รายชื่อส่งสอบ ปี ๒๕๖๓

หน้าหลัก รายชื่อ

Image

รายชื่อผู้สมัครสอบบาลี ประจำปี 2563 แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ
1 ป.๑-๒ พระกฤตวิทย์ ฐิตสุโข ม่วงสกุล 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๓ ข้อมูลครบ
2 ป.๑-๒ พระกษิดิศ วิริยคุโณ กัฬหะสูตร 57/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๒๐ ข้อมูลครบ
3 ป.๑-๒ พระกิตติพงษ์ สุทฺธาโภ หิรัญมุทราภรณ์ 57/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๐๙๔ ข้อมูลครบ
4 ป.๑-๒ พระกิตติมศักดิ์ ถิรวชิโร กลั่นแสง 33/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๒๗ ข้อมูลครบ
5 ป.๑-๒ พระก้องตะวัน คุณิสฺสโร บุญสร้อย 23/4 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๕๙/๐๓๕๙ ข้อมูลครบ
6 ป.๑-๒ พระขจรเกียรติ ธมฺมฐานิโย อุไรรัตน์ 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๔๖ ข้อมูลครบ
7 ป.๑-๒ พระขวัญชัย ชยธมฺโม ซิบเข 29/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๑ ข้อมูลครบ
8 ป.๑-๒ พระคณิน สุภมโน ก่อสุภพุทธิ 27/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๑ ข้อมูลครบ
9 ป.๑-๒ พระจักรกฤษณ์ กตธมฺโม วงษ์ละคร 27/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๘ ข้อมูลครบ
10 ป.๑-๒ พระฉัตรชัย มณิวโร มณีจันทร์ 41/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๑๕ ข้อมูลครบ
11 ป.๑-๒ พระชนาธิป สุมโน แสนราษฏร์ 30/5 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๕๙/๐๒๔๔ ข้อมูลครบ
12 ป.๑-๒ พระชยกร ขนฺติโก ศิริรัตนโสตถิกุล 30/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๑ ข้อมูลครบ
13 ป.๑-๒ พระชวกร ขิปฺปชโว เกยนนไชย 26/5 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๐๙๘ ข้อมูลครบ
14 ป.๑-๒ พระชัยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ หรูธนศักดา 57/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๐๔๗ ข้อมูลครบ
15 ป.๑-๒ พระชาญชัย สนฺตมโน บุษปวนิช 63/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๗๒ ข้อมูลครบ
16 ป.๑-๒ พระฐานพัฒน์ ฐานภทฺโท คูหาสรรพสิน 26/3 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๓ ข้อมูลครบ
17 ป.๑-๒ พระณฐาภพ สนฺติพโล พงษ์ตุ้ย 31/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๒ ข้อมูลครบ
18 ป.๑-๒ พระณัฐกวิน ฐานวโร เรืองสุขนิรันดร์ 28/8 น.ธ.โท-กท ๑๒๕๘/๐๐๘๘ ข้อมูลครบ
19 ป.๑-๒ พระณัฐพล กิตฺติวณฺโณ สุวรรณปทัง 36/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๘๔ ข้อมูลครบ
20 ป.๑-๒ พระณัฐพล ธมฺมกฺขโม ชัยชนะ 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๕ ข้อมูลครบ
21 ป.๑-๒ พระณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิ์พงศธร 26/3 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๑ ข้อมูลครบ
22 ป.๑-๒ พระณัฐยุทธ์ โฆสิตวํโส ชัยวงศ์ 30/6 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๕๗/๐๓๒๓ ข้อมูลครบ
23 ป.๑-๒ พระณ​ภัทร​ กิตฺติปุณฺโณ จันทวีสมบูรณ์​ 21/2 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๙ ข้อมูลครบ
24 ป.๑-๒ พระติด วรเตโช แก้วปลั่ง 52/53 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๑ ข้อมูลครบ
25 ป.๑-๒ พระทศพล เขมจนฺโท เฟื่องวัฒนสินชัย 61/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๑๓ ข้อมูลครบ
26 ป.๑-๒ พระทศพล ฐิตนาโถ ศรีจวน 30/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๗ ข้อมูลครบ
27 ป.๑-๒ พระธนกร เขมงฺกโร อมรนิติโชคสกุล 42/8 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๖ ข้อมูลครบ
28 ป.๑-๒ พระธนพงษ์ เขมภูมิโต บัวทองรังสิมา 40/1 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๕๔/๐๔๕๓ ข้อมูลครบ
29 ป.๑-๒ พระธนพนธ์ เชฏฺฐพนฺโธ แสงอิศราภิรักษ์ 25/4 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๐/๐๒๐๕ ข้อมูลครบ
30 ป.๑-๒ พระธรรมพล ขนฺติธมฺโม แก้วโชติรุ่ง 48/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๓ ข้อมูลครบ
31 ป.๑-๒ พระธวัชชัย ภูริโสภโณ แซ่เตีย 30/7 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๐๓๒ ข้อมูลครบ
32 ป.๑-๒ พระธานินทร์ โฆสสิปฺโป บรรลุศิลป์ 42/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๒๖ ข้อมูลครบ
33 ป.๑-๒ พระธีรยุทธ ธมฺมยุทฺโธ สมทรัพย์ 21/1 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๕๘/๐๑๐๓ ข้อมูลครบ
34 ป.๑-๒ พระธุรกิจ ธมฺมาลงฺกโต แก้วเฮือง 20/1 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๓ ข้อมูลครบ
35 ป.๑-๒ พระนพคุณ ยติคุโณ พงษ์เต้า 35/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๑๖ ข้อมูลครบ
36 ป.๑-๒ พระนพพร จนฺทโรจโน โรจนภิญโญ 39/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๖๐ ข้อมูลครบ
37 ป.๑-๒ พระบริพัตร ฐิโตภาโส บานแย้ม 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๖ ข้อมูลครบ
38 ป.๑-๒ พระบัณฑิต วิสุทฺธาโภ โตศิริพัฒนา 42/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๐๘๕ ข้อมูลครบ
39 ป.๑-๒ พระบุญชู กิตฺติปุญฺโญ กัณหะกิติ 80/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๐๕๕ ข้อมูลครบ
40 ป.๑-๒ พระบุญช่วย ฐิตปุญฺโญ จันทร์เชิดวณิช 64/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๒ ข้อมูลครบ
41 ป.๑-๒ พระบุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร 36/5 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๑๐๕ ข้อมูลครบ
42 ป.๑-๒ พระปรัตถกร ขิปฺปวุฑฺโฒ เจริญค้า 28/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๐ ข้อมูลครบ
43 ป.๑-๒ พระปัญญา ปญฺญาวชิโร ศรีสุทธิ 30/2 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๕ ข้อมูลครบ
44 ป.๑-๒ พระพจนเดช ญาณธโร แซ่ลิ้ม 40/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๒ ข้อมูลครบ
45 ป.๑-๒ พระพยุงศักดิ์ ฐานโชโต พวงศิลป์ 42/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๑๓ ข้อมูลครบ
46 ป.๑-๒ พระพรชัย อคฺคชโย รักปลอดภัย 29/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๔ ข้อมูลครบ
47 ป.๑-๒ พระพสธร เขมธโร เลิศเศวตวงศ์ 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๙๗ ข้อมูลครบ
48 ป.๑-๒ พระพิชญะ หิตโชโต วิภาพเสถียรกุล 25/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๔ ข้อมูลครบ
49 ป.๑-๒ พระพิชญ์นันท์ ปิยพนฺโธ รุณใจ 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๕ ข้อมูลครบ
50 ป.๑-๒ พระพิเชษฐ์ เมธาวโร บางระพิมลพงศ์ 67/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๑ ข้อมูลครบ
51 ป.๑-๒ พระภัทรพงษ์ เหมภทฺโท เทาศิริ 32/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๕๓ ข้อมูลครบ
52 ป.๑-๒ พระภีรสุ ปหฏฺโฐ ฉิมเครือวัลย์ 35/5 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๙/๐๑๖๙ ข้อมูลครบ
53 ป.๑-๒ พระมงคล คุณมงฺคโล เสนาธง 26/4 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๙ ข้อมูลครบ
54 ป.๑-๒ พระยงยุทธ สุภทฺทวํโส เหมือยไธสง 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
55 ป.๑-๒ พระรุ่งเทวา ธมฺมารกฺโข พลแจ้ง 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๔๑ ข้อมูลครบ
56 ป.๑-๒ พระวชิรศักดิ์ วุฑฺฒิชโย แก้วไซเทียน 55/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๒ ข้อมูลครบ
57 ป.๑-๒ พระวรบดินทร์ ธมฺมรกฺขิโต วาสุ 31/2 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๑๖๔ ข้อมูลครบ
58 ป.๑-๒ พระวรพจน์ ฐิตวจโน โพนุสิต 32/10 น.ธ.ตรี-สฃ ๕๑๕๓/๐๗๖๗ ข้อมูลครบ
59 ป.๑-๒ พระวรวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ ศรีพงษ์ 21/2 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๓ ข้อมูลครบ
60 ป.๑-๒ พระวัฒนา อคฺควฑฺฒโน จำชาติ 44/1 - ข้อมูลครบ
61 ป.๑-๒ พระวิกรม กิตฺตินฺโท ศรีฟ้า 62/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๔ ข้อมูลครบ
62 ป.๑-๒ พระวิชาญ วิสุทฺธิญาโณ กรมถิน 41/3 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๐๘๕ ข้อมูลครบ
63 ป.๑-๒ พระวิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย 51/4 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๒ ข้อมูลครบ
64 ป.๑-๒ พระวีระ ธมฺมวีโร สรรพสุข 35/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๓ ข้อมูลครบ
65 ป.๑-๒ พระศักดิ์ดา ฐิตสกฺโก พลราชม 33/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๙ ข้อมูลครบ
66 ป.๑-๒ พระศุภชัย ธมฺมลาโภ ทวีลาภ 21/2 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๕๘/๐๐๕๘ ข้อมูลครบ
67 ป.๑-๒ พระสมชาย พลวีโร เพ็ชรณรงค์ 61/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๔ ข้อมูลครบ
68 ป.๑-๒ พระสมรส โชติวณฺโณ โพธิ์งาม 35/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๕ ข้อมูลครบ
69 ป.๑-๒ พระสมศักดิ์ สุวิสุทฺโธ มงคล 27/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๕ ข้อมูลครบ
70 ป.๑-๒ พระสรรชย นาคชโย ชยานุรักษ์ 55/24 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๕๐ ข้อมูลครบ
71 ป.๑-๒ พระสหรัฐ ฉนฺทธมฺโม สุตธัมโม 27/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๙ ข้อมูลครบ
72 ป.๑-๒ พระสหัชชัย พลปญฺโญ นิกรวงค์ 27/4 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๐๖๙ ข้อมูลครบ
73 ป.๑-๒ พระสันตวัชร วิชฺชสุโร พรมมาต 28/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๖ ข้อมูลครบ
74 ป.๑-๒ พระสันธิวัฒ ธีรวํโส น้อยทัด 29/2 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๗/๐๑๐๓ ข้อมูลครบ
75 ป.๑-๒ พระสำเร็จ จิตฺตทนฺโต เปลี่ยนใจสุข 56/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
76 ป.๑-๒ พระสิทธิชัย ชยคุโณ สมัครการ 52/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๖๒ ข้อมูลครบ
77 ป.๑-๒ พระสุนทร ญาณภทฺโท ศิลา 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๔ ข้อมูลครบ
78 ป.๑-๒ พระสุริยา ธมฺมโชติโก กรมภักดี 24/1 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๐/๐๐๔๔ ข้อมูลครบ
79 ป.๑-๒ พระอติคุณ ฐิตวโร เอี่ยมดี 47/24 น.ธ.เอก-ปท ๓๗/๒๕๔๑ ข้อมูลครบ
80 ป.๑-๒ พระอติวัณณ์ ฐานรตโน พลันสุข 30/7 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๓ ข้อมูลครบ
81 ป.๑-๒ พระอนิรุทธิ์ ปุญฺญสิทฺโธ จิรสิทธิ์ 36/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๘๖ ข้อมูลครบ
82 ป.๑-๒ พระอภิชา ญาณวโร เติมสมบัติบวร 29/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๖ ข้อมูลครบ
83 ป.๑-๒ พระอรรตพล เตชภทฺโท แก้วเรือง 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๘ ข้อมูลครบ
84 ป.๑-๒ พระอะตอม สุเทโว ลีลังชงฆ์ 44/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๑ ข้อมูลครบ
85 ป.๑-๒ พระอานันท์ สุตนนฺโท แจ่มแจ้ง 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๓ ข้อมูลครบ
86 ป.๑-๒ พระอานินทร์ วุฑฺฒิโชโต ศรีพรม 41/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
87 ป.๑-๒ พระอานุภาพ เขมสิทฺโธ จงชานสิทโธ 42/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๖๖ ข้อมูลครบ
88 ป.๑-๒ พระอานุภาพ ฐิตรตโน อาภรณ์รัตน์ 27/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๓ ข้อมูลครบ
89 ป.๑-๒ พระอุกฤษฏ์ ธมฺมรโต ทองห่อ 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๐ ข้อมูลครบ
90 ป.๑-๒ พระอุดม ยติสฺสโร คำแข็งขวา 61/26 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๑๙ ข้อมูลครบ
91 ป.๑-๒ พระเกรียงศักดิ์ ณฏฺฐวณฺโณ พินัยกุล 39/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๐๒ ข้อมูลครบ
92 ป.๑-๒ พระเกียรติณรงค์ กิตฺติธโร บุญแสนรัน 28/4 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๗ ข้อมูลครบ
93 ป.๑-๒ พระเชษฐพล คุณชโว หอมจันทร์ 31/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๔ ข้อมูลครบ
94 ป.๑-๒ พระเดช​อนันต์​ วิสุทฺธิชโย นามวงศ์ 45/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๓ ข้อมูลครบ
95 ป.๑-๒ พระเพิ่มพงษ์ ฉนฺทวฑฺโฒ เชาว์ดำรงค์ 33/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๔๐ ข้อมูลครบ
96 ป.๑-๒ พระเอกชัย ชยวณฺโณ วรรณอุดม 38/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๗ ข้อมูลครบ
97 ป.๑-๒ พระเอกพล ญาณพโล บรรจงขยาย 29/6 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๕๘/๐๒๘๓ ข้อมูลครบ
98 ป.๑-๒ พระเอกพล สุทตฺโต บุญรัตน์ 48/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๕๕ ข้อมูลครบ
99 ป.๑-๒ พระไชยวัฒน์ ปุญฺญพหุโล สุวัชรโกศล 54/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๑๕ ข้อมูลครบ
100 ป.๑-๒ พระไทอู เขมินฺโท รักษ์ธรรม 34/11 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๐๖๐ ข้อมูลครบ
101 ป.๑-๒ พระไพฑูรย์ อตฺถวโร สิงหประเสริฐ 35/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๔๖ ข้อมูลครบ
102 ป.๑-๒ พระไพบูลย์ พุทธิธโช วงษ์แหวน 34/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๐๙๓ ข้อมูลครบ
103 ป.๑-๒ พระไสว สิรินาโค หานาค 36/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๘ ข้อมูลครบ
104 ป.๑-๒ สามเณรกรัณย์กร อติเปรมานนท์ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๘ ข้อมูลครบ
105 ป.๑-๒ สามเณรกล้าตะวัน บัวนาค 16/2562 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๐/๐๐๘๔ ข้อมูลครบ
106 ป.๑-๒ สามเณรกาญจนพล ชฎาเพชร์ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๐ ข้อมูลครบ
107 ป.๑-๒ สามเณรกิตติชัย กิจสุข 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๘ ข้อมูลครบ
108 ป.๑-๒ สามเณรกิตติพล ดาธรรม 13/2562 น.ธ.เอก-ชน ๒๓๖๑/๐๐๑๙ ข้อมูลครบ
109 ป.๑-๒ สามเณรกิตติพศ วะศรี 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๘ ข้อมูลครบ
110 ป.๑-๒ สามเณรคฑาวุธ พวงไทย 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๕ ข้อมูลครบ
111 ป.๑-๒ สามเณรคุณานนท์ ปิ่นแดง 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๒ ข้อมูลครบ
112 ป.๑-๒ สามเณรจักรพรรณ์ เจียสารัมย์ 17/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๔ ข้อมูลครบ
113 ป.๑-๒ สามเณรจามิล เคนดี 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๙ ข้อมูลครบ
114 ป.๑-๒ สามเณรจิรศักดิ์ เจียมอู 17/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๔๕ ข้อมูลครบ
115 ป.๑-๒ สามเณรจิรายุ ใจทหาร 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๘ ข้อมูลครบ
116 ป.๑-๒ สามเณรชัชวาล ยี่สรง 13/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๕ ข้อมูลครบ
117 ป.๑-๒ สามเณรชัยเทพ ทรัพย์ไพศาลสกุล 19/2562 - ข้อมูลครบ
118 ป.๑-๒ สามเณรชิตชนก สุนันทารอด 13/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๔ ข้อมูลครบ
119 ป.๑-๒ สามเณรณภัทร บุญแต่ง 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๑ ข้อมูลครบ
120 ป.๑-๒ สามเณรณัชชา เรืองประทีป 16/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๔ ข้อมูลครบ
121 ป.๑-๒ สามเณรณัฐกานต์ มะณู 17/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๑ ข้อมูลครบ
122 ป.๑-๒ สามเณรณัฐชัย โพธิ์ศรีขาม 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๙ ข้อมูลครบ
123 ป.๑-๒ สามเณรณัฐพร จันทะวงค์ 14/2562 - ข้อมูลครบ
124 ป.๑-๒ สามเณรณัฐพล สีเงิน 13/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๐ ข้อมูลครบ
125 ป.๑-๒ สามเณรณัฐภพ อ่อนแก้ว 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๗ ข้อมูลครบ
126 ป.๑-๒ สามเณรณัฐวัฒน์ ชุ่มดอนไพร 13/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๓ ข้อมูลครบ
127 ป.๑-๒ สามเณรณัฐวุฒิ จันจะนะ 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๕ ข้อมูลครบ
128 ป.๑-๒ สามเณรณัฐวุฒิ โต๊ะรัมย์ 14/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๙ ข้อมูลครบ
129 ป.๑-๒ สามเณรดนนธน ปลั่งดี 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๑ ข้อมูลครบ
130 ป.๑-๒ สามเณรธนพล ภู่เนตร 17/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๑ ข้อมูลครบ
131 ป.๑-๒ สามเณรธนากร ลี้สกุล 16/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๕ ข้อมูลครบ
132 ป.๑-๒ สามเณรธีรวุฒิ มานิจสิน 14/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๐/๐๑๙๔ ข้อมูลครบ
133 ป.๑-๒ สามเณรนนทวรรษ มะณู 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๕ ข้อมูลครบ
134 ป.๑-๒ สามเณรนพประทีป มีแก้ว 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๕ ข้อมูลครบ
135 ป.๑-๒ สามเณรนัทธพงษ์ พงษ์วัฒนธรรม 17/2562 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๐/๐๐๕๘ ข้อมูลครบ
136 ป.๑-๒ สามเณรปพน โรจนธรรมกุล 16/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๔ ข้อมูลครบ
137 ป.๑-๒ สามเณรประทีป ปั้นช้าง 14/2562 - ข้อมูลครบ
138 ป.๑-๒ สามเณรปัญญากร แก้วมูล 15/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๐/๐๑๙๕ ข้อมูลครบ
139 ป.๑-๒ สามเณรพงศกร พิกุลศรี 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๘ ข้อมูลครบ
140 ป.๑-๒ สามเณรพงศกร เตยดอน 18/2562 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๐/๐๐๕๖ ข้อมูลครบ
141 ป.๑-๒ สามเณรพัฒนา ทุริดไธสง 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๙ ข้อมูลครบ
142 ป.๑-๒ สามเณรพัสกร ภู่แสนสอาด 14/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๓ ข้อมูลครบ
143 ป.๑-๒ สามเณรพีรวัส หอมหวล 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๐ ข้อมูลครบ
144 ป.๑-๒ สามเณรพีระพัฒน์ แก้ววิเชียร 16/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๙ ข้อมูลครบ
145 ป.๑-๒ สามเณรพุฒิพงศ์ ล่ำสัน 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๓ ข้อมูลครบ
146 ป.๑-๒ สามเณรภักดี ผิวนวล 16/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๗ ข้อมูลครบ
147 ป.๑-๒ สามเณรภัทรพล พลเยี่ยม 14/2562 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๕๙/๐๘๐๔ ข้อมูลครบ
148 ป.๑-๒ สามเณรมกรา ลิ่มจำเริญ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๐/๐๒๗๘ ข้อมูลครบ
149 ป.๑-๒ สามเณรรัชชานนท์ เสียงใส 18/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๓๐ ข้อมูลครบ
150 ป.๑-๒ สามเณรรัฐวุฒิ วงศ์ทอง 19/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๓๓ ข้อมูลครบ
151 ป.๑-๒ สามเณรฤทธิเดช อินทร์สุวรรณ 17/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๖ ข้อมูลครบ
152 ป.๑-๒ สามเณรวัชรพล พรมกัน 13/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๗ ข้อมูลครบ
153 ป.๑-๒ สามเณรวายุ สร้อยคีรี 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๐ ข้อมูลครบ
154 ป.๑-๒ สามเณรวิทยา ทองพลึง 16/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๑ ข้อมูลครบ
155 ป.๑-๒ สามเณรวุฒินันท์ เวียงจันทร์ 17/2562 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๐/๐๐๖๗ ข้อมูลครบ
156 ป.๑-๒ สามเณรวโรดม นนทะวงษา 16/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๕๙/๐๕๘๔ ข้อมูลครบ
157 ป.๑-๒ สามเณรศุภชัย กุมภวงศ์ 17/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๕๘/๐๒๒๓ ข้อมูลครบ
158 ป.๑-๒ สามเณรศุภศิลป์ สุหา 15/2562 น.ธ.ตรี-ขก ๔๑๖๐/๐๒๖๒ ข้อมูลครบ
159 ป.๑-๒ สามเณรสราวุธ พิเศษ 17/2562 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๕๘/๐๐๕๓ ข้อมูลครบ
160 ป.๑-๒ สามเณรสวิตต์ คำลือไชย 14/2562 - ข้อมูลครบ
161 ป.๑-๒ สามเณรสหชาติ มณีโชติ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๒ ข้อมูลครบ
162 ป.๑-๒ สามเณรสันติ หิรัญเถกิงพันธ์ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๔ ข้อมูลครบ
163 ป.๑-๒ สามเณรสิทธิศักดิ์ คำพิละ 17/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๑ ข้อมูลครบ
164 ป.๑-๒ สามเณรสุกฤษฏิ์ ลำทอง 17/2562 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๕๙/๐๐๗๖ ข้อมูลครบ
165 ป.๑-๒ สามเณรสุทธิชัย โยมมา 15/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๐/๐๑๔๗ ข้อมูลครบ
166 ป.๑-๒ สามเณรสุทธิภัทร รุ่งโรจน์ 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๐ ข้อมูลครบ
167 ป.๑-๒ สามเณรสุพรรณชัย นาคผา 18/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๕๘/๐๑๗๓ ข้อมูลครบ
168 ป.๑-๒ สามเณรสุรพัศ ศรีโยธา 16/2562 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๐/๐๐๗๑ ข้อมูลครบ
169 ป.๑-๒ สามเณรสุรศักดิ์ ทองอยู่ 14/2562 - ข้อมูลครบ
170 ป.๑-๒ สามเณรสุรสิทธิ์ จงรัมย์ 15/2562 น.ธ.ตรี-มค ๔๑๕๘/๐๖๙๒ ข้อมูลครบ
171 ป.๑-๒ สามเณรสุรสิทธิ์ ภู่นิล 18/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๕๙/๐๒๓๗ ข้อมูลครบ
172 ป.๑-๒ สามเณรสุวิชัย พรมรัตน์ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๒ ข้อมูลครบ
173 ป.๑-๒ สามเณรองอาจ หมายมี 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๐ ข้อมูลครบ
174 ป.๑-๒ สามเณรอดิศร พุกตื้อ 15/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๔ ข้อมูลครบ
175 ป.๑-๒ สามเณรอธิวัฒน์ แดงหาญ 18/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๒๘ ข้อมูลครบ
176 ป.๑-๒ สามเณรอนุชา สุโนภักดิ์ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๖ ข้อมูลครบ
177 ป.๑-๒ สามเณรอนุศักดิ์ คุณแก้ว 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๗ ข้อมูลครบ
178 ป.๑-๒ สามเณรอภิวิชญ์ ศรีข้อ 16/2562 น.ธ.เอก-กส ๔๓๖๑/๐๐๒๒ ข้อมูลครบ
179 ป.๑-๒ สามเณรอัครชัย คำแหงพล 16/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๕ ข้อมูลครบ
180 ป.๑-๒ สามเณรอาทิตย์ แจ่มจำรัส 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๔ ข้อมูลครบ
181 ป.๑-๒ สามเณรอำนวย รุ่งสี 19/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๕๙/๐๒๒๐ ข้อมูลครบ
182 ป.๑-๒ สามเณรเกริกเกียรติ ศัพท์พันธ์ 18/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๗๑ ข้อมูลครบ
183 ป.๑-๒ สามเณรเกษมคมสันต์ เพ็งหมู 17/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๒ ข้อมูลครบ
184 ป.๑-๒ สามเณรเทวมินทร์ ชาฤทธิ์ 15/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๒ ข้อมูลครบ
185 ป.๑-๒ สามเณรเพชร จันอร่ามตระกูล 15/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๕๙/๐๒๙๕ ข้อมูลครบ
186 ป.๑-๒ สามเณรเพ็ญเพชร พาพง 15/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๘ ข้อมูลครบ
187 ป.๑-๒ สามเณรเมฆา คุณสมบัติ 14/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๔ ข้อมูลครบ
188 ป.๑-๒ สามเณรเอกพล รัตรองใต้ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๓ ข้อมูลครบ
189 ป.ธ.๓ พระกัมพล อตฺถปาโล ชำนาญ 34/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๐๙๑
ป.๑-๒-ปท ๒๓๒/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
190 ป.ธ.๓ พระกานต์ศักดิ์ ธมฺมโกสโล จิตบุณย์กุลธร 22/1 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๖
ป.๑-๒-ปท ๓๖๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
191 ป.ธ.๓ พระการุณ อติวีโร พิริยะไพโรจน์ 28/7 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๙/๐๑๐๕
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
192 ป.ธ.๓ พระจะอา อตฺถพโล ตระกูลสีขาว 29/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๓
ป.๑-๒-อย ๔๒๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
193 ป.ธ.๓ พระฉันทพิชญา อภิฉนฺโท ดวงเอก 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๕
ป.๑-๒-ปท ๓๖๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
194 ป.ธ.๓ พระชาญชัย ปญฺญาวโร อยู่เจริญ 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๖๐
ป.๑-๒-ปท ๒๓๖/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
195 ป.ธ.๓ พระชาญณรงค์ ปคุณธมฺโม กุสลจีรัง 31/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๑๐
ป.๑-๒-ปท ๒๖๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
196 ป.ธ.๓ พระชาญวิทย์ วรวิชฺโช แต่ผลประเสริฐ 32/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๐๔
ป.๑-๒-ปท ๓๐๘/๒๕๕๓
ข้อมูลครบ
197 ป.ธ.๓ พระณภภู ผาสุโก ลักษณ์ธนากุล 28/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๓๙
ป.๑-๒-ปท ๔๖๖/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
198 ป.ธ.๓ พระทวีศักดิ์ ธมฺมสรโณ ชนะสิทธิ์ 23/4 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๗/๐๒๐๑
ป.๑-๒-ปจ ๖๗๓/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
199 ป.ธ.๓ พระทัพพ์วริศ ชยาภินนฺโท ศรีสำอางค์ 29/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๙
ป.๑-๒-อย ๓๕๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
200 ป.ธ.๓ พระธนดล คุตฺตธมฺโม มาศรังสฤษดิ์ 33/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๖๖
ป.๑-๒-ชบ ๒๑๐๓/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
201 ป.ธ.๓ พระธรา กิตฺติธโร กาญจนภูพิงค์ 41/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๗๕
ป.๑-๒-ปท ๑๗๕/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
202 ป.ธ.๓ พระธันวา ธมฺมวิริโย วางขุนทด 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๓
ป.๑-๒-ปท ๑๙๒/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
203 ป.ธ.๓ พระธีรพงษ์ สิริปโภ ศรีสว่าง 27/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๔
ป.๑-๒-ปท ๓๖๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
204 ป.ธ.๓ พระธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร 26/6 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๒
ป.๑-๒-ปท ๓๖๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
205 ป.ธ.๓ พระนพดล ธมฺมาภิปาโล ชมภูศรี 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๔๕
ป.๑-๒-ปท ๓๗๔/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
206 ป.ธ.๓ พระนิวัฒน์ อาจารสุโภ โชติรัตนจินดา 33/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๗
ป.๑-๒-ปท ๓๖๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
207 ป.ธ.๓ พระบุญช่วย ธมฺมิโก สกุลดง 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๕
ป.๑-๒-ปท ๔๖๙/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
208 ป.ธ.๓ พระบุญเย็น ธมฺมเขโม แสมลาย 24/2 น.ธ.โท-ปจ ๔๑๕๘/๐๒๐๗
ป.๑-๒-ปท ๓๖๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
209 ป.ธ.๓ พระปกป้อง ทิตฺตวณฺโณ คำหอม 27/7 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๗/๐๑๑๓
ป.๑-๒-ปท ๒๓๗/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
210 ป.ธ.๓ พระปวิช ธมฺมพโล เจริญพักตร์ 53/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๙
ป.๑-๒-ปท ๓๖๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
211 ป.ธ.๓ พระปัณณทัต ธมฺมทตฺโต พรรณมณีทอง 23/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๕๘
ป.๑-๒-ปจ ๒๑๓๐/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
212 ป.ธ.๓ พระปิยวัฒน์ ธมฺมปิโย ปลอดรอด 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๗
ป.๑-๒-ปท ๒๔๕/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
213 ป.ธ.๓ พระพงศกร ธมฺเมสโน ศะสิบุตร 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๐๖
ป.๑-๒-ปจ ๘๖๕/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
214 ป.ธ.๓ พระพักชัย ธมฺมปวโร หยกพงค์วิไล 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๑
ป.๑-๒-อย ๓๕๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
215 ป.ธ.๓ พระระเด่นศักดิ์ ชุติสฺสโร สายรัมย์ 63/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๕
ป.๑-๒-ปท ๑๔๕๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
216 ป.ธ.๓ พระรัตพล ถิรพโล ลูกแก้ว 28/6 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๙/๐๑๑๓
ป.๑-๒-ปท ๓๖๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
217 ป.ธ.๓ พระรุช วิสุทฺธญาโณ เหลาเลิศ 38/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๐๘๔
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
218 ป.ธ.๓ พระร่มธรรม ทนฺตวํโส จันทะนัน 33/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๗๙
ป.๑-๒-ปท ๒๐๔๓/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
219 ป.ธ.๓ พระลิขสิทธิ์ วิสุทฺธสีโล ช่างงาน 31/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๖
ป.๑-๒-ปท ๒๗๑๙/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
220 ป.ธ.๓ พระวรดิษย์ ธมฺมวาโท เข็มเพชร 21/1 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๑
ป.๑-๒-ปจ ๑๗๒๑/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
221 ป.ธ.๓ พระวรินทร ธมฺมมงฺคโล สุขเจริญ 23/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๔/๐๐๗๑
ป.๑-๒-ปจ ๒๖๙๓/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
222 ป.ธ.๓ พระวัชรวีร์ อธิญาโณ โยก่า 30/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๒
ป.๑-๒-ปท ๒๑๘๔/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
223 ป.ธ.๓ พระวิทวัฒน์ ปญฺญาสาโร ปัญญาสาร 27/5 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๐๒
ป.๑-๒-ปท ๓๕๕/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
224 ป.ธ.๓ พระวิสิฐ ปญฺญาวโร วรวรุณศาสตร์ 52/25 น.ธ.เอก-ปท ๓๑/๒๕๔๐
ป.๑-๒-ปท ๒๔๖/๒๕๔๐
ข้อมูลครบ
225 ป.ธ.๓ พระวีระพงษ์ นิมฺมโล ทองหนัก 38/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๐๕๓
ป.๑-๒-ปท ๑๖๙๑/๒๕๔๘
ข้อมูลครบ
226 ป.ธ.๓ พระวีระพงษ์ วีรวํโส ภารพัฒน์ 34/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๙๑
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
227 ป.ธ.๓ พระศรุต ณฏฺฐิโก ขวัญละมูล 24/5 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๕๘/๐๓๐๔
ป.๑-๒-ปท ๓๖๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
228 ป.ธ.๓ พระสยาม จนฺทโชติโก ตูมกูล 31/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๗
ป.๑-๒-ปท ๓๓๘/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
229 ป.ธ.๓ พระสำราญ อิทฺธิกโร แก้วบัวดี 28/8 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๒/๐๐๑๘
ป.๑-๒-ปท ๒๑๘๖/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
230 ป.ธ.๓ พระสิทธิชัย สิทฺธิชโย ชัยสิทธิ์ 36/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๘๕
ป.๑-๒-ปท ๒๑๘๑/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
231 ป.ธ.๓ พระสุพจน์ มหาสกฺโก คงสีพุฒ 45/23 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๕๖
ป.๑-๒-ปท ๑๖๘๕/๒๕๔๘
ข้อมูลครบ
232 ป.ธ.๓ พระสุรภพ นิพฺภโย ทรัพย์ทวี 28/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๖
ป.๑-๒-ลบ ๔๘๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
233 ป.ธ.๓ พระสุรสิทธิ์ สุรสิทฺโธ สุขเกษม 50/31 น.ธ.เอก-ปท ๕๗/๒๕๓๔
ป.๑-๒-ปท ๔๘๐/๒๕๓๘
ข้อมูลครบ
234 ป.ธ.๓ พระสุริยา ฐิตปสาโท ณ นคร 41/22 น.ธ.เอก-ปท ๔๘/๒๕๔๒
ป.๑-๒-ปท ๑๗๖๗/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
235 ป.ธ.๓ พระสุวัฒนา ธมฺมชาโต สีเนแก้ว 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๗
ป.๑-๒-ปจ ๒๑๑๗๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
236 ป.ธ.๓ พระสุเมธ สุภพโล นาสมทรง 27/6 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๔
ป.๑-๒-อย ๓๓๑/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
237 ป.ธ.๓ พระอธิพงศ์ ธมฺมสาโร ร่วมชาติ 23/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๔/๐๐๗๖
ป.๑-๒-ปจ ๒๖๙/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
238 ป.ธ.๓ พระอนันต์ ธมฺมสมฺปนฺโน กาญบุตร 21/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๕๐
ป.๑-๒-ปจ ๒๑๒๐/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
239 ป.ธ.๓ พระอนุชา อิทฺธิพทฺโธ โคตะมา 37/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๓๗
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
240 ป.ธ.๓ พระอนุสรณ์ อติสุโภ ศิริขจร 35/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๔
ป.๑-๒-ปท ๒๓๔/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
241 ป.ธ.๓ พระอภัย อคฺคจิตฺโต กะสวย 26/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๓๙
ป.๑-๒-ปท ๑๘๖/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
242 ป.ธ.๓ พระอานนท์ ธมฺมราโม ชัชวาลย์ 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๔
ป.๑-๒-ปจ ๒๐๗๓/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
243 ป.ธ.๓ พระอำนาจ มหาปรกฺกโม ถาวรเจริญ 44/23 น.ธ.เอก-ปท ปท ๔๘/๒๕๔๒
ป.๑-๒-ปท ๑๗๖๗/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
244 ป.ธ.๓ พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร กันใจบุตร 40/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๐๒
ป.๑-๒-ปท ๑๓๑๒/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
245 ป.ธ.๓ พระอิสรพงษ์ ปโมทิโต เกษหอม 25/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๗
ป.๑-๒-ปท ๑๓๑๖/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
246 ป.ธ.๓ พระเมธี วรกาโร ศรีอาภรณ์ 46/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๖
ป.๑-๒-ปท ๒๖๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
247 ป.ธ.๓ พระเศรษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช ถิระศรุตานันท์ 38/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๓
ป.๑-๒-ปท ๒๖๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
248 ป.ธ.๓ พระเอกลักษณ์ ธมฺมโชโต อมฤตชัชวาลย์ 32/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๗๔
ป.๑-๒-ปท ๒๘๗/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
249 ป.ธ.๓ สามเณรกัมปนาท จันปัญญา 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๖
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
250 ป.ธ.๓ สามเณรคัมภีร์ เป้าบ้านเซ่า 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๙
ป.๑-๒-ปท ๑๕๔๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
251 ป.ธ.๓ สามเณรฉัตรธรรม เค้ามาก 17/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๖
ป.๑-๒-ปท ๑๔๖๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
252 ป.ธ.๓ สามเณรชยธร พลหาญ 17/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๑/๐๒๑๑
ป.๑-๒-ปจ ๑๑๕๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
253 ป.ธ.๓ สามเณรชวภณ ตั้งสมบูรณ์ 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๐
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
254 ป.ธ.๓ สามเณรชัยวัฒน์ พานิช 16/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๕๙/๐๒๕๓
ป.๑-๒-ปท ๓๗๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
255 ป.ธ.๓ สามเณรชัยโรจน์ ศุภสวัสดิ์วรากร 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๕
ป.๑-๒-ปท ๑๔๖๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
256 ป.ธ.๓ สามเณรชิษณุพงศ์ ปุริปุญโน 16/2562 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๐/๐๐๗๗
ป.๑-๒-ปจ ๑๑๕๐/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
257 ป.ธ.๓ สามเณรฐิติพงษ์ แซ่ตั้น 17/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๙
ป.๑-๒-ปท ๒๘๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
258 ป.ธ.๓ สามเณรณภัทร แสนมั่นคงกุล 13/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๖
ป.๑-๒-ปท ๑๕๔๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
259 ป.ธ.๓ สามเณรณัฐชัย ยงยืน 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๔
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
260 ป.ธ.๓ สามเณรณัฐพล กลางจอหอ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๗
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
261 ป.ธ.๓ สามเณรดนุสรณ์ จิ๋วปัญญา 17/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๗
ป.๑-๒-ปท ๒๘๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
262 ป.ธ.๓ สามเณรดิน นนลือชา 16/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๙
ป.๑-๒-ปท ๒๙๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
263 ป.ธ.๓ สามเณรถิรพล ศรีบุรินทร์ 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๖
ป.๑-๒-ปท ๑๔๖๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
264 ป.ธ.๓ สามเณรธนกฤต เงินผ่องสะอาด 15/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๐/๐๑๘๘
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
265 ป.ธ.๓ สามเณรธนวรรธน์ เจริญอนันตสิน 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๑
ป.๑-๒-ปท ๒๘๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
266 ป.ธ.๓ สามเณรธนวัฒน์ แก้วกูล 18/2562 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๖
ป.๑-๒-ปท ๓๗๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
267 ป.ธ.๓ สามเณรธนวัฒน์ แสงดาว 19/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๖
ป.๑-๒-ปท ๓๗๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
268 ป.ธ.๓ สามเณรธนากร อุบลรัศมี 16/2562 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๐/๐๐๖๔
ป.๑-๒-ปท ๓๗๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
269 ป.ธ.๓ สามเณรธนารักษ์ แจ้งอรุณ 15/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๕
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
270 ป.ธ.๓ สามเณรธรณ์เทพ ศรีสมุทร 20/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๗
ป.๑-๒-ปท ๒๗๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
271 ป.ธ.๓ สามเณรนนทวัฒน์ เชยชื่น 19/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๒๙
ป.๑-๒-ปท ๒๗๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
272 ป.ธ.๓ สามเณรนรเศรษฐ์ เขตแดน 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๕๐
ป.๑-๒-ปท ๑๔๖๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
273 ป.ธ.๓ สามเณรปฏิวัติ ภู่เนตร 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๐
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
274 ป.ธ.๓ สามเณรปวิธ ปัญญาเทวทรัพย์ 18/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๐/๐๑๙๐
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
275 ป.ธ.๓ สามเณรปวีณ ไชยยา 16/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๑/๐๒๑๒
ป.๑-๒-ปจ ๑๑๕๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
276 ป.ธ.๓ สามเณรปิยะพงษ์ ตติยเกื้อกูล 20/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๑/๐๒๑๐
ป.๑-๒-ปจ ๑๑๕๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
277 ป.ธ.๓ สามเณรปุณยวีร์ เพ็งศรี 20/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๘
ป.๑-๒-ปจ ๘๖๐/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
278 ป.ธ.๓ สามเณรผดุงชัย เปรมปรีดา 21/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๖
ป.๑-๒-ปท ๒๗๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
279 ป.ธ.๓ สามเณรผดุงเกียรติ สายแก้ว 19/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๙
ป.๑-๒-ปท ๒๗๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
280 ป.ธ.๓ สามเณรพันธ์วีร์ พันพะม้า 15/2562 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๐/๐๐๘๐
ป.๑-๒-ปท ๓๗๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
281 ป.ธ.๓ สามเณรพิชิตพงษ์ ธนเจริญพิชิต 18/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๖
ป.๑-๒-ปท ๑๔๖๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
282 ป.ธ.๓ สามเณรภานุวิชญ์ เล้วอน 16/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๒
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
283 ป.ธ.๓ สามเณรภูกิจ ธนันวโรทัย 19/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๘
ป.๑-๒-ปท ๑๔๕๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
284 ป.ธ.๓ สามเณรภูตะวัน บุญหลวง 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๓
ป.๑-๒-ปท ๓๗๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
285 ป.ธ.๓ สามเณรภูบดี พิบูลรัตน์ 18/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๔๔
ป.๑-๒-ปท ๒๙๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
286 ป.ธ.๓ สามเณรภูริเดช โหรี 13/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๒๑
ป.๑-๒-ปจ ๒๖๘๓/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
287 ป.ธ.๓ สามเณรภูวดล คิดอ่าน 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๑
ป.๑-๒-ปท ๓๗๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
288 ป.ธ.๓ สามเณรรัชชานนท์ โพธิ์แก้ว 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๔
ป.๑-๒-ปท ๑๕๔๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
289 ป.ธ.๓ สามเณรราเชนทร์ มั่นพุฒ 20/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๑
ป.๑-๒-ปท ๓๗๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
290 ป.ธ.๓ สามเณรวสุบัณฑิต ภูชิตธนิสร 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๔
ป.๑-๒-ปท ๒๖๒/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
291 ป.ธ.๓ สามเณรวีรภัทร วรุณวงศ์ชัย 17/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๘
ป.๑-๒-ปท ๒๘๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
292 ป.ธ.๓ สามเณรวุฒินันท์ ศิริมา 21/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๖
ป.๑-๒-ปท ๒๔๔/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
293 ป.ธ.๓ สามเณรสมชิต ชนะกลาง 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๗
ป.๑-๒-ปท ๑๔๕๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
294 ป.ธ.๓ สามเณรสิทธินนท์ ติสันทา 19/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๑๙
ป.๑-๒-ปจ ๑๐๒๕/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
295 ป.ธ.๓ สามเณรสิทธิศักดิ์ เข็มนอก 20/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๕๑
ป.๑-๒-ปท ๑๔๕๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
296 ป.ธ.๓ สามเณรสิปปภาส เจนฐิติกุล 17/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๒
ป.๑-๒-ปท ๑๔๖๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
297 ป.ธ.๓ สามเณรสิริโรชน์ เรือทมิฬ 18/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๙/๐๒๑๓
ป.๑-๒-ปท ๑๔๖๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
298 ป.ธ.๓ สามเณรสุราช ศรีวิเศษ 20/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๔๖
ป.๑-๒-ปท ๒๕๑/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
299 ป.ธ.๓ สามเณรสุเมฆ คำแหงพล 20/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๒
ป.๑-๒-ปจ ๒๑๒๑/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
300 ป.ธ.๓ สามเณรอดิศร คำฤาชา 19/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๔๙
ป.๑-๒-ปจ ๘๗๐/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
301 ป.ธ.๓ สามเณรเป็นหนึ่ง ศิลาภัย 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๒
ป.๑-๒-ปท ๑๕๔๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
302 ป.ธ.๓ สามเณรเอกชัย พลแพงพา 18/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๘
ป.๑-๒-ปท ๓๗๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
303 ป.ธ.๓ สามเณรเอกพงษ์ พุ่มพวง 20/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๙
ป.๑-๒-ปท ๑๔๘๔/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
304 ป.ธ.๓ สามเณรโชติกานต์ พึ่งความสุข 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๕
ป.๑-๒-ปท ๑๕๔๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
305 ป.ธ.๔ พระมหาจิตวัฒน์ จนฺทวํโส จริยสันติธรรม 48/23 น.ธ.เอก-ปท ๓๙/๒๕๔๒
ป.ธ.๓-ปท ๕๐๓/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
306 ป.ธ.๔ พระมหาชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ 22/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๕
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
307 ป.ธ.๔ พระมหาชัชวัชร ปาลิโต กุจิรพันธ์ 35/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๘
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
308 ป.ธ.๔ พระมหาชีพ ตปสีโล แซ่ลิ่ม 48/24 น.ธ.เอก-ปท ๒๔/๒๕๔๒
ป.ธ.๓-ปท ๑๑๗๖/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
309 ป.ธ.๔ พระมหาชูชาติ ขนฺติวณฺโณ ภู่วรรณชัยกุล 59/25 น.ธ.เอก-ปท ๒๐/๒๕๔๐
ป.ธ.๓-ปท ๓๒๒/๒๕๔๕
ข้อมูลครบ
310 ป.ธ.๔ พระมหาณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต คำดิษฐ 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๐๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
311 ป.ธ.๔ พระมหาธนวัฒน์ สุวฑฺฒชโย บงกชชัยวิพุธ 27/5 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๐๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๗/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
312 ป.ธ.๔ พระมหาธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน 23/3 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๐
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
313 ป.ธ.๔ พระมหาธวัชชัย คุณากโร คำทองสุข 29/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๕
ป.ธ.๓-ปท ๑๑๘๓/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
314 ป.ธ.๔ พระมหาธาดา จรณธโร วิทักษบุตร 57/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๙/๐๐๒๑
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
315 ป.ธ.๔ พระมหาธีระ อตฺตทนฺโต ชาติกระพันธุ์ 43/23 น.ธ.เอก-ปท ๔๙/๒๕๔๒
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
316 ป.ธ.๔ พระมหานพดล นวคุโณ ถ่อนสันเทียะ 48/27 น.ธ.เอก-ปท ๒๖/๒๕๓๙
ป.ธ.๓-ปท ๓๒๐/๒๕๔๕
ข้อมูลครบ
317 ป.ธ.๔ พระมหานันทยศ ธมฺมานนฺโท อุกำแพง 22/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๘
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
318 ป.ธ.๔ พระมหานิรุทธิ์ รตนสุโภ โสรัตน์ 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๓
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
319 ป.ธ.๔ พระมหาบดีธรรม ธมฺมาภิรโม เศรษฐมาตย์ 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๑๙๓/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
320 ป.ธ.๔ พระมหาประดิษฐ์ อิทฺธิฐิโต เพ็งแจ่ม 34/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๙๐
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
321 ป.ธ.๔ พระมหาประพันธ์ ชาติวฑฺฒโก อ่อนช้อยสกุล 27/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๖๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๔/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
322 ป.ธ.๔ พระมหาปรัชญกมล คุตฺตปุญฺโญ วรรณมณี 31/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๕
ป.ธ.๓-ปท ๑๗๕/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
323 ป.ธ.๔ พระมหาปริญญา ปญฺญานนฺโท นันทรักษ์ 56/30 น.ธ.เอก-ปท ๔๐/๒๕๓๕
ป.ธ.๓-ปท ๖๗๖/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
324 ป.ธ.๔ พระมหาพิจิตร ปภากโร กุลฐิติกร 34/10 น.ธ.เอก-กท ๑๓๕๗/๐๑๕๘
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
325 ป.ธ.๔ พระมหาพิทูร ธมฺมวิธูโร ลิ่มสกุล 20/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๕๕
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
326 ป.ธ.๔ พระมหาภูมิสิทธิภัทร์ จตฺตมโล ฤทธิพิสิทธิ์พร 47/25 น.ธ.โท-ปท ๔๓/๒๕๓๙
ป.ธ.๓-สค ๑๑๑๕/๒๕๔๕
ข้อมูลครบ
327 ป.ธ.๔ พระมหาภูรัช ทนฺตวํโส ศรีเลิศรส 31/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๕
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
328 ป.ธ.๔ พระมหามิญช์ พุทฺธิวฑฺโฒ พุทธิธนสมบัติ 39/20 น.ธ.เอก-ปท ๘๑/๒๕๔๒
ป.ธ.๓-นย ๔๒๙/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
329 ป.ธ.๔ พระมหายศพล ธมฺมธโร สาตร์เพ็ชร์ 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๕๐
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
330 ป.ธ.๔ พระมหายศพล ธมฺมพโล มะกระทัศ 25/5 น.ธ.เอก-จบ ๒๓๕๒/๐๐๕๗
ป.ธ.๓-จบ ๘๔๙/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
331 ป.ธ.๔ พระมหารณภพ โชติลาโภ ลาภเจริญ 57/23 น.ธ.เอก-ปท ๓๑/๒๕๔๒
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
332 ป.ธ.๔ พระมหาฤทธิเดช ธมฺมวิชิโต ธรรมวิชิตร์ 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๔๔
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
333 ป.ธ.๔ พระมหาวงค์วริศ วิสารโท พงษ์ลี้รัตน์ 43/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๐
ป.ธ.๓-ปท ๑๑๘๖/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
334 ป.ธ.๔ พระมหาวรรธนะ ธมฺมนาโท คำใจ 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
335 ป.ธ.๔ พระมหาวัชรพล ธมฺมจิตฺโต ลีสีสุข 21/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๘
ป.ธ.๓-อย ๖๖๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
336 ป.ธ.๔ พระมหาวัชรินทร์ ปญฺญินฺโท วังเจ็กแซ่ 33/13 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๔๘/๐๐๑๔
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๔/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
337 ป.ธ.๔ พระมหาวิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี 31/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๔
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
338 ป.ธ.๔ พระมหาวีรพงษ์ สงฺขวํโส สังข์วงษ์ 40/20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๕๒
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๙/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
339 ป.ธ.๔ พระมหาสมศักดิ์ นาถสกฺโก ปะทา 31/11 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๔/๐๐๗๓
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
340 ป.ธ.๔ พระมหาสุกิจ จิรสุโข สุขล้อม 33/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๓๓
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
341 ป.ธ.๔ พระมหาสุทธิชัย สุทฺธิชโย ชัยกิตติภรณ์ 56/26 น.ธ.เอก-ปท ๓๕/๒๕๓๙
ป.ธ.๓-ปท ๖๗๗/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
342 ป.ธ.๔ พระมหาสุระศักดิ์ เขมสโร ชัยบ้านกุด 30/6 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๗
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
343 ป.ธ.๔ พระมหาสุริยัน อาภากโร แสงแก้ว 32/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๐๕
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๓/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
344 ป.ธ.๔ พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ ชัยหา 47/23 น.ธ.เอก-ปท ๔๔/๒๕๔๒
ป.ธ.๓-ปท ๖๗๘/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
345 ป.ธ.๔ พระมหาอานนท์ ธมฺมิทฺธิโก ทับคง 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๐
ป.ธ.๓-ปท ๔๒๖/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
346 ป.ธ.๔ พระมหาเควิน ธมฺมนิสฺสโย ทองอันตัง 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๖๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๖๒/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
347 ป.ธ.๔ พระมหาเจษฎา กิตฺติฐาโน ขัตติโยทัยวงศ์ 48/22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๖๙
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๔/๒๕๕๔
ข้อมูลครบ
348 ป.ธ.๔ พระมหาเจษฎากร ธมฺมวิสาโล เสมสฤษดิ์ 22/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๕๖
ป.ธ.๓-ปท ๖๓๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
349 ป.ธ.๔ พระมหาเสถียร จินฺตากโร เวียนนอก 32/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๐๓๖/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
350 ป.ธ.๔ พระมหาเอกชัย ชยสาโร ยาชุมภู 43/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๕
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
351 ป.ธ.๔ พระมหาไตรภพ ธมฺมารกฺขิโต รอดจันทร์ 23/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
352 ป.ธ.๔ สามเณรกัมปนาท สุวรรณเลิศ 19/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
353 ป.ธ.๔ สามเณรชินวัตร มณีโชติ 16/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๔
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
354 ป.ธ.๔ สามเณรณรงค์ศักดิ์ แช่มล้วน 17/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๗๐
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
355 ป.ธ.๔ สามเณรณัชพล มีศรีสุข 21/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
356 ป.ธ.๔ สามเณรณัฐธีร์ บูรณะเจริญพงศ์ 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๗
ป.ธ.๓-ปท ๗๙๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
357 ป.ธ.๔ สามเณรณัฐนันท์ นวลวัน 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๘
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
358 ป.ธ.๔ สามเณรทยุติธร คงเมือง 17/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๙
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
359 ป.ธ.๔ สามเณรทศพล ประทุมภักดิ์ 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
360 ป.ธ.๔ สามเณรธณาวุธ ธิวาจา 20/2562 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๕๖/๐๔๒๐
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
361 ป.ธ.๔ สามเณรธรรมธร ทิพาธรรมคุณ 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๓
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
362 ป.ธ.๔ สามเณรธีรภัทร จำปาพัน 19/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๐
ป.ธ.๓-ปท ๗๙๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
363 ป.ธ.๔ สามเณรนพนนท์ จีนดิบ 17/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๔๖
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
364 ป.ธ.๔ สามเณรนิพัทธ์ เจริญศรี 17/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
365 ป.ธ.๔ สามเณรบวรรัตน์ ลิขิตวิบูลย์ 18/2562 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๕๘/๐๐๘๙
ป.ธ.๓-ปจ ๑๑๑๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
366 ป.ธ.๔ สามเณรปฏิภาณ คำแผลง 16/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๐
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
367 ป.ธ.๔ สามเณรปรเมธ เต๋จ๊ะ 17/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๒
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
368 ป.ธ.๔ สามเณรปิยะพงษ์ สีหาพล 17/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
369 ป.ธ.๔ สามเณรพนาวัฒน์ จันทร์เผือก 16/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
370 ป.ธ.๔ สามเณรภัคณัฐ จันทร์สมบูรณ์ 17/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๘
ป.ธ.๓-ปท ๗๙๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
371 ป.ธ.๔ สามเณรภูรินทร์ พวงมาลัย 16/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๓
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
372 ป.ธ.๔ สามเณรมงคล กันทร 19/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๒๓
ป.ธ.๓-ปท ๕๕๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
373 ป.ธ.๔ สามเณรวชิรวิทย์ มนต์ดี 20/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๖๓
ป.ธ.๓-ลย ๓๓๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
374 ป.ธ.๔ สามเณรวายุ คำทองนาค 17/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
375 ป.ธ.๔ สามเณรศรายุทธ หล้าสุดตา 20/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๔
ป.ธ.๓-ปท ๔๓๒/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
376 ป.ธ.๔ สามเณรศุภกร เฟื่องคอน 16/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๑
ป.ธ.๓-ปท ๖๕๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
377 ป.ธ.๔ สามเณรศุภมิตร เจตนาจรัสแสง 18/2562 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๕๘/๐๐๖๕
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
378 ป.ธ.๔ สามเณรสมโชค พงษ์วิชัย 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๐
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
379 ป.ธ.๔ สามเณรอากิโนบุ โอซากะ 19/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๒
ป.ธ.๓-ปท ๗๙๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
380 ป.ธ.๔ สามเณรอานุภาพ ขวยไพบูลย์ 20/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๖๘
ป.ธ.๓-ปจ ๕๕๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
381 ป.ธ.๔ สามเณรเจมส์ ลุงคำ 19/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
382 ป.ธ.๔ สามเณรเจษฎา กัณหาพิมพ์ 16/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๘
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
383 ป.ธ.๔ สามเณรเพชรตะวัน โพธิ์ขาว 16/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๒
ป.ธ.๓-ปท ๖๕๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
384 ป.ธ.๕ พระสมควร ป. ปญฺญาสโม ตุใยรัมย์ 36/5 น.ธ.เอก-บร ๔๓๔๓/๐๐๑๑
ป.ธ.๔-ปท ๑๔๓/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
385 ป.ธ.๕ พระมหาชวลิต อตฺถโชโต สหเจริญชัย 30/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๘
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
386 ป.ธ.๕ พระมหาชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ ฉายทองดี 40/21 น.ธ.เอก-ปท ๗๙/๒๕๔๒
ป.ธ.๔-ปท ๔๙๕/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
387 ป.ธ.๕ พระมหาณรงฤทธิ์ วริทฺธิชโย วันศุกร์ 23/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๒๑๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
388 ป.ธ.๕ พระมหาณัฐพงศ์ ธมฺมวิภูโต แสงวงศ์ 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๕๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๗๖/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
389 ป.ธ.๕ พระมหาทองเพียร สิริทตฺโต โพธิ์ทัด 28/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๕/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
390 ป.ธ.๕ พระมหาธนพล สจฺจชโย เจริญผล 23/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๖๘
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
391 ป.ธ.๕ พระมหาธัชธรรม ธมฺมปูรโณ ตั้งบูรณะกุล 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๖๗
ป.ธ.๔-ปท ๕๔๙/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
392 ป.ธ.๕ พระมหานพพล อุตฺตมปุญฺโญ คำนก 26/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
393 ป.ธ.๕ พระมหาพงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์ 23/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๕
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
394 ป.ธ.๕ พระมหาพุทธิวัฒน์ วฑฺฒนชโย อินทร์พงษ์ 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๑๘
ป.ธ.๔-ปท ๔๕๕/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
395 ป.ธ.๕ พระมหาภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ 27/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
396 ป.ธ.๕ พระมหาวันชัย พลคุโณ จันทร์เพ็ญ 40/20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๔๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๐๓/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
397 ป.ธ.๕ พระมหาวันเฉลิม เกวลชโย สุวรรณเลิศ 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๑๐๕
ป.ธ.๔-ปท ๕๐๕/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
398 ป.ธ.๕ พระมหาวิเชียร อภินนฺโท อารมย์ชื่น 59/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๖๖
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
399 ป.ธ.๕ พระมหาวุฒินันท์ อานนฺทชโย เครือศรี 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๑
ป.ธ.๔-ปท ๕๖๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
400 ป.ธ.๕ พระมหาศุภชัย ธมฺมสุโภ ดาระหงษ์ 23/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๔/๐๐๗๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๗๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
401 ป.ธ.๕ พระมหาสมเพียร สมิทฺธิชโย หยุดรัมย์ 36/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๑๒๖
ป.ธ.๔-ปท ๒๑๘/๒๕๔๘
ข้อมูลครบ
402 ป.ธ.๕ พระมหาสุพรเทพ เทวชโย แซ่ลิ้ม 23/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๑
ป.ธ.๔-ปท ๙๗/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
403 ป.ธ.๕ พระมหาสุริยา สุริยชโย ฟักอ่ำ 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๘๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๙/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
404 ป.ธ.๕ พระมหาอดินันท์ วีรชโย เสวนะบัณฑิตแพทย์ 24/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๒
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๙/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
405 ป.ธ.๕ พระมหาเขตโสภณ โสภณชโย ลักษณ์ลาวัณย์ 21/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๒๓๑
ป.ธ.๔-ปท ๕๖๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
406 ป.ธ.๕ พระมหาเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร 25/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๐
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
407 ป.ธ.๕ พระมหาเทวนาถ ธมฺมนาโถ โหรี 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๘
ป.ธ.๔-ปท ๕๔๗/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
408 ป.ธ.๕ พระมหาเมธี เมธีชโย เมธีชยวงศ์ 23/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๐
ป.ธ.๔-ปท ๕๔๔/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
409 ป.ธ.๕ พระมหาเอกมงคล มงฺคลชโย สมานวงศ์ 27/6 น.ธ.เอก-พย ๓๓๕๐/๐๐๘๕
ป.ธ.๔-ปท ๔๕๘/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
410 ป.ธ.๕ พระมหาเอกวศิน ธมฺมสุทฺโธ แจ่มเนียม 25/6 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๒
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
411 ป.ธ.๕ พระมหาไพฑูรย์ ปญฺญาปทีโป ชาวน้ำ 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๓
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
412 ป.ธ.๕ พระมหาไพรัช วชิรธมฺโม นาสาธร 27/7 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๑/๐๐๒๒
ป.ธ.๔-ปท ๕๐๐/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
413 ป.ธ.๕ พระมหาไสว สุวณฺณภาโส ทองคำ 59/30 น.ธ.เอก-ปท ๓๗/๒๕๓๕
ป.ธ.๔-ปท ๓๓๑/๒๕๓๘
ข้อมูลครบ
414 ป.ธ.๕ สามเณรก้องพิภพ สีพรม 20/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๙
ป.ธ.๔-ปท ๕๘๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
415 ป.ธ.๕ สามเณรคงศักดิ์ เศษสังข์ 22/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๙๓
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
416 ป.ธ.๕ สามเณรจักรพันธุ์ อยู่เย็น 20/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๔๗
ป.ธ.๔-ปท ๑๗๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
417 ป.ธ.๕ สามเณรจิรายุ ทรัพย์โภคา 19/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๖๕
ป.ธ.๔-ปท ๑๔๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
418 ป.ธ.๕ สามเณรชยันต์พล เปรมธาวินัย 19/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๘
ป.ธ.๔-ปท ๑๗๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
419 ป.ธ.๕ สามเณรธนกร ครุฑอ่ำ 20/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๔
ป.ธ.๔-ปท ๕๗๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
420 ป.ธ.๕ สามเณรธนภูมิ ผลิตวานนท์ 17/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๒
ป.ธ.๔-ปท ๕๗๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
421 ป.ธ.๕ สามเณรนิติกร มุยคำ 21/2562 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๕๖/๐๔๑๔
ป.ธ.๔-ปท ๕๖๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
422 ป.ธ.๕ สามเณรพลากร ดีประเสริฐ 21/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๐
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
423 ป.ธ.๕ สามเณรพัทธนันท์ สุนทรวรเชษฐ์ 19/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๗๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
424 ป.ธ.๕ สามเณรวรวุฒิ พุทธธรรม 20/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๙๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๗๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
425 ป.ธ.๕ สามเณรศุภากร หิรัญศรี 20/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๗
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
426 ป.ธ.๕ สามเณรสันติภาพ ตันสิริ 19/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๔๑
ป.ธ.๔-ปจ ๓๘๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
427 ป.ธ.๕ สามเณรสิทธิพล สิงห์บัว 19/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๔๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
428 ป.ธ.๕ สามเณรสุรพล ศรีสะอาด 19/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๐
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
429 ป.ธ.๕ สามเณรเนติธร มนต์ดี 17/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๖
ป.ธ.๔-ปท ๕๒๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
430 ป.ธ.๕ สามเณรเอกพล วงศ์สวาสดิ์ 20/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๘
ป.ธ.๔-ปท ๑๔๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
431 ป.ธ.๕ สามเณรแทน พนักงาม 21/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๙๑
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
432 ป.ธ.๕ สามเณรโชคตระการ สิงห์คำ 18/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๘
ป.ธ.๔-ปท ๕๒๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
433 ป.ธ.๖ พระมหากันตณัฐ พฺยตฺตชโย วรุณวงศ์ชัย 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๓๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๐๘/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
434 ป.ธ.๖ พระมหากิตติศักดิ์ กลฺยาณชโย ยอดทองหลาง 23/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๒๑๑
ป.ธ.๕-ปท ๙๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
435 ป.ธ.๖ พระมหาขจรศักดิ์ สตฺติปญฺโญ จงฤทธิพร 61/32 น.ธ.เอก-ปท ๓๑/๒๕๓๓
ป.ธ.๕-ปท ๑๗๐/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
436 ป.ธ.๖ พระมหาฉัตรดนัย วิสารทชโย ตระกูลคูศรี 27/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๘๐
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
437 ป.ธ.๖ พระมหาชนะชัย สชโย บุญญา 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๖
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๔/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
438 ป.ธ.๖ พระมหาฐิติวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน สมรัก 24/5 น.ธ.เอก-ศก ๔๓๕๒/๐๐๖๔
ป.ธ.๕-ปท ๘๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
439 ป.ธ.๖ พระมหาดุสิต ธมฺมเตโช คชเดช 23/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๕๑
ป.ธ.๕-ปท ๘๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
440 ป.ธ.๖ พระมหาธนธรณ์ ธมฺมวิริโย จงรัตน์ 25/6 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๔/๐๐๓๑
ป.ธ.๕-ปท ๓๙๙/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
441 ป.ธ.๖ พระมหาธานินทร์ กนฺตมโน คะสุดใจ 34/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๐๔
ป.ธ.๕-ปท ๒๖๒/๒๕๕๓
ข้อมูลครบ
442 ป.ธ.๖ พระมหานัน โกวิทชโย ยศปัญญา 36/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๑๒๕
ป.ธ.๕-ปท ๒๑๐/๒๕๔๘
ข้อมูลครบ
443 ป.ธ.๖ พระมหานิพล ธมฺมปภาโส ฤทัยกูลมั่นคง 22/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๕๔
ป.ธ.๕-อย ๑๖๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
444 ป.ธ.๖ พระมหาบุญญฤทธิ์ อิทฺธิปุญฺโญ ตันรัตนานนท์ 38/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๖/๐๐๕๖
ป.ธ.๕-ปท ๓๓๔/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
445 ป.ธ.๖ พระมหาปิยะวัฒน์ ธมฺมตฺถธีโร แปลงดี 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๒
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
446 ป.ธ.๖ พระมหาพัฒทานัย ธมฺมธีโร เคนไชยวงค์ 24/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๕
ป.ธ.๕-ปท ๘๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
447 ป.ธ.๖ พระมหาพิเชษฐ์ อภิเชฏฺโฐ ธรรมวิชิตร์ 35/10 น.ธ.เอก-สก ๑๕/๒๕๔๑
ป.ธ.๕-กท ๗๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
448 ป.ธ.๖ พระมหาพุฒิพงศ์ วุทฺธิชโย รัศมีจันทร์ 24/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๑๐๒
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
449 ป.ธ.๖ พระมหาพูลศักดิ์ ปุณฺณสกฺโก กระแสธร 34/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๙๙
ป.ธ.๕-ปท ๑๗๐/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
450 ป.ธ.๖ พระมหาภัทรพล ธมฺมภทฺโท มุมทอง 24/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๖
ป.ธ.๕-ปท ๔๐๐/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
451 ป.ธ.๖ พระมหารณฤทธิ์ ธมฺมวิสาโล บุญทูล 24/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๖๖
ป.ธ.๕-ปท ๔๐๑/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
452 ป.ธ.๖ พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค จิราดิเรก 49/26 น.ธ.เอก-ปท ๕๖/๒๕๓๙
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
453 ป.ธ.๖ พระมหาวรพงศ์ ธมฺมิทฺโธ สิริศรีมงคล 21/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๙
ป.ธ.๕-ปท ๑๕๒/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
454 ป.ธ.๖ พระมหาวรพล กิตฺติปุญโญ บุญล้ำ 29/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๗
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๘/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
455 ป.ธ.๖ พระมหาวีระพล วีรชโย หมื่นหาวงค์ 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๘๗
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
456 ป.ธ.๖ พระมหาศรายุทธ ธมฺมินฺโท กล่ำอินทร์ 40/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๕๐
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
457 ป.ธ.๖ พระมหาศราวุฒิ สุรชโย เทียมเมฆา 25/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๙๒
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
458 ป.ธ.๖ พระมหาสุรศักดิ์ อุตฺตมชโย ขอประเสริฐสุข 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๒๖
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
459 ป.ธ.๖ พระมหาอริยวิชช์ สีหชโย หาญสีหะคชา 25/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๙๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
460 ป.ธ.๖ พระมหาอำนาจ อิสฺสรชโย บุญโสภา 23/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
461 ป.ธ.๖ พระมหาอิทธิพล อิทฺธิชโย แพชัยสงค์ 35/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๖๗
ป.ธ.๕-ปท ๓๓๕/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
462 ป.ธ.๖ พระมหาเจตน์ภพ ภวชโย วงษ์สมาจารย์ 21/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๗
ป.ธ.๕-ปท ๒๔๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
463 ป.ธ.๖ พระมหาเจตพงษ์ สกฺกชโย เสนคราม 25/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๑
ป.ธ.๕-ปท ๒๔๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
464 ป.ธ.๖ พระมหาโกวิน โกวิทชโย สอนโยธา 24/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๕
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
465 ป.ธ.๖ พระมหาโสรัจน์ รตนวํโส เสริมรัตน์ 27/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๗๔
ป.ธ.๕-ปท ๓๙๗/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
466 ป.ธ.๖ พระมหาไพโรจน์ ธมฺมโรจโน พะวงจิตร 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๑๘
ป.ธ.๕-ปท ๒๔๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
467 ป.ธ.๖ สามเณรกฤตภัค อินใหม่ 21/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๔
ป.ธ.๕-ปท ๒๗๖/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
468 ป.ธ.๖ สามเณรจตุพร ปากบั้น 19/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๒๑
ป.ธ.๕-ปท ๓๗๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
469 ป.ธ.๖ สามเณรจอเหล่ ทูทอง 20/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๙
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
470 ป.ธ.๖ สามเณรณฑัต สุรเณร 22/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๙
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
471 ป.ธ.๖ สามเณรณัฐดนัย เจริญศรี 19/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๓
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
472 ป.ธ.๖ สามเณรณัฐพงศ์ วิภาวิน 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๓
ป.ธ.๕-ปท ๓๘๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
473 ป.ธ.๖ สามเณรณัฐภัทร จำปา 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๒
ป.ธ.๕-ปท ๓๘๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
474 ป.ธ.๖ สามเณรธนบดี ปัญญาดี 21/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๙
ป.ธ.๕-ปท ๑๐๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
475 ป.ธ.๖ สามเณรธไนศวรรย์ จิ๋ววิเศษ 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๔
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
476 ป.ธ.๖ สามเณรนฤเบศน์ ส่งประสาทศิลป์ 20/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๓
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
477 ป.ธ.๖ สามเณรนิธิพล สายพินทอง 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๕
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
478 ป.ธ.๖ สามเณรบรรชา ครองพันธ์ 20/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๒๐
ป.ธ.๕-ปท ๑๐๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
479 ป.ธ.๖ สามเณรบัณฑิต แสงทอง 20/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๖๔
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
480 ป.ธ.๖ สามเณรประพนธ์ นวลเถลิงศักดิ์ 19/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๔๘
ป.ธ.๕-ปท ๒๔๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
481 ป.ธ.๖ สามเณรพิทยาธร กรวิจิตต์ศิลป์ 19/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๖
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
482 ป.ธ.๖ สามเณรวันชัย โคตุพันธ์ 21/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๕๐
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
483 ป.ธ.๖ สามเณรวาทิศ คำแท้ 19/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๖๖
ป.ธ.๕-ปท ๑๕๕/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
484 ป.ธ.๖ สามเณรศหัศวรรต เอี่ยมสง่า 19/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๓๐๒
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
485 ป.ธ.๖ สามเณรศุภกร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 20/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๒๓
ป.ธ.๕-ปท ๑๐๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
486 ป.ธ.๖ สามเณรสามารถ พรายน้ำ 18/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๓
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
487 ป.ธ.๖ สามเณรอภิชา แจ่มจันทร์ชนก 19/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๕
ป.ธ.๕-ปท ๓๗๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
488 ป.ธ.๖ สามเณรเดชเมธี ลังกาพินธุ์ 22/2562 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๐๗
ป.ธ.๕-ปท ๓๗๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
489 ป.ธ.๗ พระมหาคณิน คณินฺโท เชิญศิริดำรงค์ 36/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๙/๐๐๑๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๑/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
490 ป.ธ.๗ พระมหาฐิติพันธ์ สุภชโย ณัฐธยาน์ 23/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๒๑๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๐๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
491 ป.ธ.๗ พระมหาณัฐพล สีลชโย จันทา 23/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๔๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
492 ป.ธ.๗ พระมหาณัฐวัฒน์ อมตชโย ลิ้มรัตน์ 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๓๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
493 ป.ธ.๗ พระมหาต้นตระการ ธมฺมกุสโล พิลาดี 23/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๖๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
494 ป.ธ.๗ พระมหาทนงศักดิ์ เนกฺขมฺมชโย เติมผล 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๘๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๔/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
495 ป.ธ.๗ พระมหาทวี อินฺทโชโต ปรางจันทร์ 31/12 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๔๖/๐๐๐๖
ป.ธ.๖-ปท ๑๖๑/๒๕๕๓
ข้อมูลครบ
496 ป.ธ.๗ พระมหาธนพล สุนฺทรชโย อุ่นบุญเรือง 21/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๖๒
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
497 ป.ธ.๗ พระมหาธนากร ธุตชโย สุนี 22/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๑๕๓/๑๔๓๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๐๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
498 ป.ธ.๗ พระมหาธวัชชัย ธารณชโย สายสมบัติ 23/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๔๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๐๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
499 ป.ธ.๗ พระมหาธีรศักดิ์ วํสชโย รักสกุล 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
500 ป.ธ.๗ พระมหาธเนศร์ ฐานรโต ทรัพย์สมบูรณ์ 41/21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๔๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๐/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
501 ป.ธ.๗ พระมหานัทดนัย วิภาวิชโย วิภาวิน 22/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๘๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๐๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
502 ป.ธ.๗ พระมหานันทวัฒน์ ธมฺมนนฺโท ทองโท 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๕๕
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
503 ป.ธ.๗ พระมหาประจักร ปุญฺญิทฺธิชโย บุญฤทธิ์ 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๑๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๕/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
504 ป.ธ.๗ พระมหาปุญญพัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ มนวรรธน์ 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๔๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๐๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
505 ป.ธ.๗ พระมหาพงศธร มหินฺทชโย มหาวงค์ 25/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๙๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๐/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
506 ป.ธ.๗ พระมหาพิศณุพนธ์ โสภิตชโย สีดาจัน 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๑๐๖
ป.ธ.๖-ปท ๑๐๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
507 ป.ธ.๗ พระมหาพิเชษฐ์ โยคชโย ชินมา 27/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๘๒
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๘/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
508 ป.ธ.๗ พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย ปัญญาสมบัติ 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๓๖
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๙/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
509 ป.ธ.๗ พระมหาวีระพล วชิรจิตฺโต กุลศิริ 29/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๐๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
510 ป.ธ.๗ พระมหาสันติ เนปกฺโก สุภาชนะ 45/24 น.ธ.เอก-ปท ๒๗/๒๕๔๒
ป.ธ.๖-ปท ๙๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
511 ป.ธ.๗ พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย เดชคำพู 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
512 ป.ธ.๗ พระมหาอดิเรก อติชโย แสงสุระ 32/12 น.ธ.เอก-อด ๔๓๔๕/๐๐๙๖
ป.ธ.๖-ปท ๙๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
513 ป.ธ.๗ พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน์ 38/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๗๔
ป.ธ.๖-ปท ๙๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
514 ป.ธ.๗ พระมหาอภิวัฒน์ ปภาชโย ครองยุติ 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
515 ป.ธ.๗ พระมหาอรรถรักษ์ ญาตชโย อติชาต 25/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๑๐๗
ป.ธ.๖-ปท ๑๐๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
516 ป.ธ.๗ พระมหาเกียรติศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก เข็มขาว 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๐๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
517 ป.ธ.๗ พระมหาเอกพจน์ อภิชโย กุรกนก 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๓๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๐๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
518 ป.ธ.๗ สามเณรรัตนพล ประสาททอง 22/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
519 ป.ธ.๗ สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี 19/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๗
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
520 ป.ธ.๗ สามเณรหงษ์ทอง ไชยศรี 19/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๕
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
521 ป.ธ.๗ สามเณรหมี อายี 20/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
522 ป.ธ.๗ สามเณรอดิเทพ วิภาสพานิชกุล 20/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๙๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
523 ป.ธ.๗ สามเณรอธิบุตร ยอดพุดซา 20/2562 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๖๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
524 ป.ธ.๗ สามเณรอัครเดช บุญกอง 20/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๙๗
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
525 ป.ธ.๘ พระมหากฤตนัย รตนปญฺโญ เอกรักษาศิลป์ชัย 28/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๕
ป.ธ.๗-ปท ๙๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
526 ป.ธ.๘ พระมหากฤตพจน์ สกฺกธมฺโม ปุระ 27/8 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๑/๐๐๑๖
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
527 ป.ธ.๘ พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย ศิลาวราเวทย์ 39/9 น.ธ.เอก-ปท ๖๓/๒๕๔๑
ป.ธ.๗-ปท ๙๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
528 ป.ธ.๘ พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต วงษ์เกิดศรี 45/23 น.ธ.เอก-ปท ๕๖/๒๕๔๑
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๑/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
529 ป.ธ.๘ พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย ภาระดีไพเราะห์ 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๒๓
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
530 ป.ธ.๘ พระมหาฐาปนาวุฒิ ถาวรชโย คงช่วย 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๘/๐๐๙๐
ป.ธ.๗-ปท ๕๘/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
531 ป.ธ.๘ พระมหาณัชทยุต วิจกฺขณชโย บุญคุ้มครอง 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๑๐๐
ป.ธ.๗-ปท ๖๘/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
532 ป.ธ.๘ พระมหาธนกร ปริญฺญาชโย แก้วเจริญวิริยะ 23/3 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๐๘
ป.ธ.๗-ปท ๗๑/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
533 ป.ธ.๘ พระมหาธนา วณฺณชโย ผิวก่ำ 30/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๑๒๕
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๘/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
534 ป.ธ.๘ พระมหาธัญสัณห์ กิตฺติสาโร ศรีบูระเดช 42/23 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๖๑
ป.ธ.๗-ปท ๙๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
535 ป.ธ.๘ พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร ทองสมบัติ 34/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๗๐
ป.ธ.๗-กบ ๒๐๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
536 ป.ธ.๘ พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย หลักด่าน 30/9 น.ธ.เอก-ศก ๔๓๔๗/๐๐๕๙
ป.ธ.๗-ปท ๖๖/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
537 ป.ธ.๘ พระมหาประสงค์ ปารมิญฺชโย ปูไฝ 39/18 น.ธ.เอก-ปท ๖๗/๒๕๔๑
ป.ธ.๗-ปท ๕๗/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
538 ป.ธ.๘ พระมหาผดุงพงษ์ ผาติวํโส แก้วดอก 33/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๗๒
ป.ธ.๗-ปท ๗๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
539 ป.ธ.๘ พระมหาพิพัฒน์ วิชโย คงกระพันธ์ 24/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๘
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
540 ป.ธ.๘ พระมหาวิทเนศ เวทชโย พันธุ์เพ็ง 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๒๘
ป.ธ.๗-ปท ๕๗/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
541 ป.ธ.๘ พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช ชำนาญพุดซา 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๕๗
ป.ธ.๗-ปท ๘๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
542 ป.ธ.๘ พระมหาสุพจน์ สุวโจ เปรื่องปราชญ์ 55/25 น.ธ.เอก-ปท ๒๖/๒๕๔๐
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๑/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
543 ป.ธ.๘ พระมหาสุวินิจ ปญฺญินฺทชโย เลาหวงศ์ 23/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๗
ป.ธ.๗-ปท ๘๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
544 ป.ธ.๘ พระมหาอภิสิทธิ์ ธมฺมาภิสิทฺโธ เหล่าชินชาติ 20/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๔
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
545 ป.ธ.๘ พระมหาอุกฤษฏ์ อุกฺกฏฺฐชโย บุญจำรวญ 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๒๒
ป.ธ.๗-ปท ๗๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
546 ป.ธ.๘ พระมหาเจริญ จารุชโย ไพศาลธารา 32/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๗๘
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๖/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
547 ป.ธ.๘ พระมหาเทิดเกียรติ นาถชโย เวียงสิมมา 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๒๔
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
548 ป.ธ.๘ พระมหาเมฑัต ธีรชโย ลาโส 23/3 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๑๒
ป.ธ.๗-ปท ๘๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
549 ป.ธ.๘ พระมหาเสกสรร จิรภาโส จี้แสง 54/33 น.ธ.เอก-ปท ๔๓/๒๕๓๓
ป.ธ.๗-มค ๑๑๘/๒๕๔๗
ข้อมูลครบ
550 ป.ธ.๘ พระมหาแก้วปัญญา ปญฺญาชโย หินกล้า 32/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๑๒๙
ป.ธ.๗-ปท ๖๐/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
551 ป.ธ.๘ พระมหาโชคชัย สิริชโย คมวิเศษ 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๙๔
ป.ธ.๗-ปท ๕๙/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
552 ป.ธ.๘ พระมหาโนบุ จกฺกชโย ทาคาซินา 22/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๖
ป.ธ.๗-ปท ๘๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
553 ป.ธ.๙ พระมหากฤษดา อาโลกชโย อินเมอะ 29/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๘/๐๐๘๗
ป.ธ.๘-ปท ๔๓/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
554 ป.ธ.๙ พระมหากิตติ กิตฺติญาโณ เถลิงเกียรติขจร 49/21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๓๑
ป.ธ.๘-ปท ๓๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
555 ป.ธ.๙ พระมหากิตติพันธ์ ธมฺมกิตฺติโก ทฤษฎี 23/3 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๕๕/๐๓๔๑
ป.ธ.๘-ปท ๓๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
556 ป.ธ.๙ พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข สุขกิจเจ 29/7 น.ธ.เอก-จบ ๒๓๔๙/๐๐๒๙
ป.ธ.๘-ปท ๔๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
557 ป.ธ.๙ พระมหาณัฐดนัย โชติกชโย จันทะพันธ์ 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๘๐
ป.ธ.๘-ปท ๔๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
558 ป.ธ.๙ พระมหาณัฐพล ภทฺรชโย ภูวนาฏภิญฺโญ 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๙
ป.ธ.๘-ปท ๔๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
559 ป.ธ.๙ พระมหาธงชัย ธมฺมปชฺโชโต นิยมพิทักษ์พงศ์ 24/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๓
ป.ธ.๘-ปท ๓๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
560 ป.ธ.๙ พระมหานำบุญ นาคชโย ตั้งตระกูล 23/3 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๐๙
ป.ธ.๘-ปท ๔๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
561 ป.ธ.๙ พระมหาพงศธร ธีชโย เนาว์เภา 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๑๐๐
ป.ธ.๘-ปท ๔๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
562 ป.ธ.๙ พระมหาพงศ์ศิริ สิริวิชโย เดือนขาว 29/7 น.ธ.เอก-จบ ๒๓๕๐/๐๐๑๓
ป.ธ.๘-ปท ๔๔/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
563 ป.ธ.๙ พระมหาพลสันต์ พลคฺคชโย คุณสาร 30/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๑๑๙
ป.ธ.๘-ปท ๒๖/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
564 ป.ธ.๙ พระมหาพิชิต ปญฺญาวโร ไชยยานนท์ 40/21 น.ธ.เอก-ปท ๖๑/๒๕๔๑
ป.ธ.๘-ปท ๒๘/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
565 ป.ธ.๙ พระมหามนต์ชัย อภิชาโน ศรีเทพ 40/21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๕๐
ป.ธ.๘-ปท ๖๘/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
566 ป.ธ.๙ พระมหาวิริทธิพล วีริทฺธิชโย อภิวิชญ์ชลชาติ 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๙๙
ป.ธ.๘-ปท ๔๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
567 ป.ธ.๙ พระมหาศิริศักดิ์ เหมมูโล เหมะมูล 55/29 น.ธ.เอก-ปท ๒๖/๒๕๓๖
ป.ธ.๘-ปท ๙๖/๒๕๔๗
ข้อมูลครบ
568 ป.ธ.๙ พระมหาสมบัติ ปภาโส นิรันดร์วงศ์วาน 51/25 น.ธ.เอก-ปท ๔๑/๒๕๔๐
ป.ธ.๘-ปท ๗๐/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
569 ป.ธ.๙ พระมหาสว่าง สุภภาโส นาคนวล 50/31 น.ธ.เอก-ศก ๒๗๒/๒๕๓๐
ป.ธ.๘-ปท ๓๑/๒๕๔๖
ข้อมูลครบ
570 ป.ธ.๙ พระมหาสอน พุทฺธิสาโร จันทร์เปรียง 44/24 น.ธ.เอก-ปท ๓๘/๒๕๓๖
ป.ธ.๘-ปท ๗๑/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
571 ป.ธ.๙ พระมหาหล้า วิชิตชโย ปู่ทอง 28/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๑๒๘
ป.ธ.๘-ปท ๓๒/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
572 ป.ธ.๙ พระมหาอธิวัฏ อธิชโย บุราณรมย์ 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๒๗
ป.ธ.๘-ปท ๓๒/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
573 ป.ธ.๙ พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย นาคะวะรังค์ 32/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๑๓๐
ป.ธ.๘-ปท ๒๕/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
574 ป.ธ.๙ พระมหาอาริศร สาสนชโย ทองประสาร 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๙๓
ป.ธ.๘-ปท ๓๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
575 ป.ธ.๙ พระมหาโกมล สุภจิตฺโต ด้วงเต่า 36/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๗๒
ป.ธ.๘-ปท ๓๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
576 ป.ธ.๙ สามเณรวัฒนะ ดอกสะบา 21/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๙๐
ป.ธ.๘-ปท ๔๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ

อัพเดทข้อมูลวันที่ 12 ก.ย.2562
Image

รายชื่อผู้สมัครสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2563 แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ
1 บ.ศ.๑-๒ นางอรอนงค์ ตั้งก่อเกียรติ 64/2562 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๔๘ ข้อมูลครบ
2 บ.ศ.๑-๒ นางอู่ทอง ไชยดี 61/2562 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๘ ข้อมูลครบ
3 บ.ศ.๑-๒ นางสาวกุลชาดา เทศบุตร 29/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๘/๐๖๔๓ ข้อมูลครบ
4 บ.ศ.๑-๒ นางสาวกุลิสรา ชินธันย์ 49/2562 - ข้อมูลครบ
5 บ.ศ.๑-๒ นางสาวจิดาภา แจ่มจันทร์ชนก 41/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๖/๐๗๐๓ ข้อมูลครบ
6 บ.ศ.๑-๒ นางสาวชลาลัย จันทคีรี 46/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๑๓๘ ข้อมูลครบ
7 บ.ศ.๑-๒ นางสาวฐิติรัตน์ สุจริยานุรักษ์ 45/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๒/๐๗๒๒ ข้อมูลครบ
8 บ.ศ.๑-๒ นางสาวณัฐชยา โพธิ์พิทักษ์ 24/2562 ธ.ศ.ตรี-สบ ๒๔๕๓/๐๓๙๔ ข้อมูลครบ
9 บ.ศ.๑-๒ นางสาวดวงหทัย เดชะรัตนานนท์ 34/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๖/๐๗๑๕ ข้อมูลครบ
10 บ.ศ.๑-๒ นางสาวทิพวรรณ์ สุจริยานุรักษ์ 12/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๕/๐๕๓๓ ข้อมูลครบ
11 บ.ศ.๑-๒ นางสาวนิรมล พรมเพ็ชร์ 60/2562 - ข้อมูลครบ
12 บ.ศ.๑-๒ นางสาวพรรณธิภา ราชภูชงค์ 31/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๑/๐๕๓๙ ข้อมูลครบ
13 บ.ศ.๑-๒ นางสาวพิกุล เสนาพันธ์ 30/2562 ธ.ศ.เอก-กส ๔๖๔๕/๐๔๐๒ ข้อมูลครบ
14 บ.ศ.๑-๒ นางสาวพิมพ์พิชชา จันทร์เจ้าฉาย 32/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๘/๐๖๓๕ ข้อมูลครบ
15 บ.ศ.๑-๒ นางสาวภารดี เจริญธนมิตร 25/2562 ธ.ศ.ตรี-ชบ ๒๔๔๘/๐๐๖๗ ข้อมูลครบ
16 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสุภาเพ็ญ บำรุงวงศ์ 65/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๓/๐๓๒๘ ข้อมูลครบ
17 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสุรีพร เชียงตา 33/2562 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๑ ข้อมูลครบ
18 บ.ศ.๑-๒ นางสาวหทัยกาญจน์ สมานวงศ์ 32/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๕/๐๕๖๐ ข้อมูลครบ
19 บ.ศ.๑-๒ นางสาวอภินันท์ ชนสยอง 48/2562 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๖๐/๑๗๒๙ ข้อมูลครบ
20 บ.ศ.๑-๒ นางสาวอรปรียา วรกิจวัฒนา 26/2562 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๒ ข้อมูลครบ
21 บ.ศ.๑-๒ นางสาวอารี ปิยะวัชร์ 66/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๑๔/๒๕๔๐ ข้อมูลครบ
22 บ.ศ.๑-๒ นางสาวอุบล อุดร 46/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๘๗/๒๕๔๐ ข้อมูลครบ
23 บ.ศ.๑-๒ นางสาวเทพิน ทองแก้ว 31/2562 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๔๐ ข้อมูลครบ
24 บ.ศ.๑-๒ นางสาวเพชรรดา มั่นเจริญ 16/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๓๕ ข้อมูลครบ
25 บ.ศ.๑-๒ นางสาวเสาวลักษณ์ ห้อยพะเนา 24/2562 ธ.ศ.เอก-กท ๑๖๕๓/๙๔๓๖ ข้อมูลครบ
26 บ.ศ.๑-๒ นายธวัชชัย ฉินส่งธีระพานิช 45/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๑๖๓ ข้อมูลครบ
27 บ.ศ.๑-๒ นายธีรวัตร เผชิญมหาโยธิน 48/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๑๗๒/๒๕๔๐ ข้อมูลครบ
28 บ.ศ.๑-๒ นายพิชิต ปัญญา 48/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๔๕/๒๕๓๙ ข้อมูลครบ
29 บ.ศ.๑-๒ เด็กหญิงภัทราพรรณ วีระมณี 14/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๐๖ ข้อมูลครบ
30 บ.ศ.๓ นางสาวจันทิรา ไขทะเล 33/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๔๖
บ.ศ.๑-๒-ปท ๓๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
31 บ.ศ.๓ นางสาวณัฐนันท์ศศิ หิรัญ 43/2562 ธ.ศ.โท-กจ ๒๕๕๗/๐๙๑๘
บ.ศ.๑-๒-รบ ๒๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
32 บ.ศ.๓ นางสาวดารณี นันติวานิช 40/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๒๘๐
บ.ศ.๑-๒-ปท ๙/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
33 บ.ศ.๓ นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสมบุญ 34/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๒/๐๗๔๘
บ.ศ.๑-๒-ปท ๓๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
34 บ.ศ.๓ นางสาวภัคภร แจ่มจันทร์ชนก 39/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๖
บ.ศ.๑-๒-ปท ๔/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
35 บ.ศ.๓ นางสาวสร้อยศจี ศรีสันติสุข 45/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๘
บ.ศ.๑-๒-ปท ๓๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
36 บ.ศ.๓ นางสาวสุชาดา เรณูรส 67/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๕๔๓/๐๐๑๒
บ.ศ.๑-๒-มมร ๒๓/๒๕๕๔
ข้อมูลครบ
37 บ.ศ.๓ นางสาวเจริญศรี แก้วแดง 70/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๑๐๓/๒๕๓๐
บ.ศ.๑-๒-มมร ๑๙/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
38 บ.ศ.๓ นางสาวแวว จิบสันเทียะ 56/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๑/๐๕๐๑
บ.ศ.๑-๒-ปท ๕๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
39 บ.ศ.๔ นางสาวจันทวัฒนา พิษณุประชา 57/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๖/๐๑๒๖
บ.ศ.๓-มมร ๒๒/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
40 บ.ศ.๔ นางสาวจามรี ตั้งกสิกิจ 49/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๘/๐๖๑๗
บ.ศ.๓-ปท ๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
41 บ.ศ.๔ นางสาวจิตรา แซ่จง 32/2562 ธ.ศ.เอก-สข ๕๖๔๕/๐๑๙๑
บ.ศ.๓-ปท ๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
42 บ.ศ.๔ นางสาวทัศนีย์ เสรีเลิศวิวัฒน์ 66/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๑๐/๒๕๓๑
บ.ศ.๓-ปท ๒๙/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
43 บ.ศ.๔ นางสาวรักธรรม มหาสุทธิกุล 29/2562 ธ.ศ.เอก-ชม ๓๖๕๑/๐๑๔๕
บ.ศ.๓-ปท ๓๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
44 บ.ศ.๔ นางสาวรุ่งอรุณ เพชรทะเล 46/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๙/๐๙๘๔
บ.ศ.๓-ปท ๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
45 บ.ศ.๔ นายชัยสิทธิ์ สุวรรณวรางกูล 57/2562 น.ธ.เอก-ปท ๓๖/๒๕๓๓
บ.ศ.๓-ปท ๓๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
46 บ.ศ.๕ นางสุวิไล เทพกุณหนิมิตต์ 58/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๖/๐๐๙๘
บ.ศ.๔-มมร ๐๔/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
47 บ.ศ.๕ นางสาวกรรณิการ์ อยู่ศรี 44/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๑๖๙
บ.ศ.๔-มมร ๑๑/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
48 บ.ศ.๕ นางสาวจารุวรรณ ภาษี 48/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๓/๐๐๖๐
บ.ศ.๔-มมร ๐๘/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
49 บ.ศ.๕ นางสาวนพวรรณ ลาภอนันต์นพคุณ 53/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๑๔๙
บ.ศ.๔-ปท ๘/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
50 บ.ศ.๕ นางสาวประชุมพร แซ่ลี้ 59/2562 น.ธ.เอก-ปท ๒๖๕๐/๐๘๒๕
บ.ศ.๔-มมร ๙/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
51 บ.ศ.๕ นางสาวรัชนี พรสี่ 41/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๒๗๐
บ.ศ.๔-มมร ๒/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
52 บ.ศ.๕ นางสาวศิวพร จินตนาวงศ์ 71/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๐๒๖
บ.ศ.๔-มมร ๐๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
53 บ.ศ.๕ นางสาวสุดใจ วชิรศักดิ์พานิช 44/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๑๐๑/๒๕๔๒
บ.ศ.๔-มมร ๗/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
54 บ.ศ.๕ นายสุชิน ปรักทยานนท์ 47/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๖/๐๑๖๒
บ.ศ.๔-มมร ๐๕/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
55 บ.ศ.๖ นางสาวพรรณนภา อนันตเสรี 56/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๓๕/๒๕๔๒
บ.ศ.๕-มมร ๗/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
56 บ.ศ.๖ นางสาวพิมพ์พิศา พรหมสาส์น 22/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๔/๐๓๙๒
บ.ศ.๕-ปท ๓/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
57 บ.ศ.๖ นางสาววัชรา มโนศิรินุกูล 45/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๓/๐๐๙๗
บ.ศ.๕-มมร ๘/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
58 บ.ศ.๗ นางสาววรนุช เจริญพันธ์ 58/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๓๗/๒๕๔๒
บ.ศ.๖-ปท ๒/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
59 บ.ศ.๗ นางสาวอุษา ทองเจริญพานิช 42/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๒๐๙
บ.ศ.๖-มมร ๕/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
60 บ.ศ.๘ นางสาวพรจิตต์ กนกยุราพันธ์ 42/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๒๐๑
บ.ศ.๗-มมร ๖/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
61 บ.ศ.๙ นางสาวประสงค์ สมน้อย 44/2562 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๓/๐๑๑๐
บ.ศ.๘-ปท ๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
62 บ.ศ.๙ นายเสฐียร ทั่งทองมะดัน 46/2562 น.ธ.เอก-นม ๑๐/๒๕๓๒
บ.ศ.๘-ปท ๑/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ

อัพเดทข้อมูลวันที่ 12 ก.ย.2562
Image

รายชื่อผู้สมัครสอบนักธรรม ประจำปี 2563 แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ
1 น.ธ.ตรี สามเณรกตัญญู สุดโต 15/2562 - ข้อมูลครบ
2 น.ธ.ตรี สามเณรกิตติศักดิ์ ดือราแม 13/2562 - ข้อมูลครบ
3 น.ธ.ตรี สามเณรกิตติศักดิ์ สังข์บูรณ์ 13/2562 - ข้อมูลครบ
4 น.ธ.ตรี สามเณรกิติวัฒน์ มะสีผา 13/2562 - ข้อมูลครบ
5 น.ธ.ตรี สามเณรคมกฤษ จันทร์เครื่อง 12/2562 - ข้อมูลครบ
6 น.ธ.ตรี สามเณรคุณากร ทัศบุตร 13/2562 - ข้อมูลครบ
7 น.ธ.ตรี สามเณรจามร ซาภักดี 13/2562 - ข้อมูลครบ
8 น.ธ.ตรี สามเณรจิรณัฐ เทียมเมือง 13/2562 - ข้อมูลครบ
9 น.ธ.ตรี สามเณรจิรวัฒน์ มากกุญชร 12/2562 - ข้อมูลครบ
10 น.ธ.ตรี สามเณรจิรเมธ มูลชาติ 13/2562 - ข้อมูลครบ
11 น.ธ.ตรี สามเณรชยพล ศรีเหรา 13/2562 - ข้อมูลครบ
12 น.ธ.ตรี สามเณรชุติไชย เมืองสถิตย์ 14/2562 - ข้อมูลครบ
13 น.ธ.ตรี สามเณรญาณพัฒน์ นิลดรหวาย 12/2562 - ข้อมูลครบ
14 น.ธ.ตรี สามเณรณัฐพร จันทะวงค์ 14/2562 - ข้อมูลครบ
15 น.ธ.ตรี สามเณรดลธรรม จิรวัฒน์โอภาส 12/2562 - ข้อมูลครบ
16 น.ธ.ตรี สามเณรดำรงค์ ศรีเนตร 13/2562 - ข้อมูลครบ
17 น.ธ.ตรี สามเณรทนงศักดิ์ โชงรัมย์ 16/2562 - ข้อมูลครบ
18 น.ธ.ตรี สามเณรธนกฤต เพียรกล้า 15/2562 - ข้อมูลครบ
19 น.ธ.ตรี สามเณรธนนันท์ มิชา 12/2562 - ข้อมูลครบ
20 น.ธ.ตรี สามเณรธนวุฒิ โต๊ะงาม 14/2562 - ข้อมูลครบ
21 น.ธ.ตรี สามเณรธนาคิม กองทรัพย์ 13/2562 - ข้อมูลครบ
22 น.ธ.ตรี สามเณรธนเทพ เชวงศักดิ์โสภาคย์ 13/2562 - ข้อมูลครบ
23 น.ธ.ตรี สามเณรธรรมชัย โพธิวัฒน์ 12/2562 - ข้อมูลครบ
24 น.ธ.ตรี สามเณรธรรมรัตน์ มาลัยศรีฉลวย 13/2562 - ข้อมูลครบ
25 น.ธ.ตรี สามเณรธันวา ธรรมเจตเดชา 13/2562 - ข้อมูลครบ
26 น.ธ.ตรี สามเณรธีรดนย์ พุ่มแก้ว 13/2562 - ข้อมูลครบ
27 น.ธ.ตรี สามเณรธีรพจน์ บุตรชำนิ 12/2562 - ข้อมูลครบ
28 น.ธ.ตรี สามเณรธีรยุทธ เหิมสารจอด 13/2562 - ข้อมูลครบ
29 น.ธ.ตรี สามเณรธีรวิทย์ บาบุญ 14/2562 - ข้อมูลครบ
30 น.ธ.ตรี สามเณรนรวัฒน์ ทองคำ 13/2562 - ข้อมูลครบ
31 น.ธ.ตรี สามเณรนรวิชญ์ ทองคำ 13/2562 - ข้อมูลครบ
32 น.ธ.ตรี สามเณรนิติภูมิ นามวิเศษ 15/2562 - ข้อมูลครบ
33 น.ธ.ตรี สามเณรนิธิกร พลสูงเนิน 13/2562 - ข้อมูลครบ
34 น.ธ.ตรี สามเณรนิพล แก้วสุข 13/2562 - ข้อมูลครบ
35 น.ธ.ตรี สามเณรบุญทวี ทองปราง 13/2562 - ข้อมูลครบ
36 น.ธ.ตรี สามเณรบุญอนันต์ คุทจร 13/2562 - ข้อมูลครบ
37 น.ธ.ตรี สามเณรปพนศักดิ์ กิจอ่อน 13/2562 - ข้อมูลครบ
38 น.ธ.ตรี สามเณรประทีป ปั้นช้าง 14/2562 - ข้อมูลครบ
39 น.ธ.ตรี สามเณรปิยะ จิตรซื่อ 13/2562 - ข้อมูลครบ
40 น.ธ.ตรี สามเณรพงศกร ดลประเสริฐ 13/2562 - ข้อมูลครบ
41 น.ธ.ตรี สามเณรพัฒวีชัย สุพรรณ์ 13/2562 - ข้อมูลครบ
42 น.ธ.ตรี สามเณรพิชัย รายคำ 13/2562 - ข้อมูลครบ
43 น.ธ.ตรี สามเณรภัครนันท์ จันทร์แสงศรี 13/2562 - ข้อมูลครบ
44 น.ธ.ตรี สามเณรภัทรพล ชาวน้ำวน 13/2562 - ข้อมูลครบ
45 น.ธ.ตรี สามเณรภานุ เจริญสุข 13/2562 - ข้อมูลครบ
46 น.ธ.ตรี สามเณรภูมิ มีละ 13/2562 - ข้อมูลครบ
47 น.ธ.ตรี สามเณรภูฤทธิ์ ศรีสมศักดิ์ 13/2562 - ข้อมูลครบ
48 น.ธ.ตรี สามเณรมงคลชัย ปั้นทอง 15/2562 - ข้อมูลครบ
49 น.ธ.ตรี สามเณรรพีภัทร สายวาศ 12/2562 - ข้อมูลครบ
50 น.ธ.ตรี สามเณรรัชพล คงคำเปา 13/2562 - ข้อมูลครบ
51 น.ธ.ตรี สามเณรรัฐภูมิ ดอกบัวเผื่อน 13/2562 - ข้อมูลครบ
52 น.ธ.ตรี สามเณรวนัชพร ซงดอน 12/2562 - ข้อมูลครบ
53 น.ธ.ตรี สามเณรวัชรพล เสืองาม 13/2562 - ข้อมูลครบ
54 น.ธ.ตรี สามเณรวัฒนชัย ผ่องศรีใส 14/2562 - ข้อมูลครบ
55 น.ธ.ตรี สามเณรวิทวัส ศิลารัตน์ 13/2562 - ข้อมูลครบ
56 น.ธ.ตรี สามเณรศตวรรษ เทพแจ่มใจ 14/2562 - ข้อมูลครบ
57 น.ธ.ตรี สามเณรศุภกฤติ สุทนต์ 13/2562 - ข้อมูลครบ
58 น.ธ.ตรี สามเณรสกรรจ์ บุญเต็ม 13/2562 - ข้อมูลครบ
59 น.ธ.ตรี สามเณรสวิตต์ คำลือไชย 14/2562 - ข้อมูลครบ
60 น.ธ.ตรี สามเณรสาริศ สุดเนื้อทอง 14/2562 - ข้อมูลครบ
61 น.ธ.ตรี สามเณรสิทธิศักดิ์ ศรีแก้ว 12/2562 - ข้อมูลครบ
62 น.ธ.ตรี สามเณรสุทิวัส จันทร์เสดียง 12/2562 - ข้อมูลครบ
63 น.ธ.ตรี สามเณรสุบัน หาสียา 13/2562 - ข้อมูลครบ
64 น.ธ.ตรี สามเณรสุภาพ โสมกระโทก 14/2562 - ข้อมูลครบ
65 น.ธ.ตรี สามเณรสุรศักดิ์ ทองอยู่ 14/2562 - ข้อมูลครบ
66 น.ธ.ตรี สามเณรสุวรรณ เจริญพร 15/2562 - ข้อมูลครบ
67 น.ธ.ตรี สามเณรสุวัฒน์ ยอดใหญ่ 16/2562 - ข้อมูลครบ
68 น.ธ.ตรี สามเณรสุเมธ แก้วเกตุ 14/2562 - ข้อมูลครบ
69 น.ธ.ตรี สามเณรส่งบุญ จำปาเงิน 12/2562 - ข้อมูลครบ
70 น.ธ.ตรี สามเณรอนันตญา บุตรอำคา 16/2562 - ข้อมูลครบ
71 น.ธ.ตรี สามเณรอนุพงศ์ ไชยมัง 13/2562 - ข้อมูลครบ
72 น.ธ.ตรี สามเณรอรุณ อ่อนมิ่ง 13/2562 - ข้อมูลครบ
73 น.ธ.ตรี สามเณรเกรียงศักดิ์ มะละ 12/2562 - ข้อมูลครบ
74 น.ธ.ตรี สามเณรเกียรติรัตน์ ทองแดง 13/2562 - ข้อมูลครบ
75 น.ธ.ตรี สามเณรเด่นชัย อ่อนขัน 13/2562 - ข้อมูลครบ
76 น.ธ.ตรี สามเณรเบญจพล บุญหาร 13/2562 - ข้อมูลครบ
77 น.ธ.ตรี สามเณรเมธาวาส ธาตุดี 13/2562 - ข้อมูลครบ
78 น.ธ.ตรี สามเณรเอกรัตน์ เชื้อรอด 14/2562 - ข้อมูลครบ
79 น.ธ.ตรี สามเณรโกศัลย์ สามารถ 13/2562 - ข้อมูลครบ
80 น.ธ.โท สามเณรกรัณย์กร อติเปรมานนท์ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๘ ข้อมูลครบ
81 น.ธ.โท สามเณรกัมปนาท จันปัญญา 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๖ ข้อมูลครบ
82 น.ธ.โท สามเณรกาญจนพล ชฎาเพชร์ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๐ ข้อมูลครบ
83 น.ธ.โท สามเณรกิตติชัย กิจสุข 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๘ ข้อมูลครบ
84 น.ธ.โท สามเณรคัมภีร์ เป้าบ้านเซ่า 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๙ ข้อมูลครบ
85 น.ธ.โท สามเณรจิรายุ ใจทหาร 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๓๘ ข้อมูลครบ
86 น.ธ.โท สามเณรชัชวาล ยี่สรง 13/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๕ ข้อมูลครบ
87 น.ธ.โท สามเณรชิตชนก สุนันทารอด 13/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๔ ข้อมูลครบ
88 น.ธ.โท สามเณรณภัทร บุญแต่ง 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๑ ข้อมูลครบ
89 น.ธ.โท สามเณรณภัทร แสนมั่นคงกุล 13/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๖ ข้อมูลครบ
90 น.ธ.โท สามเณรณัฐพล กลางจอหอ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๗ ข้อมูลครบ
91 น.ธ.โท สามเณรณัฐพล สีเงิน 13/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๐ ข้อมูลครบ
92 น.ธ.โท สามเณรณัฐวัฒน์ ชุ่มดอนไพร 13/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๓ ข้อมูลครบ
93 น.ธ.โท สามเณรดนนธน ปลั่งดี 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๑ ข้อมูลครบ
94 น.ธ.โท สามเณรธงไชย จอนเพ็ง 15/2562 น.ธ.ตรี-นบ ๒๑๖๑/๐๒๑๙ ข้อมูลครบ
95 น.ธ.โท สามเณรธนารักษ์ แจ้งอรุณ 15/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๕ ข้อมูลครบ
96 น.ธ.โท สามเณรธำรงชัย ศรีสุวรรณ 13/2562 น.ธ.ตรี-รบ ๒๑๖๑/๐๓๕๑ ข้อมูลครบ
97 น.ธ.โท สามเณรนพประทีป มีแก้ว 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๕ ข้อมูลครบ
98 น.ธ.โท สามเณรพงศกร พิกุลศรี 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๘ ข้อมูลครบ
99 น.ธ.โท สามเณรพัฒนา ทุริดไธสง 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๙ ข้อมูลครบ
100 น.ธ.โท สามเณรพีรวัส หอมหวล 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๐ ข้อมูลครบ
101 น.ธ.โท สามเณรพีระพัฒน์ แก้ววิเชียร 16/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๐/๐๒๖๙ ข้อมูลครบ
102 น.ธ.โท สามเณรพุฒิพงศ์ ล่ำสัน 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๓ ข้อมูลครบ
103 น.ธ.โท สามเณรรัชชานนท์ โพธิ์แก้ว 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๔ ข้อมูลครบ
104 น.ธ.โท สามเณรวัชรพล พรมกัน 13/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๗ ข้อมูลครบ
105 น.ธ.โท สามเณรวายุ สร้อยคีรี 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๐ ข้อมูลครบ
106 น.ธ.โท สามเณรวิทยา ทองพลึง 16/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๑ ข้อมูลครบ
107 น.ธ.โท สามเณรวโรดม นนทะวงษา 16/2562 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๕๙/๐๕๘๔ ข้อมูลครบ
108 น.ธ.โท สามเณรศุภศิลป์ สุหา 15/2562 น.ธ.ตรี-ขก ๔๑๖๐/๐๒๖๒ ข้อมูลครบ
109 น.ธ.โท สามเณรสหชาติ มณีโชติ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๔๒ ข้อมูลครบ
110 น.ธ.โท สามเณรสันติ หิรัญเถกิงพันธ์ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๔ ข้อมูลครบ
111 น.ธ.โท สามเณรสุวิชัย พรมรัตน์ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๒ ข้อมูลครบ
112 น.ธ.โท สามเณรองอาจ หมายมี 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๐ ข้อมูลครบ
113 น.ธ.โท สามเณรอนุชา สุโนภักดิ์ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๖ ข้อมูลครบ
114 น.ธ.โท สามเณรอนุศักดิ์ คุณแก้ว 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๗ ข้อมูลครบ
115 น.ธ.โท สามเณรอัครชัย คำแหงพล 16/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๐/๐๒๘๕ ข้อมูลครบ
116 น.ธ.โท สามเณรอาทิตย์ แจ่มจำรัส 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๔ ข้อมูลครบ
117 น.ธ.โท สามเณรเทวมินทร์ ชาฤทธิ์ 15/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๕๒ ข้อมูลครบ
118 น.ธ.โท สามเณรเป็นหนึ่ง ศิลาภัย 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๒ ข้อมูลครบ
119 น.ธ.โท สามเณรเพ็ญเพชร พาพง 15/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๗๘ ข้อมูลครบ
120 น.ธ.โท สามเณรเอกพล รัตรองใต้ 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๘๓ ข้อมูลครบ
121 น.ธ.โท สามเณรเอกรินทร์ อินทร 12/2562 น.ธ.ตรี-นบ ๒๑๖๑/๐๐๓๓ ข้อมูลครบ
122 น.ธ.โท สามเณรโชติกานต์ พึ่งความสุข 14/2562 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๒๖๕ ข้อมูลครบ
123 น.ธ.เอก สามเณรกิตติพศ วะศรี 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๘ ข้อมูลครบ
124 น.ธ.เอก สามเณรคุณานนท์ ปิ่นแดง 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๒ ข้อมูลครบ
125 น.ธ.เอก สามเณรจามิล เคนดี 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๙ ข้อมูลครบ
126 น.ธ.เอก สามเณรชวภณ ตั้งสมบูรณ์ 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๐ ข้อมูลครบ
127 น.ธ.เอก สามเณรณัฐกานต์ มะณู 17/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๑ ข้อมูลครบ
128 น.ธ.เอก สามเณรณัฐชัย ยงยืน 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๔ ข้อมูลครบ
129 น.ธ.เอก สามเณรณัฐวุฒิ โต๊ะรัมย์ 14/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๙ ข้อมูลครบ
130 น.ธ.เอก สามเณรธนพล ภู่เนตร 17/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๑ ข้อมูลครบ
131 น.ธ.เอก สามเณรธนวัฒน์ แสงดาว 19/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๖ ข้อมูลครบ
132 น.ธ.เอก สามเณรธนากร ลี้สกุล 16/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๕ ข้อมูลครบ
133 น.ธ.เอก สามเณรปฏิวัติ ภู่เนตร 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๐ ข้อมูลครบ
134 น.ธ.เอก สามเณรปพน โรจนธรรมกุล 16/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๔ ข้อมูลครบ
135 น.ธ.เอก สามเณรพัสกร ภู่แสนสอาด 14/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๓ ข้อมูลครบ
136 น.ธ.เอก สามเณรภักดี ผิวนวล 16/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๗ ข้อมูลครบ
137 น.ธ.เอก สามเณรภานุวิชญ์ เล้วอน 16/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๒ ข้อมูลครบ
138 น.ธ.เอก สามเณรภูตะวัน บุญหลวง 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๓ ข้อมูลครบ
139 น.ธ.เอก สามเณรภูวดล คิดอ่าน 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๑ ข้อมูลครบ
140 น.ธ.เอก สามเณรฤทธิเดช อินทร์สุวรรณ 17/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๑๕๖ ข้อมูลครบ
141 น.ธ.เอก สามเณรสุทธิภัทร รุ่งโรจน์ 15/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๑๐ ข้อมูลครบ
142 น.ธ.เอก สามเณรเกษมคมสันต์ เพ็งหมู 17/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๒ ข้อมูลครบ
143 น.ธ.เอก สามเณรเมฆา คุณสมบัติ 14/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๒๔ ข้อมูลครบ
144 น.ธ.เอก สามเณรเอกชัย พลแพงพา 18/2562 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๘ ข้อมูลครบ

อัพเดทข้อมูลวันที่ 12 ก.ย.2562
Image

รายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2563 แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ

อัพเดทข้อมูลวันที่ 12 ก.ย.2562