รายชื่อส่งสอบ ปี ๒๕๖๗

หน้าหลัก รายชื่อ

Image

รายชื่อผู้สมัครสอบบาลี ประจำปี 2567 แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ
1 ป.๑-๒ พระกฤตภพ จิตฺตสํวโร วุฒิชาศิริ 43/14 น.ธ.เอก-สท ๓๓๕๖/๐๐๐๗ ข้อมูลครบ
2 ป.๑-๒ พระขวัญชัย ชยธมฺโม ซิบเข 34/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๔๑ ข้อมูลครบ
3 ป.๑-๒ พระคมสิทธิ์ สิทฺธิชโย บำรุงศักดิ์ 49/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๙๐ ข้อมูลครบ
4 ป.๑-๒ พระฉราศรัย นนฺทิโย อยู่เย็น 48/27 น.ธ.เอก-ปท ๔๗/๒๕๔๒ ข้อมูลครบ
5 ป.๑-๒ พระฉัตรไพฑูรย์ ธมฺมสมฺปุณฺโณ สมบูรณ์ 49/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๕๑ ข้อมูลครบ
6 ป.๑-๒ พระชนินทร์ เขมินฺโท กัณฐตุริต 52/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๑ ข้อมูลครบ
7 ป.๑-๒ พระชวกร ขิปฺปชโว เกยนนไชย 31/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๔๑ ข้อมูลครบ
8 ป.๑-๒ พระชัยยศ สามตฺถิโก คุณจักร 51/27 น.ธ.เอก-ปท ๔๓/๒๕๔๒ ข้อมูลครบ
9 ป.๑-๒ พระชัยยศ ขนฺติชโย ธนรัตน์สุวรรณ 49/3 น.ธ.เอก-กท ๑๓๖๔/๐๒๕๗ ข้อมูลครบ
10 ป.๑-๒ พระชัยรัตน์ พฺรหฺมสโร อุ่นสมัย 52/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๐๘๘ ข้อมูลครบ
11 ป.๑-๒ พระชาญฤทธิ์ สีลาภรโณ หงส์วชิราภรณ์ 29/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๗๑ ข้อมูลครบ
12 ป.๑-๒ พระชูสิทธิ์ จิรโชโต ฉัตรกันภัย 60/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๔ ข้อมูลครบ
13 ป.๑-๒ พระฐานพัฒน์ ฐานภทฺโท คูหาสรรพสิน 30/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๔ ข้อมูลครบ
14 ป.๑-๒ พระณัฐพล กุลธีโร ธีรธรรมสกุล 30/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๔ ข้อมูลครบ
15 ป.๑-๒ พระณัฐวุฒิ อคฺควฑฺฒโน หนูเกื้อ 49/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๕๕ ข้อมูลครบ
16 ป.๑-๒ พระณัฐวุฒิ ฐานรกฺโข ปราโมทย์ 50/4 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๑๒๓ ข้อมูลครบ
17 ป.๑-๒ พระตะวัน เชฏฺฐรตโน ตระเวนพนาวัลย์ 33/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๑ ข้อมูลครบ
18 ป.๑-๒ พระธนกร เขมงฺกโร อมรนิติโชคสกุล 46/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๓๓ ข้อมูลครบ
19 ป.๑-๒ พระธรรมพล ขนฺติธมฺโม แก้วโชติรุ่ง 52/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๐๓ ข้อมูลครบ
20 ป.๑-๒ พระธีรยุทธ ธมฺมยุทฺโธ สมทรัพย์ 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๔๐ ข้อมูลครบ
21 ป.๑-๒ พระนาวี ธมฺมธโร คงสวัสดิ์ 33/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๐๕๘ ข้อมูลครบ
22 ป.๑-๒ พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ ธรรมมิญช 38/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๒๙ ข้อมูลครบ
23 ป.๑-๒ พระบริพัตร ฐิโตภาโส บานแย้ม 32/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๖ ข้อมูลครบ
24 ป.๑-๒ พระบัญชา อธิธมฺโม นวลศรีฟู 53/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๐๕๖ ข้อมูลครบ
25 ป.๑-๒ พระบุญฤทธิ์ วรวํโส นันทกำจร 40/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๕ ข้อมูลครบ
26 ป.๑-๒ พระบุญเลิศ สทฺธาธโน สัชนา 38/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๙ ข้อมูลครบ
27 ป.๑-๒ พระประสพผล ขนฺติโก แก่นกายศ 30/3 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๑๒๓ ข้อมูลครบ
28 ป.๑-๒ พระปรัตถกร ขิปฺปวุฑฺโฒ เจริญค้า 32/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๐ ข้อมูลครบ
29 ป.๑-๒ พระภานุพันธ์ อตฺถวโร สิงห์แก้ว 38/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๐๖๗ ข้อมูลครบ
30 ป.๑-๒ พระมกรา ธมฺมทีโป โซ 24/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๗๙ ข้อมูลครบ
31 ป.๑-๒ พระมงคล ทิพฺพปุญฺโญ ทิพย์เจริญพร 56/23 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๘/๐๐๓๘ ข้อมูลครบ
32 ป.๑-๒ พระมนต์ชัย คุตฺตมนฺโต เอกปัจชา 41/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๔๖ ข้อมูลครบ
33 ป.๑-๒ พระยงยุทธ สุภทฺทวํโส เหมือยไธสง 31/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
34 ป.๑-๒ พระยอด ชยคฺโค บัวสอน 46/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๖๔ ข้อมูลครบ
35 ป.๑-๒ พระรัฐวุฒิ ธมฺมวรญฺญู วงศ์ทอง 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๓๓ ข้อมูลครบ
36 ป.๑-๒ พระรัศมี รํสิธมฺโม พิษณุประชา 58/28 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๖/๐๐๓๕ ข้อมูลครบ
37 ป.๑-๒ พระวรบดินทร์ ธมฺมรกฺขิโต วาสุ 35/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๘๕ ข้อมูลครบ
38 ป.๑-๒ พระวรพจน์ ฐิตวจโน โพนุสิต 36/14 น.ธ.ตรี-สข ๕๑๕๓/๐๗๖๗ ข้อมูลครบ
39 ป.๑-๒ พระวรวุฒิ ธมฺมวุฑฺโฒ ศรีพงษ์ 25/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๓๕ ข้อมูลครบ
40 ป.๑-๒ พระวัฒนา ปสิทฺธิโก อุตสาหะ 30/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๔ ข้อมูลครบ
41 ป.๑-๒ พระวันชัย ขนฺติชโย พรรณาผลากูล 63/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๓๑ ข้อมูลครบ
42 ป.๑-๒ พระวิกรม กิตฺตินฺโท ศรีฟ้า 67/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๔ ข้อมูลครบ
43 ป.๑-๒ พระวีรชาติ มเหสกฺโข บุญชู 39/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๑๔ ข้อมูลครบ
44 ป.๑-๒ พระวุฒิพงศ์ พลวฑฺโฒ อุดรสถิตย์ 41/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๘๔ ข้อมูลครบ
45 ป.๑-๒ พระศุภกฤษ์ ถิรวิริโย ชุมแวงวาปี 31/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๒ ข้อมูลครบ
46 ป.๑-๒ พระสิริ คุณากโร วังธนากร 52/27 น.ธ.เอก-ปท ๔๑/๒๕๔๒ ข้อมูลครบ
47 ป.๑-๒ พระสีณา ธมฺมคฺคธุโร นี 23/2 น.ธ.เอก-อบ ๔๓๖๐/๐๓๔๙ ข้อมูลครบ
48 ป.๑-๒ พระสุขสันต์ สุสนฺโต หาญณรงค์ฤทธิ์ 58/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๐๔๙ ข้อมูลครบ
49 ป.๑-๒ พระสุจินต์ สุจิตฺโต ประกอบผล 60/27 น.ธ.เอก-สรอ ๔/๒๕๔๒ ข้อมูลครบ
50 ป.๑-๒ พระสุวิทย์ ผาติวโร ฉันทไกรวัฒน์ 48/3 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๑๖๙ ข้อมูลครบ
51 ป.๑-๒ พระสุเลิศ อินฺทวฑฺโฒ แซ่ล้อ 38/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๐ ข้อมูลครบ
52 ป.๑-๒ พระส้าวจี ญาณุตฺตโม หยาง 35/12 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๑/๐๐๒๘ ข้อมูลครบ
53 ป.๑-๒ พระอติคุณ ฐิตวโร เอี่ยมดี 51/28 น.ธ.เอก-ปท ๓๗/๒๕๔๑ ข้อมูลครบ
54 ป.๑-๒ พระอภิเชษฐ์ รวิญาโณ รุ่งเรืองสัมฤทธิ์ 35/16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๕๑/๐๑๔๓ ข้อมูลครบ
55 ป.๑-๒ พระอมรเทพ วตฺตสุโภ องคมงคล 33/3 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๑๗๑ ข้อมูลครบ
56 ป.๑-๒ พระอรรตพล เตชภทฺโท แก้วเรือง 32/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๘ ข้อมูลครบ
57 ป.๑-๒ พระอรรถกร ภทฺทธมฺโม เจียรสกุลธรรม 43/20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๙/๐๐๓๗ ข้อมูลครบ
58 ป.๑-๒ พระอรรถพล ชุติปญฺโญ ขุนศรี 24/4 น.ธ.เอก-อย ๒๓๖๔/๐๐๐๙ ข้อมูลครบ
59 ป.๑-๒ พระอะตอม สุเทโว ลีลังชงฆ์ 48/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๓๑ ข้อมูลครบ
60 ป.๑-๒ พระอานนท์ ชยพนฺโธ มะเกลือศรี 30/3 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๑๗๒ ข้อมูลครบ
61 ป.๑-๒ พระอานันท์ สุตนนฺโท แจ่มแจ้ง 32/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๓ ข้อมูลครบ
62 ป.๑-๒ พระอานินทร์ วุฑฺฒิโชโต ศรีพรม 45/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
63 ป.๑-๒ พระอำนาจ อติวโส จันทร์จรัสทอง 40/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๑๐ ข้อมูลครบ
64 ป.๑-๒ พระอุกฤษฏ์ พฺรหฺมวํโส พรหมบุตร 44/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๘๗ ข้อมูลครบ
65 ป.๑-๒ พระอุกฤษฏ์ ธมฺมรโต ทองห่อ 28/8 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๐ ข้อมูลครบ
66 ป.๑-๒ พระอุดมชัย สนฺติรโต ศรีสมชัย 50/16 น.ธ.เอก-พล ๓๓๔๗/๐๑๗๑ ข้อมูลครบ
67 ป.๑-๒ พระเฉลิมพล ชยวีโร ชดเชย 35/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๒๕ ข้อมูลครบ
68 ป.๑-๒ พระเพิ่มพูน อตฺตชโย ชนะบุญ 32/5 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๔/๐๐๔๙ ข้อมูลครบ
69 ป.๑-๒ พระเอกธนัช ถิรโรจโน ฝูงวานิช 31/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๕๒ ข้อมูลครบ
70 ป.๑-๒ พระเอกพล สุทตฺโต บุญรัตน์ 52/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๕๕ ข้อมูลครบ
71 ป.๑-๒ พระไพศาล จิรวํโส อิ่มเอม 42/3 น.ธ.ตรี-ชพ ๕๑๖๕/๐๑๐๙ ข้อมูลครบ
72 ป.๑-๒ สามเณรกรวิชญ์ เชอมือ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๓๘ ข้อมูลครบ
73 ป.๑-๒ สามเณรกฤติกร วิชัยวัฒนา 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๓๑ ข้อมูลครบ
74 ป.๑-๒ สามเณรกฤษณะ ธนวรภิญโญ 18 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๔/๐๑๑๔ ข้อมูลครบ
75 ป.๑-๒ สามเณรกล้าธรรม พิณนุกูล 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๔๔ ข้อมูลครบ
76 ป.๑-๒ สามเณรกัมพล ศรีวิริยะสังวรณ์ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๘๒ ข้อมูลครบ
77 ป.๑-๒ สามเณรกุลชวาล คำชนะ 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๑๐๔ ข้อมูลครบ
78 ป.๑-๒ สามเณรกุลรัตน์ พันธุเดช 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๖๓ ข้อมูลครบ
79 ป.๑-๒ สามเณรคชพล ชื่นชม 13 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๗๙ ข้อมูลครบ
80 ป.๑-๒ สามเณรคณาธิป โอภาสฐิติยศ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๔๖ ข้อมูลครบ
81 ป.๑-๒ สามเณรคมชาญ จิตรักญาติ 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๔/๐๐๘๓ ข้อมูลครบ
82 ป.๑-๒ สามเณรจักรี วงศ์ทอง 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๔๕ ข้อมูลครบ
83 ป.๑-๒ สามเณรจันโซเพียก ซาน 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๔/๐๐๖๕ ข้อมูลครบ
84 ป.๑-๒ สามเณรจิรวัฒน์ มากกุญชร 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๖๐ ข้อมูลครบ
85 ป.๑-๒ สามเณรจิรายุ เจตนเสน 13 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๘๖ ข้อมูลครบ
86 ป.๑-๒ สามเณรฉัตรกมล ธรรมเจตเดชา 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๔/๐๐๘๑ ข้อมูลครบ
87 ป.๑-๒ สามเณรฉัตรชัย จันทึก 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๔๒ ข้อมูลครบ
88 ป.๑-๒ สามเณรชนาธิป ภู่ปรางค์ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๔๑ ข้อมูลครบ
89 ป.๑-๒ สามเณรชลัมพล จุติ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๔๗ ข้อมูลครบ
90 ป.๑-๒ สามเณรชัยชนะ ธรรมเม 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๖๘ ข้อมูลครบ
91 ป.๑-๒ สามเณรชาญวิทย์ คำพันธ์ 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๒๑ ข้อมูลครบ
92 ป.๑-๒ สามเณรณัฐภัทร มีพัฒน์ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๕๖ ข้อมูลครบ
93 ป.๑-๒ สามเณรณัฐภูมิ ซ่อนจันทร์ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๕๕ ข้อมูลครบ
94 ป.๑-๒ สามเณรณัฐวัฒน์ นพเกตุ 17 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๒ ข้อมูลครบ
95 ป.๑-๒ สามเณรทวีโชค จันทะรัตน์ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๖๔ ข้อมูลครบ
96 ป.๑-๒ สามเณรธนชัย เหล็กแดง 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๕๘ ข้อมูลครบ
97 ป.๑-๒ สามเณรธนพิพัฒน์ พรมชาติ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๖๕ ข้อมูลครบ
98 ป.๑-๒ สามเณรธนล ณ สงขลา 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๕๗ ข้อมูลครบ
99 ป.๑-๒ สามเณรธนากร เผือกเงิน 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๓๗ ข้อมูลครบ
100 ป.๑-๒ สามเณรธนารัฐ ม่วงศิลา 17 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๐๒ ข้อมูลครบ
101 ป.๑-๒ สามเณรธวัชชัย ทาใจ 14 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๗๕ ข้อมูลครบ
102 ป.๑-๒ สามเณรธีรพล ภูพนม 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๑๐๑ ข้อมูลครบ
103 ป.๑-๒ สามเณรธีรวิชญ์ วงค์ศรีชา 14 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๗๓ ข้อมูลครบ
104 ป.๑-๒ สามเณรธีรวิทย์ จานะศักดิ์ 17 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๔/๐๐๗๕ ข้อมูลครบ
105 ป.๑-๒ สามเณรนพรัตน์ ณุศรีจันทร์ 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๑๐๙ ข้อมูลครบ
106 ป.๑-๒ สามเณรนันทภพ ตุ้มภาร์ 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๔/๐๑๒๐ ข้อมูลครบ
107 ป.๑-๒ สามเณรนิติกร คำถวาย 14 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๗๔ ข้อมูลครบ
108 ป.๑-๒ สามเณรบัณทัต รุ่งธาราเจริญ 19 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๔/๐๑๑๐ ข้อมูลครบ
109 ป.๑-๒ สามเณรบุญยากร ทาคำมา 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๗๓ ข้อมูลครบ
110 ป.๑-๒ สามเณรปฐมพร แก้วอินชัย 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๑๓ ข้อมูลครบ
111 ป.๑-๒ สามเณรปัญจพล แก้ววิเวก 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๑๑๑ ข้อมูลครบ
112 ป.๑-๒ สามเณรปัญญา ฮาจ 21 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๔/๐๐๔๐ ข้อมูลครบ
113 ป.๑-๒ สามเณรปีรติ สายสุณี 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๖๒ ข้อมูลครบ
114 ป.๑-๒ สามเณรปุณยธร สุโขยะไชย 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๓๙ ข้อมูลครบ
115 ป.๑-๒ สามเณรพงศกร แก้วเมือง 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๑ ข้อมูลครบ
116 ป.๑-๒ สามเณรพรชัย วงค์ทอง 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๖๗ ข้อมูลครบ
117 ป.๑-๒ สามเณรพาลาดิน มงคลฤกษ์ 14 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๗๒ ข้อมูลครบ
118 ป.๑-๒ สามเณรพีรกร ปองไป 17 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๔/๐๐๗๔ ข้อมูลครบ
119 ป.๑-๒ สามเณรภรัณยู จันทร์เขียว 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๔๐ ข้อมูลครบ
120 ป.๑-๒ สามเณรมหาพล พาน 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๔/๐๑๒๑ ข้อมูลครบ
121 ป.๑-๒ สามเณรมังกร สมนึก 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๒๔๕ ข้อมูลครบ
122 ป.๑-๒ สามเณรรวิโรจน์ ศรีจันทร์ 19 ธ.ศ.โท-ปจ ๔๒๖๓/๐๐๘๔ ข้อมูลครบ
123 ป.๑-๒ สามเณรรัฐนิติ ยาท้วม 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๖๙ ข้อมูลครบ
124 ป.๑-๒ สามเณรรัฐา พอล 18 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๐ ข้อมูลครบ
125 ป.๑-๒ สามเณรวรรณภูมิ รักศรี 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๗๐ ข้อมูลครบ
126 ป.๑-๒ สามเณรวรวิทย์ ม่วงงาม 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๔๘ ข้อมูลครบ
127 ป.๑-๒ สามเณรวราธรณ์ มาตย์วิเศษ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๕๐ ข้อมูลครบ
128 ป.๑-๒ สามเณรวรินทร ฤาธา 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๔๙ ข้อมูลครบ
129 ป.๑-๒ สามเณรวรโชติ เนตนัตตา 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๘๓ ข้อมูลครบ
130 ป.๑-๒ สามเณรวีรภาพ เพิ่มนิตย์ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๖๐ ข้อมูลครบ
131 ป.๑-๒ สามเณรศดานันท์ นนสะเกตุ 19 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๔/๐๐๕๗ ข้อมูลครบ
132 ป.๑-๒ สามเณรศตายุ นะโว 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๖๒ ข้อมูลครบ
133 ป.๑-๒ สามเณรศักรินทร์ วิลัยเลิศ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๕๓ ข้อมูลครบ
134 ป.๑-๒ สามเณรศุทรา เติมแก้ว 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๓๒ ข้อมูลครบ
135 ป.๑-๒ สามเณรศุภกร บุทอง 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๕๕ ข้อมูลครบ
136 ป.๑-๒ สามเณรสมพงษ์ ชัยสมบูรณ์ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๖๑ ข้อมูลครบ
137 ป.๑-๒ สามเณรสมสนุก แพงดวงแก้ว 18 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๔/๐๐๖๖ ข้อมูลครบ
138 ป.๑-๒ สามเณรสายฟ้า คำทะวิน 17 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๓/๐๑๗๕ ข้อมูลครบ
139 ป.๑-๒ สามเณรสาริศ สุดเนื้อทอง 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๒๑ ข้อมูลครบ
140 ป.๑-๒ สามเณรสิทธิพล วงศ์ทอง 13 น.ธ.ตรี-กท ๑๑๖๔/๐๕๗๘ ข้อมูลครบ
141 ป.๑-๒ สามเณรสิทธิพล หอมสนิท 14 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๔/๐๑๓๗ ข้อมูลครบ
142 ป.๑-๒ สามเณรสิทธิโสภณ สีหาราช 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๕๘ ข้อมูลครบ
143 ป.๑-๒ สามเณรสิรพัฒน์ บัวบน 17 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๓๖ ข้อมูลครบ
144 ป.๑-๒ สามเณรสุภชัย กิตติศัพท์สกุล 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๑๐๕ ข้อมูลครบ
145 ป.๑-๒ สามเณรสุรวิชช์ ก่อแก้ว 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๔๓ ข้อมูลครบ
146 ป.๑-๒ สามเณรสุรเชรษฐ์ ร่มไพรงาม 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๔๐ ข้อมูลครบ
147 ป.๑-๒ สามเณรสุวรรณภูมิ เพียรอรรถสาร 17 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๔/๐๐๗๒ ข้อมูลครบ
148 ป.๑-๒ สามเณรอติกานต์ กงกาหน 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๑๐๘ ข้อมูลครบ
149 ป.๑-๒ สามเณรอธิภัทร รักษา 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๔๔ ข้อมูลครบ
150 ป.๑-๒ สามเณรอนุตรชญช์ ธีรวัฒนเศรษฐ์ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๗๑ ข้อมูลครบ
151 ป.๑-๒ สามเณรอภินันท์ ค้ำคูณ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๕๑ ข้อมูลครบ
152 ป.๑-๒ สามเณรอภิรักษ์ อาวะชัย 18 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๔/๐๐๔๖ ข้อมูลครบ
153 ป.๑-๒ สามเณรอรรถพล จิตตะ 16 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๔๓ ข้อมูลครบ
154 ป.๑-๒ สามเณรออมทรัพย์ วงษ์อัยรา 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๑๑๒ ข้อมูลครบ
155 ป.๑-๒ สามเณรอัฐกานต์ ชาดง 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๓๓ ข้อมูลครบ
156 ป.๑-๒ สามเณรอัยกานต์ วันขวัญ 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๖๙ ข้อมูลครบ
157 ป.๑-๒ สามเณรอาทิวราห์ คชเดช 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๕๒ ข้อมูลครบ
158 ป.๑-๒ สามเณรอิทธิมนต์ ยุบลเลิศ 21 น.ธ.เอก-กส ๔๓๖๐/๐๐๔๘ ข้อมูลครบ
159 ป.๑-๒ สามเณรเกริกเกียรติ ศัพท์พันธ์ 22 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๗๑ ข้อมูลครบ
160 ป.๑-๒ สามเณรเจษฎาวุฒิ สัจธรรม 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๓/๐๑๒๓ ข้อมูลครบ
161 ป.๑-๒ สามเณรเฉลิมพล โพนพันนา 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๙๘ ข้อมูลครบ
162 ป.๑-๒ สามเณรเด่นภูมิ ร้อยมา 18 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๔/๐๐๖๐ ข้อมูลครบ
163 ป.๑-๒ สามเณรเมฆา พัฒน์ใหญ่ 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๑๑๔ ข้อมูลครบ
164 ป.ธ.๓ พระกรกฎ เขมงฺกโร จันทร์ทูล 36/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๗
ป.๑-๒-ปท ๒๒๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
165 ป.ธ.๓ พระกิตติศักดิ์ ธมฺมสกฺโก ตกพันธ์ 27/7 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๘
ป.๑-๒-ปจ ๓๒๐๕/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
166 ป.ธ.๓ พระชนาธิป สุมโน แสนราษฏร์ 34/9 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๒/๐๐๔๓
ป.๑-๒-ปท ๒๒๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
167 ป.ธ.๓ พระณัฐพงษ์ สุทฺธญาโณ สุทธิวนิช 57/20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๖๒
ป.๑-๒-ปท ๒๗๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
168 ป.ธ.๓ พระณัฐวัฒน์ กิตฺติวุฑฺโฒ พูลทรัพย์ 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๓๔
ป.๑-๒-ปท ๑๕๑๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
169 ป.ธ.๓ พระทศสุธี ภูริมโน พชรดนัย 59/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๒๕
ป.๑-๒-ปท ๒๒๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
170 ป.ธ.๓ พระธนาวัฒน์ ธิติวโร กมลเดช 31/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๙๕
ป.๑-๒-ปท ๒๙๕/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
171 ป.ธ.๓ พระธันวา ธมฺมวิริโย วางขุนทด 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๓
ป.๑-๒-ปท ๑๔๐๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
172 ป.ธ.๓ พระนนทวัฒน์ ธมฺมนนฺทิโย เชยชื่น 23/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๒๙
ป.๑-๒-ปท ๒๗๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
173 ป.ธ.๓ พระบุญชู กิตฺติปุญฺโญ กัณหะกิติ 84/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๐๕๕
ป.๑-๒-ปท ๑๕๐๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
174 ป.ธ.๓ พระบุญช่วย ฐิตปุญฺโญ จันทร์เชิดวณิช 69/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๒๒
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
175 ป.ธ.๓ พระผดุงชัย รกฺขิตชโย เปรมปรีดา 26/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๖
ป.๑-๒-ปท ๒๗๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
176 ป.ธ.๓ พระพรชัย พลวธมฺโม พิญญพงษ์ 57/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๐๓๗
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
177 ป.ธ.๓ พระพรสวรรค์ ธมฺมาภินนฺโท ปัจจุโส 26/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๖๗
ป.๑-๒-ปท ๒๗๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
178 ป.ธ.๓ พระพิเชษฐ์ เมธาวโร บางระพิมลพงศ์ 72/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๑
ป.๑-๒-ปท ๑๓๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
179 ป.ธ.๓ พระระเด่นศักดิ์ ชุติสฺสโร สายรัมย์ 67/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๐๖๕
ป.๑-๒-ปท ๑๔๕๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
180 ป.ธ.๓ พระราเชน ติกฺขญาโณ สามงามเขียว 31/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๓๘
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
181 ป.ธ.๓ พระลิขสิทธิ์ วิสุทฺธสีโล ช่างงาน 35/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๖
ป.๑-๒-ปท ๒๗๑๙/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
182 ป.ธ.๓ พระวชิรศักดิ์ วุฑฺฒิชโย แก้วไซเทียน 59/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๕๒
ป.๑-๒-ปท ๒๒๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
183 ป.ธ.๓ พระวสุพงษ์ มติรตโน รัตนสุวรรณศรี 35/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๑๑
ป.๑-๒-ปท ๒๒๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
184 ป.ธ.๓ พระวัชรวีร์ อธิญาโณ โยก่า 35/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๐๗๒
ป.๑-๒-ปท ๒๑๘๔/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
185 ป.ธ.๓ พระวิทวัฒน์ ปญฺญาสาโร ปัญญาสาร 32/9 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๐๒
ป.๑-๒-ปท ๓๕๕/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
186 ป.ธ.๓ พระวินดา ธมฺมนิสโภ ประ 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๔๐
ป.๑-๒-ปจ ๗๔๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
187 ป.ธ.๓ พระวีระพงษ์ จนฺทโสภโณ แซ่เซียว 46/20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๙/๐๐๓๑
ป.๑-๒-ปท ๒๒๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
188 ป.ธ.๓ พระศรุต ณฏฺฐิโก ขวัญละมูล 29/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๔๐
ป.๑-๒-ปท ๓๖๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
189 ป.ธ.๓ พระศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ สีนาคสุก 32/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๗๙
ป.๑-๒-ปท ๒๒๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
190 ป.ธ.๓ พระศิเวษฐ์ จารุธมฺโม กิจกาญจนไพบูลย์ 49/25 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๙๗
ป.๑-๒-ปท ๑๖๗๖/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
191 ป.ธ.๓ พระสมรส โชติวณฺโณ โพธิ์งาม 39/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๕
ป.๑-๒-ปท ๑๕๐๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
192 ป.ธ.๓ พระสราวุฒิ วุฑฺฒสีโล ไทรสังขโกมล 30/10 น.ธ.เอก-กจ ๒๓๕๓/๐๐๐๕
ป.๑-๒-กจ ๑๙๒๕/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
193 ป.ธ.๓ พระสำราญ อิทฺธิกโร แก้วบัวดี 32/12 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๒/๐๐๑๘
ป.๑-๒-ปท ๒๑๘๖/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
194 ป.ธ.๓ พระสำเนียง สุตปตฺโต ธรรมปัตโต 37/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๙๗
ป.๑-๒-ปท ๒๔๘/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
195 ป.ธ.๓ พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมาภิเสฏฺโฐ คำพิละ 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๑
ป.๑-๒-ปท ๒๓๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
196 ป.ธ.๓ พระสุริยา ฐิตปสาโท ณ นคร 46/26 น.ธ.เอก-ปท ๔๘/๒๕๔๒
ป.๑-๒-ปท ๑๗๖๗/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
197 ป.ธ.๓ พระอธิวัฒน์ ธมฺมาธิวฑฺโฒ แดงหาญ 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๒๘
ป.๑-๒-ปท ๑๕๑๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
198 ป.ธ.๓ พระอนุสรณ์ อติสุโภ ศิริขจร 40/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๔
ป.๑-๒-ปท ๒๓๔/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
199 ป.ธ.๓ พระอภัย อคฺคจิตฺโต กะสวย 30/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๓๙
ป.๑-๒-ปท ๑๔๐๑/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
200 ป.ธ.๓ พระอรรจ เขมาภิรโต อัคขนิฐ 25/6 น.ธ.เอก-อย ๒๓๖๔/๐๐๐๗
ป.๑-๒-ปท ๑๔๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
201 ป.ธ.๓ พระอัมรินทร์ สนฺติธมฺโม วังเจ็กแซ่ 33/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๓๗
ป.๑-๒-ปท ๓๔๙/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
202 ป.ธ.๓ พระอานุภาพ เขมสิทฺโธ จงชานสิทโธ 47/20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๖๖
ป.๑-๒-ปท ๑๐๑๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
203 ป.ธ.๓ พระอำนวย ธมฺมสุวฑฺโฒ รุ่งสี 23/2 น.ธ.โท-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๒๖
ป.๑-๒-ปท ๒๓๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
204 ป.ธ.๓ พระอำนาจ มหาปรกฺกโม ถาวรเจริญ 48/27 น.ธ.เอก-ปท ๔๘/๒๕๔๒
ป.๑-๒-ปท ๑๗๖๗/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
205 ป.ธ.๓ พระอิสรพงษ์ ปโมทิโต เกษหอม 30/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๗
ป.๑-๒-ปท ๑๓๑๖/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
206 ป.ธ.๓ พระเอกลักษณ์ ธมฺมโชโต อมฤตชัชวาลย์ 36/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๗๔
ป.๑-๒-ปท ๒๘๗/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
207 ป.ธ.๓ พระแสงชัย วฑฺฒปญฺโญ ดีพรม 31/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๙๐
ป.๑-๒-อย ๓๖๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
208 ป.ธ.๓ พระไตรพร ผรณปญฺโญ จอดสันเทียะ 35/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๑๑
ป.๑-๒-ปท ๒๐๔๕/๒๕๕๖
ข้อมูลครบ
209 ป.ธ.๓ สามเณรกนต์ธร มาดายัง 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๔/๐๑๓๓
ป.๑-๒-ปท ๒๔๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
210 ป.ธ.๓ สามเณรกฤษฎานุวัฒน์ ประทุมวัน 15 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๓๑
ป.๑-๒-ปท ๒๔๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
211 ป.ธ.๓ สามเณรกล้าตะวัน บัวนาค 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๓๘
ป.๑-๒-ปท ๑๐๒๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
212 ป.ธ.๓ สามเณรกาย จิรวัฒนานุกูล 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๑๑๐
ป.๑-๒-กท ๑๓๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
213 ป.ธ.๓ สามเณรจันทร์นิต มือ 18 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๒
ป.๑-๒-ปท ๒๓๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
214 ป.ธ.๓ สามเณรชาญวิทย์ จริงประโคน 17 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๓/๐๑๑๑
ป.๑-๒-ปท ๒๓๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
215 ป.ธ.๓ สามเณรชุติกร สีม่วง 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๔๙
ป.๑-๒-ปท ๑๒๑๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
216 ป.ธ.๓ สามเณรซอมนาง เจียง 17 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๔/๐๐๗๑
ป.๑-๒-ปท ๒๓๘/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
217 ป.ธ.๓ สามเณรณภัทร บุญแต่ง 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๒๖
ป.๑-๒-ปท ๑๔๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
218 ป.ธ.๓ สามเณรณภัทร วงศ์แก้ว 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๙๐
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
219 ป.ธ.๓ สามเณรณัฐพล หล่ำเจริญ 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๑๐๒
ป.๑-๒-ปท ๑๕๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
220 ป.ธ.๓ สามเณรณัฐวัฒน์ พวงพุฒ 17 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๓/๐๑๑๙
ป.๑-๒-ปท ๒๔๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
221 ป.ธ.๓ สามเณรดำรงค์ ศรีเนตร 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๕๐
ป.๑-๒-ปท ๒๓๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
222 ป.ธ.๓ สามเณรทองทิว สุขยิ่ง 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๕๒
ป.๑-๒-ปท ๒๔๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
223 ป.ธ.๓ สามเณรธนพล ภู่เนตร 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๖
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
224 ป.ธ.๓ สามเณรธนพัฒน์ ภักดีโชติ 17 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๗
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
225 ป.ธ.๓ สามเณรธรรมรัตน์ มาลัยศรีฉลวย 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๘๕
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
226 ป.ธ.๓ สามเณรธีรพจน์ บุตรชำนิ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๖๑
ป.๑-๒-ปท ๒๔๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
227 ป.ธ.๓ สามเณรธีรยุทธ เหิมสารจอด 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๘๖
ป.๑-๒-ปท ๑๕๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
228 ป.ธ.๓ สามเณรนพประทีป มีแก้ว 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๓๗
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
229 ป.ธ.๓ สามเณรนรวิชญ์ ดาววิเศษ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๕๙
ป.๑-๒-ปท ๒๔๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
230 ป.ธ.๓ สามเณรนันทเสน แก้วเสด็จ 18 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๓
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
231 ป.ธ.๓ สามเณรนิพนธ์ อ่อนสุข 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๙๓
ป.๑-๒-ปท ๑๒๑๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
232 ป.ธ.๓ สามเณรปพนศักดิ์ กิจอ่อน 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๔๘
ป.๑-๒-ปท ๑๔๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
233 ป.ธ.๓ สามเณรปริญญา สาระบัว 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๙๔
ป.๑-๒-ปท ๑๒๑๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
234 ป.ธ.๓ สามเณรปิยะบุตร พุฒเสน 17 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๒๐๘
ป.๑-๒-ปท ๑๕๓๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
235 ป.ธ.๓ สามเณรปิ่นมนัส แสนวันดี 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๕๔
ป.๑-๒-ปท ๑๒๑๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
236 ป.ธ.๓ สามเณรพัฒวีชัย สุพรรณ์ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๕๑
ป.๑-๒-ปท ๒๓๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
237 ป.ธ.๓ สามเณรพิสิฐ สมทรัพย์ 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๓/๐๐๓๓
ป.๑-๒-ปท ๑๕๑๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
238 ป.ธ.๓ สามเณรภัทรพีร์ คำผง 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๘๑
ป.๑-๒-ปท ๑๐๘๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
239 ป.ธ.๓ สามเณรภาคิน ทองเหลือง 16 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๑๖๐
ป.๑-๒-ปท ๑๐๙๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
240 ป.ธ.๓ สามเณรรพีพัฒน์ จงรัมย์ 17 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๓/๐๑๑๘
ป.๑-๒-ปท ๒๓๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
241 ป.ธ.๓ สามเณรรานิน ตุลา 19 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๔/๐๐๕๖
ป.๑-๒-ปจ ๑๓๕๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
242 ป.ธ.๓ สามเณรฤทธิเดช ม่วงสองสี 17 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๙
ป.๑-๒-ปท ๑๒๑๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
243 ป.ธ.๓ สามเณรวนัชพร ซงดอน 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๖๒
ป.๑-๒-ปท ๒๔๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
244 ป.ธ.๓ สามเณรวรชิต มีละ 14 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๓๔
ป.๑-๒-กท ๑๔๔๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
245 ป.ธ.๓ สามเณรวันติน เจียง 18 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๔/๐๐๖๒
ป.๑-๒-ปจ ๑๓๕๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
246 ป.ธ.๓ สามเณรวุฒินันท์ เวียงจันทร์ 21 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๒๖
ป.๑-๒-ปท ๑๐๒๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
247 ป.ธ.๓ สามเณรศิรวุช สุระขันธ์ 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๔/๐๑๒๙
ป.๑-๒-ปท ๒๔๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
248 ป.ธ.๓ สามเณรสหชาติ มณีโชติ 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๒๔
ป.๑-๒-ปท ๒๙๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
249 ป.ธ.๓ สามเณรสันติ วิงไธสง 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๙๖
ป.๑-๒-ปท ๑๒๑๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
250 ป.ธ.๓ สามเณรสัมมา บุญยงค์ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๖๖
ป.๑-๒-ปท ๒๔๘/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
251 ป.ธ.๓ สามเณรสุพรรณ แฮล 21 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๓/๐๐๔๖
ป.๑-๒-ปท ๑๒๐๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
252 ป.ธ.๓ สามเณรสุวรรณ เจริญพร 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๑๙
ป.๑-๒-ปท ๒๘๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
253 ป.ธ.๓ สามเณรสุเมธ แก้วเกตุ 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๓๐
ป.๑-๒-ปท ๑๕๒๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
254 ป.ธ.๓ สามเณรอธิษฐาน ศรีวาลัย 14 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๓๘
ป.๑-๒-ปท ๒๕๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
255 ป.ธ.๓ สามเณรอนุพงศ์ ไชยมัง 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๘๔
ป.๑-๒-ปท ๒๓๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
256 ป.ธ.๓ สามเณรอภิรักษ์ ปรกติ 18 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๒/๐๐๔๔
ป.๑-๒-ปท ๒๙๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
257 ป.ธ.๓ สามเณรเกษมคมสันต์ เพ็งหมู 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๗
ป.๑-๒-ปท ๒๘๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
258 ป.ธ.๓ สามเณรเทีย ทา 20 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๓/๐๐๔๘
ป.๑-๒-ปท ๑๔๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
259 ป.ธ.๓ สามเณรเนติธร อินทน์อุ่นโชติ 15 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๔/๐๑๒๗
ป.๑-๒-ปท ๒๔๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
260 ป.ธ.๓ สามเณรเสฏฐวุฒิ สัจธรรม 17 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๔/๐๐๕๓
ป.๑-๒-ปท ๒๓๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
261 ป.ธ.๓ สามเณรเอกพล รัตรองใต้ 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๓๒
ป.๑-๒-ปท ๒๓๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
262 ป.ธ.๓ สามเณรแหล้ พรหมจรรย์ 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๓/๐๑๓๘
ป.๑-๒-ปท ๑๕๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
263 ป.ธ.๔ พระมหาชวิน อภิชฺชโว ชัยวัฒน์ 36/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๖๕
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
264 ป.ธ.๔ พระมหาชัยเทพ ธมฺมเทโว ทรัพย์ไพศาลสกุล 23/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๗๐
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
265 ป.ธ.๔ พระมหาณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิ์พงศธร 30/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๕๒
ป.ธ.๓-ปท ๙๓๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
266 ป.ธ.๔ พระมหาณัฐพล กิตฺติวณฺโณ สุวรรณปทัง 40/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๘๔
ป.ธ.๓-ปท ๘๗๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
267 ป.ธ.๔ พระมหาณัฐพล ธมฺมกฺขโม ชัยชนะ 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๕๕
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
268 ป.ธ.๔ พระมหาทัพพ์วริศ ชยาภินนฺโท ศรีสำอางค์ 34/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๐๗๙
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
269 ป.ธ.๔ พระมหาธณาวุธ ทสฺสนชโย ธิวาจา 24/2 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๕๖/๐๔๒๐
ป.ธ.๓-ปท ๖๔๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
270 ป.ธ.๔ พระมหาธรา กิตฺติธโร กาญจนภูพิงค์ 46/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๗๕
ป.ธ.๓-ปท ๙๓๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
271 ป.ธ.๔ พระมหาธีรวัฒน์ ชยธีโร แซ่โหล่ 49/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๐๑
ป.ธ.๓-ปท ๗๐๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
272 ป.ธ.๔ พระมหาธีระ อตฺตทนฺโต ชาติกระพันธุ์ 48/27 น.ธ.เอก-ปท ๔๙/๒๕๔๒
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
273 ป.ธ.๔ พระมหาธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร 30/10 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๐๘๒
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
274 ป.ธ.๔ พระมหาธุรกิจ ธมฺมาลงฺกโต แก้วเฮือง 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๖๔
ป.ธ.๓-ปท ๙๓๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
275 ป.ธ.๔ พระมหานิรุทธิ์ รตนสุโภ โสรัตน์ 31/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๕๓
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
276 ป.ธ.๔ พระมหาบัณฑิต วิสุทฺธาโภ โตศิริพัฒนา 46/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๐๘๕
ป.ธ.๓-ปท ๗๐๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
277 ป.ธ.๔ พระมหาพงษ์ศักดิ์ ชยสกฺโก ชัยสมบัติ 35/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๑๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๘/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
278 ป.ธ.๔ พระมหาพิชิตพงษ์ ธมฺมินฺโท ธนเจริญพิชิต 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๖๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
279 ป.ธ.๔ พระมหาภัทรพงษ์ เหมภทฺโท เทาศิริ 37/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๕๓
ป.ธ.๓-ปท ๗๐๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
280 ป.ธ.๔ พระมหาภูริเดช ธมฺมิกเตโช โหรี 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๒๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
281 ป.ธ.๔ พระมหายศพล ธมฺมธโร สาตร์เพ็ชร์ 31/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๕๐
ป.ธ.๓-ปท ๗๘๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
282 ป.ธ.๔ พระมหาระพี ธมฺมรโต เมืองศิริ 30/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๐๑
ป.ธ.๓-กท ๘๑๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
283 ป.ธ.๔ พระมหารุช วิสุทฺธญาโณ เหลาเลิศ 42/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๐๘๔
ป.ธ.๓-ปท ๘๗๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
284 ป.ธ.๔ พระมหาวรดิษย์ ธมฺมวาโท เข็มเพชร 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๔๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
285 ป.ธ.๔ พระมหาวรรธนะ ธมฺมนาโท คำใจ 28/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
286 ป.ธ.๔ พระมหาวินัย เขมจิตฺโต กระแสสินธุโกมล 61/19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๐๗๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
287 ป.ธ.๔ พระมหาวิริยะ กตปุญฺโญ สกุลศรีจิรวัฒน์ 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๕๗
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
288 ป.ธ.๔ พระมหาวิโรจน์ อุคฺคจิตฺโต วิจิตรธำรงศักดิ์ 44/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๗๗
ป.ธ.๓-ปท ๘๗๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
289 ป.ธ.๔ พระมหาวีรวิทย์ อุตฺตมวีโร กนกนุเคราะห์ 50/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๘/๐๐๕๑
ป.ธ.๓-ปท ๗๐๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
290 ป.ธ.๔ พระมหาศศิพงศ์ สิริรตโน แก้วดอก 40/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๖๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
291 ป.ธ.๔ พระมหาศักดิ์สิทธิ์ อติสกฺโก ผ่านสอน 37/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๘๑
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
292 ป.ธ.๔ พระมหาศุภกฤษ พลวิชฺโช อุดมพันธ์ 36/14 น.ธ.เอก-พล ๓๓๕๘/๐๑๒๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
293 ป.ธ.๔ พระมหาศุภชัย ภทฺรชโย พิมพ์ลอย 38/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๖๙
ป.ธ.๓-ปท ๗๐๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
294 ป.ธ.๔ พระมหาสหรัฐ ฉนฺทธมฺโม สุตธัมโม 31/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๐๙
ป.ธ.๓-ปท ๙๓๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
295 ป.ธ.๔ พระมหาสันติราษฎร์ อุปสนฺโต ศรีสมบัติ 38/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๗
ป.ธ.๓-ปท ๑๓๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
296 ป.ธ.๔ พระมหาสุพจน์ มหาสกฺโก คงสีพุฒ 49/27 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๕๖
ป.ธ.๓-ปท ๘๗๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
297 ป.ธ.๔ พระมหาสุภาพ สมโชโต นีรนาทรังสรรค์ 67/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๕๔
ป.ธ.๓-ปท ๗๐๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
298 ป.ธ.๔ พระมหาเมธี วรกาโร ศรีอาภรณ์ 50/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๖๖
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
299 ป.ธ.๔ พระมหาเสนีย์ ปภสฺสโร รัตนวราภรณ์ 29/3 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๐๘
ป.ธ.๓-ปท ๗๐๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
300 ป.ธ.๔ พระมหาเอกชัย ชยวณฺโณ วรรณอุดม 42/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๑๗
ป.ธ.๓-ปท ๘๗๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
301 ป.ธ.๔ พระมหาไพฑูรย์ อตฺถวโร สิงหประเสริฐ 39/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๔๖
ป.ธ.๓-ปท ๘๘๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
302 ป.ธ.๔ สามเณรกรกช สำเริงรัมย์ 14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๑๑๕
ป.ธ.๓-ปท ๗๑๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
303 ป.ธ.๔ สามเณรกิตติธัช คีรีพฤกษ์ 17 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๒/๐๑๙๕
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
304 ป.ธ.๔ สามเณรคณพศ สาระผล 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๙๑
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
305 ป.ธ.๔ สามเณรคมกฤษ จันทร์เครื่อง 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๖๓
ป.ธ.๓-ปท ๙๐๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
306 ป.ธ.๔ สามเณรคุณานนต์ ปิ่นแดง 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๓
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
307 ป.ธ.๔ สามเณรจิรภัทร ศรีสองชัย 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๖๗
ป.ธ.๓-ปท ๗๑๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
308 ป.ธ.๔ สามเณรจีระพัฒน์ อินทรหะ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๔๘
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
309 ป.ธ.๔ สามเณรชัยศรี เป้ากลาง 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๘๘
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๘/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
310 ป.ธ.๔ สามเณรชัยโรจน์ ศุภสวัสดิ์วรากร 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๕
ป.ธ.๓-ปท ๑๘๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
311 ป.ธ.๔ สามเณรชิตชนก สุนันทารอด 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๑๐๓
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
312 ป.ธ.๔ สามเณรณัชชา เรืองประทีป 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
313 ป.ธ.๔ สามเณรณัฐกานต์ มะณู 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๓
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
314 ป.ธ.๔ สามเณรณัฐวัฒน์ ชุ่มดอนไพร 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๔๐
ป.ธ.๓-ปท ๗๑๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
315 ป.ธ.๔ สามเณรดนนธน ปลั่งดี 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๓๕
ป.ธ.๓-ปท ๗๑๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
316 ป.ธ.๔ สามเณรธนวัฒน์ ดีดสี 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๑๐๐
ป.ธ.๓-ปท ๗๑๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
317 ป.ธ.๔ สามเณรธีรดนย์ พุ่มแก้ว 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๔๔
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
318 ป.ธ.๔ สามเณรธีราวุธ อันทะบุรี 21 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๓๑
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
319 ป.ธ.๔ สามเณรนคร รัตนศรี 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๙๙
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
320 ป.ธ.๔ สามเณรนนทวรรษ มะณู 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๕
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
321 ป.ธ.๔ สามเณรนนท์ณธี ธิราช 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๙๒
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
322 ป.ธ.๔ สามเณรปกรณ์ ทองศรี 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๖๘
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
323 ป.ธ.๔ สามเณรพัฒนา ทุริดไธสง 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๒๒
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
324 ป.ธ.๔ สามเณรพัสกร ภู่แสนสอาด 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๔
ป.ธ.๓-ปท ๗๐๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
325 ป.ธ.๔ สามเณรพัสกร อ่ำจำรุณ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๘๗
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
326 ป.ธ.๔ สามเณรพิรภพ พรพรรณนุกูล 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๕๑
ป.ธ.๓-ปจ ๕๗๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
327 ป.ธ.๔ สามเณรพีรวัส หอมหวล 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๓๔
ป.ธ.๓-ปท ๗๑๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
328 ป.ธ.๔ สามเณรภานุวิชญ์ เล้วอน 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๔
ป.ธ.๓-ปท ๙๔๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
329 ป.ธ.๔ สามเณรรัฐภัทร์ รัตนอมรศิลป์ 16 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๔/๐๑๒๒
ป.ธ.๓-ปท ๑๕๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
330 ป.ธ.๔ สามเณรศราวิน ครสาคู 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๘๒
ป.ธ.๓-ปท ๗๑๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
331 ป.ธ.๔ สามเณรสนั่น โนนสูง 20 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๔๕
ป.ธ.๓-ปจ ๑๑๐๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
332 ป.ธ.๔ สามเณรสวิตต์ คำลือไชย 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๒๐
ป.ธ.๓-ปท ๗๐๘/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
333 ป.ธ.๔ สามเณรสุพัฒนกิจ อุ่นพินิจ 17 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๔/๐๐๕๕
ป.ธ.๓-ปท ๙๐๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
334 ป.ธ.๔ สามเณรอนุชา สุโนภักดิ์ 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๓๘
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
335 ป.ธ.๔ สามเณรอภิชาติ พรหมพิทักษ์ 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๑๐๓
ป.ธ.๓-ปท ๗๑๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
336 ป.ธ.๔ สามเณรอริยะ ถาบุตร 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๑๑๓
ป.ธ.๓-ปท ๗๑๘/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
337 ป.ธ.๔ สามเณรอาทิตย์ แจ่มจำรัส 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๓๖
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
338 ป.ธ.๔ สามเณรเด่นชัย อ่อนขัน 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๕๕
ป.ธ.๓-ปท ๘๙๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
339 ป.ธ.๔ สามเณรเมฆา คุณสมบัติ 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๕
ป.ธ.๓-ปท ๑๔๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
340 ป.ธ.๔ สามเณรโกศัลย์ สามารถ 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๔๓
ป.ธ.๓-ปท ๙๕๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
341 ป.ธ.๕ พระมหากัมปนาท สุวณฺณชโย สุวรรณเลิศ 23/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๓
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
342 ป.ธ.๕ พระมหาจักรกฤษณ์ กตธมฺโม วงษ์ละคร 31/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๖๘
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
343 ป.ธ.๕ พระมหาจิตวัฒน์ จนฺทวํโส จริยสันติธรรม 52/27 น.ธ.เอก-ปท ๓๙/๒๕๔๒
ป.ธ.๔-ปท ๖๕๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
344 ป.ธ.๕ พระมหาฉัตรทอง ปคุณชโย เสาวรส 28/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๔๕
ป.ธ.๔-ปท ๕๖๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
345 ป.ธ.๕ พระมหาชาคริต ธมฺมชาคโร คำแท้ 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๐
ป.ธ.๔-อย ๑๔๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
346 ป.ธ.๕ พระมหาชุมพร ธมฺมรมฺโม ครองละเอียด 25/5 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๕๙/๐๓๘๑
ป.ธ.๔-ชม ๒๒๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
347 ป.ธ.๕ พระมหาธนพล สจฺจชโย เจริญผล 28/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๖๘
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
348 ป.ธ.๕ พระมหาธนาพล ธมฺมสิทฺโธ ขันเงิน 27/7 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๑๓๐
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
349 ป.ธ.๕ พระมหาธัชธรรม ธมฺมปูรโณ ตั้งบูรณะกุล 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๖๗
ป.ธ.๔-ปท ๕๔๙/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
350 ป.ธ.๕ พระมหานาวิน นาถวโร จิวไว้วรณ์ 31/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๕
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
351 ป.ธ.๕ พระมหาบดีธรรม ธมฺมาภิรโม เศรษฐมาตย์ 28/8 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
352 ป.ธ.๕ พระมหาบุญฤทธิ์ ธมฺมิทฺธเมโธ เพชรรัตน์เมธากุล 24/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๐๗
ป.ธ.๔-ปท ๕๕๒/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
353 ป.ธ.๕ พระมหาปุณยวีร์ ธมฺมวิสฺสุโต เพ็งศรี 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๘
ป.ธ.๔-อย ๒๐๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
354 ป.ธ.๕ พระมหาผดุงเกียรติ ธารณชโย สายแก้ว 23/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๒๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
355 ป.ธ.๕ พระมหาพิจิตร ปภากโร กุลฐิติกร 38/14 น.ธ.เอก-กท ๑๓๕๗/๐๑๕๘
ป.ธ.๔-ปท ๖๕๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
356 ป.ธ.๕ พระมหาภูมิสิทธิภัทร์ จตฺตมโล ฤทธิพิสิทธิ์พร 51/29 น.ธ.โท-ปท ๔๓/๒๕๓๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๐/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
357 ป.ธ.๕ พระมหามานะ นาถปญฺโญ ถกลสุเวช 35/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๕
ป.ธ.๔-ปท ๖๒๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
358 ป.ธ.๕ พระมหาวัชรพล ธมฺมจิตฺโต ลีสีสุข 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๘
ป.ธ.๔-อย ๖๘๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
359 ป.ธ.๕ พระมหาวันชัย พลคุโณ จันทร์เพ็ญ 45/24 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๔๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๐๓/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
360 ป.ธ.๕ พระมหาศรณรงค์ ธมฺมสํวโร วงษ์งาม 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๑
ป.ธ.๔-อย ๔๓๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
361 ป.ธ.๕ พระมหาศุภกานต์ ธมฺมโสภิโต วรรณชะนะ 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๘๘
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
362 ป.ธ.๕ พระมหาสหัชชัย พลปญฺโญ นิกรวงค์ 31/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๔๕
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
363 ป.ธ.๕ พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย ชัยสิทธิ์ 40/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๘๕
ป.ธ.๔-ปท ๑๐๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
364 ป.ธ.๕ พระมหาสิทธิศักดิ์ คาธชโย เข็มนอก 24/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๕๑
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
365 ป.ธ.๕ พระมหาสุรสิทธิ์ สุรสิทฺโธ สุขเกษม 55/35 น.ธ.เอก-ปท ๕๗/๒๕๓๔
ป.ธ.๔-ปท ๖๑๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
366 ป.ธ.๕ พระมหาอนันตพงศ์ ธมฺมสุนฺทโร ปากบั้น 28/8 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๔/๐๐๗๗
ป.ธ.๔-อย ๕๙๘/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
367 ป.ธ.๕ พระมหาอนุชา อิทฺธิพทฺโธ โคตะมา 41/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๓๗
ป.ธ.๔-ปท ๖๕๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
368 ป.ธ.๕ พระมหาอภิชาติ ฌานสุโภ ชัยหา 51/27 น.ธ.เอก-ปท ๔๔/๒๕๔๒
ป.ธ.๔-ปท ๖๒๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
369 ป.ธ.๕ พระมหาเกียรติณรงค์ กิตฺติธโร บุญแสนรัน 32/8 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๐/๐๑๒๗
ป.ธ.๔-ปท ๖๒๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
370 ป.ธ.๕ พระมหาเอกพงษ์ เอกชโย พุ่มพวง 24/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
371 ป.ธ.๕ พระมหาเอกวศิน ธมฺมสุทฺโธ แจ่มเนียม 29/10 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๒๒
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๖/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
372 ป.ธ.๕ พระมหาแทน อิทฺธินฺทชโย พนักงาม 25/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๙๑
ป.ธ.๔-ปท ๑๖๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
373 ป.ธ.๕ พระมหาโอรัญ อคฺควิชฺโช โคตรวิชา 38/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๓๘
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
374 ป.ธ.๕ พระมหาไตรภพ ธมฺมารกฺขิโต รอดจันทร์ 28/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๖
ป.ธ.๔-ปท ๖๖๑/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
375 ป.ธ.๕ พระมหาไพฑูรย์ ปญฺญาปทีโป ชาวน้ำ 31/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๓
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
376 ป.ธ.๕ สามเณรกตัญญู สุดโต 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๑๗
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
377 ป.ธ.๕ สามเณรกฤษกร รายคำ 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๙๕
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
378 ป.ธ.๕ สามเณรกาญจนพล ชฎาเพชร์ 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๙๖
ป.ธ.๔-ปท ๕๑๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
379 ป.ธ.๕ สามเณรกิตติชัย กิจสุข 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๑๐๒
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
380 ป.ธ.๕ สามเณรกิตติพศ วะศรี 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
381 ป.ธ.๕ สามเณรคุณัญญา เขตแดน 19 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๒/๐๐๔๓
ป.ธ.๔-ปท ๖๒๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
382 ป.ธ.๕ สามเณรจันดา ฉอก 18 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๔/๐๐๖๑
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
383 ป.ธ.๕ สามเณรจันทร์กระสิทธิ์ เเก้วประเสริฐ 15 น.ธ.เอก-กท ๑๓๖๔/๐๔๕๒
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
384 ป.ธ.๕ สามเณรจามิล เคนดี 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๑
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
385 ป.ธ.๕ สามเณรฉัตรธรรม เค้ามาก 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
386 ป.ธ.๕ สามเณรชนาธิป ชูคันหอม 17 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๔/๐๐๕๔
ป.ธ.๔-ปท ๖๒๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
387 ป.ธ.๕ สามเณรชัชวาล ยี่สรง 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๔๑
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
388 ป.ธ.๕ สามเณรฐิติพงษ์ แซ่ตั้น 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
389 ป.ธ.๕ สามเณรณัฐวุฒิ โต๊ะรัมย์ 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๘๐
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
390 ป.ธ.๕ สามเณรดวิชญ์ คำขัติ 16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๙๗
ป.ธ.๔-ปท ๖๓๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
391 ป.ธ.๕ สามเณรดุสิต บุนนาค 19 น.ธ.เอก-กท ๑๓๖๑/๐๒๐๐
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
392 ป.ธ.๕ สามเณรทนงศักดิ์ โชงรัมย์ 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๑๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
393 ป.ธ.๕ สามเณรธนภูมิ ผลิตวานนท์ 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๒
ป.ธ.๔-ปท ๕๗๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
394 ป.ธ.๕ สามเณรธนวรรธน์ เจริญอนันตสิน 23 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๑
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
395 ป.ธ.๕ สามเณรนเรณธร พันธ์กุลชะโร 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๖๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
396 ป.ธ.๕ สามเณรพิชัย รายคำ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๕๘
ป.ธ.๔-ปท ๖๒๘/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
397 ป.ธ.๕ สามเณรภัทรกรณ์ ป่าไผ่ 15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๑๐๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
398 ป.ธ.๕ สามเณรภูฤทธิ์ ศรีสมศักดิ์ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๕๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
399 ป.ธ.๕ สามเณรภูวดล แสงอรุณ 15 น.ธ.โท-ปท ๒๒๖๕/๐๑๓๓
ป.ธ.๔-ปท ๑๓๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
400 ป.ธ.๕ สามเณรยาง เพชร 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๖๙
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
401 ป.ธ.๕ สามเณรราเจส ดาลามิมาการ 19 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๔/๐๐๕๘
ป.ธ.๔-ปท ๖๒๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
402 ป.ธ.๕ สามเณรวสุ ภูชิตธนิสร 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๕๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
403 ป.ธ.๕ สามเณรวัชระ แสงเนียม 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๕/๐๐๘๙
ป.ธ.๔-ปท ๖๒๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
404 ป.ธ.๕ สามเณรวายุ สร้อยคีรี 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๒๕
ป.ธ.๔-ปท ๖๒๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
405 ป.ธ.๕ สามเณรวิทยา ทองพลึง 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๑๕
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๘/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
406 ป.ธ.๕ สามเณรอธิภัทร ศรีพันธ์ 21 น.ธ.เอก-รบ ๒๓๖๐/๐๐๕๔
ป.ธ.๔-ปท ๑๑๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
407 ป.ธ.๕ สามเณรโชติกานต์ พึ่งความสุข 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๓๓
ป.ธ.๔-ปท ๖๒๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
408 ป.ธ.๕ สามเณรโซปิโซ่ - 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๕๖
ป.ธ.๔-ปท ๑๒๘/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
409 ป.ธ.๖ พระมหาก้องพิภพ ธมฺมวิสารโท สีพรม 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๙
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๗/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
410 ป.ธ.๖ พระมหาขจรศักดิ์ สตฺติปญฺโญ จงฤทธิพร 66/36 น.ธ.เอก-ปท ๓๑/๒๕๓๓
ป.ธ.๕-ปท ๑๗๐/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
411 ป.ธ.๖ พระมหาคงกระพัน วุฑฺฒิธโร เข่งพิมล 39/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๗๘
ป.ธ.๕-ปท ๒๗๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
412 ป.ธ.๖ พระมหาชวลิต อตฺถโชโต สหเจริญชัย 35/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๓๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๑/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
413 ป.ธ.๖ พระมหาชัชวัชร ปาลิโต กุจิรพันธ์ 39/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๗๘
ป.ธ.๕-ปท ๒๘๘/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
414 ป.ธ.๖ พระมหาณัชพล ธมฺมโช มีศรีสุข 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๖
ป.ธ.๕-ปท ๙๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
415 ป.ธ.๖ พระมหาณัฐธีร์ อธิปญฺโญ บูรณะเจริญพงศ์ 23/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๗
ป.ธ.๕-ปท ๒๙๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
416 ป.ธ.๖ พระมหาธนกร คุตฺตชโย ครุฑอ่ำ 24/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๔
ป.ธ.๕-ปท ๒๙๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
417 ป.ธ.๖ พระมหาธนธรณ์ ธมฺมวิริโย จงรัตน์ 30/10 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๔/๐๐๓๑
ป.ธ.๕-ปท ๓๙๙/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
418 ป.ธ.๖ พระมหาธีรพงษ์ สิริปโภ ศรีสว่าง 31/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๔
ป.ธ.๕-อย ๒๙๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
419 ป.ธ.๖ พระมหานพพล อุตฺตมปุญฺโญ คำนก 30/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๒๙
ป.ธ.๕-อย ๑๒๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
420 ป.ธ.๖ พระมหานัฐพงษ์ ธมฺมาติสุโภ กระแจะจันทร์ 24/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๒/๐๐๒๕
ป.ธ.๕-ปท ๒๙๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
421 ป.ธ.๖ พระมหานิพล ธมฺมปภาโส ฤทัยกูลมั่นคง 27/7 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๕๔
ป.ธ.๕-อย ๑๖๔/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
422 ป.ธ.๖ พระมหาบัณฑิต ธมฺมปณฺฑิโต เนินทอง 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๔๙
ป.ธ.๕-ปท ๙๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
423 ป.ธ.๖ พระมหาปวิช ธมฺมพโล เจริญพักตร์ 57/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๘๙
ป.ธ.๕-ปท ๒๘๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
424 ป.ธ.๖ พระมหาภาณุ โอภาสโก ภูวนาฏภิญโญ 35/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๘๘
ป.ธ.๕-อย ๑๒๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
425 ป.ธ.๖ พระมหาวงค์วริศ วิสารโท พงษ์ลี้รัตน์ 47/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๐๙๐
ป.ธ.๕-ปท ๒๘๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
426 ป.ธ.๖ พระมหาวิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย 55/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๖๙
ป.ธ.๕-ปท ๙๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
427 ป.ธ.๖ พระมหาวิเชียร อภินนฺโท อารมย์ชื่น 63/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๐๖๖
ป.ธ.๕-ปท ๒๘๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
428 ป.ธ.๖ พระมหาศตวรรษ ธมฺมวํโส ร่มสกุล 37/17 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๔๘/๐๐๑๓
ป.ธ.๕-ปท ๒๘๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
429 ป.ธ.๖ พระมหาสรศักดิ์ ธมฺมาภิรโต มงคลมล 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๐๙
ป.ธ.๕-ปท ๑๑๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
430 ป.ธ.๖ พระมหาสุรธัช ธมฺมินฺทปญฺโญ ไชยคำหาญ 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๐๘
ป.ธ.๕-ปท ๒๙๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
431 ป.ธ.๖ พระมหาสุรพล ธมฺมปสิทฺโธ ศรีสะอาด 25/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๙/๐๐๓๐
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
432 ป.ธ.๖ พระมหาอานุภาพ ฐิตรตโน อาภรณ์รัตน์ 31/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๕๓
ป.ธ.๕-ปท ๘๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
433 ป.ธ.๖ พระมหาอำนาจ อิสฺสรชโย บุญโสภา 27/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๓๖/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
434 ป.ธ.๖ พระมหาอิทธิพล อิทฺธิชโย แพชัยสงค์ 40/20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๖๗
ป.ธ.๕-ปท ๓๓๕/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
435 ป.ธ.๖ พระมหาเทวนาถ ธมฺมนาโถ โหรี 26/6 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๘
ป.ธ.๕-ปท ๑๒๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
436 ป.ธ.๖ พระมหาเอกพล อาจารปาโล เอกเศวตอนันต์ 34/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๙๙
ป.ธ.๕-อย ๒๗๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
437 ป.ธ.๖ พระมหาโสรัจน์ รตนวํโส เสริมรัตน์ 32/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๑๗๔
ป.ธ.๕-ปท ๓๙๗/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
438 ป.ธ.๖ พระมหาไพรัช วชิรธมฺโม นาสาธร 31/11 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๑/๐๐๒๒
ป.ธ.๕-ปท ๓๐๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
439 ป.ธ.๖ พระมหาไพโรจน์ ธมฺมโรจโน พะวงจิตร 29/9 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๕/๐๐๑๘
ป.ธ.๕-ปท ๒๔๐/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
440 ป.ธ.๖ สามเณรดิน นนลือชา 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๙
ป.ธ.๕-ปท ๒๙๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
441 ป.ธ.๖ สามเณรธนเทพ เชวงศักดิ์โสภาคย์ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๔๗
ป.ธ.๕-ปท ๒๙๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
442 ป.ธ.๖ สามเณรธรรมธร ทิพาธรรมคุณ 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๙๓
ป.ธ.๕-ปท ๒๙๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
443 ป.ธ.๖ สามเณรธันวา ธรรมเจตเดชา 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๕๗
ป.ธ.๕-ปท ๙๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
444 ป.ธ.๖ สามเณรนรเศรษฐ์ เขตแดน 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๕๐
ป.ธ.๕-ปท ๙๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
445 ป.ธ.๖ สามเณรปิยะ จิตรซื่อ 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๕๒
ป.ธ.๕-ปท ๙๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
446 ป.ธ.๖ สามเณรปิยะพงษ์ สีหาพล 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๓
ป.ธ.๕-ปท ๒๖๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
447 ป.ธ.๖ สามเณรภูรินทร์ พวงมาลัย 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๓
ป.ธ.๕-ปท ๒๗๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
448 ป.ธ.๖ สามเณรสุทธิภัทร รุ่งโรจน์ 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๒
ป.ธ.๕-ปท ๙๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
449 ป.ธ.๖ สามเณรส่งบุญ จำปาเงิน 17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๕๙
ป.ธ.๕-ปท ๙๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
450 ป.ธ.๖ สามเณรอภิวิชญ์ ศรีข้อ 20 น.ธ.เอก-กส ๔๓๖๑/๐๐๒๒
ป.ธ.๕-ปท ๙๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
451 ป.ธ.๖ สามเณรอมฤต มหาคุณาวสุ 17 น.ธ.โท-ปจ ๔๒๖๓/๐๐๕๙
ป.ธ.๕-ปท ๒๙๘/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
452 ป.ธ.๗ พระมหาคณิน คณินฺโท เชิญศิริดำรงค์ 40/21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๙/๐๐๑๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๑/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
453 ป.ธ.๗ พระมหาจตุพร ธมฺมาโภ ปากบั้น 23/3 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๒๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
454 ป.ธ.๗ พระมหาชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๕
ป.ธ.๖-ปท ๘๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
455 ป.ธ.๗ พระมหาณัฏฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย ตั้งสมบุญดีรัตน์ 37/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๑๑๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
456 ป.ธ.๗ พระมหาณัฐดนัย จริยาชโย เจริญศรี 24/3 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๙/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
457 ป.ธ.๗ พระมหาณัฐพล สีลชโย จันทา 27/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๔๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๑/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
458 ป.ธ.๗ พระมหาณัฐวัฒน์ อมตชโย ลิ้มรัตน์ 32/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๓๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๔/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
459 ป.ธ.๗ พระมหาถานิต ธมฺมมานิโต หวลมานพ 24/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๕๙
ป.ธ.๖-ปท ๘๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
460 ป.ธ.๗ พระมหาธานินทร์ คณาธาโร คณาธาร 56/27 น.ธ.เอก-สส ๓๘/๒๕๒๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๘/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
461 ป.ธ.๗ พระมหาธานินทร์ กนฺตมโน คะสุดใจ 38/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๐๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๖/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
462 ป.ธ.๗ พระมหาธีรศักดิ์ วํสชโย รักสกุล 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
463 ป.ธ.๗ พระมหาธเนศร์ ฐานรโต ทรัพย์สมบูรณ์ 45/25 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๔๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๐/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
464 ป.ธ.๗ พระมหานันทวัฒน์ ธมฺมนนฺโท ทองโท 28/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๕๕
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๗/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
465 ป.ธ.๗ พระมหานิรัชฌาน รกฺขิตชโย แก้ววชิราภรณ์ 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๑๐๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
466 ป.ธ.๗ พระมหาพรหมพินิจ โกวิทธมฺโม วิชากรกุล 38/19 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๔๖/๐๐๒๒
ป.ธ.๖-ปท ๒๐๕/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
467 ป.ธ.๗ พระมหาพัฒนา ภทฺรชโย ดานุ่ม 33/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๙/๐๐๕๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๖๗/๒๕๕๓
ข้อมูลครบ
468 ป.ธ.๗ พระมหาพิเชษฐ์ อภิเชฏฺโฐ ธรรมวิชิตร์ 40/14 น.ธ.เอก-สก ๑๕/๒๕๔๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๕/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
469 ป.ธ.๗ พระมหาภูมิรพี ชาครธมฺโม กิจพนาชัย 27/8 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๖๑/๐๐๗๖
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
470 ป.ธ.๗ พระมหาวรท กิตฺติปาโล วุฒินีรนาท 47/26 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๘๓
ป.ธ.๖-ปท ๑๓๐/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
471 ป.ธ.๗ พระมหาวิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี 36/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๘๔
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
472 ป.ธ.๗ พระมหาศหัศวรรต ภาวนาชโย เอี่ยมสง่า 24/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๓๐๒
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๘/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
473 ป.ธ.๗ พระมหาศิริ สิริสาโร กาญจนวิชานนท์ 57/22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๐๕๖
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
474 ป.ธ.๗ พระมหาศุภมิตร ธมฺมสมฺภตฺโต เจตนาจรัสแสง 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๑/๐๐๒๘
ป.ธ.๖-ปท ๙๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
475 ป.ธ.๗ พระมหาสมเด็จ วิทิตฺตชโย ไชยภูมิมา 38/18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๗๓
ป.ธ.๖-พช ๑๓๐/๒๕๖๐
ข้อมูลครบ
476 ป.ธ.๗ พระมหาสันติ เนปกฺโก สุภาชนะ 50/28 น.ธ.เอก-ปท ๒๗/๒๕๔๒
ป.ธ.๖-ปท ๙๗/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
477 ป.ธ.๗ พระมหาสันติภาพ ธมฺมวิมโล ตันศิริ 24/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๔๑
ป.ธ.๖-ปท ๘๙/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
478 ป.ธ.๗ พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย เดชคำพู 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๐๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๒/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
479 ป.ธ.๗ พระมหาอดิเทพ เทวินฺทชโย วิภาสพานิชกุล 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๙๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๒๐/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
480 ป.ธ.๗ พระมหาอภิชาติ สุทฺธวํโส หล้าวัฒนะนุกูล 41/20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๙/๐๐๔๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
481 ป.ธ.๗ พระมหาอภิวัฒน์ ปภาชโย ครองยุติ 26/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๑๕/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
482 ป.ธ.๗ พระมหาเจตน์ภพ ภวชโย อาสิงสมานันท์ 25/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๖/๐๑๑๗
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
483 ป.ธ.๗ พระมหาเดชเมธี เมธินฺทชโย ลังกาพินธุ์ 26/4 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๐๗
ป.ธ.๖-ปท ๑๔๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
484 ป.ธ.๗ พระมหาเอกชัย ชยสาโร ยาชุมภู 48/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๐๘๕
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
485 ป.ธ.๗ สามเณรคัมภีร์ เป้าบ้านเซ่า 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๑๐๕
ป.ธ.๖-ปท ๑๖๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
486 ป.ธ.๗ สามเณรณัฐนันท์ นวลวัน 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๑๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
487 ป.ธ.๗ สามเณรธนารักษ์ แจ้งอรุณ 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๓/๐๐๙๙
ป.ธ.๖-ปท ๑๖๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
488 ป.ธ.๗ สามเณรนพนนท์ จีนดิบ 21 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๔๖
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๘/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
489 ป.ธ.๗ สามเณรนวพล วิลัยเกษ 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๖
ป.ธ.๖-ปท ๙๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
490 ป.ธ.๗ สามเณรนิพัทธ์ เจริญศรี 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๐๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๖๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
491 ป.ธ.๗ สามเณรปฏิภาณ คำแผลง 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๐
ป.ธ.๖-ปท ๑๖๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
492 ป.ธ.๗ สามเณรปรเมธ เต๋จ๊ะ 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๒
ป.ธ.๖-ปท ๑๖๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
493 ป.ธ.๗ สามเณรภูตะวัน บุญหลวง 19 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๒/๐๐๗๕
ป.ธ.๖-ปท ๑๖๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
494 ป.ธ.๗ สามเณรรัชชานนท์ โพธิ์แก้ว 18 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๔/๐๑๒๗
ป.ธ.๖-ปท ๑๖๘/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
495 ป.ธ.๗ สามเณรศุภกร เฟื่องคอน 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๑
ป.ธ.๖-ปท ๑๖๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
496 ป.ธ.๗ สามเณรเจษฎา กัณหาพิมพ์ 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๘๘
ป.ธ.๖-ปท ๑๖๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
497 ป.ธ.๗ สามเณรเนติธร มนต์ดี 21 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๖
ป.ธ.๖-ปท ๑๕๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
498 ป.ธ.๘ พระมหากฤตนัย รตนปญฺโญ เอกรักษาศิลป์ชัย 33/13 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๕๕
ป.ธ.๗-ปท ๙๙/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
499 ป.ธ.๘ พระมหาจตุรงค์ จิรฏฺฐิโต วงษ์เกิดศรี 49/27 น.ธ.เอก-ปท ๕๖/๒๕๔๑
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๑/๒๕๕๐
ข้อมูลครบ
500 ป.ธ.๘ พระมหาจักรพันธุ์ ธมฺมจนฺโท อยู่เย็น 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๘/๐๐๔๗
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๘/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
501 ป.ธ.๘ พระมหาดุสิต ธมฺมเตโช คชเดช 27/8 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๕๑
ป.ธ.๗-อย ๑๒๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
502 ป.ธ.๘ พระมหาธนบดี ธิติชโย ปัญญาดีวสุกุล 25/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๙
ป.ธ.๗-ปท ๑๑๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
503 ป.ธ.๘ พระมหาธนา วณฺณชโย ผิวก่ำ 34/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๑๒๕
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๘/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
504 ป.ธ.๘ พระมหาธรรมนูญ ธมฺมินฺทชโย ทาหล้า 43/20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๑๐๗
ป.ธ.๗-ปท ๙๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
505 ป.ธ.๘ พระมหาธัญสัณห์ กิตฺติสาโร ศรีบูระเดช 46/27 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๓/๐๐๖๑
ป.ธ.๗-ปท ๙๕/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
506 ป.ธ.๘ พระมหาบรรชา ธมฺมตฺถสุโภ ครองพันธ์ 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๒๐
ป.ธ.๗-ปท ๑๑๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
507 ป.ธ.๘ พระมหาประจักร ปุญฺญิทฺธิชโย บุญฤทธิ์ 33/12 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๑๑
ป.ธ.๗-ปท ๙๔/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
508 ป.ธ.๘ พระมหาประสงค์ ปารมิญฺชโย ปูไฝ 43/22 น.ธ.เอก-ปท ๖๗/๒๕๔๑
ป.ธ.๗-ปท ๕๗/๒๕๕๕
ข้อมูลครบ
509 ป.ธ.๘ พระมหาปุญญพัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ มนวรรธน์ 26/6 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๔๙
ป.ธ.๗-ปท ๗๓/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
510 ป.ธ.๘ พระมหาผดุงพงษ์ ผาติวํโส แก้วดอก 38/17 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๗๒
ป.ธ.๗-ปท ๗๘/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
511 ป.ธ.๘ พระมหาพงศธร มหินฺทชโย มหาวงค์ 29/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๙๔
ป.ธ.๗-ปท ๗๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
512 ป.ธ.๘ พระมหาพงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์ 27/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๗๕
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
513 ป.ธ.๘ พระมหาพจภณ เขมโชโต แน่นหนา 34/11 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๓๗
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
514 ป.ธ.๘ พระมหาพิทยาธร วิจิตฺตชโย กรวิจิตต์ศิลป์ 23/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๘/๐๑๔๖
ป.ธ.๗-ปท ๑๑๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
515 ป.ธ.๘ พระมหาพิเชษฐ์ โยคชโย ชินมา 31/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๘๒
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
516 ป.ธ.๘ พระมหาภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ บุญเทศ 31/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๐๙๙
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
517 ป.ธ.๘ พระมหาภูตะวัน ธมฺมชีโว ถิ่นจันดา 27/7 น.ธ.เอก-ชม ๓๓๕๗/๐๔๖๔
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
518 ป.ธ.๘ พระมหาวีระพล วชิรจิตฺโต กุลศิริ 34/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๑๙๘
ป.ธ.๗-ปท ๙๓/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
519 ป.ธ.๘ พระมหาศรายุทธ ธมฺมินฺโท กล่ำอินทร์ 44/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๕/๐๐๕๐
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
520 ป.ธ.๘ พระมหาศุภกร ธมฺมติลโก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๒๓
ป.ธ.๗-ปท ๑๑๑/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
521 ป.ธ.๘ พระมหาสุพจน์ สุวโจ เปรื่องปราชญ์ 59/29 น.ธ.เอก-ปท ๒๖/๒๕๔๐
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๑/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
522 ป.ธ.๘ พระมหาหงษ์ทอง ญาณินฺทชโย ไชยศรี 23/2 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๘๕
ป.ธ.๗-ปท ๑๓๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
523 ป.ธ.๘ พระมหาอดิเรก อติชโย แสงสุระ 36/16 น.ธ.เอก-อด ๔๓๔๕/๐๐๙๖
ป.ธ.๗-ปท ๖๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
524 ป.ธ.๘ พระมหาอธิบุตร ธมฺมปุงฺคโว ยอดพุดซา 24/4 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๐๖๑
ป.ธ.๗-ปท ๙๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
525 ป.ธ.๘ พระมหาอภิชาติ วชิรชโย กิจันทร์ 36/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๗/๐๑๐๖
ป.ธ.๗-ปท ๖๔/๒๕๕๓
ข้อมูลครบ
526 ป.ธ.๘ พระมหาเกียรติศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก เข็มขาว 26/6 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๖/๐๐๑๔
ป.ธ.๗-ปท ๑๑๐/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
527 ป.ธ.๘ พระมหาเจริญ จารุชโย ไพศาลธารา 37/16 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๗๘
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๖/๒๕๕๑
ข้อมูลครบ
528 ป.ธ.๘ พระมหาเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร 30/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๑๐
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
529 ป.ธ.๘ พระมหาเทิดเกียรติ นาถชโย เวียงสิมมา 30/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๒๔
ป.ธ.๗-ปท ๑๐๒/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
530 ป.ธ.๘ พระมหาเสกสรร จิรภาโส จี้แสง 58/37 น.ธ.เอก-ปท ๔๓/๒๕๓๓
ป.ธ.๗-มค ๑๑๘/๒๕๔๗
ข้อมูลครบ
531 ป.ธ.๘ พระมหาเหมือนฝัน สํวรชโย สอนสวัสดิ์ 34/14 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๖/๐๐๖๖
ป.ธ.๗-ปท ๖๕/๒๕๕๓
ข้อมูลครบ
532 ป.ธ.๘ พระมหาโชคตระการ ธมฺมโชติกาโร สิงห์คำ 22/2 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๖๐/๐๐๓๘
ป.ธ.๗-ปท ๑๒๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
533 ป.ธ.๘ พระมหาโนบุ จกฺกชโย ทาคาซินา 27/6 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๕/๐๒๒๖
ป.ธ.๗-ปท ๘๓/๒๕๖๒
ข้อมูลครบ
534 ป.ธ.๘ สามเณรธไนศวรรย์ จิ๋ววิเศษ 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๔
ป.ธ.๗-ปท ๑๑๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
535 ป.ธ.๘ สามเณรนฤบดินทร์ ทูทอง 24 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๙
ป.ธ.๗-ปท ๑๓๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
536 ป.ธ.๘ สามเณรพนาวัฒน์ จันทร์เผือก 20 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๑/๐๐๙๓
ป.ธ.๗-ปท ๑๓๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
537 ป.ธ.๘ สามเณรวายุ คำทองนาค 21 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๒๑๑
ป.ธ.๗-ปท ๑๓๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
538 ป.ธ.๘ สามเณรสามารถ พรายน้ำ 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๓๓
ป.ธ.๗-ปท ๗๔/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
539 ป.ธ.๙ พระมหากฤตพจน์ สกฺกธมฺโม ปุระ 31/12 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๑/๐๐๑๖
ป.ธ.๘-ปท ๕๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
540 ป.ธ.๙ พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย ภาระดีไพเราะห์ 31/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๑/๐๑๒๓
ป.ธ.๘-ปท ๕๒/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
541 ป.ธ.๙ พระมหาณัฐดนัย โชติกชโย จันทะพันธ์ 27/5 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๘๐
ป.ธ.๘-ปท ๔๓/๒๕๖๑
ข้อมูลครบ
542 ป.ธ.๙ พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย หลักด่าน 34/13 น.ธ.เอก-ศก ๔๓๔๗/๐๐๕๙
ป.ธ.๘-ปท ๓๗/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
543 ป.ธ.๙ พระมหาพงศธร สุจิตฺตชโย สุขจิต 30/8 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๙๖
ป.ธ.๘-ปท ๕๕/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
544 ป.ธ.๙ พระมหาพิพัฒน์ วิชโย คงกระพันธ์ 28/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๖๘
ป.ธ.๘-ปท ๓๘/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
545 ป.ธ.๙ พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ กิจพนาชัย 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๖๐/๐๑๘๔
ป.ธ.๘-ปท ๕๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
546 ป.ธ.๙ พระมหามนต์ชัย อภิชาโน ศรีเทพ 45/25 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๔๔/๐๐๕๐
ป.ธ.๘-ปท ๖๘/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
547 ป.ธ.๙ พระมหาวชิรวิทย์ วุฑฺฒชโย ปัญญาสมบัติ 31/10 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๐/๐๑๓๖
ป.ธ.๘-ปท ๕๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
548 ป.ธ.๙ พระมหาศิริศักดิ์ เหมมูโล เหมะมูล 59/33 น.ธ.เอก-ปท ๒๖/๒๕๓๖
ป.ธ.๘-ปท ๙๖/๒๕๔๗
ข้อมูลครบ
549 ป.ธ.๙ พระมหาสมบัติ ปภาโส นิรันดร์วงศ์วาน 55/29 น.ธ.เอก-ปท ๔๑/๒๕๔๐
ป.ธ.๘-ปท ๗๐/๒๕๔๙
ข้อมูลครบ
550 ป.ธ.๙ พระมหาสมบุญ อนนฺตชโย บุญธรรม 42/19 น.ธ.เอก-ปท ๗๙/๒๕๔๑
ป.ธ.๘-ปท ๖๙/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
551 ป.ธ.๙ พระมหาสว่าง สุภภาโส นาคนวล 54/35 น.ธ.เอก-ศก ๒๗๒/๒๕๓๐
ป.ธ.๘-ปท ๓๑/๒๕๔๖
ข้อมูลครบ
552 ป.ธ.๙ พระมหาสุวินิจ ปญฺญินฺทชโย เลาหวงศ์ 27/7 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๔/๐๑๗๗
ป.ธ.๘-ปท ๔๖/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
553 ป.ธ.๙ พระมหาหมี ชุตินฺทชโย อายี 24/4 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๗/๐๒๗๘
ป.ธ.๘-ปท ๕๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
554 ป.ธ.๙ พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน์ 42/15 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๗๔
ป.ธ.๘-ปท ๔๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
555 ป.ธ.๙ พระมหาอภิสิทธิ์ ธมฺมาภิสิทฺโธ เหล่าชินชาติ 25/5 น.ธ.เอก-ปจ ๔๓๕๗/๐๑๑๔
ป.ธ.๘-ปท ๕๖/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
556 ป.ธ.๙ พระมหาเทวัญ ทตฺตชโย จ้อยสระคู 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๓/๐๐๘๗
ป.ธ.๘-ปท ๕๔/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
557 ป.ธ.๙ พระมหาเมฑัต ธีรชโย ลาโส 27/7 น.ธ.เอก-พช ๓๓๕๔/๐๐๑๒
ป.ธ.๘-ปท ๓๙/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
558 ป.ธ.๙ พระมหาโชคชัย สิริชโย คมวิเศษ 30/9 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๒/๐๐๙๔
ป.ธ.๘-ปท ๕๓/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
559 ป.ธ.๙ สามเณรนิธิพล สายพินทอง 22 น.ธ.เอก-ปท ๒๓๕๙/๐๑๔๕
ป.ธ.๘-ปท ๕๘/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ

Image

รายชื่อผู้สมัครสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2567 แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ
1 บ.ศ.๑-๒ นางกมลณัชญ์ วิวัฒน์พงศ์กิจ 44 - ข้อมูลครบ
2 บ.ศ.๑-๒ นางจิราภา ไทยานันท์ 62 ธ.ศ.เอก-กจ ๒๖๔๔/๐๖๕๕ ข้อมูลครบ
3 บ.ศ.๑-๒ นางพัชนี กองนิล 66 ธ.ศ.เอก-พช ๖๖๕๑/๐๒๑๔ ข้อมูลครบ
4 บ.ศ.๑-๒ นางมัทรีจิตร จันปุย 57 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๑๔ ข้อมูลครบ
5 บ.ศ.๑-๒ นางวันเพ็ญ อำไพสัมพันธกุล 64 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๖/๐๐๘๓ ข้อมูลครบ
6 บ.ศ.๑-๒ นางสุรีรัตน์ สรวลเกษม 65 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๒๓ ข้อมูลครบ
7 บ.ศ.๑-๒ นางอู่ทอง ไชยดี 65 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๓/๐๐๐๔ ข้อมูลครบ
8 บ.ศ.๑-๒ นางสาวกนกวรรณ ศรีทอง 55 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๑๖๕ ข้อมูลครบ
9 บ.ศ.๑-๒ นางสาวกมลวรรณ แสนหมุด 32 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๔๑ ข้อมูลครบ
10 บ.ศ.๑-๒ นางสาวกุลธิดา บุญราศรี 26 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๕/๐๐๒๙ ข้อมูลครบ
11 บ.ศ.๑-๒ นางสาวจันทมาส ไกรยนต์ 29 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๑/๐๐๗๐ ข้อมูลครบ
12 บ.ศ.๑-๒ นางสาวจิณห์วรา แดนราษี 27 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๒๔ ข้อมูลครบ
13 บ.ศ.๑-๒ นางสาวจิตภินันท์ สุวรรณพิทักษ์ 39 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๘/๐๖๒๙ ข้อมูลครบ
14 บ.ศ.๑-๒ นางสาวชนัญญา แสงจันทร์ 43 ธ.ศ.เอก-ชบ ๑๘๓/๒๕๔๑ ข้อมูลครบ
15 บ.ศ.๑-๒ นางสาวญาณิศา เมนะเนตร 29 ธ.ศ.เอก-กท ๑๖๕๑/๔๔๑๑ ข้อมูลครบ
16 บ.ศ.๑-๒ นางสาวญาณิศา บรรเทา 32 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๕/๐๐๓๗ ข้อมูลครบ
17 บ.ศ.๑-๒ นางสาวฐิติรัตน์ สุจริยานุรักษ์ 49 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๒/๐๗๒๒ ข้อมูลครบ
18 บ.ศ.๑-๒ นางสาวดวงหทัย เดชะรัตนานนท์ 38 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๖/๐๗๑๕ ข้อมูลครบ
19 บ.ศ.๑-๒ นางสาวทิพวรรณ์ สุจริยานุรักษ์ 49 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๕/๐๕๓๓ ข้อมูลครบ
20 บ.ศ.๑-๒ นางสาวธัญญา แว่นระเว 30 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๕/๐๐๒๐ ข้อมูลครบ
21 บ.ศ.๑-๒ นางสาวนพกา ศรีดาพันธ์ 34 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๖๐/๑๗๓๖ ข้อมูลครบ
22 บ.ศ.๑-๒ นางสาวนันทิพร โผนประสิทธิ์ 28 ธ.ศ.เอก-สค ๒๖๕๕/๐๗๖๖ ข้อมูลครบ
23 บ.ศ.๑-๒ นางสาวบุญทา เลิศถาวรธรรม 58 ธ.ศ.เอก-ปท ๑๖/๒๕๔๑ ข้อมูลครบ
24 บ.ศ.๑-๒ นางสาวปริญดา วัฒนจึงโรจน์ 46 ธ.ศ.เอก-อม ๗๖๕๗/๐๐๔๐ ข้อมูลครบ
25 บ.ศ.๑-๒ นางสาวปริญยากรณ์ ภัณชิลา 18 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๒๖๒/๑๕๓๐ ข้อมูลครบ
26 บ.ศ.๑-๒ นางสาวปัณฑารีย์ จำปาแดง 28 ธ.ศ.ตรี-สบ ๒๔๔๘/๐๙๒๓ ข้อมูลครบ
27 บ.ศ.๑-๒ นางสาวพัชรา หงษ์สุวรรณ 50 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๓๐ ข้อมูลครบ
28 บ.ศ.๑-๒ นางสาวภควรรณ เจียสุวรรณ 59 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๑๓๙ ข้อมูลครบ
29 บ.ศ.๑-๒ นางสาวมาลิยา กองสุข 59 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๕/๐๐๒๖ ข้อมูลครบ
30 บ.ศ.๑-๒ นางสาวรสรินทร์ นาคทอง 29 ธ.ศ.ตรี-กท ๑๔๕๗/๒๔๕๘๕ ข้อมูลครบ
31 บ.ศ.๑-๒ นางสาวฤทัยชนก ไชยชมภู 35 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๑๗ ข้อมูลครบ
32 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสิริญาวดี ขัตติยาภิรักษ์ 30 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๔๒ ข้อมูลครบ
33 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสิริวรรณ อนันต์สุขสกุล 46 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๒๐๖ ข้อมูลครบ
34 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสุจิตตา พรายน้ำ 25 ธ.ศ.เอก-กท ๑๖๕๗/๖๙๖๔ ข้อมูลครบ
35 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสุชาดา บุญขวาง 34 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๕๙/๑๒๓๒ ข้อมูลครบ
36 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์หอม 30 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๕/๐๐๒๑ ข้อมูลครบ
37 บ.ศ.๑-๒ นางสาวสุภาวดี ดีประวี 34 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๒/๐๐๕๑ ข้อมูลครบ
38 บ.ศ.๑-๒ นางสาวอรปรียา วรกิจวัฒนา 30 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๓/๐๐๑๕ ข้อมูลครบ
39 บ.ศ.๑-๒ นางสาวเรณู สุวรรณะ 56 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๕/๐๐๑๔ ข้อมูลครบ
40 บ.ศ.๑-๒ นายกัญจน์ กาญจนพันธ์ 27 ธ.ศ.โท-นม ๔๕๕๕/๔๗๓๔ ข้อมูลครบ
41 บ.ศ.๑-๒ นายพิชิต ปัญญา 53 ธ.ศ.เอก-ปท ๔๕/๒๕๓๙ ข้อมูลครบ
42 บ.ศ.๑-๒ นายภูมิภัทร จตุนารถ 35 ธ.ศ.โท-พล ๓๕๔๙/๐๑๕๙ ข้อมูลครบ
43 บ.ศ.๑-๒ นายลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ 21 ธ.ศ.ตรี-กท ๑๔๒๖๑/๐๗๔๙๕ ข้อมูลครบ
44 บ.ศ.๑-๒ นายวารินทร์ แสนสุภา 25 น.ธ.ตรี-สป ๒๑๕๓/๐๔๑๘ ข้อมูลครบ
45 บ.ศ.๑-๒ นายสมนึก เปรมปราโมทย์ 65 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๐๗๙ ข้อมูลครบ
46 บ.ศ.๑-๒ นายอนุพงษ์ มีสมอรรถ 47 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๒/๐๗๒๘ ข้อมูลครบ
47 บ.ศ.๑-๒ เด็กหญิงปุญพัฒน์ วิวัฒน์พงศ์กิจ 13 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๑๖๕/๓๗๖๒ ข้อมูลครบ
48 บ.ศ.๓ นางธนพร ธรรมศร 54 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๐๒
บ.ศ.๑-๒-ปท ๔๑/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
49 บ.ศ.๓ นางสาวกิตติมา ฤาฤทธี 38 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๓/๐๓๗๐
บ.ศ.๑-๒-มมร ๒๑/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
50 บ.ศ.๓ นางสาวรัตติกาล ศรีไพบูลย์ 29 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๓๓
บ.ศ.๑-๒-ปท ๑๑๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
51 บ.ศ.๓ นางสาววลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต 35 ธ.ศ.เอก-กท ๑๖๔๖/๑๙๐๕
บ.ศ.๑-๒-ปท ๔๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
52 บ.ศ.๓ นายสมชัย ยลทรัพย์ศิริ 34 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๒๕
บ.ศ.๑-๒-ปท ๔๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
53 บ.ศ.๔ นางสาวน้ำผึ้ง ศรีสมบุญ 38 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๒/๐๗๔๘
บ.ศ.๓-ปท ๑๒/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
54 บ.ศ.๔ นางสาวปิยาภรณ์ กิตติสุรัตน์พงศ์ 36 ธ.ศ.เอก-ขก ๔๖๓๖๕/๐๐๐๓
บ.ศ.๓-ปท ๑๖/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
55 บ.ศ.๔ นางสาวพรรณธิภา ราชภูชงค์ 35 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๑/๐๕๓๙
บ.ศ.๓-ปท ๑๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
56 บ.ศ.๔ นางสาวภารดี เจริญธนมิตร 30 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๓๖๕/๐๐๑๙
บ.ศ.๓-ปท ๑๙/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
57 บ.ศ.๔ นางสาวสุภาเพ็ญ บำรุงวงศ์ 70 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๓/๐๓๒๘
บ.ศ.๓-ปท ๔๕/๒๕๖๔
ข้อมูลครบ
58 บ.ศ.๔ นางสาวอรจิตต์ แซ่เอี้ยว 33 ธ.ศ.โท-รย ๒๕๔๖/๐๒๕๘
บ.ศ.๓-ปท ๑๘/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
59 บ.ศ.๔ นายเสฐียร ทั่งทองมะดัน 51 น.ธ.เอก-นม ๑๐/๒๕๓๒
บ.ศ.๓-ปท ๑๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
60 บ.ศ.๕ นางสุวิไล เทพกุณหนิมิตต์ 62 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๖/๐๐๙๘
บ.ศ.๔-มมร ๐๔/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
61 บ.ศ.๕ นางสาวกุลชาดา เทศบุตร 34 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๘/๐๖๔๓
บ.ศ.๔-ปท ๑๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
62 บ.ศ.๕ นางสาวภัคภร แจ่มจันทร์ชนก 43 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๔/๐๓๖๖
บ.ศ.๔-ปท ๓๗/๒๕๖๕
ข้อมูลครบ
63 บ.ศ.๕ นางสาวรัชนี พรสี่ 45 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๒๗๐
บ.ศ.๔-มมร ๒/๒๕๕๒
ข้อมูลครบ
64 บ.ศ.๕ นางสาวศิวพร จินตนาวงศ์ 75 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๐๒๖
บ.ศ.๔-มมร ๐๗/๒๕๕๘
ข้อมูลครบ
65 บ.ศ.๕ นางสาวสร้อยศจี ศรีสันติสุข 49 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๗/๐๗๐๘
บ.ศ.๔-ปท ๔๐/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
66 บ.ศ.๕ นางสาวแวว จิบสันเทียะ 61 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๑/๐๕๐๑
บ.ศ.๔-ปท ๑๒/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
67 บ.ศ.๖ นางสาวนพวรรณ ลาภอนันต์นพคุณ 57 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๑๔๙
บ.ศ.๕-ปท ๑๒/๒๕๖๓
ข้อมูลครบ
68 บ.ศ.๖ นางสาวพิมพ์พิศา พรหมสาส์น 27 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๕๔/๐๓๙๒
บ.ศ.๕-ปท ๓/๒๕๕๙
ข้อมูลครบ
69 บ.ศ.๖ นางสาววัชรา มโนศิรินุกูล 49 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๓/๐๐๙๗
บ.ศ.๕-มมร ๘/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ
70 บ.ศ.๖ นายกานต์ศักดิ์ จิตบุณย์กุลธร 26 น.ธ.เอก-อย ๒๓๖๔/๐๐๐๘
ป.ธ.๕-ปท ๒๘๙/๒๕๖๖
ข้อมูลไม่ครบ / ผิดพลาด
71 บ.ศ.๖ นายญาณวรุตม์ กสิวงศ์ 29 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๒๒
บ.ศ.๕-ปท ๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
72 บ.ศ.๗ นางสาวจันทิรา ไขทะเล 38 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๖๐/๑๐๔๖
บ.ศ.๖-ปท ๕/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
73 บ.ศ.๗ นางสาวดารณี นันติวานิช 44 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๕/๐๒๘๐
บ.ศ.๖-ปท ๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
74 บ.ศ.๘ นางสาวจิตรา แซ่จง 36 ธ.ศ.เอก-สข ๕๖๔๕/๐๑๙๑
บ.ศ.๗-ปท ๗/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
75 บ.ศ.๘ นางสาวพรจิตต์ กนกยุราพันธ์ 47 ธ.ศ.เอก-ปท ๒๖๔๔/๐๒๐๑
บ.ศ.๗-มมร ๖/๒๕๕๗
ข้อมูลครบ

Image

รายชื่อผู้สมัครสอบนักธรรม ประจำปี 2566

แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)
พระมหาฉัตรดนัย วิสารทชโย
โทร. 063-324-1946
Line ID : sunji072

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ
1 น.ธ.ตรี พระกรกช กตนาโถ เอี่ยมสกุณณี 58/1 - ข้อมูลครบ
2 น.ธ.ตรี พระกรกฤต กิตฺติกโร แซ่เฮ้ง 42/1 - ข้อมูลครบ
3 น.ธ.ตรี พระกฤตภาส หิตกิตฺติโก พูนสะสมทรัพย์ 21/2 - ข้อมูลครบ
4 น.ธ.ตรี พระกฤษณะ ปิยกุโล วรกุลทวีโชติ 26/1 - ข้อมูลครบ
5 น.ธ.ตรี พระกานต์ ยสวฑฺฒโก พัฒนโต 34/1 - ข้อมูลครบ
6 น.ธ.ตรี พระการ เอกสิทฺโธ ขจัดโรคา 46/3 - ข้อมูลครบ
7 น.ธ.ตรี พระกำธร กนฺตชโย สง่าศรี 40/2 - ข้อมูลครบ
8 น.ธ.ตรี พระกิติพงษ์ ภทฺทวํโส แซ่ล่อ 35/1 - ข้อมูลครบ
9 น.ธ.ตรี พระกีรติ ฐิตคโม แตงนุ้ย 24/1 - ข้อมูลครบ
10 น.ธ.ตรี พระก้องนภา จิรโสภโณ ใสสะอาด 34/3 - ข้อมูลครบ
11 น.ธ.ตรี พระขวัญชัย จนฺทสุโม ขวัญดี 39/2 - ข้อมูลครบ
12 น.ธ.ตรี พระคารม อาชญฺญวํโส ชำนาญพล 58/2 - ข้อมูลครบ
13 น.ธ.ตรี พระคำไซ โพธิชโย ซายาลาท 37/2 - ข้อมูลครบ
14 น.ธ.ตรี พระคุณภัทร ธิติภทฺโท สอนคำหาร 30/1 - ข้อมูลครบ
15 น.ธ.ตรี พระจักรกริช อเนกาสาโร ศิริสมบัติ 45/2 - ข้อมูลครบ
16 น.ธ.ตรี พระจาฏุภัทรชัย อาจารภทฺโท ธีรวัฒนเศรษฐ์ 20/2 - ข้อมูลครบ
17 น.ธ.ตรี พระจารึก เตชวโร ไชยทิพย์อาสน์ 23/1 - ข้อมูลครบ
18 น.ธ.ตรี พระจำรัส เขมพนฺโธ ชมเผ่า 69/2 - ข้อมูลครบ
19 น.ธ.ตรี พระจิตติพัฒน์ อคฺคจิตฺโต พลราษฎร์ 42/1 - ข้อมูลครบ
20 น.ธ.ตรี พระจิรกิตติ์ สุภกิตฺติโก ช่างเคหะ 21/1 - ข้อมูลครบ
21 น.ธ.ตรี พระจิรายุทธ ทสฺสนวโร กุลทัศนาพร 23/1 - ข้อมูลครบ
22 น.ธ.ตรี พระชนุดม ชนุตฺตโม ศรีสุภาพ 27/1 - ข้อมูลครบ
23 น.ธ.ตรี พระชยณฐ อติชโย นวลด่อน 21/1 - ข้อมูลครบ
24 น.ธ.ตรี พระชลากร อคฺคสีโล อุปถัม 22/1 - ข้อมูลครบ
25 น.ธ.ตรี พระชลาสินธุ์ อคฺคชาโต ภูมิวัง 47/2 - ข้อมูลครบ
26 น.ธ.ตรี พระชันท์นิทร์ ชยินฺโท หนูหนุนวัฒนากุล 32/1 - ข้อมูลครบ
27 น.ธ.ตรี พระชัยชนะ ชยเมโธ เกื้อกูล 30/1 - ข้อมูลครบ
28 น.ธ.ตรี พระชัยวัฒน์ ทตฺตมโน มูลเหล็ก 38/2 - ข้อมูลครบ
29 น.ธ.ตรี พระชาญชัย กตสิปฺโป คำโคตร 31/2 - ข้อมูลครบ
30 น.ธ.ตรี พระชาตรี อภิเปโม เปรมานนท์ 69/15 - ข้อมูลครบ
31 น.ธ.ตรี พระชานนท์ กนฺตจาโร เอกจีน 52/2 - ข้อมูลครบ
32 น.ธ.ตรี พระชินวุฒิ ปิยวุฑฺโฒ ประยูรวรรณ 42/2 - ข้อมูลครบ
33 น.ธ.ตรี พระชูนนท์ สรณงฺกโร บุญชูทวีป 61/2 - ข้อมูลครบ
34 น.ธ.ตรี พระชูศักดิ์ สุโชติโก บุญพรมมา 62/5 - ข้อมูลครบ
35 น.ธ.ตรี พระซอ เต็น อ่อง เพียว จนฺทิโม - 30/2 - ข้อมูลครบ
36 น.ธ.ตรี พระฐานิต สุตปตฺโต แสงชัยวิเศษกุล 54/2 - ข้อมูลครบ
37 น.ธ.ตรี พระฐาปนา สุจิตฺโต อินทรครรชิต 34/1 - ข้อมูลครบ
38 น.ธ.ตรี พระฐิตธีร์ ชยธีโร ฆะระบุตร 25/1 - ข้อมูลครบ
39 น.ธ.ตรี พระฐิติวัชร์ วตฺตสุโภ ทิพย์ธนนนท์ 61/2 - ข้อมูลครบ
40 น.ธ.ตรี พระณรงค์ชัย กิตฺตินนฺโท ปัญญานนทชัย 59/1 - ข้อมูลครบ
41 น.ธ.ตรี พระณัฐวุฒิ ฐิตกุโล สิงหฬ 28/2 - ข้อมูลครบ
42 น.ธ.ตรี พระดวงคำ เขมสีโล สมแก้ว 61/2 - ข้อมูลครบ
43 น.ธ.ตรี พระดวงจันทร์ เขมจนฺโท เทศารินทร์ 63/1 - ข้อมูลครบ
44 น.ธ.ตรี พระตรัย ญาณกโร คงรัตนานนท์ 24/2 - ข้อมูลครบ
45 น.ธ.ตรี พระทองสุก สิริวณฺโณ ศรีสุวรรณ 40/1 - ข้อมูลครบ
46 น.ธ.ตรี พระธงชัย พลสกฺโก ศักดิ์สุพรรณ 63/2 - ข้อมูลครบ
47 น.ธ.ตรี พระธนกร กุสลภทฺโท ทองประเสริฐ 50/2 - ข้อมูลครบ
48 น.ธ.ตรี พระธนพล ธชวิชฺโช พูลเสม 62/2 - ข้อมูลครบ
49 น.ธ.ตรี พระธนพล ญานวีโร อรุณรัตน์ 20/1 - ข้อมูลครบ
50 น.ธ.ตรี พระธนัท อภิธีโร ธีระภิญโญ 38/1 - ข้อมูลครบ
51 น.ธ.ตรี พระธนิต เตชาโภ สุวรรณประเสริฐ 66/2 - ข้อมูลครบ
52 น.ธ.ตรี พระธวัชชัย สญฺญโต ดำผอม 34/2 - ข้อมูลครบ
53 น.ธ.ตรี พระธาราดล ญาณธโร สายสุนีย์ 22/1 - ข้อมูลครบ
54 น.ธ.ตรี พระธิติพันธ์ ธิติวโร ชยางกูร 50/1 - ข้อมูลครบ
55 น.ธ.ตรี พระธีรทัศน์ ธมฺมวีโร เผือกผ่อง 24/2 - ข้อมูลครบ
56 น.ธ.ตรี พระธีรภัทร ภทฺทธีโร นุบุญมา 22/1 - ข้อมูลครบ
57 น.ธ.ตรี พระนทีเทพ วีรกุโล ถวิลวิสาร 28/2 - ข้อมูลครบ
58 น.ธ.ตรี พระนนท์ปวิธ ฌานสุโภ คำก้อน 37/2 - ข้อมูลครบ
59 น.ธ.ตรี พระนพดล โฆสโก ศรีสมบัติ 49/1 - ข้อมูลครบ
60 น.ธ.ตรี พระนพพร ปุณฺณจนฺโท โสจันทร์ 36/1 - ข้อมูลครบ
61 น.ธ.ตรี พระนรงณ์เดช กิตฺติจาโร พละไชย 35/2 - ข้อมูลครบ
62 น.ธ.ตรี พระนริชเบศ ฉนฺทสุโภ ปัตภี 28/1 - ข้อมูลครบ
63 น.ธ.ตรี พระนันทพงศ์ ฉนฺทชโย ควรคิด 28/2 - ข้อมูลครบ
64 น.ธ.ตรี พระนิธิ ติกฺขธมฺโม บรรจง 23/1 - ข้อมูลครบ
65 น.ธ.ตรี พระนิยม กตปญฺโญ ผาโท 49/2 - ข้อมูลครบ
66 น.ธ.ตรี พระนิรันดร์ เสฏฺฐรตโน โพนกองเส็ง 34/2 - ข้อมูลครบ
67 น.ธ.ตรี พระบุญสม โชติภทฺโท ประดับทอง 50/2 - ข้อมูลครบ
68 น.ธ.ตรี พระบุญสอน กิตฺติวฑฺฒโณ ประหยัด 43/3 - ข้อมูลครบ
69 น.ธ.ตรี พระบุญเลี้ยง อภากโร จันทร์ขาว 56/3 - ข้อมูลครบ
70 น.ธ.ตรี พระปรมินทร์ สุทฺธภาโว สุขประเสริฐ 23/2 - ข้อมูลครบ
71 น.ธ.ตรี พระประยุทธ ทีปธมฺโม แจ้งสว่าง 60/3 - ข้อมูลครบ
72 น.ธ.ตรี พระประสิทธิ์ วิมลวํโส เจริญรัมย์ 52/2 - ข้อมูลครบ
73 น.ธ.ตรี พระประโยชน์ วราสโย พรหมมา 57/2 - ข้อมูลครบ
74 น.ธ.ตรี พระปรีชา ปิยมงฺคโล วัฒนวิเชียร 58/2 - ข้อมูลครบ
75 น.ธ.ตรี พระพงศกร คุตฺตวํโส สุภาพรรณวดี 25/1 - ข้อมูลครบ
76 น.ธ.ตรี พระพลภัทร ฐิตพโล คีรีวัน 33/1 - ข้อมูลครบ
77 น.ธ.ตรี พระพศิณ ญาณานนฺโท จันทร์นำ 33/2 - ข้อมูลครบ
78 น.ธ.ตรี พระพัชรพล ชลิตชโย ศรีวิเศษ 26/2 - ข้อมูลครบ
79 น.ธ.ตรี พระพัฒนวิชญ์ สุทฺธวิชฺโช จันทร์จรัสทอง 42/1 - ข้อมูลครบ
80 น.ธ.ตรี พระพันธ์ปกรณ์ พนฺธนมุตฺโต หงส์แดงแห่งล้านนา 61/1 - ข้อมูลครบ
81 น.ธ.ตรี พระพิชชากรณ์ ภทฺทโก มลาวาสน์ 29/2 - ข้อมูลครบ
82 น.ธ.ตรี พระพิชยุทธ ชยสุนฺทโร สุนทรพจน์ 25/1 - ข้อมูลครบ
83 น.ธ.ตรี พระพิชัย วีรจิตฺโต กุลทวี 61/2 - ข้อมูลครบ
84 น.ธ.ตรี พระพิชัย กิตฺติลาโภ โชติช่วง 45/2 - ข้อมูลครบ
85 น.ธ.ตรี พระพิษณุ ภทฺทจิตฺโต นาสินพร้อม 41/1 - ข้อมูลครบ
86 น.ธ.ตรี พระพิษณุ ปิยวิชฺโช เหล่าลาด 48/1 - ข้อมูลครบ
87 น.ธ.ตรี พระพีรพงษ์ วีรวํโส ธูปหอม 46/1 - ข้อมูลครบ
88 น.ธ.ตรี พระพีรพล วรปญฺโญ ป้อมเจา 25/2 - ข้อมูลครบ
89 น.ธ.ตรี พระพีระ มหาพโล พานิช 34/2 - ข้อมูลครบ
90 น.ธ.ตรี พระภัทรวุฒิ ชิตภโย สาหะกะโร 41/2 - ข้อมูลครบ
91 น.ธ.ตรี พระภานุวัฒน์ ภาณุวุฑฺโฒ เหลืองวิลัย 26/1 - ข้อมูลครบ
92 น.ธ.ตรี พระภูสิทธิ์ วณฺณสิทฺโธ สุวรรณประดิษฐ์ 29/1 - ข้อมูลครบ
93 น.ธ.ตรี พระมานพ ปยุตฺตชโย เกิดอยู่ 71/2 - ข้อมูลครบ
94 น.ธ.ตรี พระยอดชาย ฌานคฺโค กันยาพรเจริญ 21/1 - ข้อมูลครบ
95 น.ธ.ตรี พระยอดชาย ปริชาโน มาเมือง 51/2 - ข้อมูลครบ
96 น.ธ.ตรี พระรวินทร์กาญจน์ รวิญาโณ กัญทยาวีร์ 36/1 - ข้อมูลครบ
97 น.ธ.ตรี พระรังสรรค์ คุตฺตปญฺโญ พรมสองชั้น 42/2 - ข้อมูลครบ
98 น.ธ.ตรี พระรัชคุณ ชยทีโป ดวงสุภา 24/2 - ข้อมูลครบ
99 น.ธ.ตรี พระฤทธิชัย สาริโท บัวระพา 29/2 - ข้อมูลครบ
100 น.ธ.ตรี พระละเอียด ทตฺตคุโณ ทัพเสลา 45/2 - ข้อมูลครบ
101 น.ธ.ตรี พระละเอียด สุรเสฏฺโฐ กุลทรา 54/2 - ข้อมูลครบ
102 น.ธ.ตรี พระวรกาย กิตฺติวํโส วรกิตติพงศ์ 21/1 - ข้อมูลครบ
103 น.ธ.ตรี พระวริศร์ สีลวโร ค้าของ 32/1 - ข้อมูลครบ
104 น.ธ.ตรี พระวสันต์ ปญฺญกาโม กงภูธร 30/2 - ข้อมูลครบ
105 น.ธ.ตรี พระวะชิราวุฒ วตฺตเตโช ปิ่นใจ 47/2 - ข้อมูลครบ
106 น.ธ.ตรี พระวัฒนา สุภวฑฺฒโน แซ่ลิ้ม 61/1 - ข้อมูลครบ
107 น.ธ.ตรี พระวัตชิระ อภิภทฺโธ เที่ยงผดุง 44/2 - ข้อมูลครบ
108 น.ธ.ตรี พระวัยวัฒน์ ขนฺติธโร เพิ่มทอง 49/2 - ข้อมูลครบ
109 น.ธ.ตรี พระวิชัย โชติธมฺโม พันธ์โกมุท 61/2 - ข้อมูลครบ
110 น.ธ.ตรี พระวิชิต เขมาทโร วงค์คำ 42/2 - ข้อมูลครบ
111 น.ธ.ตรี พระวิทยา ปนาโท อินทะโส 43/2 - ข้อมูลครบ
112 น.ธ.ตรี พระวิรัช อจวธมฺโม พงษ์โคกสี 49/2 - ข้อมูลครบ
113 น.ธ.ตรี พระวิรัตน์ วิจิตฺตธมฺโม วิจิตรพงษา 23/1 - ข้อมูลครบ
114 น.ธ.ตรี พระวิสูตร ปสุโต นพประเสิฐ 25/1 - ข้อมูลครบ
115 น.ธ.ตรี พระวิเชียร มหาปุญฺโญ บุญคำ 46/2 - ข้อมูลครบ
116 น.ธ.ตรี พระวิโรจน์ ปรกฺกโท สุกใส 26/2 - ข้อมูลครบ
117 น.ธ.ตรี พระวีรชัย ธมฺมชลิโต นิติธรรมชวลิต 25/1 - ข้อมูลครบ
118 น.ธ.ตรี พระวีรพงษ์ อติวีโร เขตแดน 42/1 - ข้อมูลครบ
119 น.ธ.ตรี พระวีรภาพ วีรจิตฺโต คุ้มประภา 21/1 - ข้อมูลครบ
120 น.ธ.ตรี พระวีระชัย อริสโร ภิญโญ 58/3 - ข้อมูลครบ
121 น.ธ.ตรี พระวีระวุธ จนฺทธมฺโม ณ นคร 43/2 - ข้อมูลครบ
122 น.ธ.ตรี พระวุฒิไพศาล วฑฺฒปญฺโญ ศรีเกษมปัญญา 61/1 - ข้อมูลครบ
123 น.ธ.ตรี พระศรพงษ์ วํสธโร รุณวงค์ 45/1 - ข้อมูลครบ
124 น.ธ.ตรี พระศรศวัส อภิวโร สกลพรวศิน 60/1 - ข้อมูลครบ
125 น.ธ.ตรี พระศักดินันท์ ฐานสกฺโก ไชยต้นเทือก 29/1 - ข้อมูลครบ
126 น.ธ.ตรี พระศิริชัย ปญฺญาสิริโก อินทรา 21/1 - ข้อมูลครบ
127 น.ธ.ตรี พระศิริศักดิ์ กตกุสโล วงษ์คำชาว 52/2 - ข้อมูลครบ
128 น.ธ.ตรี พระศุภกร มหิทฺธิโก อินทุฤทธิ์ 42/1 - ข้อมูลครบ
129 น.ธ.ตรี พระศุภกร ภาวนาชโย หาญกุล 27/2 - ข้อมูลครบ
130 น.ธ.ตรี พระสกล สิริวณฺโณ เตอเก 48/2 - ข้อมูลครบ
131 น.ธ.ตรี พระสกุลกฤติ ปิยรตโน กุลธิรัตน์ 42/1 - ข้อมูลครบ
132 น.ธ.ตรี พระสนธยา มหาเตโช ประดับศรี 52/2 - ข้อมูลครบ
133 น.ธ.ตรี พระสมคิด ขนฺติสุโร จันทิมาร 23/2 - ข้อมูลครบ
134 น.ธ.ตรี พระสมชาย ขนฺติสโม วรรณโชติช่วง 55/1 - ข้อมูลครบ
135 น.ธ.ตรี พระสมนึก สรายุทฺโธ ศิลปศาตร์ 40/2 - ข้อมูลครบ
136 น.ธ.ตรี พระสมบัติ สิทฺธิปญฺโญ สุทธศิลป์ 68/2 - ข้อมูลครบ
137 น.ธ.ตรี พระสมพร อตฺตทโม ก่ำเซ่ง 62/2 - ข้อมูลครบ
138 น.ธ.ตรี พระสมศักดิ์ ฉนฺทธมฺโม เกตุสวัสดิ์ 61/2 - ข้อมูลครบ
139 น.ธ.ตรี พระสมหมาย ภูริมโน ชูสุริย์แสง 51/2 - ข้อมูลครบ
140 น.ธ.ตรี พระสมหมาย วณฺณสุโภ โง้วสุวรรณ 64/1 - ข้อมูลครบ
141 น.ธ.ตรี พระสมหวัง สมจิตฺโต ทิศทวีรัตน์ 60/1 - ข้อมูลครบ
142 น.ธ.ตรี พระสฤษดิ์ จิรปญฺโญ ทวีชาติ 63/1 - ข้อมูลครบ
143 น.ธ.ตรี พระสวัสดิ์ ฐิตรกฺโข สมรักษ์ 47/1 - ข้อมูลครบ
144 น.ธ.ตรี พระสหคุณ สุขนฺโธ พลศรี 59/2 - ข้อมูลครบ
145 น.ธ.ตรี พระสังวรรณ์ พฺรหฺมสโร บุบผาทาเต 57/2 - ข้อมูลครบ
146 น.ธ.ตรี พระสัมพันธ์ ฉนฺทพนฺโธ พรหมชนะ 54/2 - ข้อมูลครบ
147 น.ธ.ตรี พระสำรอง เขมิโก มูลคำ 48/3 - ข้อมูลครบ
148 น.ธ.ตรี พระสำราญ สเมกจิตฺโต จางจิตต์ 49/2 - ข้อมูลครบ
149 น.ธ.ตรี พระสิทธิวัชร์ คุณิสฺสโร ไกรกิตติตวงธนา 26/1 - ข้อมูลครบ
150 น.ธ.ตรี พระสุธีร์ ขนฺติวฑฺโฒ มีรส 49/2 - ข้อมูลครบ
151 น.ธ.ตรี พระสุนทร จิตฺตธมฺโม ถิ่นทัพไทย 66/2 - ข้อมูลครบ
152 น.ธ.ตรี พระสุพิน จนฺทสุโข เหลาลิน 49/2 - ข้อมูลครบ
153 น.ธ.ตรี พระสุริยะ สุขิโต ปานสุขุม 41/1 - ข้อมูลครบ
154 น.ธ.ตรี พระสุริโย กุสลธมฺโม บุญมี 60/2 - ข้อมูลครบ
155 น.ธ.ตรี พระสุวัฒน์ ชยมงฺคโล มงคลสังข์ 56/1 - ข้อมูลครบ
156 น.ธ.ตรี พระอนุกูล ถิรกุโล หิ้นจิ้ว 41/1 - ข้อมูลครบ
157 น.ธ.ตรี พระอนุสรณ์ สรณธมฺโม ตันธนะ 61/1 - ข้อมูลครบ
158 น.ธ.ตรี พระอภิรัตน์ ถิรรตโน รอดชูแสง 43/1 - ข้อมูลครบ
159 น.ธ.ตรี พระอริญชย์ อตฺตชิโน สากลวารี 45/1 - ข้อมูลครบ
160 น.ธ.ตรี พระอัมรินทร์ จนฺทปชฺโชโต สาขาว 27/2 - ข้อมูลครบ
161 น.ธ.ตรี พระอาคม อจฺจาทโร คงประเวศ 49/2 - ข้อมูลครบ
162 น.ธ.ตรี พระอานนท์ ฐานานนฺโท ตั๋นวัน 35/1 - ข้อมูลครบ
163 น.ธ.ตรี พระอุดม ธชุตฺตโม แตงรอด 54/1 - ข้อมูลครบ
164 น.ธ.ตรี พระอุทิศ โอภาสโก สาเกทอง 46/1 - ข้อมูลครบ
165 น.ธ.ตรี พระเกรียงศักดิ์ คุณสกฺโก แจ้งงุด 54/1 - ข้อมูลครบ
166 น.ธ.ตรี พระเกียรติก้อง ภทฺทกิตฺติโก กองสิน 72/1 - ข้อมูลครบ
167 น.ธ.ตรี พระเกียรติชัย ถิรชโย สุขจันทร์ 23/1 - ข้อมูลครบ
168 น.ธ.ตรี พระเจษฎา จิตฺตสุโภ โกราเลฟสกี 28/1 - ข้อมูลครบ
169 น.ธ.ตรี พระเจ้าคุณ อนาลโย จ่ารุ่ง 30/2 - ข้อมูลครบ
170 น.ธ.ตรี พระเฉลียว เตชจิตฺโต บางชัยภูมิ 62/2 - ข้อมูลครบ
171 น.ธ.ตรี พระเฟี้ยม อินฺทยโส ผิวฟัก 76/2 - ข้อมูลครบ
172 น.ธ.ตรี พระเรืองยศ ธีรกุโล จตุแวง 26/2 - ข้อมูลครบ
173 น.ธ.ตรี พระเอก วิสุทฺธิกุโล ลือนี 49/2 - ข้อมูลครบ
174 น.ธ.ตรี พระเอกชัย ฐานสิริโก ทองสุกดี 37/2 - ข้อมูลครบ
175 น.ธ.ตรี พระเอกราช ญาณตฺถิโก สมบูรณ์ 51/2 - ข้อมูลครบ
176 น.ธ.ตรี พระเอนก กิติวณฺโณ นาคประเสริฐ 42/2 - ข้อมูลครบ
177 น.ธ.ตรี พระแดง ภูริยาโณ เคนคำตัน 75/2 - ข้อมูลครบ
178 น.ธ.ตรี พระแพน อุตฺตโม บุญมาก 54/2 - ข้อมูลครบ
179 น.ธ.ตรี พระโอภาส กิตฺติกโร อ่อนแอ่น 39/2 - ข้อมูลครบ
180 น.ธ.ตรี พระใกล้รุ่ง รตนกุสโล แสนเลิศ 37/2 - ข้อมูลครบ
181 น.ธ.ตรี พระไชโย ชยกุโล โควหกุล 55/1 - ข้อมูลครบ
182 น.ธ.ตรี พระไพฑูรย์ ธมฺมวิทูโร เบญจกวิน 56/1 - ข้อมูลครบ
183 น.ธ.ตรี พระไพศาล ธมฺมวิสาโล ถนอมบุญ 56/1 - ข้อมูลครบ
184 น.ธ.ตรี สามเณรกมลภพ สมหงษ์ 14 - ข้อมูลครบ
185 น.ธ.ตรี สามเณรกรประเสริฐ สังวรณ์ 14 - ข้อมูลครบ
186 น.ธ.ตรี สามเณรกฤดากร จันทร์ดวงตา 13 - ข้อมูลครบ
187 น.ธ.ตรี สามเณรกฤติเดช อึ่งปา 14 - ข้อมูลครบ
188 น.ธ.ตรี สามเณรกฤตเมธ แซ่เฮง 13 - ข้อมูลครบ
189 น.ธ.ตรี สามเณรกฤษฎา สวัสดี 12 - ข้อมูลครบ
190 น.ธ.ตรี สามเณรการัณยภาสณ์ หยุยจันทึก 14 - ข้อมูลครบ
191 น.ธ.ตรี สามเณรกิตติทัศญ์ รักสีทอง 12 - ข้อมูลครบ
192 น.ธ.ตรี สามเณรกิตตินันท์ ช่วยนาค 14 - ข้อมูลครบ
193 น.ธ.ตรี สามเณรกิตตินันท์ สูนขุนทด 13 - ข้อมูลครบ
194 น.ธ.ตรี สามเณรกิติชัย สายหอม 16 - ข้อมูลครบ
195 น.ธ.ตรี สามเณรคฑาวุธ อินทร์แก้ว 14 - ข้อมูลครบ
196 น.ธ.ตรี สามเณรจักรกฤษณ์ เกตุจันทร์ 12 - ข้อมูลครบ
197 น.ธ.ตรี สามเณรจักรกฤษณ์ มิลาวัน 12 - ข้อมูลครบ
198 น.ธ.ตรี สามเณรจักรพร เหลาเกตุ 12 - ข้อมูลครบ
199 น.ธ.ตรี สามเณรจักริน เดชะผล 13 - ข้อมูลครบ
200 น.ธ.ตรี สามเณรจำรัส งามนิมิตกุล 16 - ข้อมูลครบ
201 น.ธ.ตรี สามเณรจิตติ คำปัน 12 - ข้อมูลครบ
202 น.ธ.ตรี สามเณรจิตรทิวัส มุมทอง 13 - ข้อมูลครบ
203 น.ธ.ตรี สามเณรจิรพัส โพธิ์คำ 13 - ข้อมูลครบ
204 น.ธ.ตรี สามเณรจิรภัทร คะรุด 13 - ข้อมูลครบ
205 น.ธ.ตรี สามเณรจิรภาส ตรงบรรทัด 13 - ข้อมูลครบ
206 น.ธ.ตรี สามเณรจิรวัฒน์ พึ่งเมือง 13 - ข้อมูลครบ
207 น.ธ.ตรี สามเณรจิรายุ ธนวรภิญโญ 13 - ข้อมูลครบ
208 น.ธ.ตรี สามเณรจิรายุ พะวอนรัมย์ 12 - ข้อมูลครบ
209 น.ธ.ตรี สามเณรฉลองศึก มาตรมี 14 - ข้อมูลครบ
210 น.ธ.ตรี สามเณรชวกร แก้วก่า 12 - ข้อมูลครบ
211 น.ธ.ตรี สามเณรชวัลวิทย์ ศรีมุกดา 13 - ข้อมูลครบ
212 น.ธ.ตรี สามเณรชัชวิน สมใจ 13 - ข้อมูลครบ
213 น.ธ.ตรี สามเณรชัยนวัฒน์ เสนคะ 14 - ข้อมูลครบ
214 น.ธ.ตรี สามเณรชัยภัทร ธีรภัทรวัฒนา 16 - ข้อมูลครบ
215 น.ธ.ตรี สามเณรชัยวุฒิ ติสละ 14 - ข้อมูลครบ
216 น.ธ.ตรี สามเณรชาคริต ร่มรื่นใจ 13 - ข้อมูลครบ
217 น.ธ.ตรี สามเณรชาคริสต์ บุตรไวยวุฒิ 13 - ข้อมูลครบ
218 น.ธ.ตรี สามเณรชาตรี ทองหนัก 13 - ข้อมูลครบ
219 น.ธ.ตรี สามเณรชาติชนะ พากเพียร 13 - ข้อมูลครบ
220 น.ธ.ตรี สามเณรชิษณุพงศ์ นาสินพร้อม 13 - ข้อมูลครบ
221 น.ธ.ตรี สามเณรชุติพนธ์ ผาแดง 13 - ข้อมูลครบ
222 น.ธ.ตรี สามเณรชโนดม เอ็ดวาร์ด 15 - ข้อมูลครบ
223 น.ธ.ตรี สามเณรณฐกร แสวงดี 12 - ข้อมูลครบ
224 น.ธ.ตรี สามเณรณรงค์ฤทธิ์ ทองดวง 13 - ข้อมูลครบ
225 น.ธ.ตรี สามเณรณัฎฐพล สิงคะ 12 - ข้อมูลครบ
226 น.ธ.ตรี สามเณรณัฏฐชัย กว้างขวาง 14 - ข้อมูลครบ
227 น.ธ.ตรี สามเณรณัฏฐากร ชัยรัตน์ 12 - ข้อมูลครบ
228 น.ธ.ตรี สามเณรณัฐกิตต์ อ่วมเมือง 13 - ข้อมูลครบ
229 น.ธ.ตรี สามเณรณัฐพงษ์ สาริพันธ์ 15 - ข้อมูลครบ
230 น.ธ.ตรี สามเณรณัฐพร พูนจันทราโลก 13 - ข้อมูลครบ
231 น.ธ.ตรี สามเณรณัฐรัช ค่ำคูณ 13 - ข้อมูลครบ
232 น.ธ.ตรี สามเณรณัฐวัฒน์ ม่านเฮือง 12 - ข้อมูลครบ
233 น.ธ.ตรี สามเณรณัฐวุฒิ พรมวัง 13 - ข้อมูลครบ
234 น.ธ.ตรี สามเณรตฤณ ประกอบเสียง 13 - ข้อมูลครบ
235 น.ธ.ตรี สามเณรตวันฉาย หารประชุม 12 - ข้อมูลครบ
236 น.ธ.ตรี สามเณรทยาวีร์ โพธิ์สาลี 14 - ข้อมูลครบ
237 น.ธ.ตรี สามเณรทรงภพ งามชัยภูมิ 13 - ข้อมูลครบ
238 น.ธ.ตรี สามเณรทศวิน สมใจ 13 - ข้อมูลครบ
239 น.ธ.ตรี สามเณรทัตตพันธุ์ รักนวล 15 - ข้อมูลครบ
240 น.ธ.ตรี สามเณรทัศพัสกร เหมือยไธสง 12 - ข้อมูลครบ
241 น.ธ.ตรี สามเณรทินกร ลำดับวงค์ 14 - ข้อมูลครบ
242 น.ธ.ตรี สามเณรทินภัทร ดีหอมศิล 11 - ข้อมูลครบ
243 น.ธ.ตรี สามเณรธณพล โบกคำ 13 - ข้อมูลครบ
244 น.ธ.ตรี สามเณรธนกร คนหลัก 13 - ข้อมูลครบ
245 น.ธ.ตรี สามเณรธนกฤต เสริมศรี 13 - ข้อมูลครบ
246 น.ธ.ตรี สามเณรธนภูมิ อาจชัย 16 - ข้อมูลครบ
247 น.ธ.ตรี สามเณรธนวิชญ์ แซ่ซู 15 - ข้อมูลครบ
248 น.ธ.ตรี สามเณรธนวิน บุญจรรยา 13 - ข้อมูลครบ
249 น.ธ.ตรี สามเณรธนัญไชย ธนโชคขจรเดช 12 - ข้อมูลครบ
250 น.ธ.ตรี สามเณรธนันชกรณ์ ขวัญทอง 12 - ข้อมูลครบ
251 น.ธ.ตรี สามเณรธนากร ใหม่คามิ 15 - ข้อมูลครบ
252 น.ธ.ตรี สามเณรธนากรณ์ สะพานแก้ว 13 - ข้อมูลครบ
253 น.ธ.ตรี สามเณรธนากรณ์ คงแป้น 13 - ข้อมูลครบ
254 น.ธ.ตรี สามเณรธนายุต สีเมือง 13 - ข้อมูลครบ
255 น.ธ.ตรี สามเณรธนายุทธ ล้อมแก้ว 12 - ข้อมูลครบ
256 น.ธ.ตรี สามเณรธนุวัฒน์ มงคล 13 - ข้อมูลครบ
257 น.ธ.ตรี สามเณรธนเดช แซ่ฟุ้ง 14 - ข้อมูลครบ
258 น.ธ.ตรี สามเณรธนโชติ ตู้ทรัพย์ 13 - ข้อมูลครบ
259 น.ธ.ตรี สามเณรธานินทร์ พรหมภักดี 13 - ข้อมูลครบ
260 น.ธ.ตรี สามเณรธีระพัทธ์ ภิญโญศัตรูพ่าย 13 - ข้อมูลครบ
261 น.ธ.ตรี สามเณรธีระศักดิ์ นิ่มเจริญสุข 12 - ข้อมูลครบ
262 น.ธ.ตรี สามเณรนนทพัทธิ์ ขันทอง 14 - ข้อมูลครบ
263 น.ธ.ตรี สามเณรนพรุจ ทัศนวุฒิถุล 12 - ข้อมูลครบ
264 น.ธ.ตรี สามเณรนราธร ประทุมทอง 13 - ข้อมูลครบ
265 น.ธ.ตรี สามเณรนราธิป โพธิ์เงิน 16 - ข้อมูลครบ
266 น.ธ.ตรี สามเณรนันทกร วิเศษพันธ์ 13 - ข้อมูลครบ
267 น.ธ.ตรี สามเณรนันทพล วิเศษพันธ์ 13 - ข้อมูลครบ
268 น.ธ.ตรี สามเณรนันทพัทธ์ อู่สินทรัพย์ 13 - ข้อมูลครบ
269 น.ธ.ตรี สามเณรนันท์ทิพัฒน์ ธรรมชอบ 13 - ข้อมูลครบ
270 น.ธ.ตรี สามเณรนันท์ทิภาคย์ ธรรมชอบ 13 - ข้อมูลครบ
271 น.ธ.ตรี สามเณรนำชัย บุรีขันธ์ 12 - ข้อมูลครบ
272 น.ธ.ตรี สามเณรนิชคุณ ตรีศักดิ์ 12 - ข้อมูลครบ
273 น.ธ.ตรี สามเณรนิติธร ป้อมถาวร 14 - ข้อมูลครบ
274 น.ธ.ตรี สามเณรนิธิศหิรัญ ภักค์ธนินคงสิน 12 - ข้อมูลครบ
275 น.ธ.ตรี สามเณรบารมี จินดาธรรม 13 - ข้อมูลครบ
276 น.ธ.ตรี สามเณรบุญยฤทธิ์ ยิ้มละไม 13 - ข้อมูลครบ
277 น.ธ.ตรี สามเณรบุญฤทธิ์ ก่อแก้ว 13 - ข้อมูลครบ
278 น.ธ.ตรี สามเณรปกป้อง ปาคำ 12 - ข้อมูลครบ
279 น.ธ.ตรี สามเณรปกรณ์ วงชาลี 12 - ข้อมูลครบ
280 น.ธ.ตรี สามเณรปกรณ์เกียรติ สร้อยมาศ 13 - ข้อมูลครบ
281 น.ธ.ตรี สามเณรประภวิษณ์ ทองประเทือง 15 - ข้อมูลครบ
282 น.ธ.ตรี สามเณรประวีร์ ขำกลิ่น 13 - ข้อมูลครบ
283 น.ธ.ตรี สามเณรประสิทธิโชค ก้อนทอง 13 - ข้อมูลครบ
284 น.ธ.ตรี สามเณรปรัชญา โต๊ะกา 15 - ข้อมูลครบ
285 น.ธ.ตรี สามเณรปัญญวัฒน์ ใหญ่กระโทก 11 - ข้อมูลครบ
286 น.ธ.ตรี สามเณรปัญญาณัฐ หมั่นการ 14 - ข้อมูลครบ
287 น.ธ.ตรี สามเณรปัณณทัต แซ่ชิ้ง 13 - ข้อมูลครบ
288 น.ธ.ตรี สามเณรปิยะ วิริยะภาพ 13 - ข้อมูลครบ
289 น.ธ.ตรี สามเณรผดุงศักดิ์ ภู่เทศ 15 - ข้อมูลครบ
290 น.ธ.ตรี สามเณรพงศกร ทองน้อย 13 - ข้อมูลครบ
291 น.ธ.ตรี สามเณรพงศธร วัฒนศิริดำรง 12 - ข้อมูลครบ
292 น.ธ.ตรี สามเณรพงศ์พิพัฒน์ อรรถจินต์ 13 - ข้อมูลครบ
293 น.ธ.ตรี สามเณรพงศ์ศิริ สีดอกไม้ 13 - ข้อมูลครบ
294 น.ธ.ตรี สามเณรพชร ธนวรภิญโญ 14 - ข้อมูลครบ
295 น.ธ.ตรี สามเณรพบธรรม สินส่ง 12 - ข้อมูลครบ
296 น.ธ.ตรี สามเณรพรประสิทธิ์ ปิตรักษา 12 - ข้อมูลครบ
297 น.ธ.ตรี สามเณรพรหมพิริยะ นามหงษา 13 - ข้อมูลครบ
298 น.ธ.ตรี สามเณรพรหมพิริยะ พึ่งแย้ม 13 - ข้อมูลครบ
299 น.ธ.ตรี สามเณรพัชรพล ดีบี้ 12 - ข้อมูลครบ
300 น.ธ.ตรี สามเณรพิชยะ กระโห้ทอง 12 - ข้อมูลครบ
301 น.ธ.ตรี สามเณรพิเชษฐ์ โฉมอุพาท 15 - ข้อมูลครบ
302 น.ธ.ตรี สามเณรพีรพัฒน์ พิบูลย์แสงรุ้ง 12 - ข้อมูลครบ
303 น.ธ.ตรี สามเณรพีรวัฒน์ โสจันทร์ 12 - ข้อมูลครบ
304 น.ธ.ตรี สามเณรพุฒิเมช น้อยกัน 13 - ข้อมูลครบ
305 น.ธ.ตรี สามเณรภัทรธร บัวทอง 12 - ข้อมูลครบ
306 น.ธ.ตรี สามเณรภาคภูมิ ผลบุญ 12 - ข้อมูลครบ
307 น.ธ.ตรี สามเณรภูริ เข็มประดับ 14 - ข้อมูลครบ
308 น.ธ.ตรี สามเณรภูวดล บุระพุทธ 17 - ข้อมูลครบ
309 น.ธ.ตรี สามเณรภูสยาม บุญหลวง 14 - ข้อมูลครบ
310 น.ธ.ตรี สามเณรมงคล ศรีตระกาล 14 - ข้อมูลครบ
311 น.ธ.ตรี สามเณรมงคลชัย สันประโคน 15 - ข้อมูลครบ
312 น.ธ.ตรี สามเณรยศกฤต บุญทศ 13 - ข้อมูลครบ
313 น.ธ.ตรี สามเณรยุทธนา เสริมสุข 12 - ข้อมูลครบ
314 น.ธ.ตรี สามเณรรภัทร ตุ่นจิตต์ 12 - ข้อมูลครบ
315 น.ธ.ตรี สามเณรรัฐศาสตร์ ทรงหาคำ 11 - ข้อมูลครบ
316 น.ธ.ตรี สามเณรร่มเกล้า บุบผาดี 13 - ข้อมูลครบ
317 น.ธ.ตรี สามเณรวทัญญู ชาวสวน 13 - ข้อมูลครบ
318 น.ธ.ตรี สามเณรวรวิทย์ เรียงดี 13 - ข้อมูลครบ
319 น.ธ.ตรี สามเณรวราธร จันทรสาร 13 - ข้อมูลครบ
320 น.ธ.ตรี สามเณรวิชัย สลีสองสม 14 - ข้อมูลครบ
321 น.ธ.ตรี สามเณรวินัย หอมหวล 12 - ข้อมูลครบ
322 น.ธ.ตรี สามเณรวิรัช ดลสว่าง 12 - ข้อมูลครบ
323 น.ธ.ตรี สามเณรวีรพงษ์ วันจงคำ 14 - ข้อมูลครบ
324 น.ธ.ตรี สามเณรวุฒิกร จงเจริญ 13 - ข้อมูลครบ
325 น.ธ.ตรี สามเณรวุฒินันท์ แก้วดี 13 - ข้อมูลครบ
326 น.ธ.ตรี สามเณรวุฒิพงษ์ ปาตะโพธิ์ 13 - ข้อมูลครบ
327 น.ธ.ตรี สามเณรศรีธรา ทาดี 14 - ข้อมูลครบ
328 น.ธ.ตรี สามเณรศักดิ์สิทธิ์ ค้ำคูณ 14 - ข้อมูลครบ
329 น.ธ.ตรี สามเณรศักดิ์สิทธิ์ แซ่จิว 13 - ข้อมูลครบ
330 น.ธ.ตรี สามเณรศิรพัชร์ พงศ์ธีรวศิน 17 - ข้อมูลครบ
331 น.ธ.ตรี สามเณรศุภ ร่วมจิตร 14 - ข้อมูลครบ
332 น.ธ.ตรี สามเณรศุภกร เสิกนาค 13 - ข้อมูลครบ
333 น.ธ.ตรี สามเณรสรศักดิ์ ตาดี 15 - ข้อมูลครบ
334 น.ธ.ตรี สามเณรสวัชกร ทองกลาง 13 - ข้อมูลครบ
335 น.ธ.ตรี สามเณรสันติภาพ แซ่ท้าม 14 - ข้อมูลครบ
336 น.ธ.ตรี สามเณรสิทธานต์ วันโชค 12 - ข้อมูลครบ
337 น.ธ.ตรี สามเณรสิทธิชัย สมภารสิงห์ 12 - ข้อมูลครบ
338 น.ธ.ตรี สามเณรสิทธิชัย ฉิมงาม 13 - ข้อมูลครบ
339 น.ธ.ตรี สามเณรสิทธิศักดิ์ สีทับขวา 12 - ข้อมูลครบ
340 น.ธ.ตรี สามเณรสิทธิศักดิ์ ทวีโคตร 14 - ข้อมูลครบ
341 น.ธ.ตรี สามเณรสิทธิศักดิ์ ผลเลิศไพศาล 15 - ข้อมูลครบ
342 น.ธ.ตรี สามเณรสุกฤษฎิ์ บุษบรรณ์ 13 - ข้อมูลครบ
343 น.ธ.ตรี สามเณรสุทธิศักดิ์ ตาดี 12 - ข้อมูลครบ
344 น.ธ.ตรี สามเณรสุรศักดิ์ แสนศรี 13 - ข้อมูลครบ
345 น.ธ.ตรี สามเณรสุรัตร์ มะณีโชติ 14 - ข้อมูลครบ
346 น.ธ.ตรี สามเณรสุรเชษฐ์ สีนุรักษ์ 12 - ข้อมูลครบ
347 น.ธ.ตรี สามเณรสุวัฒน์ จันทร์โลม 12 - ข้อมูลครบ
348 น.ธ.ตรี สามเณรหัสดี ศรีจันทร์ 14 - ข้อมูลครบ
349 น.ธ.ตรี สามเณรอชิระ บุญมาทัน 14 - ข้อมูลครบ
350 น.ธ.ตรี สามเณรอติชาติ กุลวงค์ 12 - ข้อมูลครบ
351 น.ธ.ตรี สามเณรอนิวัตติ์ เขียวมณี 13 - ข้อมูลครบ
352 น.ธ.ตรี สามเณรอนุชา สมศรี 13 - ข้อมูลครบ
353 น.ธ.ตรี สามเณรอนุทัย ขุมทอง 15 - ข้อมูลครบ
354 น.ธ.ตรี สามเณรอนุวัฒน์ บัวแก้ว 14 - ข้อมูลครบ
355 น.ธ.ตรี สามเณรอภินันท์ จุฬา 12 - ข้อมูลครบ
356 น.ธ.ตรี สามเณรอภิรักษ์ บริบาลบุรีภัณฑ์ 13 - ข้อมูลครบ
357 น.ธ.ตรี สามเณรอภิวัฒย์ ไชยเดช 12 - ข้อมูลครบ
358 น.ธ.ตรี สามเณรอัฐพรรณ์ ยันสูงเนิน 13 - ข้อมูลครบ
359 น.ธ.ตรี สามเณรอิทธิพัทธ์ พรมมนต์ 13 - ข้อมูลครบ
360 น.ธ.ตรี สามเณรอิศรา ระดาพงษ์ 12 - ข้อมูลครบ
361 น.ธ.ตรี สามเณรอิสระ มาตรทอง 16 - ข้อมูลครบ
362 น.ธ.ตรี สามเณรเกรียงไกร วิเศษจอมเขา 13 - ข้อมูลครบ
363 น.ธ.ตรี สามเณรเจษฎา เสิกนาค 12 - ข้อมูลครบ
364 น.ธ.ตรี สามเณรเดชมงคล ศรปะเสริฐ 13 - ข้อมูลครบ
365 น.ธ.ตรี สามเณรเดโชชัย อุคำ 13 - ข้อมูลครบ
366 น.ธ.ตรี สามเณรเว่ยเจียง หลอง 12 - ข้อมูลครบ
367 น.ธ.ตรี สามเณรเสฏฐวุฒิ ประทุมวัน 12 - ข้อมูลครบ
368 น.ธ.ตรี สามเณรเหรียญทอง หาญเจริญ 12 - ข้อมูลครบ
369 น.ธ.ตรี สามเณรแสง ชัยวงค์ 14 - ข้อมูลครบ
370 น.ธ.ตรี สามเณรไตรภูมิ สายสีโส 17 - ข้อมูลครบ
371 น.ธ.โท พระกัมปนาท ภตฺติธโร โยธาภักดี 23/2 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๑๘๙ ข้อมูลครบ
372 น.ธ.โท พระกิน เตชวโร กะหะมาการ์ 24/5 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๑๐๐ ข้อมูลครบ
373 น.ธ.โท พระกุศล เขมจนฺโท เหมา 40/4 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๑๑๖ ข้อมูลครบ
374 น.ธ.โท พระจักรทิพย์ อภิฐาโน ตรีทิพย์สกุล 63/3 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๕๓/๐๗๔๔ ข้อมูลครบ
375 น.ธ.โท พระฐาปนา สุจิตฺโต อินทรครรชิต 34/1 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๔/๐๑๐๓ ข้อมูลครบ
376 น.ธ.โท พระฐิติวัชร์ วตฺตสุโภ ทิพย์ธนนนท์ 61/2 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๒/๐๒๘๙ ข้อมูลครบ
377 น.ธ.โท พระณรงค์ฤทธิ์ ยสินฺโท ติสองเมือง 27/6 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๐๖๔ ข้อมูลครบ
378 น.ธ.โท พระณัฐวุฒิ ฐานรกฺโข ปราโมทย์ 50/4 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๑๒๓ ข้อมูลครบ
379 น.ธ.โท พระทวีศักดิ์ ยสารกฺโข ยีคำ 32/6 น.ธ.ตรี-ลพ ๓๑๔๗/๐๑๖๘ ข้อมูลครบ
380 น.ธ.โท พระทูซี ฐิตฺตธมฺโม จิรกิรตินันท์ 35/3 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๑๒๐ ข้อมูลครบ
381 น.ธ.โท พระธีระพงษ์ นิธิวิชฺโช ก๊กรัมย์ 55/5 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๓/๐๐๘๔ ข้อมูลครบ
382 น.ธ.โท พระธีระยุทธ มเหสกฺโข คงธารา 23/3 น.ธ.ตรี-อย ๒๑๖๔/๐๑๖๐ ข้อมูลครบ
383 น.ธ.โท พระนนทกร ธมฺมนนฺทโก ควรคิด 22/3 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๑๑๙ ข้อมูลครบ
384 น.ธ.โท พระบิเรนดร้า ธมฺมวุฑฺโฒ กูวาจู 34/6 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๔/๐๐๖๘ ข้อมูลครบ
385 น.ธ.โท พระประจักษ์ ปฎิสรโณ นาคเกิดพะเนา 25/1 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๑/๐๑๘๖ ข้อมูลครบ
386 น.ธ.โท พระพิษณุ ภทฺทจิตฺโต นาสินพร้อม 41/1 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๑๘๒ ข้อมูลครบ
387 น.ธ.โท พระยุทชัย ติสฺสโร ประกิ่ง 47/4 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๑๒๑ ข้อมูลครบ
388 น.ธ.โท พระสมคิด ขนฺติสุโร จันทิมาร 23/2 น.ธ.ตรี-ศก ๔๑๖๕/๑๓๓๓ ข้อมูลครบ
389 น.ธ.โท พระสรภพ กุสลธโร ชุมฝาง 27/4 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๔/๐๑๑๕ ข้อมูลครบ
390 น.ธ.โท พระสุวิทย์ ผาติวโร ฉันทไกรวัฒน์ 48/3 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๑๖๙ ข้อมูลครบ
391 น.ธ.โท พระอานนท์ ชยพนฺโธ มะเกลือศรี 30/3 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๑๗๒ ข้อมูลครบ
392 น.ธ.โท พระเชษฐา ทิพฺพปุญฺโญ ศรีมันตะ 27/5 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๑๐๓ ข้อมูลครบ
393 น.ธ.โท พระเสกสรร สุวณฺณนาโค ไชยมงคล 52/3 น.ธ.ตรี-รย ๒๑๖๕/๐๕๗๖ ข้อมูลครบ
394 น.ธ.โท พระเสาร์แก้ว ณฏฺฐวณฺโณ ปาละอ้าย 60/9 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๐๙๔ ข้อมูลครบ
395 น.ธ.โท พระเอกภพ สนฺตมโน สายวิจิตร 45/3 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๑๖๓ ข้อมูลครบ
396 น.ธ.โท สามเณรกันตณัฐ ไชยาปันดิ 19 น.ธ.ตรี-ปท ๒๑๖๕/๐๒๑๙ ข้อมูลครบ
397 น.ธ.โท สามเณรจำเริน ไพ 20/4 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๕/๐๒๒๗ ข้อมูลครบ
398 น.ธ.โท สามเณรศรเพชร ธรรมวงศ์ 20 น.ธ.ตรี-ปจ ๔๑๖๕/๐๑๔๘ ข้อมูลครบ

Image

รายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566

แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)
พระมหาฉัตรดนัย วิสารทชโย
โทร. 063-324-1946
Line ID : sunji072

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ
1 ธ.ศ.ตรี นางกมลณัชญ์ วิวัฒน์พงศ์กิจ 44 - ข้อมูลครบ
2 ธ.ศ.ตรี นางอังสุมารินทร์ บุณยเกียรติ 46 - ข้อมูลครบ
3 ธ.ศ.ตรี นางสาวกนกวรรณ หนูแดง 29 - ข้อมูลครบ
4 ธ.ศ.ตรี นางสาวชฏาฉัตร์ อินทร์ผลเล็ก 73 - ข้อมูลครบ
5 ธ.ศ.ตรี นางสาวชนิดา ยุติธรรม 28 - ข้อมูลครบ
6 ธ.ศ.ตรี นางสาวดวงธิดา แซ่เลี่ยว 35 - ข้อมูลครบ
7 ธ.ศ.ตรี นางสาวธัญญาภรณ์ ปิติภิรมย์สกุล 24 - ข้อมูลครบ
8 ธ.ศ.ตรี นางสาวนภสร เสนา 44 - ข้อมูลครบ
9 ธ.ศ.ตรี นางสาวนภาภรณ์ บัวใหญ่ 30 - ข้อมูลครบ
10 ธ.ศ.ตรี นางสาวนันทนัช สโมทัย 36 - ข้อมูลครบ
11 ธ.ศ.ตรี นางสาวนิภาพรรณ ทองคำ 26 - ข้อมูลครบ
12 ธ.ศ.ตรี นางสาวปิยภาพร บุตรฐิติมนตรี 31 - ข้อมูลครบ
13 ธ.ศ.ตรี นางสาวพนารัตน์ ศรีอุ่น 32 - ข้อมูลครบ
14 ธ.ศ.ตรี นางสาวพรรณงา ต้องเดช 27 - ข้อมูลครบ
15 ธ.ศ.ตรี นางสาวยุราวัลย์ โหราเรือง 28 - ข้อมูลครบ
16 ธ.ศ.ตรี นางสาวยุวันดา คำเทพ 37 - ข้อมูลครบ
17 ธ.ศ.ตรี นางสาวรักษณาสินี ธราพีระไพศาล 31 - ข้อมูลครบ
18 ธ.ศ.ตรี นางสาวสิริวิภา บุญศิริ 63 - ข้อมูลครบ
19 ธ.ศ.ตรี นางสาวสุธิตา แสงไสย 28 - ข้อมูลครบ
20 ธ.ศ.ตรี นางสาวสุนันทา จันทร์ส่อง 36 - ข้อมูลครบ
21 ธ.ศ.ตรี นางสาวสุวรรณี คีรีพิพัฒน์ 28 - ข้อมูลครบ
22 ธ.ศ.ตรี นางสาวอลิสา สินโอฬาร 32 - ข้อมูลครบ
23 ธ.ศ.ตรี นางสาวเกษรา ปริญญานุสรณ์ 44 - ข้อมูลครบ
24 ธ.ศ.ตรี นางสาวเชาวรัตน์ แสงประพาฬ 60 - ข้อมูลครบ
25 ธ.ศ.ตรี นางสาวเพชรรัตน์ ชุมพล 32 - ข้อมูลครบ
26 ธ.ศ.ตรี นางสาวเอกอนงค์ สิริเดชกุล 42 - ข้อมูลครบ
27 ธ.ศ.ตรี นายกิตติศักดิ์ กิตติศุภปัทมา 49 - ข้อมูลครบ
28 ธ.ศ.ตรี นายพนัส ยิ่งแจ่มศิริ 33 - ข้อมูลครบ
29 ธ.ศ.ตรี นายภาณุเดช ประเสริฐศรี 38 - ข้อมูลครบ
30 ธ.ศ.ตรี นายสิริศักดิ์ จินศิริวานิชย์ 45 - ข้อมูลครบ
31 ธ.ศ.ตรี นายอภิวัตร์ รัตนประกรณ์ 26 - ข้อมูลครบ
32 ธ.ศ.โท นางสาวกมนพรรธน์ ต่อโชควรพัฒน์ 58 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๕/๐๐๓๕ ข้อมูลครบ
33 ธ.ศ.โท นางสาวจิตรดา คล้ายสินธ์ 59 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๑/๐๐๐๖๙ ข้อมูลครบ
34 ธ.ศ.โท นางสาวชญานันท์ คลี่บำรุง 31 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๕/๐๐๒๕ ข้อมูลครบ
35 ธ.ศ.โท นางสาวชนกานต์ บุญญฤทธิ์ 31 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๒๖ ข้อมูลครบ
36 ธ.ศ.โท นางสาวชนิดา สว่างวารีสกุล 37 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๑๐ ข้อมูลครบ
37 ธ.ศ.โท นางสาวดวงพร สำนวนเลิศ 26 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๐๕ ข้อมูลครบ
38 ธ.ศ.โท นางสาวนันทิยา จอมนงค์ 45 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๕/๐๐๓๓ ข้อมูลครบ
39 ธ.ศ.โท นางสาวพัชรินทร์ ดีปักษี 26 ธ.ศ.ตรี-กท ๑๔๕๕/๒๗๙๕๗ ข้อมูลครบ
40 ธ.ศ.โท นางสาวพิมพา มีต้องปัน 29 ธ.ศ.ตรี-รบ ๒๔๔๘/๕๕๐๔ ข้อมูลครบ
41 ธ.ศ.โท นางสาวภิรมย์ญา คงแก้ว 32 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๔๘ ข้อมูลครบ
42 ธ.ศ.โท นางสาวรวินท์ ธิติประเสริฐ 29 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๑๘ ข้อมูลครบ
43 ธ.ศ.โท นางสาวรุจิรัตน์ พัฒนะศรี 62 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๕/๐๐๒๔ ข้อมูลครบ
44 ธ.ศ.โท นางสาวศุภรัชชาภา รุ่งศรุตกาญจนา 29 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๔๕ ข้อมูลครบ
45 ธ.ศ.โท นางสาวศุภสิณี รัตตะคุ 45 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๕๗/๓๐๑๙ ข้อมูลครบ
46 ธ.ศ.โท นางสาวสรัญธร พระวรรณ 29 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๑๒ ข้อมูลครบ
47 ธ.ศ.โท นางสาวสริตา เทพโพตานนท์ 34 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๐๙ ข้อมูลครบ
48 ธ.ศ.โท นางสาวสิริญาวดี ขัตติยาภิรักษ์ 30 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๔๒ ข้อมูลครบ
49 ธ.ศ.โท นางสาวสุพัตรา บุญตัว 30 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๕/๐๐๓๐ ข้อมูลครบ
50 ธ.ศ.โท นางสาวสโรชา วุฒิจันทร์ 29 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
51 ธ.ศ.โท นางสาวอรณี ศรีสะอาด 31 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๒๘ ข้อมูลครบ
52 ธ.ศ.โท นางสาวเบญจพร บุญบำรุง 34 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๕/๐๐๒๖ ข้อมูลครบ
53 ธ.ศ.โท นางสาวเมทิกา บุญเที่ยงตรง 27 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๓/๐๐๐๖ ข้อมูลครบ
54 ธ.ศ.โท นายฐิติวัสส์ เฉนียง 31 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๕/๐๐๒๓ ข้อมูลครบ
55 ธ.ศ.โท นายวริษฐ์ มงคลศิริภัทรา 55 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๕/๐๐๔๐ ข้อมูลครบ
56 ธ.ศ.โท แม่ชีสมจิตร์ พันธุ์ลิกะ 59 ธ.ศ.ตรี-ปท ๒๔๓๖๕/๐๐๓๘ ข้อมูลครบ
57 ธ.ศ.เอก นางสุรีรัตน์ สรวลเกษม 65 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๒๓ ข้อมูลครบ
58 ธ.ศ.เอก นางสาวกันติยา พิชัย 31 ธ.ศ.โท-นว ๓๕๔๘/๐๐๐๒ ข้อมูลครบ
59 ธ.ศ.เอก นางสาวกัลยาณี มุสิกพงษ์ 31 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๒๘ ข้อมูลครบ
60 ธ.ศ.เอก นางสาวกุลธนัชญ์ จิตรสม 31 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๑/๐๐๕๓ ข้อมูลครบ
61 ธ.ศ.เอก นางสาวคำมณี แสงคำ 29 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๒๖ ข้อมูลครบ
62 ธ.ศ.เอก นางสาวจิณห์วรา แดนราษี 27 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๒๔ ข้อมูลครบ
63 ธ.ศ.เอก นางสาวณัฐสุดา คำยอด 36 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๒/๐๐๔๓ ข้อมูลครบ
64 ธ.ศ.เอก นางสาวปาริฉัตร ระเห็จหาญ 39 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๒๙ ข้อมูลครบ
65 ธ.ศ.เอก นางสาวพัชรา หงษ์สุวรรณ 50 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๓๐ ข้อมูลครบ
66 ธ.ศ.เอก นางสาวรสกร รังสิยานันต์ 31 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๓๔ ข้อมูลครบ
67 ธ.ศ.เอก นางสาวสกุณา สถาพร 44 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๒/๐๐๕๕ ข้อมูลครบ
68 ธ.ศ.เอก นางสาวสุพัตรา ชุ่มแจ่ม 28 ธ.ศ.โท-กท ๑๕๕๓/๑๒๖๔๙ ข้อมูลครบ
69 ธ.ศ.เอก นางสาวสุรัตนา คล้ายอุบล 36 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๕๗/๑๑๖๕ ข้อมูลครบ
70 ธ.ศ.เอก นางสาวอาภรณ์ มีนมณี 64 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๓๕ ข้อมูลครบ
71 ธ.ศ.เอก นายญาณวรุตม์ กสิวงศ์ 29 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๒๒
บ.ศ.๕-ปท ๔/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
72 ธ.ศ.เอก นายสมชัย ยลทรัพย์ศิริ 34 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๓๖๕/๐๐๒๕
บ.ศ.๑-๒-ปท ๔๓/๒๕๖๖
ข้อมูลครบ
73 ธ.ศ.เอก นายสุธินันท์ บุบผาสังข์ 29 ธ.ศ.โท-อด ๔๕๕๐/๑๔๕๐ ข้อมูลครบ
74 ธ.ศ.เอก นายอดิเศรษฐ์ นัฐกรานต์นุวัฒน์ 51 ธ.ศ.โท-ปท ๒๕๔๓/๐๑๖๐ ข้อมูลครบ