดา เทศบุตร 32 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๘/๐๖๔๓
บ.ศ.๑-๒-ปท ๑๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
29 บ.ศ.๓ นายเทอดศักดิ์ รักษาวงศ์ 41 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๕๓
บ.ศ.๑-๒-ปท ๑๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
30 บ.ศ.๔ นางสาวทัศนีย์ เสรีเลิศวิวัฒน์ 69 ธ.ศ.เอก-ปท ๑๐/๒๕๓๑
บ.ศ.๓-ปท ๒๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
31 บ.ศ.๔ นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสมบุญ 36 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๒/๐๗๔๘
บ.ศ.๓-ปท ๑๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
32 บ.ศ.๔ นางสาวภัคภร แจ่มจันทร์ชนก 41 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๖
บ.ศ.๓-ปท ๔๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
33 บ.ศ.๔ นางสาวสร้อยศจี ศรีสันติสุข 47 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๘
บ.ศ.๓-ปท ๔๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
34 บ.ศ.๔ นายญาณวรุตม์ กสิวงศ์ 27 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๙๖
บ.ศ.๓-ปท ๑๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
35 บ.ศ.๕ นางสาวกรรณิการ์ อยู่ศรี 46 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๑๖๙
บ.ศ.๔-มมร ๑๑/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
36 บ.ศ.๕ นางสาวจันทิรา ไขทะเล 36 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๔๖
บ.ศ.๔-ปท ๑๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
37 บ.ศ.๕ นางสาวดารณี นันติวานิช 42 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๒๘๐
บ.ศ.๔-ปท ๑๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
38 บ.ศ.๕ นางสาวศิวพร จินตนาวงศ์ 73 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๐๒๖
บ.ศ.๔-มมร ๐๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
39 บ.ศ.๖ นางสาวจิตรา แซ่จง 34 ธ.ศ.เอก-สข ๕๖๔๕/๐๑๙๑
บ.ศ.๕-ปท ๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
40 บ.ศ.๖ นางสาวพิมพ์พิศา พรหมสาส์น 25 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๔/๐๓๙๒
บ.ศ.๕-ปท ๓/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
41 บ.ศ.๖ นางสาววัชรา มโนศิรินุกูล 47 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๓/๐๐๙๗
บ.ศ.๕-มมร ๘/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
42 บ.ศ.๗ นางสาววรนุช เจริญพันธ์ 60 ธ.ศ.เอก-ปท ๓๗/๒๕๔๒
บ.ศ.๖-ปท ๒/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
43 บ.ศ.๗ นางสาวอุษา ทองเจริญพานิช 44 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๒๐๙
บ.ศ.๖-มมร ๕/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
44 บ.ศ.๘ นางสาวพรจิตต์ กนกยุราพันธ์ 45 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๒๐๑
บ.ศ.๗-มมร ๖/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ

อัพเดทข้อมูลวันที่ 12 ก.ย.2562