รายชื่อส่งสอบ ปี ๒๕๖๖

หน้าหลัก รายชื่อ

Image

รายชื่อผู้สมัครสอบบาลี ประจำปี 2566 แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ
1 ป.๑-๒ พระกฤตภพ จิตฺตสํวโร วุฒิชาศิริ 42/13 น.ธ.เอก-สท ๓๓๕๖/๐๐๐๗ ข้อมูลครบ
2 ป.๑-๒ พระกฤตวิทย์ ฐิตสุโข ม่วงสกุล 32/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๗๓ ข้อมูลครบ
3 ป.๑-๒ พระขวัญชัย ชยธมฺโม ซิบเข 33/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๑ ข้อมูลครบ
4 ป.๑-๒ พระคมสิทธิ์ สิทฺธิชโย บำรุงศักดิ์ 48/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๙๐ ข้อมูลครบ
5 ป.๑-๒ พระจักรพันธ์ อินฺทจกฺโก ลูกอินทร์ 36/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๕๓ ข้อมูลครบ
6 ป.๑-๒ พระฉราศรัย นนฺทิโย อยู่เย็น 47/26 น.ธ.เอก-ปท ๔๗/๒๕๔๒ ข้อมูลครบ
7 ป.๑-๒ พระฉัตรไพฑูรย์ ธมฺมสมฺปุณฺโณ สมบูรณ์ 48/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๕๑ ข้อมูลครบ
8 ป.๑-๒ พระชัยยศ สามตฺถิโก คุณจักร 50/26 น.ธ.เอก-ปท ๔๓/๒๕๔๒ ข้อมูลครบ
9 ป.๑-๒ พระชาญฤทธิ์ สีลาภรโณ หงส์วชิราภรณ์ 28/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๗๑ ข้อมูลครบ
10 ป.๑-๒ พระชูสิทธิ์ จิรโชโต ฉัตรกันภัย 59/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๔ ข้อมูลครบ
11 ป.๑-๒ พระฐานพัฒน์ ฐานภทฺโท คูหาสรรพสิน 29/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๔ ข้อมูลครบ
12 ป.๑-๒ พระณฐพล กิตฺติชโย จันทร์เพ็ญ 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๔๙ ข้อมูลครบ
13 ป.๑-๒ พระณัฐกวิน ฐานวโร เรืองสุขนิรันดร์ 31/11 น.ธ.โท-กท ๑๒๕๘/๐๐๘๘ ข้อมูลครบ
14 ป.๑-๒ พระณัฐพงษ์ ฐิตวชิโร รัตนสิน 27/6 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๑๓๔ ข้อมูลครบ
15 ป.๑-๒ พระณัฐวุฒิ ฐานรกฺโข ปราโมทย์ 49/3 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๑๒๓ ข้อมูลครบ
16 ป.๑-๒ พระณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน หนูเกื้อ 48/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๕๕ ข้อมูลครบ
17 ป.๑-๒ พระตะวัน เชฏฺฐรตโน ตระเวนพนาวัลย์ 32/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๑ ข้อมูลครบ
18 ป.๑-๒ พระทศสุธี ภูริมโน พชรดนัย 58/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๒๕ ข้อมูลครบ
19 ป.๑-๒ พระธนกร เขมงฺกโร อมรนิติโชคสกุล 45/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๓๓ ข้อมูลครบ
20 ป.๑-๒ พระธนกฤต กิตฺติคุโณ คูณศรี 25/2 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๑๘๘ ข้อมูลครบ
21 ป.๑-๒ พระธรรมสรณ์ ธมฺมปฏิสรโณ ทิพนาค 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๓ ข้อมูลครบ
22 ป.๑-๒ พระธานินทร์ โฆสสิปฺโป บรรลุศิลป์ 45/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๒๖ ข้อมูลครบ
23 ป.๑-๒ พระธีระพล ธีรพโล แก่นเสา 31/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๘ ข้อมูลครบ
24 ป.๑-๒ พระนพพร จนฺทโรจโน โรจนภิญโญ 42/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๖๐ ข้อมูลครบ
25 ป.๑-๒ พระนราศักดิ์ วีรสกฺโก พรหมพิลา 27/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๖๘ ข้อมูลครบ
26 ป.๑-๒ พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ ธรรมมิญช 37/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๙ ข้อมูลครบ
27 ป.๑-๒ พระบุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร 39/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๕ ข้อมูลครบ
28 ป.๑-๒ พระบุญเลิศ สทฺธาธโน สัชนา 37/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๙ ข้อมูลครบ
29 ป.๑-๒ พระประสิทธิ์ นนฺทสิทโธ จิวะนันทกะ 48/25 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๗๕ ข้อมูลครบ
30 ป.๑-๒ พระพงศ์พิชญ์ ภูริปญฺโญ ยูวะนิยม 47/19 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๔๘/๐๑๕๑ ข้อมูลครบ
31 ป.๑-๒ พระพลกฤษณ์ ฐานิสฺสโร ศรีพรมงาม 30/8 น.ธ.เอก-สพ ๒๓๖๑/๐๑๑๓ ข้อมูลครบ
32 ป.๑-๒ พระพลเทพ ฌานพโล ทวีพงศ์ศักดิ์ 45/27 น.ธ.เอก-ปท ๖๐/๒๕๔๑ ข้อมูลครบ
33 ป.๑-๒ พระพิพัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน จุลคำภา 31/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๒ ข้อมูลครบ
34 ป.๑-๒ พระภัทรารุจ ฌานภทฺโท ภัทรเดชาวิชญ์ 47/10 น.ธ.เอก-มห ๔๓๖๐/๐๐๑๔ ข้อมูลครบ
35 ป.๑-๒ พระภานุพันธ์ อตฺถวโร สิงห์แก้ว 37/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๗ ข้อมูลครบ
36 ป.๑-๒ พระรัฏฐาธิป ชยารกฺโข วงศ์เสนานุรักษ์ 28/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๗๐ ข้อมูลครบ
37 ป.๑-๒ พระรัศมี รํสิธมฺโม พิษณุประชา 57/27 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๖/๐๐๓๕ ข้อมูลครบ
38 ป.๑-๒ พระวชิรศักดิ์ วุฑฺฒิชโย แก้วไซเทียน 58/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๒ ข้อมูลครบ
39 ป.๑-๒ พระวรพจน์ ฐิตวจโน โพนุสิต 35/13 น.ธ.ตรี-สข ๕๑๕๓/๐๗๖๗ ข้อมูลครบ
40 ป.๑-๒ พระวรวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ ศรีพงษ์ 24/5 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๐๙๖ ข้อมูลครบ
41 ป.๑-๒ พระวสันต์ จารุธมฺโม สุขสร้อย 24/2 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๑๙๔ ข้อมูลครบ
42 ป.๑-๒ พระวัฒนา ปสิทฺธิโก อุตสาหะ 29/10 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๐๗๔ ข้อมูลครบ
43 ป.๑-๒ พระวิกรม กิตฺตินฺโท ศรีฟ้า 65/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๔ ข้อมูลครบ
44 ป.๑-๒ พระวินัย นาถสิปฺโป ธนะจินดาวงษ์ 41/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๓ ข้อมูลครบ
45 ป.๑-๒ พระวินัย ปญฺญารตโน รุกขะรัตน์ 66/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๓๙ ข้อมูลครบ
46 ป.๑-๒ พระวินัย สิริมโน ศรีใจ 54/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๐๘๑ ข้อมูลครบ
47 ป.๑-๒ พระวีรชาติ มเหสกฺโข บุญชู 38/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๑๔ ข้อมูลครบ
48 ป.๑-๒ พระวีระพงษ์ จนฺทโสภโณ แซ่เซียว 45/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๙/๐๐๓๑ ข้อมูลครบ
49 ป.๑-๒ พระวุฒา ธมฺมภทฺทโก ซอย 24/3 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๒๕ ข้อมูลครบ
50 ป.๑-๒ พระวุฒิพงศ์ พลวฑฺโฒ อุดรสถิตย์ 39/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๘๔ ข้อมูลครบ
51 ป.๑-๒ พระศราวุธ จนฺทวณฺโณ ศรีมาวรรณ์ 34/2 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๑๘๒ ข้อมูลครบ
52 ป.๑-๒ พระศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ สีนาคสุก 31/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๙ ข้อมูลครบ
53 ป.๑-๒ พระศุภกฤษ์ ถิรวิริโย ชุมแวงวาปี 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๒ ข้อมูลครบ
54 ป.๑-๒ พระสราวุฒิ ปุณฺณรตโน ครุฑธา 37/9 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๙/๐๑๑๖ ข้อมูลครบ
55 ป.๑-๒ พระสำเร็จ จิตฺตทนฺโต เปลี่ยนใจสุข 59/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
56 ป.๑-๒ พระสิริ คุณากโร วังธนากร 51/26 น.ธ.เอก-ปท ๔๑/๒๕๔๒ ข้อมูลครบ
57 ป.๑-๒ พระสุจินต์ สุจิตฺโต ประกอบผล 59/26 น.ธ.เอก-สรอ ๔/๒๕๔๒ ข้อมูลครบ
58 ป.๑-๒ พระสุพรรณชัย ธมฺมสุวณฺโณ นาคผา 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๒๔ ข้อมูลครบ
59 ป.๑-๒ พระส้าวจี ญาณุตฺตโม หยาง 34/11 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๘ ข้อมูลครบ
60 ป.๑-๒ พระอภิภัทร กตญาโณ ทาระพิมพ์ 33/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๒๖ ข้อมูลครบ
61 ป.๑-๒ พระอภิเชษฐ์ รวิญาโณ รุ่งเรืองสัมฤทธิ์ 34/15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๑/๐๑๔๓ ข้อมูลครบ
62 ป.๑-๒ พระอรรตพล เตชภทฺโท แก้วเรือง 31/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๘ ข้อมูลครบ
63 ป.๑-๒ พระอะตอม สุเทโว ลีลังชงฆ์ 47/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๑ ข้อมูลครบ
64 ป.๑-๒ พระอัครวินท์ วรินฺโท อริยวณิชย์ 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๗ ข้อมูลครบ
65 ป.๑-๒ พระอานนท์ ชยพนฺโธ มะเกลือศรี 29/2 น.ธ.ตรี-รอผลสอบ ข้อมูลครบ
66 ป.๑-๒ พระอานินทร์ วุฑฺฒิโชโต ศรีพรม 44/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
67 ป.๑-๒ พระอำนาจ อติวโส จันทร์จรัสทอง 39/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๑๐ ข้อมูลครบ
68 ป.๑-๒ พระอุกฤษฏ์ ธมฺมรโต ทองห่อ 27/7 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๐ ข้อมูลครบ
69 ป.๑-๒ พระเฉลิมพล ชยวีโร ชดเชย 34/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๒๕ ข้อมูลครบ
70 ป.๑-๒ พระเนมิธร วณฺณาสโภ โอวาทสาร 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๓๓ ข้อมูลครบ
71 ป.๑-๒ พระโกวิทย์ ฐิตสิปฺโป วงศ์วิเชียร 41/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๕ ข้อมูลครบ
72 ป.๑-๒ สามเณรกฤติกร วิชัยวัฒนา 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๘ ข้อมูลครบ
73 ป.๑-๒ สามเณรกล้าธรรม พิณนุกูล 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๑๗ ข้อมูลครบ
74 ป.๑-๒ สามเณรกิตติศักดิ์ ทองสีก่ำ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๐๘ ข้อมูลครบ
75 ป.๑-๒ สามเณรกุลชวาล คำชนะ 14 น.ธ.ตรี-ชน ๒๑๖๐/๐๐๔๗ ข้อมูลครบ
76 ป.๑-๒ สามเณรคมชาญ จิตรักญาติ 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๒ ข้อมูลครบ
77 ป.๑-๒ สามเณรจักรี วงศ์ทอง 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๑๘ ข้อมูลครบ
78 ป.๑-๒ สามเณรจันทร์นิต มือ 17 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๒ ข้อมูลครบ
79 ป.๑-๒ สามเณรจิรวัฒน์ มากกุญชร 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๙ ข้อมูลครบ
80 ป.๑-๒ สามเณรฉัตรกมล ธรรมเจตเดชา 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๐ ข้อมูลครบ
81 ป.๑-๒ สามเณรชนธวัช ใจปิง 17 น.ธ.เอก-นน ๓๓๖๔/๐๐๖๖ ข้อมูลครบ
82 ป.๑-๒ สามเณรชาญวิทย์ จริงประโคน 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๓/๐๑๑๑ ข้อมูลครบ
83 ป.๑-๒ สามเณรชุติกร สีม่วง 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๒๓ ข้อมูลครบ
84 ป.๑-๒ สามเณรณัชพล วิมลพักตร์ 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๔ ข้อมูลครบ
85 ป.๑-๒ สามเณรณัฐนันท์ เผ่าปินตา 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๕ ข้อมูลครบ
86 ป.๑-๒ สามเณรณัฐวัฒน์ พวงพุฒ 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๓/๐๑๑๙ ข้อมูลครบ
87 ป.๑-๒ สามเณรณัฐวัฒน์ นพเกตุ 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๒ ข้อมูลครบ
88 ป.๑-๒ สามเณรดำรงค์ ศรีเนตร 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๒๑ ข้อมูลครบ
89 ป.๑-๒ สามเณรทวีโชค จันทะรัตน์ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๔๒ ข้อมูลครบ
90 ป.๑-๒ สามเณรทองทิว สุขยิ่ง 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๒๗ ข้อมูลครบ
91 ป.๑-๒ สามเณรทานัง แก้วไกรสร 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๐๙ ข้อมูลครบ
92 ป.๑-๒ สามเณรธนชัย เหล็กแดง 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๓๓ ข้อมูลครบ
93 ป.๑-๒ สามเณรธนัช พุ่มพัว 17 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๒๘ ข้อมูลครบ
94 ป.๑-๒ สามเณรธนากร วงษ์บุปผา 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๐๕ ข้อมูลครบ
95 ป.๑-๒ สามเณรธีรพจน์ บุตรชำนิ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๑๐ ข้อมูลครบ
96 ป.๑-๒ สามเณรธีรพล ภูพนม 15 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๓/๐๗๕๔ ข้อมูลครบ
97 ป.๑-๒ สามเณรธีรไนย ศรีโกศล 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๗ ข้อมูลครบ
98 ป.๑-๒ สามเณรนพรัตน์ ณุศรีจันทร์ 14 น.ธ.ตรี-อบ ๔๑๖๒/๑๑๙๐ ข้อมูลครบ
99 ป.๑-๒ สามเณรนพรัตน์ ชื่นชูวงศ์ 18 น.ธ.ตรี-ขก ๔๑๖๐/๐๒๔๒ ข้อมูลครบ
100 ป.๑-๒ สามเณรนรวัฒน์ ทองคำ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๓ ข้อมูลครบ
101 ป.๑-๒ สามเณรนัทธพงศ์ แดงสุทธิ 14 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๓/๐๗๕๖ ข้อมูลครบ
102 ป.๑-๒ สามเณรนิพนธ์ อ่อนสุข 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๙ ข้อมูลครบ
103 ป.๑-๒ สามเณรบุญอนันต์ คุทจร 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๗๕ ข้อมูลครบ
104 ป.๑-๒ สามเณรปกป้อง วงษา 14 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๓/๐๗๕๘ ข้อมูลครบ
105 ป.๑-๒ สามเณรปริญญา สาระบัว 15 น.ธ.ตรี-ศก ๔๑๖๓/๐๗๙๒ ข้อมูลครบ
106 ป.๑-๒ สามเณรปัญจพล แก้ววิเวก 14 น.ธ.ตรี-อน ๒๑๖๒/๐๐๑๑ ข้อมูลครบ
107 ป.๑-๒ สามเณรปิติพัฒน์ พงษ์สาตร์ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๖ ข้อมูลครบ
108 ป.๑-๒ สามเณรปิ่นมนัส แสนวันดี 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๒๙ ข้อมูลครบ
109 ป.๑-๒ สามเณรพงศกร เตยดอน 21 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๐/๐๐๕๖ ข้อมูลครบ
110 ป.๑-๒ สามเณรพัฒวีชัย สุพรรณ์ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๑ ข้อมูลครบ
111 ป.๑-๒ สามเณรพิชัยทิพย์ เอี่ยมสุวรรณ์ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๐ ข้อมูลครบ
112 ป.๑-๒ สามเณรภัทรพล ชาวน้ำวน 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๙๔ ข้อมูลครบ
113 ป.๑-๒ สามเณรภูมิ มีละ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๙๓ ข้อมูลครบ
114 ป.๑-๒ สามเณรรพีพัฒน์ จงรัมย์ 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๓/๐๑๑๘ ข้อมูลครบ
115 ป.๑-๒ สามเณรรัฐา พอล 17 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๐ ข้อมูลครบ
116 ป.๑-๒ สามเณรฤทธิเดช ม่วงสองสี 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๙ ข้อมูลครบ
117 ป.๑-๒ สามเณรวราธรณ์ มาตย์วิเศษ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๒๔ ข้อมูลครบ
118 ป.๑-๒ สามเณรวรโชติ เนตนัตตา 17 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๒๙ ข้อมูลครบ
119 ป.๑-๒ สามเณรวัฒนชัย ผ่องศรีใส 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๕๖ ข้อมูลครบ
120 ป.๑-๒ สามเณรศิริชัย ศักดาเดช 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๖๕ ข้อมูลครบ
121 ป.๑-๒ สามเณรศุทรา เติมแก้ว 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๖๒ ข้อมูลครบ
122 ป.๑-๒ สามเณรสันติ วิงไธสง 15 น.ธ.ตรี-อย ๒๑๖๓/๐๑๕๔ ข้อมูลครบ
123 ป.๑-๒ สามเณรสัมมา บุญยงค์ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๔๔ ข้อมูลครบ
124 ป.๑-๒ สามเณรสายฟ้า คำทะวิน 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๓/๐๑๗๕ ข้อมูลครบ
125 ป.๑-๒ สามเณรสาริศ สุดเนื้อทอง 18 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๘๗ ข้อมูลครบ
126 ป.๑-๒ สามเณรสิทธิศักดิ์ คำพิละ 21 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๑ ข้อมูลครบ
127 ป.๑-๒ สามเณรสิรพัฒน์ บัวบน 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๐๑ ข้อมูลครบ
128 ป.๑-๒ สามเณรสิรภัทร พูลผล 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๐๐ ข้อมูลครบ
129 ป.๑-๒ สามเณรสุบัน หาสียา 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๑ ข้อมูลครบ
130 ป.๑-๒ สามเณรสุพรรณ แฮล 20 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๓/๐๐๔๖ ข้อมูลครบ
131 ป.๑-๒ สามเณรสุภชัย กิตติศัพท์สกุล 14 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๓/๐๗๖๕ ข้อมูลครบ
132 ป.๑-๒ สามเณรสุรวิชช์ ก่อแก้ว 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๓ ข้อมูลครบ
133 ป.๑-๒ สามเณรสุรเชรษฐ์ ร่มไพรงาม 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๑๐ ข้อมูลครบ
134 ป.๑-๒ สามเณรอติกานต์ กงกาหน 14 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๓/๐๗๕๓ ข้อมูลครบ
135 ป.๑-๒ สามเณรอนุชา อ่อนมิ่ง 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๖๐ ข้อมูลครบ
136 ป.๑-๒ สามเณรอนุพงศ์ ไชยมัง 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๔๑ ข้อมูลครบ
137 ป.๑-๒ สามเณรอนุศักดิ์ คุณแก้ว 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๖๓ ข้อมูลครบ
138 ป.๑-๒ สามเณรอภิชาติ ไชยรัตน์ 15 น.ธ.ตรี-ศก ๔๑๖๓/๐๗๙๓ ข้อมูลครบ
139 ป.๑-๒ สามเณรออมทรัพย์ วงษ์อัยรา 14 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๒/๑๒๖๓ ข้อมูลครบ
140 ป.๑-๒ สามเณรเกรียงศักดิ์ มะละ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๑๔ ข้อมูลครบ
141 ป.๑-๒ สามเณรเจตนิพิฐ สุวรรณยุวัฒน์ 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๘ ข้อมูลครบ
142 ป.๑-๒ สามเณรเจษฎาวุฒิ สัจธรรม 14 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๓/๐๑๒๓ ข้อมูลครบ
143 ป.๑-๒ สามเณรเฉลิมพล โพนพันนา 15 น.ธ.ตรี-อบ ๔๑๖๒/๑๑๘๙ ข้อมูลครบ
144 ป.๑-๒ สามเณรเมฆา พัฒน์ใหญ่ 14 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๓/๐๗๕๗ ข้อมูลครบ
145 ป.๑-๒ สามเณรเอกพล รัตรองใต้ 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๕๐ ข้อมูลครบ
146 ป.ธ.๓ พระฉันทพิชญา อภิฉนฺโท ดวงเอก 32/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๕
ป.๑-๒-ปท ๓๖๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
147 ป.ธ.๓ พระชนาธิป สุมโน แสนราษฏร์ 33/8 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๐๔๓
ป.๑-๒-ปท ๒๒๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
148 ป.ธ.๓ พระชวิน อภิชฺชโว ชัยวัฒน์ 35/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๖๕
ป.๑-๒-ปท ๑๔๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
149 ป.ธ.๓ พระณัฐพงษ์ สุทฺธญาโณ สุทธิวนิช 56/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๖๒
ป.๑-๒-ปท ๒๗๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
150 ป.ธ.๓ พระณัฐวัฒน์ กิตฺติวุฑฺโฒ พูลทรัพย์ 27/5 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๐๔๒
ป.๑-๒-ปท ๑๕๑๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
151 ป.ธ.๓ พระธนพนธ์ เชฏฺฐพนฺโธ แสงอิศราภิรักษ์ 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๓๗
ป.๑-๒-ปท ๒๗๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
152 ป.ธ.๓ พระธันวา ธมฺมวิริโย วางขุนทด 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๓
ป.๑-๒-ปท ๑๔๐๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
153 ป.ธ.๓ พระธีรวัฒน์ ชยธีโร แซ่โหล่ 48/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๐๑
ป.๑-๒-ปท ๑๓๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
154 ป.ธ.๓ พระนนทวัฒน์ ธมฺมนนฺทิโย เชยชื่น 22/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๒๙
ป.๑-๒-ปท ๒๗๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
155 ป.ธ.๓ พระบัณฑิต วิสุทฺธาโภ โตศิริพัฒนา 45/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๐๘๕
ป.๑-๒-ปท ๑๔๙๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
156 ป.ธ.๓ พระบุญชู กิตฺติปุญฺโญ กัณหะกิติ 83/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๐๕๕
ป.๑-๒-ปท ๑๕๐๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
157 ป.ธ.๓ พระบุญช่วย ฐิตปุญฺโญ จันทร์เชิดวณิช 68/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๒
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
158 ป.ธ.๓ พระผดุงชัย รกฺขิตชโย เปรมปรีดา 24/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๖
ป.๑-๒-ปท ๒๗๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
159 ป.ธ.๓ พระพงศกร ธมฺเมสโน ศะสิบุตร 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๐๖
ป.๑-๒-ปจ ๒๐๘๐/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
160 ป.ธ.๓ พระพงษ์ศักดิ์ ชยสกฺโก ชัยสมบัติ 34/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๑๑
ป.๑-๒-ปท ๑๕๐๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
161 ป.ธ.๓ พระพรชัย พลวธมฺโม พิญญพงษ์ 56/6 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๐๔๐
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
162 ป.ธ.๓ พระพรสวรรค์ ธมฺมาภินนฺโท ปัจจุโส 24/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๖๗
ป.๑-๒-ปท ๒๗๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
163 ป.ธ.๓ พระพิพัฒน์พงศ์ ปริโยทาโต มหาจันทร์ 37/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๔๔
ป.๑-๒-ปท ๑๕๑๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
164 ป.ธ.๓ พระพิเชษฐ์ เมธาวโร บางระพิมลพงศ์ 71/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๑
ป.๑-๒-ปท ๑๓๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
165 ป.ธ.๓ พระภัทรพงษ์ เหมภทฺโท เทาศิริ 36/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๕๓
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
166 ป.ธ.๓ พระมนูญ คุตฺตธมฺโม พันธ์แสน 36/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๙๒
ป.๑-๒-ปท ๑๕๐๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
167 ป.ธ.๓ พระมานพ ทีปวํโส พิมูลชาติ 42/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๒๖
ป.๑-๒-ปท ๑๕๐๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
168 ป.ธ.๓ พระระเด่นศักดิ์ ชุติสฺสโร สายรัมย์ 66/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๕
ป.๑-๒-ปท ๑๔๕๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
169 ป.ธ.๓ พระราเชน ติกฺขญาโณ สามงามเขียว 30/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๘
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
170 ป.ธ.๓ พระลิขสิทธิ์ วิสุทฺธสีโล ช่างงาน 34/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๖
ป.๑-๒-ปท ๒๗๑๙/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
171 ป.ธ.๓ พระวัชรวีร์ อธิญาโณ โยก่า 34/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๒
ป.๑-๒-ปท ๒๑๘๔/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
172 ป.ธ.๓ พระวินัย เขมจิตฺโต กระแสสินธุโกมล 60/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๗๖
ป.๑-๒-ปท ๑๓๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
173 ป.ธ.๓ พระวิริยะ กตปุญฺโญ สกุลศรีจิรวัฒน์ 27/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๕๗
ป.๑-๒-ปท ๑๔๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
174 ป.ธ.๓ พระวิสิฐ ปญฺญาวโร วรวรุณศาสตร์ 55/28 น.ธ.เอก-ปท ๓๑/๒๕๔๐
ป.๑-๒-ปท ๒๔๖/๒๕๔๐
ข้อมูลครบ
175 ป.ธ.๓ พระวีรวิทย์ อุตฺตมวีโร กนกนุเคราะห์ 49/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๘/๐๐๕๑
ป.๑-๒-ปท ๑๓๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
176 ป.ธ.๓ พระศรุต ณฏฺฐิโก ขวัญละมูล 27/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๔๐
ป.๑-๒-ปท ๓๖๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
177 ป.ธ.๓ พระศศิพงศ์ สิริรตโน แก้วดอก 38/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๖๖
ป.๑-๒-ปท ๑๔๙๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
178 ป.ธ.๓ พระศุภกรณ์ สุภรตโน คงแก้ว 39/20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๕๘
ป.๑-๒-ปท ๒๗๒/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
179 ป.ธ.๓ พระศุภกฤษ พลวิชฺโช อุดมพันธ์ 35/13 น.ธ.เอก-พล ๓๓๕๘/๐๑๒๓
ป.๑-๒-ปท ๑๕๐๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
180 ป.ธ.๓ พระศุภชัย ภทฺรชโย พิมพ์ลอย 37/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๖๙
ป.๑-๒-ปท ๑๓๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
181 ป.ธ.๓ พระสมรส โชติวณฺโณ โพธิ์งาม 38/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๕
ป.๑-๒-ปท ๑๕๐๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
182 ป.ธ.๓ พระสันตวัชร วิชฺชสุโร พรมมาต 31/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๕๖
ป.๑-๒-ปท ๑๐๗๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
183 ป.ธ.๓ พระสันติราษฎร์ อุปสนฺโต ศรีสมบัติ 37/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๗
ป.๑-๒-ปท ๑๔๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
184 ป.ธ.๓ พระสำรวย อิทฺธินาโถ แก้วบัวดี 31/11 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๓/๐๐๒๒
ป.๑-๒-ปท ๓๕๐/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
185 ป.ธ.๓ พระสำราญ อิทฺธิกโร แก้วบัวดี 31/11 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๒/๐๐๑๘
ป.๑-๒-ปท ๒๑๘๖/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
186 ป.ธ.๓ พระสำเนียง สุตปตฺโต ธรรมปัตโต 36/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๙๗
ป.๑-๒-ปท ๒๔๘/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
187 ป.ธ.๓ พระสุภาพ สมโชโต นีรนาทรังสรรค์ 66/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๕๔
ป.๑-๒-ปท ๑๕๑๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
188 ป.ธ.๓ พระสุริยา ฐิตปสาโท ณ นคร 44/25 น.ธ.เอก-ปท ๔๘/๒๕๔๒
ป.๑-๒-ปท ๑๗๖๗/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
189 ป.ธ.๓ พระอดิศร ธมฺมสุทฺโธ คำฤาชา 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๔๙
ป.๑-๒-ปจ ๘๗๐/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
190 ป.ธ.๓ พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก สมจิต 43/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๒
ป.๑-๒-ปท ๑๕๐๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
191 ป.ธ.๓ พระอนุสรณ์ อติสุโภ ศิริขจร 39/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๔
ป.๑-๒-ปท ๒๓๔/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
192 ป.ธ.๓ พระอภัย อคฺคจิตฺโต กะสวย 29/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๓๙
ป.๑-๒-ปท ๑๔๐๑/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
193 ป.ธ.๓ พระอรรจ เขมาภิรโต อัคขนิฐ 24/5 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๑๐๑
ป.๑-๒-ปท ๑๔๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
194 ป.ธ.๓ พระอานุภาพ เขมสิทฺโธ จงชานสิทโธ 46/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๖๖
ป.๑-๒-ปท ๑๐๑๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
195 ป.ธ.๓ พระอำนาจ มหาปรกฺกโม ถาวรเจริญ 47/26 น.ธ.เอก-ปท ปท ๔๘/๒๕๔๒
ป.๑-๒-ปท ๑๗๖๗/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
196 ป.ธ.๓ พระอิสรพงษ์ ปโมทิโต เกษหอม 28/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๗
ป.๑-๒-ปท ๑๓๑๖/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
197 ป.ธ.๓ พระเกรียงไกร กิตฺติสุโภ ชอบสะอาด 30/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๕๓
ป.๑-๒-ปท ๑๕๐๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
198 ป.ธ.๓ พระเสนีย์ ปภสฺสโร รัตนวราภรณ์ 28/2 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๑๗๕
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
199 ป.ธ.๓ พระครูวิเทศภาวนาวิธาน วิ. ปิยวาจโก หมายสุข 47/27 น.ธ.เอก-ปท ๕๐/๒๕๔๑
ป.๑-๒-สรอ ๒๒๗๒/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
200 ป.ธ.๓ สามเณรกาย จิรวัฒนานุกูล 14 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๒/๑๒๕๓
ป.๑-๒-กท ๑๓๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
201 ป.ธ.๓ สามเณรกิตติธัช คีรีพฤกษ์ 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๕
ป.๑-๒-ปท ๒๙๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
202 ป.ธ.๓ สามเณรคณพศ สาระผล 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๕
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
203 ป.ธ.๓ สามเณรคูณคำ วงพระจันทร์ 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๓/๐๐๙๕
ป.๑-๒-ปจ ๑๘๙๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
204 ป.ธ.๓ สามเณรจิรภัทร ศรีสองชัย 14 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๖๒
ป.๑-๒-ปท ๑๕๔๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
205 ป.ธ.๓ สามเณรจีระพัฒน์ อินทรหะ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๒๒
ป.๑-๒-ปท ๑๐๙๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
206 ป.ธ.๓ สามเณรชัยธวัช ผ่านชมภู 13 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๒/๑๒๖๗
ป.๑-๒-ปท ๑๐๙๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
207 ป.ธ.๓ สามเณรชัยศรี เป้ากลาง 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๙
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
208 ป.ธ.๓ สามเณรชัยอนันท์ วันจิ๋ว 14 น.ธ.โท-กท ๑๒๖๓/๐๖๐๒
ป.๑-๒-ปท ๑๕๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
209 ป.ธ.๓ สามเณรชินดนัย พิบูลรัตน์ 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๑
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
210 ป.ธ.๓ สามเณรณภัทร วงศ์แก้ว 15 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๒/๑๒๕๕
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
211 ป.ธ.๓ สามเณรณภัทร บุญแต่ง 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๙๐
ป.๑-๒-ปท ๑๔๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
212 ป.ธ.๓ สามเณรณัฐพล หล่ำเจริญ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๙
ป.๑-๒-ปท ๑๕๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
213 ป.ธ.๓ สามเณรณัฐวัฒน์ ชุ่มดอนไพร 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๗๓
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
214 ป.ธ.๓ สามเณรดนนธน ปลั่งดี 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๖๔
ป.๑-๒-ปท ๑๔๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
215 ป.ธ.๓ สามเณรธนพล ภู่เนตร 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๖
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
216 ป.ธ.๓ สามเณรธนพัฒน์ ภักดีโชติ 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๗
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
217 ป.ธ.๓ สามเณรธนวัฒน์ ดีดสี 15 น.ธ.ตรี-อน ๒๑๖๓/๐๐๓๒
ป.๑-๒-อน ๑๕๗๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
218 ป.ธ.๓ สามเณรธนากร ลี้สกุล 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๗
ป.๑-๒-ปท ๒๘๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
219 ป.ธ.๓ สามเณรธรรมรัตน์ มาลัยศรีฉลวย 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๔๒
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
220 ป.ธ.๓ สามเณรธีรยุทธ เหิมสารจอด 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๖๓
ป.๑-๒-ปท ๑๕๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
221 ป.ธ.๓ สามเณรนคร รัตนศรี 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๗
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
222 ป.ธ.๓ สามเณรนพประทีป มีแก้ว 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๕๘
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
223 ป.ธ.๓ สามเณรนันทเสน แก้วเสด็จ 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๓
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
224 ป.ธ.๓ สามเณรปกรณ์ ทองศรี 13 น.ธ.โท-กท ๑๒๖๓/๐๖๐๕
ป.๑-๒-กท ๑๔๔๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
225 ป.ธ.๓ สามเณรปพนศักดิ์ กิจอ่อน 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๙๖
ป.๑-๒-ปท ๑๔๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
226 ป.ธ.๓ สามเณรปิยะบุตร พุฒเสน 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๘
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
227 ป.ธ.๓ สามเณรพงศกร ดลประเสริฐ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๙๙
ป.๑-๒-ปท ๑๐๓๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
228 ป.ธ.๓ สามเณรพัฒนา ทุริดไธสง 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๑๗
ป.๑-๒-ปท ๒๘๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
229 ป.ธ.๓ สามเณรพัสกร ภู่แสนสอาด 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๔
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
230 ป.ธ.๓ สามเณรพัสกร อ่ำจำรุณ 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๓๖
ป.๑-๒-ปท ๑๕๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
231 ป.ธ.๓ สามเณรพิสิฐ สมทรัพย์ 19 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๑/๐๐๓๖
ป.๑-๒-ปท ๑๕๑๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
232 ป.ธ.๓ สามเณรพีรวัส หอมหวล 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๗๒
ป.๑-๒-ปท ๑๔๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
233 ป.ธ.๓ สามเณรภัทรพีร์ คำผง 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๒๒
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
234 ป.ธ.๓ สามเณรภาคิน ทองเหลือง 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๖๐
ป.๑-๒-ปท ๑๐๙๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
235 ป.ธ.๓ สามเณรภาสพงศ์ คุณโท 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๙
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
236 ป.ธ.๓ สามเณรวรชิต มีละ 13 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๓/๐๗๗๒
ป.๑-๒-กท ๑๔๔๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
237 ป.ธ.๓ สามเณรวินดา ประ 21 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๔๐
ป.๑-๒-ปจ ๗๔๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
238 ป.ธ.๓ สามเณรวุฒินันท์ เวียงจันทร์ 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๒๖
ป.๑-๒-ปท ๑๐๒๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
239 ป.ธ.๓ สามเณรศราวิน ครสาคู 14 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๖๑
ป.๑-๒-ปท ๑๐๙๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
240 ป.ธ.๓ สามเณรสวิตต์ คำลือไชย 18 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๗๗
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
241 ป.ธ.๓ สามเณรสหชาติ มณีโชติ 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๕๒
ป.๑-๒-ปท ๒๙๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
242 ป.ธ.๓ สามเณรสุวรรณ เจริญพร 18 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๘๖
ป.๑-๒-ปท ๒๘๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
243 ป.ธ.๓ สามเณรสุเมธ แก้วเกตุ 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๙๑
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
244 ป.ธ.๓ สามเณรอธิวัฒน์ แดงหาญ 22 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๒๘
ป.๑-๒-ปท ๑๕๑๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
245 ป.ธ.๓ สามเณรอนุชา สุโนภักดิ์ 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๖๖
ป.๑-๒-ปท ๒๙๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
246 ป.ธ.๓ สามเณรอภิชาติ พรหมพิทักษ์ 14 น.ธ.ตรี-สน ๔๑๖๓/๐๓๖๒
ป.๑-๒-ปท ๑๐๙๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
247 ป.ธ.๓ สามเณรอภิรักษ์ ปรกติ 17 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๒/๐๐๔๔
ป.๑-๒-ปท ๒๙๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
248 ป.ธ.๓ สามเณรอริยะ ถาบุตร 14 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๒/๑๒๖๕
ป.๑-๒-กท ๑๓๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
249 ป.ธ.๓ สามเณรอาทิตย์ แจ่มจำรัส 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๕๗
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
250 ป.ธ.๓ สามเณรอำนวย รุ่งสี 22 น.ธ.โท-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๒๖
ป.๑-๒-ปท ๒๓๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
251 ป.ธ.๓ สามเณรเกษมคมสันต์ เพ็งหมู 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๗
ป.๑-๒-ปท ๒๘๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
252 ป.ธ.๓ สามเณรเทีย ทา 19 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๓/๐๐๔๘
ป.๑-๒-ปท ๑๔๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
253 ป.ธ.๓ สามเณรเมฆา คุณสมบัติ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๕
ป.๑-๒-ปท ๒๘๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
254 ป.ธ.๓ สามเณรเมง มับ 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๖
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
255 ป.ธ.๓ สามเณรเอกรัตน์ เชื้อรอด 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๘๘
ป.๑-๒-ปท ๑๔๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
256 ป.ธ.๓ สามเณรแหล้ พรหมจรรย์ 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๓/๐๑๓๘
ป.๑-๒-ปท ๑๕๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
257 ป.ธ.๔ พระมหาคณิน สุภมโน ก่อสุภพุทธิ 31/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
258 ป.ธ.๔ พระมหาจักรกฤษณ์ กตธมฺโม วงษ์ละคร 30/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๘
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
259 ป.ธ.๔ พระมหาชัชวาลย์ จารุธมฺโม สารเทศ 48/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๐๑
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
260 ป.ธ.๔ พระมหาชัยเทพ ธมฺมเทโว ทรัพย์ไพศาลสกุล 22/3 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๖๑๒
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
261 ป.ธ.๔ พระมหาฐพงศ์สรรค์ สุทฺธิปุญฺโญ บุญญฤทธิวงษ์ 38/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๖๘
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
262 ป.ธ.๔ พระมหาณฐาภพ สนฺติพโล พงษ์ตุ้ย 34/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๔๒
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
263 ป.ธ.๔ พระมหาณัฐพล กิตฺติวณฺโณ สุวรรณปทัง 39/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๘๔
ป.ธ.๓-ปท ๘๗๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
264 ป.ธ.๔ พระมหาณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิ์พงศธร 29/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๒
ป.ธ.๓-ปท ๙๓๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
265 ป.ธ.๔ พระมหาณัฐพล ธมฺมกฺขโม ชัยชนะ 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๕
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
266 ป.ธ.๔ พระมหาธณาวุธ ทสฺสนชโย ธิวาจา 23/1 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๕๖/๐๔๒๐
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
267 ป.ธ.๔ พระมหาธรา กิตฺติธโร กาญจนภูพิงค์ 45/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๗๕
ป.ธ.๓-ปท ๙๓๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
268 ป.ธ.๔ พระมหาธีระ อตฺตทนฺโต ชาติกระพันธุ์ 47/26 น.ธ.เอก-ปท ๔๙/๒๕๔๒
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
269 ป.ธ.๔ พระมหาธุรกิจ ธมฺมาลงฺกโต แก้วเฮือง 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๔
ป.ธ.๓-ปท ๙๓๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
270 ป.ธ.๔ พระมหานาวิน นาถวโร จิวไว้วรณ์ 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๕
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
271 ป.ธ.๔ พระมหานิกร สุทฺธปสนฺโน ชนไธสง 40/21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๘/๐๐๕๒
ป.ธ.๓-ปท ๙๒๓/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
272 ป.ธ.๔ พระมหาผดุงเกียรติ ธารณชโย สายแก้ว 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๙
ป.ธ.๓-ปท ๙๔๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
273 ป.ธ.๔ พระมหาพัสกร สีลคุตฺโต อินทรศร 25/5 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๐๘๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
274 ป.ธ.๔ พระมหามานะ นาถปญฺโญ ถกลสุเวช 34/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๕
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
275 ป.ธ.๔ พระมหายศพล ธมฺมธโร สาตร์เพ็ชร์ 30/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๕๐
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
276 ป.ธ.๔ พระมหารุช วิสุทฺธญาโณ เหลาเลิศ 41/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๐๘๔
ป.ธ.๓-ปท ๘๗๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
277 ป.ธ.๔ พระมหาวรดิษย์ ธมฺมวาโท เข็มเพชร 24/4 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๕๙/๐๐๖๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
278 ป.ธ.๔ พระมหาวรรธนะ ธมฺมนาโท คำใจ 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
279 ป.ธ.๔ พระมหาวันพู ธมฺมปูโร ปราศจากอิทธิพล 25/5 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๕๗/๐๔๖๗
ป.ธ.๓-ปจ ๑๑๐๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
280 ป.ธ.๔ พระมหาวิโรจน์ อุคฺคจิตฺโต วิจิตรธำรงศักดิ์ 43/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๗๗
ป.ธ.๓-ปท ๘๗๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
281 ป.ธ.๔ พระมหาวีระพงษ์ วีรวํโส ภารพัฒน์ 37/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๙๑
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
282 ป.ธ.๔ พระมหาวีระพงษ์ นิมฺมโล ทองหนัก 41/21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๐๕๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
283 ป.ธ.๔ พระมหาศักดิ์ดา ฐิตสกฺโก พลราชม 36/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๙
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
284 ป.ธ.๔ พระมหาศักดิ์สิทธิ์ อติสกฺโก ผ่านสอน 36/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๘๑
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
285 ป.ธ.๔ พระมหาศุภกานต์ ธมฺมโสภิโต วรรณชะนะ 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๘๘
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
286 ป.ธ.๔ พระมหาสยาม จนฺทโชติโก ตูมกูล 34/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๖๗
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
287 ป.ธ.๔ พระมหาสหรัฐ ฉนฺทธมฺโม สุตธัมโม 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๙
ป.ธ.๓-ปท ๙๓๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
288 ป.ธ.๔ พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย ชัยสิทธิ์ 39/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๘๕
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
289 ป.ธ.๔ พระมหาสิทธิชัย ชยคุโณ สมัครการ 55/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๖๒
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
290 ป.ธ.๔ พระมหาสุพจน์ มหาสกฺโก คงสีพุฒ 48/26 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๕๖
ป.ธ.๓-ปท ๘๗๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
291 ป.ธ.๔ พระมหาสุเมฆ ธมฺมสุเมโธ คำแหงพล 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๒
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
292 ป.ธ.๔ พระมหาอนุชิต เชฏฺฐธมฺโม ชิวปรีชา 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๙
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
293 ป.ธ.๔ พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ ชัยหา 50/26 น.ธ.เอก-ปท ๔๔/๒๕๔๒
ป.ธ.๓-ปท ๖๗๘/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
294 ป.ธ.๔ พระมหาอลงกรณ์ ชยงฺกุโร ชาดง 35/1 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๔๘/๐๐๑๕
ป.ธ.๓-ปท ๙๓๓/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
295 ป.ธ.๔ พระมหาอานนท์ ธมฺมิทฺธิโก ทับคง 28/8 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๐
ป.ธ.๓-ปท ๔๒๖/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
296 ป.ธ.๔ พระมหาอิศเรศ กิตฺติสฺสโร กันใจบุตร 43/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๐๒
ป.ธ.๓-ปท ๙๓๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
297 ป.ธ.๔ พระมหาเกียรติณรงค์ กิตฺติธโร บุญแสนรัน 31/7 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๗
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
298 ป.ธ.๔ พระมหาเมธี วรกาโร ศรีอาภรณ์ 49/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๖
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
299 ป.ธ.๔ พระมหาเศรษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช ถิระศรุตานันท์ 41/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
300 ป.ธ.๔ พระมหาเอกชัย ชยวณฺโณ วรรณอุดม 41/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๗
ป.ธ.๓-ปท ๘๗๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
301 ป.ธ.๔ พระมหาโอรัญ อคฺควิชฺโช โคตรวิชา 37/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๘
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
302 ป.ธ.๔ พระมหาไพฑูรย์ อตฺถวโร สิงหประเสริฐ 38/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๔๖
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
303 ป.ธ.๔ สามเณรกฤษกร รายคำ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
304 ป.ธ.๔ สามเณรกิตติชัย กิจสุข 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๑๐๒
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
305 ป.ธ.๔ สามเณรกิตติพศ วะศรี 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๙
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
306 ป.ธ.๔ สามเณรคมกฤษ จันทร์เครื่อง 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๑๓
ป.ธ.๓-ปท ๙๐๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
307 ป.ธ.๔ สามเณรคุณัญญา เขตแดน 18 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๒/๐๐๔๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
308 ป.ธ.๔ สามเณรคุณานนต์ ปิ่นแดง 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๓
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
309 ป.ธ.๔ สามเณรจันดา ฉอก 17 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๓/๐๑๐๔
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
310 ป.ธ.๔ สามเณรจามิล เคนดี 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๑
ป.ธ.๓-ปท ๙๔๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
311 ป.ธ.๔ สามเณรจิตรกรณ์ แก้วมงคล 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๖๓
ป.ธ.๓-ปท ๙๐๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
312 ป.ธ.๔ สามเณรฉัตรธรรม เค้ามาก 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
313 ป.ธ.๔ สามเณรชนาธิป ชูคันหอม 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๕
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
314 ป.ธ.๔ สามเณรชัชวาล ยี่สรง 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๗๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๙๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
315 ป.ธ.๔ สามเณรชิตชนก สุนันทารอด 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๑๐๓
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
316 ป.ธ.๔ สามเณรณัชชา เรืองประทีป 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
317 ป.ธ.๔ สามเณรณัฐกานต์ มะณู 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
318 ป.ธ.๔ สามเณรณัฐวุฒิ โต๊ะรัมย์ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๐
ป.ธ.๓-ปท ๙๔๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
319 ป.ธ.๔ สามเณรดวิชญ์ คำขัติ 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๕๔
ป.ธ.๓-ปท ๙๐๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
320 ป.ธ.๔ สามเณรดุสิต บุนนาค 17 น.ธ.ตรี-กท ๑๓๖๑/๐๒๐๐
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
321 ป.ธ.๔ สามเณรทนงศักดิ์ โชงรัมย์ 19 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๘๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
322 ป.ธ.๔ สามเณรธีรดนย์ พุ่มแก้ว 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๙๒
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
323 ป.ธ.๔ สามเณรธีราวุธ อันทะบุรี 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๓๑
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
324 ป.ธ.๔ สามเณรนนทวรรษ มะณู 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๕
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
325 ป.ธ.๔ สามเณรนเรณธร พันธ์กุลชะโร 14 น.ธ.โท-กท ๑๒๖๓/๐๖๐๓
ป.ธ.๓-ปท ๙๐๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
326 ป.ธ.๔ สามเณรปฏิวัติ ภู่เนตร 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๕
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
327 ป.ธ.๔ สามเณรพิชัย รายคำ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๖
ป.ธ.๓-ปท ๙๐๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
328 ป.ธ.๔ สามเณรภัทรกรณ์ ป่าไผ่ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๖๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
329 ป.ธ.๔ สามเณรภานุวิชญ์ เล้วอน 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๔
ป.ธ.๓-ปท ๙๔๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
330 ป.ธ.๔ สามเณรภูฤทธิ์ ศรีสมศักดิ์ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๘๒
ป.ธ.๓-ปท ๙๕๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
331 ป.ธ.๔ สามเณรยาง เพชร 12 น.ธ.โท-กท ๑๒๖๓/๐๖๐๑
ป.ธ.๓-ปท ๙๐๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
332 ป.ธ.๔ สามเณรราเจส ดาลามิมาการ 18 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๓/๐๑๓๒
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
333 ป.ธ.๔ สามเณรวัชระ แสงเนียม 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๐
ป.ธ.๓-ปท ๙๐๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
334 ป.ธ.๔ สามเณรวายุ สร้อยคีรี 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๖๙
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
335 ป.ธ.๔ สามเณรวิทยา ทองพลึง 19 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๗๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
336 ป.ธ.๔ สามเณรสมบัติ ลิโป้ 21 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๖๐/๐๒๓๑
ป.ธ.๓-ชม ๓๓๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
337 ป.ธ.๔ สามเณรสันติ หิรัญเถกิงพันธ์ 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๕๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
338 ป.ธ.๔ สามเณรสิปปภาส เจนฐิติกุล 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๒
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
339 ป.ธ.๔ สามเณรสุพัฒนกิจ อุ่นพินิจ 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๖
ป.ธ.๓-ปท ๙๐๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
340 ป.ธ.๔ สามเณรเด่นชัย อ่อนขัน 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๔
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
341 ป.ธ.๔ สามเณรโกศัลย์ สามารถ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๑๘
ป.ธ.๓-ปท ๙๕๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
342 ป.ธ.๔ สามเณรโชติกานต์ พึ่งความสุข 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๗๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
343 ป.ธ.๔ สามเณรโซปิโซ่ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๑๕
ป.ธ.๓-ปท ๙๐๐/๒๕๖๕
ข้อมูลไม่ครบ / ผิดพลาด
344 ป.ธ.๕ พระมหากันทรากร ธมฺมปโภ เคนไชยวงค์ 26/6 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๖๓
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
345 ป.ธ.๕ พระมหากัมปนาท สุวณฺณชโย สุวรรณเลิศ 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๓
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
346 ป.ธ.๕ พระมหากานต์ศักดิ์ ธมฺมโกสโล จิตบุณย์กุลธร 25/4 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๑๐๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
347 ป.ธ.๕ พระมหาจิตวัฒน์ จนฺทวํโส จริยสันติธรรม 51/26 น.ธ.เอก-ปท ๓๙/๒๕๔๒
ป.ธ.๔-ปท ๖๕๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
348 ป.ธ.๕ พระมหาชัชวัชร ปาลิโต กุจิรพันธ์ 38/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๘
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
349 ป.ธ.๕ พระมหาชาคริต ธมฺมชาคโร คำแท้ 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๐
ป.ธ.๔-อย ๑๔๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
350 ป.ธ.๕ พระมหาณัฐธีร์ อธิปญฺโญ บูรณะเจริญพงศ์ 21/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๗
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
351 ป.ธ.๕ พระมหาธนกร คุตฺตชโย ครุฑอ่ำ 23/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๔
ป.ธ.๔-ปท ๕๗๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
352 ป.ธ.๕ พระมหาธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน 26/6 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๐
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
353 ป.ธ.๕ พระมหาธัชธรรม ธมฺมปูรโณ ตั้งบูรณะกุล 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๖๗
ป.ธ.๔-ปท ๕๔๙/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
354 ป.ธ.๕ พระมหาธีรภัทร นิพทฺธชโย จำปาพัน 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๐
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
355 ป.ธ.๕ พระมหาบดีธรรม ธมฺมาภิรโม เศรษฐมาตย์ 27/7 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
356 ป.ธ.๕ พระมหาบุญฤทธิ์ ธมฺมิทฺธเมโธ เพชรรัตน์เมธากุล 23/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๐๗
ป.ธ.๔-ปท ๕๕๒/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
357 ป.ธ.๕ พระมหาปวิช ธมฺมพโล เจริญพักตร์ 56/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๙
ป.ธ.๔-ปท ๖๕๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
358 ป.ธ.๕ พระมหาปุณยวีร์ ธมฺมวิสฺสุโต เพ็งศรี 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๘
ป.ธ.๔-อย ๒๐๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
359 ป.ธ.๕ พระมหาพลากร สุจิณฺณชโย ดีประเสริฐ 24/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๐
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
360 ป.ธ.๕ พระมหาพิจิตร ปภากโร กุลฐิติกร 37/13 น.ธ.เอก-กท ๑๓๕๗/๐๑๕๘
ป.ธ.๔-ปท ๖๕๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
361 ป.ธ.๕ พระมหาพุทธิวัฒน์ วฑฺฒนชโย อินทร์พงษ์ 31/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๑๘
ป.ธ.๔-ปท ๔๕๕/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
362 ป.ธ.๕ พระมหามงคล คุณมงฺคโล เสนาธง 29/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๑
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
363 ป.ธ.๕ พระมหาราเชนทร์ อลีนชโย มั่นพุฒ 24/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๑
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
364 ป.ธ.๕ พระมหาวงค์วริศ วิสารโท พงษ์ลี้รัตน์ 46/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๐
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
365 ป.ธ.๕ พระมหาวัชรพล ธมฺมจิตฺโต ลีสีสุข 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๘
ป.ธ.๔-อย ๖๘๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
366 ป.ธ.๕ พระมหาวันชัย พลคุโณ จันทร์เพ็ญ 43/23 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๔๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๐๓/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
367 ป.ธ.๕ พระมหาวิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย 54/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๙
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
368 ป.ธ.๕ พระมหาวิเชียร อภินนฺโท อารมย์ชื่น 62/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๖๖
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
369 ป.ธ.๕ พระมหาศตวรรษ ธมฺมวํโส ร่มสกุล 35/16 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๔๘/๐๐๑๓
ป.ธ.๔-ปจ ๗๘๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
370 ป.ธ.๕ พระมหาศรณรงค์ ธมฺมสํวโร วงษ์งาม 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๑
ป.ธ.๔-อย ๔๓๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
371 ป.ธ.๕ พระมหาสรศักดิ์ สกชโย หล่อแหลม 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๗๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
372 ป.ธ.๕ พระมหาสหัชชัย พลปญฺโญ นิกรวงค์ 30/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๔๕
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
373 ป.ธ.๕ พระมหาสิทธิพล พลิทฺธชโย สิงห์บัว 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๔๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
374 ป.ธ.๕ พระมหาสิทธิศักดิ์ คาธชโย เข็มนอก 23/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๕๑
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
375 ป.ธ.๕ พระมหาสุรธัช ธมฺมินฺทปญฺโญ ไชยคำหาญ 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๐๘
ป.ธ.๔-ปท ๕๔๘/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
376 ป.ธ.๕ พระมหาอนันตพงศ์ ธมฺมสุนฺทโร ปากบั้น 27/7 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๔/๐๐๗๗
ป.ธ.๔-อย ๕๙๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
377 ป.ธ.๕ พระมหาอนุชา อิทฺธิพทฺโธ โคตะมา 40/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๓๗
ป.ธ.๔-ปท ๖๕๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
378 ป.ธ.๕ พระมหาอากิโนบุ ธมฺมวราสโภ โอซากะ 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๒
ป.ธ.๔-ปท ๖๖๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
379 ป.ธ.๕ พระมหาอานุภาพ ฐิตรตโน อาภรณ์รัตน์ 30/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๓
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
380 ป.ธ.๕ พระมหาเอกพงษ์ เอกชโย พุ่มพวง 23/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
381 ป.ธ.๕ พระมหาเอกวศิน ธมฺมสุทฺโธ แจ่มเนียม 28/9 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๒
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
382 ป.ธ.๕ พระมหาโอฬาร โอฬารชโย จงเจริญ 32/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๘/๐๐๘๕
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๕/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
383 ป.ธ.๕ พระมหาไตรภพ ธมฺมารกฺขิโต รอดจันทร์ 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๖
ป.ธ.๔-ปท ๖๖๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
384 ป.ธ.๕ พระมหาไพฑูรย์ ปญฺญาปทีโป ชาวน้ำ 30/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๓
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
385 ป.ธ.๕ สามเณรกตัญญู สุดโต 18 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๘๕
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
386 ป.ธ.๕ สามเณรกาญจนพล ชฎาเพชร์ 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๙๖
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
387 ป.ธ.๕ สามเณรคมกฤต เจริญธนมิตร 19 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๖๔/๐๓๐๖
ป.ธ.๔-ชม ๒๒๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
388 ป.ธ.๕ สามเณรฐิติพงษ์ แซ่ตั้น 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
389 ป.ธ.๕ สามเณรดนุสรณ์ จิ๋วปัญญา 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๗
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
390 ป.ธ.๕ สามเณรดิน นนลือชา 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
391 ป.ธ.๕ สามเณรธนภูมิ ผลิตวานนท์ 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๒
ป.ธ.๔-ปท ๕๗๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
392 ป.ธ.๕ สามเณรธนวรรธน์ เจริญอนันตสิน 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๑
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
393 ป.ธ.๕ สามเณรธนเทพ เชวงศักดิ์โสภาคย์ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๙๕
ป.ธ.๔-ปท ๕๒๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
394 ป.ธ.๕ สามเณรธรรมธร ทิพาธรรมคุณ 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๓
ป.ธ.๔-ปท ๖๖๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
395 ป.ธ.๕ สามเณรธันวา ธรรมเจตเดชา 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๕
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
396 ป.ธ.๕ สามเณรนรเศรษฐ์ เขตแดน 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๕๐
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
397 ป.ธ.๕ สามเณรปิยะ จิตรซื่อ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๒
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
398 ป.ธ.๕ สามเณรวสุบัณฑิต ภูชิตธนิสร 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
399 ป.ธ.๕ สามเณรสุทธิภัทร รุ่งโรจน์ 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๒
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
400 ป.ธ.๕ สามเณรส่งบุญ จำปาเงิน 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๒๐๗
ป.ธ.๔-ปท ๑๔๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
401 ป.ธ.๕ สามเณรอนันตญา บุตรอำคา 19 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๘๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
402 ป.ธ.๕ สามเณรอภิวิชญ์ ศรีข้อ 19 น.ธ.เอก-กส ๔๓๖๑/๐๐๒๒
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
403 ป.ธ.๕ สามเณรอมฤต มหาคุณาวสุ 16 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๓/๐๐๕๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
404 ป.ธ.๖ พระมหาก้องพิภพ ธมฺมวิสารโท สีพรม 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๙
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
405 ป.ธ.๖ พระมหาคงกระพัน วุฑฺฒิธโร เข่งพิมล 38/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๗๘
ป.ธ.๕-ปท ๒๗๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
406 ป.ธ.๖ พระมหาชวลิต อตฺถโชโต สหเจริญชัย 34/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
407 ป.ธ.๖ พระมหาณัชพล ธมฺมโช มีศรีสุข 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๖
ป.ธ.๕-ปท ๙๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
408 ป.ธ.๖ พระมหาธนธรณ์ ธมฺมวิริโย จงรัตน์ 29/9 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๔/๐๐๓๑
ป.ธ.๕-ปท ๓๙๙/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
409 ป.ธ.๖ พระมหาธีรพงษ์ สิริปโภ ศรีสว่าง 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๔
ป.ธ.๕-อย ๒๙๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
410 ป.ธ.๖ พระมหานพพล อุตฺตมปุญฺโญ คำนก 29/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๙
ป.ธ.๕-อย ๑๒๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
411 ป.ธ.๖ พระมหานิพล ธมฺมปภาโส ฤทัยกูลมั่นคง 26/6 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๕๔
ป.ธ.๕-อย ๑๖๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
412 ป.ธ.๖ พระมหานิรัชฌาน รกฺขิตชโย แก้ววชิราภรณ์ 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๑๐๔
ป.ธ.๕-ปท ๑๔๓/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
413 ป.ธ.๖ พระมหาบัณฑิต ธมฺมปณฺฑิโต เนินทอง 23/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๙
ป.ธ.๕-ปท ๙๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
414 ป.ธ.๖ พระมหาวิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี 35/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๔
ป.ธ.๕-ปท ๒๖๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
415 ป.ธ.๖ พระมหาศราวุฒิ ปริสุทฺธิชโย วันลักษณ์ 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๙๘
ป.ธ.๕-ปท ๒๔๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
416 ป.ธ.๖ พระมหาศิริ สิริสาโร กาญจนวิชานนท์ 56/21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๐๕๖
ป.ธ.๕-ปท ๑๑๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
417 ป.ธ.๖ พระมหาสรศักดิ์ ธมฺมาภิรโต มงคลมล 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๐๙
ป.ธ.๕-ปท ๑๑๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
418 ป.ธ.๖ พระมหาอภิชาติ สุทฺธวํโส หล้าวัฒนะนุกูล 40/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๙/๐๐๔๐
ป.ธ.๕-ปท ๑๑๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
419 ป.ธ.๖ พระมหาอภิวัฒน์ ธมฺมเมโธ ขันทอง 27/7 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๒
ป.ธ.๕-อย ๑๒๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
420 ป.ธ.๖ พระมหาอิทธิพล อิทฺธิชโย แพชัยสงค์ 39/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๖๗
ป.ธ.๕-ปท ๓๓๕/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
421 ป.ธ.๖ พระมหาเทวนาถ ธมฺมนาโถ โหรี 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
422 ป.ธ.๖ พระมหาเอกชัย ชยสาโร ยาชุมภู 47/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๕
ป.ธ.๕-ปท ๑๑๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
423 ป.ธ.๖ พระมหาเอกพล อาจารปาโล เอกเศวตอนันต์ 33/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๙
ป.ธ.๕-อย ๒๗๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
424 ป.ธ.๖ พระมหาโสรัจน์ รตนวํโส เสริมรัตน์ 31/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๗๔
ป.ธ.๕-ปท ๓๙๗/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
425 ป.ธ.๖ พระมหาไพโรจน์ ธมฺมโรจโน พะวงจิตร 28/8 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๑๘
ป.ธ.๕-ปท ๒๔๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
426 ป.ธ.๖ สามเณรคัมภีร์ เป้าบ้านเซ่า 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๑๐๕
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
427 ป.ธ.๖ สามเณรชินวัตร มณีโชติ 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๔
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
428 ป.ธ.๖ สามเณรณัฐนันท์ นวลวัน 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๑๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
429 ป.ธ.๖ สามเณรธนารักษ์ แจ้งอรุณ 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๙๙
ป.ธ.๕-ปท ๒๘๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
430 ป.ธ.๖ สามเณรนพนนท์ จีนดิบ 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๔๖
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
431 ป.ธ.๖ สามเณรนิพัทธ์ เจริญศรี 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๑
ป.ธ.๕-ปท ๑๐๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
432 ป.ธ.๖ สามเณรปฏิภาณ คำแผลง 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๐
ป.ธ.๕-ปท ๒๗๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
433 ป.ธ.๖ สามเณรปรเมธ เต๋จ๊ะ 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๒
ป.ธ.๕-ปท ๑๐๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
434 ป.ธ.๖ สามเณรปิยะพงษ์ สีหาพล 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๓
ป.ธ.๕-ปท ๒๖๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
435 ป.ธ.๖ สามเณรภูตะวัน บุญหลวง 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๕
ป.ธ.๕-ปท ๒๗๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
436 ป.ธ.๖ สามเณรภูรินทร์ พวงมาลัย 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๓
ป.ธ.๕-ปท ๒๗๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
437 ป.ธ.๖ สามเณรรัชชานนท์ โพธิ์แก้ว 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๓/๐๑๕๓
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
438 ป.ธ.๖ สามเณรศุภกร เฟื่องคอน 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๑
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
439 ป.ธ.๖ สามเณรเจษฎา กัณหาพิมพ์ 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
440 ป.ธ.๖ สามเณรเนติธร มนต์ดี 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๖
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
441 ป.ธ.๗ พระมหาจักรพันธุ์ ธมฺมจนฺโท อยู่เย็น 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๔๗
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
442 ป.ธ.๗ พระมหาชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ 25/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๕
ป.ธ.๖-ปท ๘๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
443 ป.ธ.๗ พระมหาฐิติวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน สมรัก 28/8 น.ธ.เอก-ศก ๔๓๕๒/๐๐๖๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
444 ป.ธ.๗ พระมหาณัฏฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย ตั้งสมบุญดีรัตน์ 36/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๑๑๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
445 ป.ธ.๗ พระมหาณัฐวัฒน์ อมตชโย ลิ้มรัตน์ 31/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๓๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
446 ป.ธ.๗ พระมหาถานิต ธมฺมมานิโต หวลมานพ 23/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๕๙
ป.ธ.๖-ปท ๘๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
447 ป.ธ.๗ พระมหาธานินทร์ กนฺตมโน คะสุดใจ 37/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๐๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
448 ป.ธ.๗ พระมหาธเนศร์ ฐานรโต ทรัพย์สมบูรณ์ 44/24 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๔๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๐/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
449 ป.ธ.๗ พระมหานันทวัฒน์ ธมฺมนนฺโท ทองโท 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๕๕
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
450 ป.ธ.๗ พระมหาพจภณ เขมโชโต แน่นหนา 33/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๓๗
ป.ธ.๖-ปท ๘๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
451 ป.ธ.๗ พระมหาพิเชษฐ์ อภิเชฏฺโฐ ธรรมวิชิตร์ 38/13 น.ธ.เอก-สก ๑๕/๒๕๔๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
452 ป.ธ.๗ พระมหาพิเชษฐ์ โยคชโย ชินมา 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๘๒
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๘/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
453 ป.ธ.๗ พระมหาภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๙
ป.ธ.๖-ปท ๘๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
454 ป.ธ.๗ พระมหาภูตะวัน ธมฺมชีโว ถิ่นจันดา 25/6 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๕๗/๐๔๖๔
ป.ธ.๖-ปท ๘๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
455 ป.ธ.๗ พระมหาสันติ เนปกฺโก สุภาชนะ 49/27 น.ธ.เอก-ปท ๒๗/๒๕๔๒
ป.ธ.๖-ปท ๙๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
456 ป.ธ.๗ พระมหาหงษ์ทอง ญาณินฺทชโย ไชยศรี 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๕
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
457 ป.ธ.๗ พระมหาอภิวัฒน์ ปภาชโย ครองยุติ 25/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
458 ป.ธ.๗ พระมหาเจตน์ภพ ภวชโย อาสิงสมานันท์ 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๗
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
459 ป.ธ.๗ พระมหาเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร 28/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
460 ป.ธ.๗ สามเณรนฤบดินทร์ ทูทอง 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๐/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
461 ป.ธ.๗ สามเณรนวพล วิลัยเกษ 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๖
ป.ธ.๖-ปท ๙๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
462 ป.ธ.๗ สามเณรพนาวัฒน์ จันทร์เผือก 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๓
ป.ธ.๖-ปท ๙๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
463 ป.ธ.๗ สามเณรวายุ คำทองนาค 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๑
ป.ธ.๖-ปท ๙๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
464 ป.ธ.๗ สามเณรศุภมิตร เจตนาจรัสแสง 21 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๒๘
ป.ธ.๖-ปท ๙๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
465 ป.ธ.๗ สามเณรสันติภาพ ตันศิริ 23 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๔๑
ป.ธ.๖-ปท ๘๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
466 ป.ธ.๗ สามเณรโชคตระการ สิงห์คำ 21 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๘
ป.ธ.๖-ปท ๙๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
467 ป.ธ.๘ พระมหากฤตนัย รตนปญฺโญ เอกรักษาศิลป์ชัย 32/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๕
ป.ธ.๗-ปท ๙๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
468 ป.ธ.๘ พระมหากฤตพจน์ สกฺกธมฺโม ปุระ 30/11 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๑/๐๐๑๖
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
469 ป.ธ.๘ พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต วงษ์เกิดศรี 48/26 น.ธ.เอก-ปท ๕๖/๒๕๔๑
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๑/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
470 ป.ธ.๘ พระมหาธนบดี ธิติชโย ปัญญาดี 24/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๙
ป.ธ.๗-ปท ๑๑๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
471 ป.ธ.๘ พระมหาธัญสัณห์ กิตฺติสาโร ศรีบูระเดช 45/26 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๖๑
ป.ธ.๗-ปท ๙๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
472 ป.ธ.๘ พระมหาบรรชา ธมฺมตฺถสุโภ ครองพันธ์ 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๒๐
ป.ธ.๗-ปท ๑๑๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
473 ป.ธ.๘ พระมหาประจักร ปุญฺญิทฺธิชโย บุญฤทธิ์ 32/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๑๑
ป.ธ.๗-ปท ๙๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
474 ป.ธ.๘ พระมหาประสงค์ ปารมิญฺชโย ปูไฝ 42/21 น.ธ.เอก-ปท ๖๗/๒๕๔๑
ป.ธ.๗-ปท ๕๗/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
475 ป.ธ.๘ พระมหาปุญญพัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ มนวรรธน์ 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๔๙
ป.ธ.๗-ปท ๗๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
476 ป.ธ.๘ พระมหาผดุงพงษ์ ผาติวํโส แก้วดอก 37/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๗๒
ป.ธ.๗-ปท ๗๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
477 ป.ธ.๘ พระมหาพงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์ 26/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๕
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
478 ป.ธ.๘ พระมหาพิทยาธร วิจิตฺตชโย กรวิจิตต์ศิลป์ 22/1 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๖
ป.ธ.๗-ปท ๑๑๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
479 ป.ธ.๘ พระมหาภาณุรักษ์ คุตฺตสีโล ราญรอน 34/13 น.ธ.เอก-จบ ๒๓๔๖/๐๐๗๔
ป.ธ.๗-ปท ๖๖/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
480 ป.ธ.๘ พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๔
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
481 ป.ธ.๘ พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย ปัญญาสมบัติ 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๓๖
ป.ธ.๗-ปท ๗๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
482 ป.ธ.๘ พระมหาวีระพล วชิรจิตฺโต กุลศิริ 33/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๘
ป.ธ.๗-ปท ๙๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
483 ป.ธ.๘ พระมหาศรายุทธ ธมฺมินฺโท กล่ำอินทร์ 43/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๕๐
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
484 ป.ธ.๘ พระมหาศุภกร ธมฺมติลโก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๒๓
ป.ธ.๗-ปท ๑๑๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
485 ป.ธ.๘ พระมหาสุพจน์ สุวโจ เปรื่องปราชญ์ 58/28 น.ธ.เอก-ปท ๒๖/๒๕๔๐
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๑/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
486 ป.ธ.๘ พระมหาอดิเรก อติชโย แสงสุระ 35/15 น.ธ.เอก-อด ๔๓๔๕/๐๐๙๖
ป.ธ.๗-ปท ๖๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
487 ป.ธ.๘ พระมหาอธิบุตร ธมฺมปุงฺคโว ยอดพุดซา 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๖๑
ป.ธ.๗-ปท ๙๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
488 ป.ธ.๘ พระมหาอภิชาติ วชิรชโย กิจันทร์ 35/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๑๐๖
ป.ธ.๗-ปท ๖๔/๒๕๕๓
ข้อมูลครบ
489 ป.ธ.๘ พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน์ 41/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๗๔
ป.ธ.๗-ปท ๖๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
490 ป.ธ.๘ พระมหาเกียรติศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก เข็มขาว 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๔
ป.ธ.๗-ปท ๑๑๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
491 ป.ธ.๘ พระมหาเจริญ จารุชโย ไพศาลธารา 36/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๗๘
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๖/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
492 ป.ธ.๘ พระมหาเทิดเกียรติ นาถชโย เวียงสิมมา 29/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๒๔
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
493 ป.ธ.๘ พระมหาโนบุ จกฺกชโย ทาคาซินา 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๖
ป.ธ.๗-ปท ๘๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
494 ป.ธ.๘ สามเณรธไนศวรรย์ จิ๋ววิเศษ 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๔
ป.ธ.๗-ปท ๑๑๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
495 ป.ธ.๘ สามเณรสามารถ พรายน้ำ 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๓
ป.ธ.๗-ปท ๗๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
496 ป.ธ.๙ พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย ภาระดีไพเราะห์ 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๒๓
ป.ธ.๘-ปท ๕๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
497 ป.ธ.๙ พระมหาณัฐดนัย โชติกชโย จันทะพันธ์ 26/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๘๐
ป.ธ.๘-ปท ๔๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
498 ป.ธ.๙ พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร ทองสมบัติ 38/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๗๐
ป.ธ.๘-ปท ๕๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
499 ป.ธ.๙ พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย หลักด่าน 33/12 น.ธ.เอก-ศก ๔๓๔๗/๐๐๕๙
ป.ธ.๘-ปท ๓๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
500 ป.ธ.๙ พระมหาพงศธร สุจิตฺตชโย สุขจิต 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๙๖
ป.ธ.๘-ปท ๕๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
501 ป.ธ.๙ พระมหาพิพัฒน์ วิชโย คงกระพันธ์ 27/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๘
ป.ธ.๘-ปท ๓๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
502 ป.ธ.๙ พระมหามนต์ชัย อภิชาโน ศรีเทพ 44/24 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๕๐
ป.ธ.๘-ปท ๖๘/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
503 ป.ธ.๙ พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค จิราดิเรก 52/29 น.ธ.เอก-ปท ๕๖/๒๕๓๙
ป.ธ.๘-ปท ๕๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
504 ป.ธ.๙ พระมหาศิริศักดิ์ เหมมูโล เหมะมูล 58/32 น.ธ.เอก-ปท ๒๖/๒๕๓๖
ป.ธ.๘-ปท ๙๖/๒๕๔๗
ข้อมูลครบ
505 ป.ธ.๙ พระมหาสมบัติ ปภาโส นิรันดร์วงศ์วาน 54/28 น.ธ.เอก-ปท ๔๑/๒๕๔๐
ป.ธ.๘-ปท ๗๐/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
506 ป.ธ.๙ พระมหาสว่าง สุภภาโส นาคนวล 53/34 น.ธ.เอก-ศก ๒๗๒/๒๕๓๐
ป.ธ.๘-ปท ๓๑/๒๕๔๖
ข้อมูลครบ
507 ป.ธ.๙ พระมหาสุวินิจ ปญฺญินฺทชโย เลาหวงศ์ 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๗
ป.ธ.๘-ปท ๔๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
508 ป.ธ.๙ พระมหาหมี ชุตินฺทชโย อายี 23/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๘
ป.ธ.๘-ปท ๕๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
509 ป.ธ.๙ พระมหาอภิสิทธิ์ ธมฺมาภิสิทฺโธ เหล่าชินชาติ 23/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๔
ป.ธ.๘-ปท ๕๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
510 ป.ธ.๙ พระมหาเทวัญ ทตฺตชโย จ้อยสระคู 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๘๗
ป.ธ.๘-ปท ๕๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
511 ป.ธ.๙ พระมหาเมฑัต ธีรชโย ลาโส 26/6 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๑๒
ป.ธ.๘-ปท ๓๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
512 ป.ธ.๙ พระมหาแก้วปัญญา ปญฺญาชโย หินกล้า 35/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๑๒๙
ป.ธ.๘-ปท ๔๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
513 ป.ธ.๙ พระมหาโชคชัย สิริชโย คมวิเศษ 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๙๔
ป.ธ.๘-ปท ๕๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
514 ป.ธ.๙ สามเณรนิธิพล สายพินทอง 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๕
ป.ธ.๘-ปท ๕๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ

อัพเดทข้อมูลวันที่ 12 ก.ย.2562
Image

รายชื่อผู้สมัครสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2566 แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ
1 บ.ศ.๑-๒ นางธนพร ธรรมศร 53 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๐๒ ข้อมูลครบ
2 บ.ศ.๑-๒ นางพัชนี กองนิล 64 ธ.ศ.เอก-พช ๖๖๕๑/๐๒๑๔ ข้อมูลครบ
3 บ.ศ.๑-๒ นางมัทรีจิตร จันปุย 55 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๑๔ ข้อมูลครบ
4 บ.ศ.๑-๒ นางสุรีรัตน์ สรวลเกษม 64 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๑๑ ข้อมูลครบ
5 บ.ศ.๑-๒ นางอู่ทอง ไชยดี 64 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๓/๐๐๐๔ ข้อมูลครบ
6 บ.ศ.๑-๒ นางสาวกนกวรรณ ศรีทอง 54 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๑๖๕ ข้อมูลครบ
7 บ.ศ.๑-๒ นางสาวกมลวรรณ แสนหมุด 31 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๔๑ ข้อมูลครบ
8 บ.ศ.๑-๒ นางสาวกุลธิดา บุญราศรี 25 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๓/๐๐๑๑ ข้อมูลครบ
9 บ.ศ.๑-๒ นางสาวกุลิสรา ชินธันย์ 52 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๓/๐๐๑๔ ข้อมูลครบ
10 บ.ศ.๑-๒ นางสาวจันทมาส ไกรยนต์ 28 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๐ ข้อมูลครบ
11 บ.ศ.๑-๒ นางสาวชนัญญา แสงจันทร์ 42 ธ.ศ.เอก-ชบ ๑๘๓/๒๕๔๑ ข้อมูลครบ
12 บ.ศ.๑-๒ นางสาวญาณิศา เมนะเนตร 28 ธ.ศ.เอก-กท ๑๖๕๑/๔๔๑๑ ข้อมูลครบ
13 บ.ศ.๑-๒ นางสาวญาณิศา บรรเทา 31 ธ.ศ.ตรี-รอผลสอบ ข้อมูลครบ
14 บ.ศ.๑-๒ นางสาวฐิติรัตน์ สุจริยานุรักษ์ 48 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๒/๐๗๒๒ ข้อมูลครบ
15 บ.ศ.๑-๒ นางสาวทิพวรรณ์ สุจริยานุรักษ์ 48 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๕/๐๕๓๓ ข้อมูลครบ
16 บ.ศ.๑-๒ นางสาวธัญญา แว่นระเว 29 ธ.ศ.โท-อบ ๔๕๔๘/๒๕๐๒ ข้อมูลครบ
17 บ.ศ.๑-๒ นางสาวนพกา ศรีดาพันธ์ 6 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๖๐/๑๗๓๖ ข้อมูลครบ
18 บ.ศ.๑-๒ นางสาวนันทิพร โผนประสิทธิ์ 27 ธ.ศ.เอก-สค ๒๖๕๕/๐๗๖๖ ข้อมูลครบ
19 บ.ศ.๑-๒ นางสาวบุญทา เลิศถาวรธรรม 57 ธ.ศ.เอก-ปท ๑๖/๒๕๔๑ ข้อมูลครบ
20 บ.ศ.๑-๒ นางสาวปนัดดา เอกมณีชัย 34 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๒/๐๐๔๙ ข้อมูลครบ
21 บ.ศ.๑-๒ นางสาวปริญดา วัฒนจึงโรจน์ 45 ธ.ศ.เอก-อม ๗๖๕๗/๐๐๔๐ ข้อมูลครบ
22 บ.ศ.๑-๒ นางสาวปริญยากรณ์ ภัณชิลา 17 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๒๖๒/๑๕๓๐ ข้อมูลครบ
23 บ.ศ.๑-๒ นางสาวปรียาภรณ์ ขัตติยาภิรักษ์ 29 ธ.ศ.ตรี-รอผลสอบ ข้อมูลครบ
24 บ.ศ.๑-๒ นางสาวปัณฑารีย์ จำปาแดง 27 ธ.ศ.ตรี-สบ ๒๔๔๘/๐๙๒๓ ข้อมูลครบ
25 บ.ศ.๑-๒ นางสาวพัชรา หงษ์สุวรรณ 48 ธ.ศ.ตรี-อบ ๖๔๕๒/๐๐๙๒ ข้อมูลครบ
26 บ.ศ.๑-๒ นางสาวภควรรณ เจียสุวรรณ 58 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๑๓๙ ข้อมูลครบ
27 บ.ศ.๑-๒ นางสาวยวิษฐา ขาวอ่อน 48 ธ.ศ.ตรี-รอผลสอบ ข้อมูลครบ
28 บ.ศ.๑-๒ นางสาวรัตติกาล ศรีไพบูลย์ 28 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๔๖ ข้อมูลครบ
29 บ.ศ.๑-๒ นางสาวฤทัยชนก ไชยชมภู 34 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๑๗ ข้อมูลครบ
30 บ.ศ.๑-๒ นางสาววลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ 34 ธ.ศ.เอก-กท ๑๖๔๖/๑๙๐๕ ข้อมูลครบ
31 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสิริวรรณ อนันต์สุขสกุล 45 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๒๐๖ ข้อมูลครบ
32 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสุจิตตา พรายน้ำ 24 ธ.ศ.เอก-กท ๑๖๕๗/๖๙๖๔ ข้อมูลครบ
33 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสุชาดา บุญขวาง 33 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๒ ข้อมูลครบ
34 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์หอม 29 ธ.ศ.โท-อบ ๔๕๕๒/๐๐๓๖ ข้อมูลครบ
35 บ.ศ.๑-๒ นางสาวเรณู สุวรรณะ 55 - ข้อมูลครบ
36 บ.ศ.๑-๒ นายพิชิต ปัญญา 51 ธ.ศ.เอก-ปท ๔๕/๒๕๓๙ ข้อมูลครบ
37 บ.ศ.๑-๒ นายภูมิภัทร จตุนารถ 34 ธ.ศ.โท-พล ๓๕๔๙/๐๑๕๙ ข้อมูลครบ
38 บ.ศ.๓ นางสาวปิยาภรณ์ กิตติสุรัตน์พงศ์ 35 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๔๙/๓๗๘๔
บ.ศ.๑-๒-ปท ๑๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
39 บ.ศ.๓ นางสาวพรรณธิภา ราชภูชงค์ 34 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๑/๐๕๓๙
บ.ศ.๑-๒-ปท ๑๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
40 บ.ศ.๓ นางสาวภารดี เจริญธนมิตร 28 ธ.ศ.ตรี-ชบ ๒๔๔๘/๐๐๖๗
บ.ศ.๑-๒-ปท ๑๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
41 บ.ศ.๓ นางสาวอรจิตต์ แซ่เอี้ยว 32 ธ.ศ.โท-รย ๒๕๔๖/๐๒๕๘
บ.ศ.๑-๒-ปท ๑๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
42 บ.ศ.๓ นายเสฐียร ทั่งทองมะดัน 50 น.ธ.เอก-นม ๑๐/๒๕๓๒
บ.ศ.๑-๒-ปท ๑๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
43 บ.ศ.๔ นางสาวกุลชาดา เทศบุตร 32 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๘/๐๖๔๓
บ.ศ.๓-ปท ๕๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
44 บ.ศ.๔ นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสมบุญ 37 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๒/๐๗๔๘
บ.ศ.๓-ปท ๑๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
45 บ.ศ.๔ นางสาวสร้อยศจี ศรีสันติสุข 48 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๘
บ.ศ.๓-ปท ๔๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
46 บ.ศ.๔ นางสาวสุภาเพ็ญ บำรุงวงศ์ 68 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๓/๐๓๒๘
บ.ศ.๓-ปท ๔๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
47 บ.ศ.๔ นางสาวแวว จิบสันเทียะ 60 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๑/๐๕๐๑
บ.ศ.๓-ปท ๔๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
48 บ.ศ.๕ นางสุวิไล เทพกุณหนิมิตต์ 61 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๖/๐๐๙๘
บ.ศ.๔-มมร ๐๔/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
49 บ.ศ.๕ นางสาวกรรณิการ์ อยู่ศรี 47 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๑๖๙
บ.ศ.๔-มมร ๑๑/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
50 บ.ศ.๕ นางสาวภัคภร แจ่มจันทร์ชนก 42 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๖
บ.ศ.๔-ปท ๓๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
51 บ.ศ.๕ นางสาวศิวพร จินตนาวงศ์ 74 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๐๒๖
บ.ศ.๔-มมร ๐๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
52 บ.ศ.๕ นายญาณวรุตม์ กสิวงศ์ 28 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๙๖
บ.ศ.๔-ปท ๑๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
53 บ.ศ.๖ นางสาวจันทิรา ไขทะเล 37 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๔๖
บ.ศ.๕-ปท ๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
54 บ.ศ.๖ นางสาวดารณี นันติวานิช 43 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๒๘๐
บ.ศ.๕-ปท ๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
55 บ.ศ.๖ นางสาวนพวรรณ ลาภอนันต์นพคุณ 56 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๑๔๙
บ.ศ.๕-ปท ๑๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
56 บ.ศ.๖ นางสาวพิมพ์พิศา พรหมสาส์น 25 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๔/๐๓๙๒
บ.ศ.๕-ปท ๓/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
57 บ.ศ.๖ นางสาวรักธรรม มหาสุทธิกุล 32 ธ.ศ.เอก-ชม ๓๖๕๑/๐๑๔๕
บ.ศ.๕-ปท ๑๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
58 บ.ศ.๖ นางสาววัชรา มโนศิรินุกูล 48 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๓/๐๐๙๗
บ.ศ.๕-มมร ๘/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
59 บ.ศ.๗ นางสาวจิตรา แซ่จง 35 ธ.ศ.เอก-สข ๕๖๔๕/๐๑๙๑
บ.ศ.๖-ปท ๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
60 บ.ศ.๘ นางสาวพรจิตต์ กนกยุราพันธ์ 46 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๒๐๑
บ.ศ.๗-มมร ๖/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ

อัพเดทข้อมูลวันที่ 12 ก.ย.2562